WEEKBLAD BERGEN SCHOORL VRIJDAG 8 MAART 1946 23c JAARGANG No. 10 DE RAAD PRAAT. MEESTER PASCHA JUBILEERT. „HET LICHT IN DE NACHT'' DE PIONIERSCLUB CORRESPONDENTSCHAP LEESZAAL. OUDERAVOND O.L.S. VERENIGING VOOR ZIEKENHUISVERPLEGING „ST. JOANNES DE DEO". „de> duitosJkoeeU" Verschijnt !te Bergen en Schoorl c.a. Abonnementsprijsf 2,60 per jaar f 0,65 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1, Redactie en Adm.j: C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen Haan's Boekhandel, Stationstraat De Noodraad van Bergen kwam dezer dagen in openbare zitting bijeen onder voorzitterschap van den Wnd. Burge meester den heer G. Lovink. De voorz. wees er in zijn openings woord op, hoe velen waren teleurgesteld over de toestand na de vrede. Men diende er echter rekening mee te houden, dat na de vijf jaren oorlog niet alles in enkele maanden kon worden her steld. Spr. sprak de hoop uit, dat de Raad de nodige kracht en wijsheid mocht worden geschonken om in het belang van Bergen werkzaam te zijn. Vervolgens wijdde de voorz. enkele woorden aan de nagedachtenis van den heer Macdonald. Wil de Raad tweede Kamertje spelen? Uitvoerig werd van gedachten ge wisseld over een verzoek van de gemeente Standaardbuiten om adhaesiebetuiging aan een adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, waarin er op aange drongen wordt, als basis voor het ver goeden van oorlogsschade de tegenwoor dige prijzen en lonen te nemen en niet die van 1940, zoals in het voornemen der regering ligt. De heer de Lange vindt, dat er niets tegen is om adhaesie te betuigende basis waarop de schade wordt vastgesteld is voor gedupeerden zeer belangrijk. Spr. acht basis 1940 onbillijk. Weth. Miltenburg betoogt, dat een en ander hier niet te ovérzien is, tevens zullen eigenaars van oude huizen zonder enige kosten hunnerzijds in het bezit komen van een nieuw huis. De heer de Lange maakt vergelijking met de brandassurantie: niemand wordt er ooit beter van. Mr. Sluis meent, dat, wanneer de Raad hierover gaat meepraten, het hek van de dam is en in de toekomst alle zaken van het parlement in de gemeente raad zullen worden behandeld. De heer Swaag betoogt, dat de basis voor vaststelling der schade 1945 moet zijn, desnoods met toepassing van percentages. De voorz. is van mening, dat de Raad tweede Kamer gaat spelen. De financiële consequenties zijn z.i. niet te overzien. Dr. Hemelrijk betoogt, dat deze zeker niet voor rekening van de gemeente kunnen worden genomen. De heer de Lange vindt, dat het niet gaat om consequenties, maar om de billijkheid. De heer De Moei spreekt van een ereschuld. Dr. Hemeirijk stelt tenslotte voor te berichten, dat de Raad der gemeente Bergen de wens uitspreekt, dat de Re gering en de tweede Kamer i.z. de ver goeding van oorlogsschade aan getroffenen, de billijkheid zullen betrachten in die zin dat de werkelijke schade vergoed wordt voor zover de financiële toestand van ons land dit toelaat. Met dit voorstel gaat de Raad accoord. Aangenomen wordt verder het voorstel van B. en W. om het personeel van 't G.E.B. in vaste dienst aan te stellen, te rekenen vanaf 1 Januari 1946. Tot lid der commissie van bijstand voor het gemeentelijk slachthuisbedrijf wordt benoemd de heer Moei (ter vervulling van de vacature, ontstaan door het vertrek van Mr. Korf). De Raad besluit ter vervanging van de geroofde brandspuit een nieuwe aan te schaffen, een Austin-bellenwagen met aangehangen tweewielige motorspuit. Met het voorstel van B en W. om dit jaar nog geen Kermis te houden, maar te wachten tot 1947, kan de Raad zich verenigen. Bij de rondvraag worden dan nog ver schillende kwesties besproken, als het wegdek van de Kogendijk, de onvol doende vervoergelegenheid, uitbreiding der straatverlichting en dan sluit de voorz. de vergadering. Zilveren jubileum op de openbare school. „Vrijdag 1 Maart", aldus het onder redactie van de leerlingen Janna Mulder, Anneke Zoll, Ton Musch en Han Keizer verschijnende maandblad, „De Bergense school", „Vrijdag 1 Maart was het juist 25 jaar geleden, dat Meester Pascha voor het eerst de Berger school binnenstapte. Op school was het groot feest, 's Morgens werd Meester Pascha, toen hij op school kwam, door de hele school toegezongen en 's middags hadden we een feest middag op de zolder." Hier op de zolder vierde de jubilaris met echtgenote, zoon en Moeder te midden van leerlingen, ouders en belang stellenden zijn zilveren ambtsfeest. De leerlingen zetten hun beste beentje voor en werkten hun keurig verzorgd pro gramma in vlot tempo af. Het werd een bonte rij van zang, declamatie, toneel en volksdansjes. De