WEEKBLAD BERGEN SCHOORL VRIJDAG 29 MAART 1946 23e JAARGANG No. 13 AFD. BERGEN OPGERICHT BERGEN VOORUIT PARTIJ VAN DE ARBEID. NED. HERV. GEMEENTE ONZE KAMPBIBLIOTHEEK SCHOORL OP DE SCHAATS ALGEMEEN WELZIJN e duitusbxek" Verschijnt te Bergen en Schoorl c.a. Abonnementsprijsf 2,60 per jaar f 0,65 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1, Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen Haan's Boekhandel, Stationstraat van de Partij van de Arbeid. Das Alte stürzt, es andert sich die Zeit Und neues Leben blüht aus den Ruïnen. Schillers Wilhelm Teil. Op een Donderdag in De Rustende Jager gehouden vergadering, oriënterings bijeenkomst, zoals de voorz., de heer D. L. Daalder, het noemde, werd be sloten ook in Bergen een afdeling van de P. v. d. A. op te richten. De voorz. sprak er zijn voldoening over uit, dat zovele mannen en vrouwen uit ver schillende godsdienstige en politieke kampen waren opgekomen. Spr. gaf een kort overzicht van de voorgeschiedenis van de P. v. d. A. Hij wees er op, hoe tijdens de oorlog en in gijzelaarskringen de overtuiging veld won, dat de oude politieke partijen hun tijd hebben gehad, dat vermenging van kerkelijke en gods dienstige problemen met staatkundige niet gewenst is, dat mensen van verschillende godsdienstige en politieke richtingen heel goed kunnen samenwerken, al dienen er dan ook terwille van de nationale zaak, offers gebracht. Hij achtte de toenadering tussen Katholieken en niet-Katholieken een verblijdend verschijnsel. Uitvoeriger stond spreker stil bij het „Program van beginselen" van de P. v. d. A. Dit liet geen twijfel omtrent het de mocratische karakter van de partij en gaf duidelijk inhoud aan het begrip socialisme. Vervolgens kwam het met het oog op de a. s. verkiezingen opge stelde urgentieprogram aan de orde. De heer Gronert, die als vertegen woordiger v. d. S. D. A. P. de stichting van de P. v. d. A. had bijgewoond, gaf indrukken weer van die stichting, die zulk een golf van enthousiasme over ons land had gebracht. De P. v. d. A., aldus deze spr., heeft frisse jonge krachten nodig, die blaken van strijdlust en dan is 't absoluut noodzakelijk, dat.... vrouwen zich gaan bemoeien met het politieke leven. Nadat tenslotte nog enkele vragen waren beantwoord, en enkele geopperde tegenwerpingen weerlegd, en een der aanwezigen een soort politieke belijdenis had afgelegd, werd overgegaan tot stichting van een afd. Bergen, waartoe zo goed als alle aanwezigen toetraden als lid. De bestuursverkiezing had tot resultaat, dat werden verkozen de heren Jonker, Plomp, Daalder, Gronert, Gomlag, Reiner en Mw. Schuil. De voorz. sloot hierna de bijeenkomst en sprak daarbij de hoop uit, dat de afd., die begon met honderd leden, mocht groeien en bloeien. Eerste electrische klompenfabriek in Noordholland. De eerste electrische klompenfabriek in Noordholland is geopend in Bergen. In een perceel aan de Notweg kan men twee nijvere mannen druk bezig zien met uit ruwe blokken iepen-, populieren- of wilgenhout de thans zozeer begeerde en meer en meer in de mode komende klompen te toveren. Het toeval, dat zo vaak een rol speelt, is niet vreemd aan het vestigen van deze industrie in Bergen. Onze plaatsgenoot v. Wonderen, in de bezettingstijd onder gedoken in Opende in Groningen, maakte daar kennis met den klompenmaker A. Wagenaar en met het klompenmakersvak. De kennismaking was van dien aard, dat beiden overwogen hier te Bergen een bedrijf te openen, hier in Noordholland, waar