WEEKBLAD BERGEN SCHOORL VRIJDAG 5 APRIL 1946 23c JAARGANG No. 14 DE GEESTELIJK-MORELE WEDEROPBOUW VAN ONS VOLK. „DE ZWEVENDE JONKVROUW" JAN P. STRIJBOS IN BERGEN. DE EERSTE APRIL FILM EN LEZING VOOR DE K.J.V O. Ingezonden mededelingen ZAKENNIEUWS. BERGENS CABARET EN REVUE ENSEMBLE „DE NARREN" RIOLERING. JAARVERGADERING VAN HET WITTE KRUIS. „de> duitvstceek" Verschijnt te Bergen en Schoorl c.a. Abonnementsprijsf 2,60 per jaar f 0,65 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,— Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen Haan's Boekhandel, Stationstraat De Stichting voor Maatschappelijk werk op humanitaire grondslag vroeg Zaterdag in Bergen de aandacht voor haar doel en streven. Er is na de bevrijding heel wat geschreven en gesproken over de geestelijk-morele wederopbouw van ons volk. De onmaatschappelijke ge zinnen, de a-socialen vormen een ernstig vraagstuk, dat dringend vraagt om doel treffende bestrijding. De heer H. v. d. Vlist ging in het kort na, door welke verenigingen er tot heden maatschappelijk werk werd gedaan en wees er daarbij op, hoe enkele groepen niet bereikt werden. En dan, heet het in de conclussies van de commissie Querido, is aller er varing, dat men met de gewone vormen van maatschappelijke hulpverlening niet verder komt. Alleen wanneer doelbewuste maatregelen genomen worden, die gericht zijn op de oorzaken der verschijnselen, kan er kans op succes bestaan, meent Dr. Querido. De Stichting voor Maat schappelijk werk op humanitaire grond slag, die haar vertakkingen heeft over ons hele land. houdt zich ernstig bezig met het zoeken naar wegen, die tot ge nezing van de onmaatschappelijkheid kunnen leiden. Velen zullen gaarne hun beste krachten geven aan dit werk, dat geen philantropie, dat geen liefdadigheid moet zijn, maar doordrongen moet zijn van 'n echt humanitaire, menslievende geest. In tussen ontbreekt het vaak aan geschoolde krachten, met een goed hart alleen komt men er niet. Daarvoor wil de Stichting Studiemogelijkheden openen. Het terrein is groot; kinderbescherming, reclassering, gezinszorg, maatschappelijk hulpbetoon enz. enz. vragen de aandacht. Alle krachten dienen gemobiliseerd om de ontspoorden weer op de goede weg te helpen. Nadat de spr. nog het een en ander over de organisatie van een afd. had medegedeeld, werd van gedachten ge wisseld over de vraag, of er ook in Bergen en Schoorl ruimte zou zijn voor zo'n stichting. Tenslotte werd een voor lopig comité gevormd, dat zijn voelhorens naar alle zijden zal uitsteken, om straks rapport uit te brengen van zijn bevin dingen. KUNST NA ARBEID MET „Kunst na Arbeid" bracht Donderdag avond „De Zwevende Jonkvrouw" voor het voetlicht, een blijspel van P. Arnold en E. Bach, in de vertaling van Chenny van Oleffen. Als de olijke Anna, het dienstmeisje van de familie Massenbach, zingt „De mannen zijn allemaal schavuiten", en als Lorre, de verstandige papegaai, dit be aamt, en als Mevr. M. concludeert „mannen gebruiken zakenreizen om hun vrouwen te bedriegen", dan spitst elkeen in de zaal zijn oren als een haasdit belooft iets pikants, dit voorspelt sensatie, dit wordt een genoegelijke avond En het op jolijt beluste publiek werd niet teleurgesteld. Dit ondeugende, vlot geschreven blijspel met zijn koddige situaties, zijn goed gevonden verwikke lingen, had, dank zij het uitnemende spel van heel dit elftal een volledig succes, het publiek heeft zich zicht- en hoorbaar vermaakt tot de laatste minuut. „Kunst na Arbeid" kan weer met grote voldoening op een in alle opzichten ge slaagde uitvoering terugzien. Vooral de hoofdpersonen vierden triumfen: Hugo, die met zijn capriolen lang niet bleek te zijn dat soort zedelijkheidsapostel, waar voor zijn vrouw hem hield, de zielige Hasebeen, deze caricatuur van een man. de arme Walter, die als zondenbok bijna de woestijn was ingejaagd, de resp. weder helften van dit drietal en niet te ver geten de man, die het slotvuurwerk af stak, de reus, de negerbokser Jefferson. Met een geanimeerd bal werd de pret nog enige tijd voortgezet. De bekende natuuronderzoeker en a.s. walvisvaarder Jan P. Srijbos komt in Bergen op Zaterdag 13 April. Hij zal vertellen van ons prachtig vogeleiland Texel en daarbij een film van dit eiland in 4 acten vertonen, waarbij een gedeelte kleurenfilm. 