jubilaris werd van alle zijden geluk gewenst en er werden heel wat woorden van waardering gesproken. Wethouder Brak sprak namens het gemeentebestuur, de heer Beets als oud-hoofd, de heer Van der Meulen namens volksonderwijs. Mw. Kloosterboer-Bijpost namens ouder commissie en ouders, de heer Schekker- man als hoofd der school, en allen brachten den jubilaris hulde en dank voor wat hij in de voorbije kwarteeuw voor school en kind had gedaan en wensten hem kracht en gezondheid toe om met opgewektheid zijn weg te kunnen ver volgen. Natuurlijk ontbrak het niet aan zicht bare blijken van waardering, een cadeautje hoort er nu eenmaal zo bij. Alleen het gemeentebestuur had gemeend met lege handen te moeten komen!!! Wel even een pijnlijke teleurstelling voor ouders en kinderen. Later kwam de wethouder nog aandraqen met een schilderstuk van Roggeveen „Stilzwijghen is een quaat, dat erger bijt dan spreecken", heeft Vader Cats ge zegd. Laten we er daarom verder over zwijgen. Het werd voor den jubilaris en fam. een dag om niet spoedig te vergeten. „Ik vergat nog te vertellen," aldus de speciale verslaggever van „de Bergense school", dat we ook getracteerd zijn en dat was heus niet het minste nummer van het programma." DE ARBEIDERSTONEELVER. met De A.T.V gaf voor een eivolle zaal een uitvoering van „Het LichtindeNacht", toneelspel in vijf bedrijven van Inte Onsman. Dit tendenz-stuk, dat speelt in de zomers van 1914 en 1916, is een vlammend protest tegen de oorlog. Toen in 1914 na het pistoolschot van een Serviër in Duitsland de mobilisatie werd gelast, trof dit ook het huis van den blinden Balke: z'n zoon Heinrich trok als zo velen ten oorlog. Waarvoor gingen ze vechten? Als het „hoog bevel komtZijn broer Frits een mismaakte, een overtuigd pacifist, wil geschillen be slecht zien door een internationale recht bank, strijdt voor mensenwaarde en broeder schap, en steekt zijn mening niet onder stoelen en banken. Maar wat geeft het om in je eentje tegen de stroom op te willen! Zijn omgeving beschouwt hem als een landverrader, hij wordt gearres teerd en H/2 jaar opgesloten. Bij zijn terugkeer is er in zijn woon plaats wel iets veranderd, maar toch voelt hij nog, dat je niet je mening mag uiten op verbeurte van je brood. Bukken, bukken, altijd bukken en je mond houden Als dan de broer terugkeert, blind als de Vader, en het nijpende gebrek dreigt schijnt het een ogenblik, dat deze jonge man ook zal moeten bukken. Maar er komt uitkomst, hij zal zijn strijd voor mensenwaarde en broederschap kunnen voortzetten, zal zijn stem, zoals hij het bescheiden uitdrukt, een zucht mede zijn in de storm van vernieuwing, die zal waaien over de verwoeste velden. Door het hele stuk loopt een roman d'amour. Beide broers hebben liefde op gevat voor de flinke Greta, die tenslotte haar hand schenkt aan den blinde, om voor hem te zijn, wat Moeder Martha was voor den blinde Balke, „een licht in de nacht". A.T.V. kan met voldoening op deze uitvoering terugzien. Vooral H v Zanten als Frits, Mw. v. Zanten-Burger a!s Greta en Mw. Smit-Hart als Elsje dwongen bewondering af door hun fraai spel. Na dit vaak ontroerende spel, na dit vlammen de protest, zochten velen weer vergetel heid bij dedans. Vrijdagavond werd de Pioniersclub geopend in de voor dit doel door den heer en mevrouw Hovenier bereidwillig afgestane zaal op de hoek van de Rus- senweg. Door samenwerking van een comité uit onderofficieren en soldaten, waaronder een afstammeling van den groten Romeinsen geschiedschrijver Liviüs, (59 v. Chr. 17 na Chr.j, de springlevende jongeman uit St. Michelsgestel, sergeant Livius, en enige burgers, Mw. Taets van Amerongen-van Reenen, en de heren Ds Bierman en Kapelaan Plouvier is hier tot stand gekomen, waaraan behoefte bleek te bestaaneen verlengstuk van de huis kamer, een plaats waar de huiselijke sfeer heerst, waarnaar een ieder kan verlangen. De commandant van de tweede comp. Pioniers, majoor Lamberts, was zo vriende lijk ons het een en ander te vertellen van deze troepen, waarmee Bergen zo zoetjes aan al verschillende ervaringen heeft opgedaan, prettige en minder prettige. Prettige, als de Pioniers op hun ontvang- avonden optraden als gastheren, minder aangename, als zij bij het opruimen van versterkingen, onze ruiten vernielden. De tweede compagnie Pioniers dan, werd in Januari 1945 in Brussel opgericht met jongens uit de zuidelijke provincies, bevrijde ondergedokenen, enz. en ingedeeld bij het 1ste Britse legercorps, wat als een onderscheiding werd beschouwd. Door Brabant en Limburg werd opgetrokken naar Rijnland en Westfalen. Via Twente