WEEKBLAD SCHOORL'S GEMENGD KOOR VRIJDAG 22 MAART 1946 23c JAARGANG No. 12 BERGEN JAARVERGADERING KOORVER. „BERGEN „KUNST NA ARBEID'" SOCIAAL WERK. PIONIERS A VOND. EEN DAG OORLOG IN DE SOVJET-UNIE. Bergen I Zeevogels I CORRESPONDENTSCHAP LEESZAAL. CABARET-AVOND. GEVELSTENEN EN UITHANGBORDEN. SCHOORL Jk Duiftvkeek" Verschijnt Ite Bergen en Schoorl c.a. Abonnementsprijsf 2,60 per jaar f 0,65 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,. Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen Haan's Boekhandel, Stationstraat Onder leiding van haar voorz.vde heer A. Lek, vergaderde de Koorver „Bergen" Maandag 11 dezer in Hotel „Kreb". De opkomst was zeer bevredigend. Nadat de voorz. leden en dirigent een hartelijk welkom had toegeroepen en met een enkel woord de achter liggende oorlogs jaren met de gevolgen voor ons vereni gingsleven had gememoreerd, getuigden secr. en penningm. in hun verslagen over de jaren 1943, 1944 en 1945 van de gezonde artistieke en financiëele basis waarop de vereniging staat, waarvan vooral het onlangs gegeven concert een doorslaand bewijs gaf. De aftr. voorz. en bibl. de heren A. Lek en A. Jansen werden op voorstel van een der leden bij acclamatie herkozen. Enkele agendapunten lokten een zeer geanimeerde bespreking, uit waaraan door vele leden en de dirigent met veel interesse werd deelgenomen. Besloten werd binnenkort een feest avond in intieme kring te geven tot welk doel een feestcommissie werd be noemd van 5 dames en 5 heren. Een commissie bestaande uit 5 heren zal trachten speciaal het herenkoor aan te vullen door het winnen van herenleden. Een aardig moment beleefden de ver gaderden toen tegen acht uur Karei Musch, welke ca. 6'/2 jaar geleden af scheid van het koor moest nemen om het ruime sop te kiezen, binnentrad en met een spontaan applaus werd begroet. Aan het einde van zijn openingswoord verzocht de voorz. Karei naar voren te komen en sprak er zijn vreugde over uit, dat deze behouden uit Japanse krijgsge vangenschap is weergekeerd en voor lopig ons koor zal komen versterken. Namens het bestuur bood hij hem een cigarettendoos aan als blijvende her innering aan dit mooie moment. Het was vrijwel middernacht toen de voorzitter de vergadering sloot. Het Bestuur van bovengenoemde Ver eniging heeft deze week de Donateurs, die reeds drie uitvoeringen achter de rug hebben, een circulaire thuis gezonden, waarin wordt gemeld, dat hen reductie wordt verleend voor de twee nog komende toneelavonden. Aanstaande Donderdag 28 Maart speelt „Kunst na Arbeid" „De zwevende Jonkvrouw", een klucht in 3 bedrijven, zie advertentie, Een klucht, die 4 Maart j 1. met zeer veel succes in De Rustende Jager te Heiloo is opgevoerd. Wij raden de Donateurs, die deze toneelavQnd willen bijwonen, aan, zich zo spoedig mogelijk van plaatsbewijzen te voorzien. Op vertoon van hun Dona- teurskaart kunnen zij zich vervoegen aan de onderstaande adressen: F. Jimmink, Middengeestweg 6; J. Timmer, Broekbeek- laan 4. Door de oorlog zijn er zowel op ma terieel als op moreel en geestelijk gebied grote verwoestingen aangericht. Vele mensen zagen in, dat wij met elkaar moeten arbeiden, om deze grote sociale vraagstukken tot een goede oplossing te brengen. Er is daarom opgericht een landelijke Stichting voor Maatschappelijk Werk op Humanistische Grondslag. De Stichting stelt zich o.a. ten doelkinder bescherming, reclassering, gezinsvoogdij, hulp bij gezinsmoeilijkheden en zo nodig materiële steun, indien de overheid hierin niet voorziet. Geen hulp uit philantropisch oogpunt, maar uit een zuiver seciaal verantwoordelijkheidsgevoel van de ene mens voor de andere. In 't hoofdbestuur hebben zitting ge nomen Mr. Dr. J. in't Veld, burgemeester van Zaandam, P. C. Faber, gewezen hoofd van een afd. van het Tehuis voor Onbehuisden te A dam, H. Ploeg, hoofd bestuurder der N.V. te Utrecht en 2de Kamerlid. Medewerkenden aan het orgaan „Hu- manitas" zijn o.a. Mr. Donker, Mr, R. Friedman-v. d. Heide, Dr. F. Grevel en Dr. A. Querido. Wij hopen op een nauwe samenwerking met die verenigingen, die reeds op dit gebied werkzaam zijn, ter aanvulling van eikaars arbeid. Wij roepen belangstellenden voor dit grote werk op, om op de bijeen komst met den heer P. C. Faber, aan wezig "te zijn. Zie voor verdere mededelingen de advertentie. Namens de Stichting, L. S.