hout te vinden is en waar grote behoefte aan klompen bestaat. Er werd overlegd, gepraat met verschillende in stanties enz. enz. tot de fabriek nu draait. Het is een interessant gezicht uit zo'n ruw blok hout een mooi gevormde gladde klomp te zien toveren. Enkele slagen met de bijl en 't blok lijkt een klein beetje op een klomp. Dan de coupeermachine aangezet, de spaanders vliegen in het rond en na een paar minuten heeft het blok volkomen de vorm van de als voorbeeld dienende klomp. Een tweede machine, een boormachine, holt vervolgens het model uit. Dan wordt met de hand alles wat bijgewerkt, de centerpunten wegge kapt enz. enz. en tenslotte voltooit een band zonder einde van schuurlinnen het werk. Als straks alles in orde is, zullen een driehonderd paar klompen elke week de fabriek kunnen verlaten. De afd. Schoorl van de Partij van de Arbeid hield Dinsdagavond in het lokaal van den heer Swaan haar eerste leden vergadering onder voorzitterschap van den heer C. v. d. Slikke. Nadat de voorz. namens het voorlopig bestuur de aanwezigen welkom had ge heten en enige mededelingen had gedaan over de te A dam gehouden oprichtings vergadering van de P. v. d. A. werden de notulen van de vergaderingen van het voorlopig bestuur voorgelezen en goedgekeurd Medegedeeld werd o. m. dat de contributie, waarvan 70 pet. aan het partijbestuur dient te worden afge dragen, eens per maand zal worden ge ïnd. De afdeling telde reeds 74 leden. Voorgesteld werd vervolgens, het te kiezen bestuur te doen bestaan uit negen leden, die dan onderling de verschillende functies konden verdelen. Op voorstel van den heer Bant besluit de vergadering eerst een voorzitter te kiezen en dan acht leden, die de andere functies zullen hebben te verdelen. Als resultaat van verschillende stemmin gen zal het bestuur bestaan uit de volgende herenC. v. d. Slikke, voorzitter, H. Sel- horst, H. Meedendorp, J. Korver 2e secr. P. J. C. Maars secretaris, J. Otten penn H. Mulder, C. Akkerman 2e voorzitter, P. Blankensteijn 2e penn. Met het bestuursvoorstel om het „aantal" candidaten voor de gemeente raad vast te stellen op twaalf, ging de verg. accoord. Later wordt op de gewone wijze door de leden de candidatenlijst vastgesteld. Bij de rondvraag wijst de heer Bant er op, dat Schoorl een vuilnisophaaldienst „had", doch dat het ohhalen plotseling gestaakt is, omdat naar men zegt, niet voldaan is aan de voorwaarde, elke week uitbetaling loon. Wethouder Selhorst acht de houding van den ophaler niet juist en schrijft het niet op tijd uitbe talen toe aan mogelijke stagnatie bij de administratie. De voorz. doet de geruststellende mededeling, dat er een gemeentelijke ophaaldienst tot stand zal komen, wat een einde zal maken aan de onhoudbare toestand. De heer Bant wijst tenslotte nog op de Zaterdag te Bergen te houden bij eenkomst, waarop een inleiding zal worden gehouden over de Stichting voor Maatschappelijk Werk op Humanistische grondslag en vraagt aller belangstelling voor dit werk. Met een woord van dank voor aller belangstelling en geduld en met de aan sporing niet slechts betalend lid van de afdeling te zijn, maar ook werkend lid, sluit de voorz. deze eerste ledenvergade ring van de afd. Schoorl. te Schoorl, Groet en Camp. De kerkelijke colleges hebben dezer dagen besloten om tot restauratie over te gaan van hun gebouwen. Een besluit, dat van geloof en vertrouwen in de toe komst getuigt. Jaren geleden was reeds opdracht ver leend aan den architect Ferd. B. Jantzen