keerde men terug naar Nijmegen en later naar Rotterdam, enz. Bergen is sedert de oprichting nu al de 15e standplaats. Wat de naam betreft? Men heeft te denken aan het Engelse begrip van pioniers, het zijn „werksoldaten", die niet in de eerste linie gebruikt worden. Thans houden zij zich bezig met het bouwen van barakken te IJmuiden voor de Duitse krijgsgevangenen, die daar nog in burgerhuizen zitten en verder, merkt de commandant al lachende op, houden ze zich hier onledig met ruiten kapot te maken. Het opruimen van versterkingen is nodig om verzakkingen en storingen aan gas- en waterleidingen te voorkomen. Van de 280 man, die de compagnie oorspronkelijk telde, zijn intussen ruim 100 man naar Indië vertrokken. Tenslotte wees Majoor Lamberts ons nog op een drietal typische verschillen met vroeger: kleding, voeding en verhouding tussen de rangen staken gunstig af bij het oude. Wat de kleding betreft, is alles van de zelfde stof gemaakten de voeding staat qualitatief op hoger peilontbijt met pap en wittebrood, 's middags aardappels, vlees en groente enz. De belangstelling van officieren en onderofficieren voor niet- dienstaangelegenheden is tegenwoordig groter dan vroeger voor de oorlog, ze bemoeien zich meer met de persoonlijke aangelegenheden van de manschappen. Wat de geestelijke verzorging betreft? Doordat de pioniers verspreid zitten, vindt men geen baat bij aalmoezeniers, maar is men aangewezen op de welwillende medewerking met plaatselijke geestelijken, hier Ds Bierman en Kapelaan Plouvier. 's Avonds in de gezellige zaal riep de commandant zijn mannen toe„beschouwt deze club als uw huiskamer en doe daar geen dingen, die je thuis niet zoudt doen". Opdat de pioniers zich geen vreemde ling in Jeruzalem zouden voelen, hield Ds Bierman een causerie over Bergen en gaf aan de hand van „De heerlijkheid Bergen' door M. van Reenen-Völter, een overzicht van Bergens verleden, zijn ge woonten en gebruiken. Met grote aan dacht beluisterden de jonge mannen o.m. het versje, dat vertelt van vrijage in het platte boerenland en ze zullen er zeker hun voordeel mee doen. De avond werd verder genoeglijk doorgebracht met zang, muziek en goochelen. Een koortje van onderofficieren zong, aan de piano begeleid door Mw. Taets van Amerongen, het liedje van de Bergenaar, serg. v. d. Heide bracht enige fraaie zangnummers ten ge hore, de twee sterren uit de Amsterdamse accordeonclub Insulinde verzorgden het instrumentale gedeelte van dit concert en prof. Remidol was de hele zaal te slim af met zijn heksentoeren. De commandant was royaal met het geven van een uurtje extra-permissie, zodat 't klokje van midder nacht al geslagen had voor allen hoogst- voldaan hun krib weer opzochten. Het is voor vele leden van de Open bare Leeszaal te Alkmaar, die in Bergen wonen, een groot bezwaar, dat zij steeds naar Alkmaar moeten om daar hun boeken te ruilen. Daarom is het zeer gewenst, dat de gelegenheid tot ruilen weer in Bergen wordt opengesteld. De heer A. Pascha, Russenweg 4, heeft zich daarom bereid verklaard wederom een Correspondentschap op zich te nemen. Bij voldoende belangstelling kan men daar dan eenmaal per week boeken brengen en ze de volgende dag terughalen. Wegens de slechte financiële omstan digheden van de Leeszaal moeten de frankeerkosten van de boekenkist door de leden, die daar gebruik van willen maken, gezamenlijk worden betaald. Deze kosten zijn zeer gering, zodat het voor niemand een bezwaar behoeft te zijn aan de heroprichting van het correspondent schap mede te werken. Daarom richten wij een dringend verzoek tot alle Berger leden van de Alkmaarse Leeszaal zo spoedig mogelijk hun naamkaartje te zenden aan den heer Pascha, ten teken dat zij van het correspondentschap ge bruik wensen te maken. Maandag 18 Maart wordt de derde Ouderavond gehouden, waar de Heer Schekkerman, Hoofd der School, zal spreken over het onderwerp „Waarheen Uw kind, na de zesde klas". Maandagavond hield bovengenoemde vereniging haar eerste vergadering na de bevrijding, in café Slijkerman te Catrijp. Tijdens de bezettingsjaren is er stil doorgewerkt, zonder aandacht aan de verschillende bepalingen te schenken, met het resultaat, dat alles goed is verlopen, zonder de kas te hebben moeten afstaan. De rekeningen van den penningmeester, den heer J. Delis Sr., werden nagezien door de heren J Kaandorp en N. Klever laan en in orde bevonden. De contributie werd weer bepaald op f2,per jaar, terwijl er de nadruk op werd gelegd, dat men kinderen, die 16 jaar zijn geworden, direct als lid moet

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1946 | | pagina 1