-de L. Het door de R.A.O. in De Rustende Jager gearrangeerde optreden van het Cabaret Cheerio werd een groot succes. Nauwelijks had de commandant, majoor Lamberts na de pioniers, de infanteristen uit Bergen aan zee en de burgers en burgeressen, die de zaal tot het laatste plaatsje vulden, welkom geheten, en het sein tot de aanval gegeven, of de hel brak los. Guus Jansen vuurde zijn zeven trawanten aan en spoedig beheersten zij het luchtruim met hun muzikale moord en doodslag. Bommen en granaten samen gesteld uit de vreemdste accoorden werden de zaal ingeslingerd roet zulk een verbluffende techniek, zo'n verbijste rend rhythme, dat de stampvolle zaal gefas cineerd aan de voeten lag van deze duivels kunstenaars. Een groot man moet eens gezegd heb ben: „Ik zegen altijd het ogenblik, dat de vrouw even stil is ende muziek zwijgt". Wij verdenken er velen van, dat ze, wat het laatste betreft deze avond in stilte wel eens eenzelfde verzuchting hebben geslaakt. Loekie v. d. Linde, de zingende, fluitende Loekie, de dankbare leerling van Thalia, de muze van het blijspel, deze all-round actress, dapper bijgestaan door haar kunst zuster Mikie Maas en haar confraters Jan de Kok en Ted. Viehof met zijn onnavolgbare mimiek, veroverde met vreedzamer middelen de harten der enthou siaste menigte. Haar liedjes sloegen in en de refreintjes werden gaarne meegezongen. En als zij met haar Bill, dén man van peukies en breakfast ten tonele ver scheen, of later als Aman haar rol speelde in het bekende driehoeksspel, dan was het succes overweldigend. Vooral de parodie op Tosca uit Puccini's opera was onbetaalbaar. Summa Sumarum, een buitengewoon geslaagde avond. De commandant was wel de tolk van alle aanwezigen, toen hij het gezelschap dank zei voor het gebodene. Velen offerden hierna nog een uurtje van hun nachtrust aan Terpsichore, de muze van de dans. Voor een stampvolle zaal werd Maandagavond in De Rustende Jager de grote Russische film „Eén dag oorlog in de Sovjet-Unie" vertoond. Aan de hoofdschotel ging vooraf een politiek hors d'oeuvertje, opgediend door de heren de Leeuw en de Jong en be doeld als stimulans voor de a s. stembus strijd, die, zoals kameraad dé Jong p o- feteerde van ongekende felheid zal zijn. Als in een kaleidoscoop volgden op het witte doek de beelden in bonte af wisseling elkander op. Van het hoge Noorden, waar witte figuren op hun ski's over de eindeloze sneewvlak'en snelden, sprong het volgende beeld naar het Zuiden, waar bij Sebastopol de Zondag a.s„ 2 uur „zwarte duivels" in actie waren. Van Leningrad, dat onder het Duitse artillerie vuur lag. ging het naar de Barendszee, waar jacht gemaakt werd op een vijande lijk convooi. Dan bracht een plotselinge overgang den toeschouwer bij een plaats, waar de mannen, diep onder de indruk, het stoffelijk overschot van gevallen kame raden aan de schoot der aarde toever trouwden. De duinkant wordt meer en meer een centrum van kunst, beeldende kunst, to neelspeelkunst, toonkunst. Bergen en Schoorl tellen vele vooraanstaande schil ders en beeldhouwers, de toneelspeelkunst wordt er door velen met voorliefde be oefend, muziek en zang trekken steeds meer belangstelling. Dank zij de ondernemingszin, de grote stuwkracht van de Schoorlse toon kunstenaar Corn. Jonker, werd door Schoorl's Gemengd Koor een poging ge waagd om met afwijking van het gewone zangverenigingrepertoire en zonder de bekende trekpleister „bal", de belangstelling van het publiek te trekken voor een avond van Kunst (met een hoofdletter). Na lang wikken en wegen (de grote kosten, waarmee zo'n concert met orkest en solisten gepaard gaat, schrikken wel wat af) werd besloten de proef te nemen. Vooral Corn. Jonker's laatste argument „als het niet lukt, plaats ik een advertentie„Boerenknecht biedt zich aan", gaf de doorslag. Zaterdagavond vond het concert plaats in „De Rustende Jager", met medewerking van Truus Massaar-van Driel, sopraan, Simon Halie, piano, en het Strijkorkest van de Haar lemse Orkestvereniging. En het resultaat? De advertentie kan vervallen, wat winst betekent voor alle partijen, winst voor de toonkunst, die Jonker zal behouden, winst voor de boer, die Jonker zal moeten missen. De zaal bleek te klein om alle belang stellenden een