te Amsterdam tot het ontwerpen van 'n restauratieplan voor de kerk te Groet, welk in 1942 bij de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg is ingediend. Onlangs kwam van den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen bericht, dat hij zich in hoofdzaken met het plan kan verenigen. Dus het eerste begin is er al Ook de kerk van Schoorl heeft grondig herstel en verandering nodig. Voorts ligt het in de bedoeling de orgels te herstellen, resp. vernieuwen en uit te breiden. Met het oog daarop heeft de Gemeente in enkele jaren reeds vier duizend gulden bij elkaar gebracht. Tenslotte zal ten zeerste aandacht geschonken worden aan de beplanting; te Groet, doch vooral te Schoorl is het van groot belang voor het dorpsbeeld, hoe het erf van pastorie en kerkhof er straks uitzien. Voor dit alles zal de kerkvoogdij zich verstaan met de Restauratiecommissie, door de Alg. Synode der Ned. Herv. Kerk na de oorlog ingesteld. Het is te hopen, dat waar alhier het kerkelijk leven over haar dieptepunt is heengekomen en begint op te bloeien, het de Hervormde Gemeente gegeven mag zijn binnen afzienbare tijd de grootse plannen verwezenlijkt te zien, opdat de beide kerken, zowel inwendig als uit wendig vernieuwd, des te groter aan trekkingskracht mogen uitoefenen op dorpsgenoot en vreemdeling. Het is ons een voldoening te kunnen mededelen, dat de oproep in „De Duin streek", om boeken af te staan voor de gedetineerden in kamp Schoorl, niet voor niets is geweest. Van verschillende kanten kregen wij boeken toegestuurd, waaronder verschil lende nieuwe. Heerlijk, dat wij nu de mensen wat te lezen kunnen geven, dat kort voor hen de tijd wat, die vooral in het ziekenhuis rijkelijk lang valt. Alle gevers en geefsters hartelijk dank! Met datgene, wat van andere kanten ons werd toegezonden, hebben wij nu een kleine 200 boeken bijeen. Voor een kamp, dat binnenkort weer 1500 mensen zal bevatten, is dat een aardig begin. Wij houden ons echter nog gaarne voor verdere zendingen aanbevolen. Wanneer de verpakking en dus de verzending per bode moeilijkheden oplevert, stuur ons dan even een briefkaart, dan halen wij het af met onze kampauto. Nog eensalles is ons welkomromans, gedichten, stichte lijke lectuur, detectiveverhalen, illustraties. De berichten en zendingen kunt U adresseren aan het kamp of de kamp pastorie, Heereweg B 3, Groet. Uw over tollige lectuur kan in het kamp velen een welkome ontspanning en verstrooiing bieden in moeilijke omstandigheden P. SIMOONS, Kamppredikant. Reeds lang werd in Schoorl behoefte gevoeld aan een behoorlijke ijsbaan. Het rijden op sloten, plassen, tankvallen en andere plaatsen, die wel eens met een ijsvloer bedekt waren, bevredigde niet meer. Men droomde van een ruime, enigs zins beschutte baan, waar goede wedstrij den konden worden gehouden en waar het mogelijk was ook 's avonds bij kunst licht en een vrolijk stukje muziek nog eens te genieten van de mooie gezonde ijssport. Wat elders mogelijk was, moest toch ook in deze gemeente tot stand zijn te brengenOp initiatief van enkele in gezetenen werd Woensdag in café „De Bonte Koe'' een bijeenkomst georganiseerd, waar de kwestie eens gezamenlijk zou worden bekeken. Het voorlopige resultaat was verrassend. Na ampele bespreking bleek men het er over eens te zijn, dat door eendrachtige samenwerking zeer wel een ijsbaan tot stand zou kunnen komen. Staande de vergadering traden een veertig tal aanwezigen toe als lid tot de nieuwe vereniging, die „IJsclub Schoorl" werd gedoopt. Er werd een bestuur van 15 man gekozen, waardoor elke hoek van de ge meente vertegenwoordigd is, t.w. de heren N. Mooij, J. Schotvanger, Piet Bakker, G. Minkema, W. Bant, J. Vendel, C. Kager, G. Meereboer, N. J. Venneker, P. v. d. Aarde, W. Sevenhuijsen, A. J. Dapper, J. P. v. Woudenberg, J. v. d. Oord en C. Duin. De contributie werd vastgesteld op f 2,50. Kinderen beneden de 16 jaar hebben vrije toegang. Men meent een geschikt terrein voor de aanleg van een ijsbaan te hebben gevonden aan de Laanweg. Met de eige nares, de Jelgersma-v. d. Hoop-Stichting, zijn reeds besprekingen gaande. Het bestuur werd uitgenodigd contact te zoeken met bestaande ijssclubs te Groet en Schoorldam om tot een fusie te ge raken. Door samenwerking van alle krach ten in de gemeente zou het grote en grootse plan alle kans van slagen krijgen en zou de tijd niet ver meer zijn, dat iedere inwoner van Schoorl vol trots kan zeggen: Zie ze zwieren, zie ze zwaaien, op „onze" spiegelgladde baan! vraagt de aandacht voor Bach's Matthaus Passion. Het bestuur van de vereniging „Alg. Welzijn" had de gelukkige gedachte den heer Corn. Jonker, onder wiens leiding straks te Alkmaar de Matthaus Passion van Bach zal worden uitgevoerd, uit te nodigen tot het houden van een lezing over dit muzikale monument en heeft daarpiee velen ten zeerste aan zich ver plicht. Na een korte biographie van den in 1685 te Eisenach geboren grootmeester, die in zijn kunst slechts zag een middel tot verheerlijking Gods, vroeg spr. de aandacht voor de Matthaus-Passion, die in 1729 voor het eerst werd uitgevoerd. Na de dood van Bach geraakte dit werk in het vergeetboek om pas honderd jaar later weer onder het stof te voorschijn te worden gehaald door Felix Mendelssohn Bartholdy. Het was een oud liturgisch gebruik om in de z.g. stille week voor Pasen het lijdensverhaal zingend weer te geven. Bach heeft dit pascha vervolmaakt. Hij heeft het Bijbelwoord, zoals dat te vinden is in het Evangelie van Matthaus, hoofdstuk 26 tot en met 27, onverkort weergegeven, telkens onder broken door bespiegelende tekst. Het geheel werd uitgevoerd door 2 koren, 2 orkesten, 2 orgels, een clave- cymbel, 6 solisten en is geschreven in polyphone stijl, waardoor het juist zo aantrekkelijk is voor ons bewoners van het land, dat de bakermat was van de oude kunst van spel en tegenspel. Het verhaal van den Evangelist wordt ge zongen door een tenorsolist, begeleid door de korte, droge klanken van een clavecimbel. De woorden van Jezus worden weergegeven door een baszanger met een muzikale omlijsting door de strijkers, wat glans geeft om de Christus-partij. De koren vertolken de gevoelens der massa of van bepaalde groepen en zingen ook proloog en epiloog. Het gehele werk wordt onderbroken door de koralen, een eenvoudig gemeentelied met bestaande melodiën en bekende teksten. Verder treden nog stemmen opa h.w. toeschouwers op de weg. Zetten wij ons na deze korte inleiding tot luisteren. Fluiten, hobo's en strijkers suggereren het drukke beweeg op de weg naar de Calvarieberg. Uit de vragen en antwoorden uit de grote menigte wordt het duidelijk, wat er aan de hand is: Jezus zal worden gekruisigd. Na dit geweldige koorwerk, gezongen door beide koren, klinkt plotse ling het knapenkoor en verkondigt, dat Jezus onschuldig en geduldig voor onze zonden het kruis draagt. Dan be gint de evangelist zijn verhaal, zoals

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1946 | | pagina 1