behoorlijk plaatsje te geven en allen hebben volop genoten van de werken van grote meesters, die ten gehore werden gebracht. En de stem uit het publiek „wij hopen op een spoedig wederzien" houdt wel een belofte in voor de toekomst. De liefde voor zang en muziek, de liefde voor toonkunst, is ontwaakt. Het concert werd geopend met een tweetal werkjes van Mozart, 't Ave Verum, Met groot genoegen kunnen wij U mededelen, dat de belangstelling uit de lezerskring voldoende is om in Bergen weer een Correspondentschap van de Alkmaarse Leeszaal op te richten. Van 20 Maart af kunt U elke Woens dag 's avonds van half 7 tot 8 uur, uw boeken brengen bij den heer A. Pascha, Russenweg 4 en ze daar Vrijdag, 's avonds op de zelfde uren, weer terughalen. Denkt er om lezers, dat U uw boek omslag meebrengt en een lange lijst van boeken, die U wenst te lezen, om te voor komen, dat er geen boek voor li be schikbaar is. BAANBREKER VOOR KUNST dat de gedachten voert naar Golgotha en Laudate Dominum, waarin het „Ere zij God, den Vader, den Zoon en den Heilige Geest in alle eeuwigheid" met het jubelend „Amen" van de sopraan-soliste een machtige indruk maakte. Het uitge breider werk van Felix Mendelssohn Bartholdy, Psalm 42, werd in ademloze spanning beluisterd. Toen de laatste klanken van „Meine Seele is Dir" verklonken waren, gaf het publiek op ondubbelzinnige wijze uiting aan zijn waardering. Het koor besloot de kunstavond met het machtige lied van Schubert-Liszt „Die Allmacht" met het fraaie slot „Grosz ist JehovaDe sopraan-soliste bracht, aan de vleugel begeleid door Simon Halie, enige liedjes uit de 17e en 18e eeuw ten gehore en oogstte later nog grote bijval met werkjes van Cath. van Rennes en Joh. Wagenaar. Het dankbare publiek overlaadde deze zangeres met bloemen. Het volledige strijkorkest van de H.O.V. vergastte de zaal op een tweetal werken van de Noorse componist Grieg. De pianist Simon Halie betoverde zijn auditorium met composities van Chopin, Liszt en Mendelssohn en toen het tot een ovatie aangroeiende applaus maar niet wilde eindigen, speelde hij nog „Danse rituelle du feu" van De Falla. „Het was", aldus vertolkte „een stem uit het publiek" de gevoelens van de aanwezigen, „het was een wonderschone avond". Liefhebbers van kleinkunst konden Zondagavond in de Rustende Jager hun hart ophalen Het jonge Groeter Cabaret gezelschap „Elk wat, wils" met zijn vele goede krachten, bracht daar met een liedje, een schetsje, een éénactertje, waar uit beurtelings ernst en luim sprak, een gezellige sfeer en boekte bij het talrijke Nauwelijks bekomen van de ontroering, zag de toeschouwer weer de hel los barsten, in het Z. trokken Kozakken op hun vurige paarden ten strijde, in Kamtschatka, in de Pacific overal strijd om den gehaten tegenstander te vernietigen. Maar ook de strijders achter de fronten vroegen de aandacht: de mannen en vrouwen zag men in fa brieken en op het veld slaven, sloven, zwoegen, zweten, om de productie van oorlogstuig en voedsel maar steeds meer op te voeren. Daar daalde ineens, in de vorm van een jeugdige zangeres, een engel naar beneden en roerloos luister den de mannen, gewend aan de ver schrikkingen van het oorlogsgeweld, naar de lieflijke klanken, die herinneringen wakker riepen aan vreedzamer tijden. Maar dan barstte de hel weer los, ging de strijd verder, tot het einde, het bittere einde. In Schoorl werd Donderdagavond het zelfde programma afgewerkt. Het Rijksmuseum voor volkskunde „Het Nederlands Openluchtmuseum" afd. „Zakelijke Volkskunde", maakt een studie van gevelstenen en uithangborden*» in ons vaderland. Zij schrijven„Genieten deze voor werpen van de zijde der kunsthistorici, geschiedkundigen en architecten zekere belangstelling, van volkskundig standpunt bezien, hebben zij nog niet de aandacht mogen trekken, die zij verdienen". In hun archief zal al het materiaal, deze voorwerpen betreffend, bijeen ge bracht worden, en dit belooft een kost bare verzameling te worden, die de kennis van de Arbeid en het gevoels leven van ons volk zal verrijken. Elkeen die weet waar gevelstenen of uithang borden alhier aanwezig zijn en die hierin wil medewerken, wordt verzocht dit te willen berichten aan M. E. Bsse Teats van Amerongen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1946 | | pagina 1