's Avonds neemt hij ons mee op zijn avontuurlijke reis naar Spitsbergen, waar hij ternauwernood aan de dood ont snapte. Ook hiervan heeft Strijbos een prachtige film gemaakt. De heer Strijbos is genoegzaam bekend om verdere aanbeveling overbodig te maken. Voor nadere bijzonderheden zie men de advertentie. Voor de middag lezing kunnen personen beneden 18 jaar kaarten verkrijgen tegen gereduceerde prijs. stuurt men de gekken waar men wil. Een sheaff-comité te Bergen maakte Zaterdag per aanplakbiljet bekend, dat de voorgenomen verkoop van rijwiel banden zonder bon bij den rijwielhande laar P. op Maandag a s. niet aldaar zou plaats vinden, doch in het brandweerge bouwtje aan de Karei de Grotelaan. De verkoop zou om half negen des voor middags aanvangen. Per gezinshoofd of diens plaatsvervanger zou op vertoon van de stamkaart een stel binnen- en buitenbanden worden verkocht, zolang de voorraad strekte. Verblijdender tijding had men moeilijk de wereld in kunnen zenden 1 Op de eerste van Grasmaand zou voor velen een lang gekoesterde wens in vervulling gaan 1 Bandlozen, antiplofmensen en andere pedaalridders waren al vroeg uit de veren, om toch maar niet achter het net te vissen. In hun blijdschap vergaten ze echter, dat men op 1 April de gekken nu eenmaal stuurt waar men wil! 1 April is nu eenmaal een vrijbrief voor veel vriendelijk bedrog 1 Alles goed en wel. Dat men op deze dag telkenjare weer in lompen gehuld moet rondwandelen, met een scheur hier, een winkelhaak daar, soit, maarzonder band naar huis is toch wel een wat heel erge teleurstelling. Voor een niet buitengewoon groot aan tal leden van de K.J.V.O draaide Zater dagavond in het Oranje Hotel een vijf tal filmpjes en trad de heer H. v. d. Vlist uit Utrecht op met „Alcohol en maat schappij". De fijne structuur van de maatschappij, aldus de spr. in zijn causerie, is gemakkelijk te verstoren en eist van een ieder, dat hij iets van zijn vrijheid laat vallen tot welzijn van allen. Iemand, die vreugde of vergetelheid zoekt in de drank, zal gemakkelijk komen tot dingen, waardoor hij anderen doet lijden. Alcohol is een bedreiging voormens en maatschappij. Er werden deze avond een vijftal buitengewoon aardige filmpjes vertoond: „De poorten der Antarctis," de goochel- film „Het wonder der verdraaide opname", „In het hart der Alpen," „Billy bij de Kannibalen" en last but not least „De berg van het noodlot", de Guglia, die zulk een onweerstaanbare aantrekkings kracht uitoefent op de Gasteigers. Heel wat meer jongelui hadden van deze fraaie opnamen kunnen genieten, de jongelui die zich niet hebben laten afschrikken door den „boeman", werden wel beloond voor hun heldendaad. Indien U LID wenst te wor den en in Uw woonplaats het adres niet kent, schrijf dan aan het Centr. Bureau v.d. Tesselschadestr. 31,A'dam P. S. v. d. Vaart, Fazantenstr. 6, den Helder De zakenmensen in Bergen hebben alle hoop dat deze wensdroom spoedig in vervulling zal gaan en zetten weer hun beste beentje voor. Uit verschillende hoeken van ons dorp wordt de aandacht gevraagd voor de opening of heropening van nieuwe of oude zaken en vrienden en belangstellenden komen aan met bloemstukken en goede wensen. De heer J. M. Thomas, die in de oorlogsjaren de Dorpsstraat verliet, vestigde zijn bekende handel in Kantoorbehoeften en religieuze artikelen in een perceel in de St. Antoniusstraat. Niet alleen ver nieuwde en vergrootte hij zijn zaak, maar hij gaf hieraan een uitbreiding door het aanschaffen van een leesbibliotheek van ruim 3500 delen, zodat Bergen'" weer ruime keuze heeft van lectuur op allerlei ge bied. In de Stroomerlaan opende Mej. Klei- broek oj» hoop van zegen heel bescheiden (het woningvraagstuk speelt ook een rol) een Muziekhandel. Als straks de bevoor rading met bladmuziek en muziekinstru menten wat ruimer wordt, kon het wel eens blijken, dat deze zaak in een be hoefte voorziet. Feestartikelen voor bruiloften enz. en speelgoederen kunnen gegadigden hier tevens vinden. Door enige dames en heren werd een cabaret- en revue-ensemble opgericht, hetwelk naar buiten zal optreden, onder de naam „de Narren". Verschillende per sonen, die reeds aan cabaret-werk hadden gedaan, vonden het jammer, dat wanneer een feest of bonte avond werd georga niseerd, men steeds genoodzaakt was, een ensemble uit een andere plaats tot medewerking uit te nodigen. Zij vertrouwen met de oprichting van dit amateursensemble aan een behoefte te kunnen voldoen. Het ensemble beschikt thans reeds over een aantal goede krachten, die vol enthousiasme dit werk hebben opgenomen, waardoor nu reeds een beschaafd en gevarieerd programma kan worden ge waarborgd. De muzikale leiding is in handen van de Bergense Violist Joop Heidbuurt, Breelaan 72. De eerste buis gelegd. De eerste buis is gelegd, de eerste van de 2500, die er nodig zullen zijn voor het grote werk, dat thans in het kleine Schoorl in uitvoering is. Reeds lang bestond er grote behoefte aan een riolering, die een einde zou maken aan de vooral in de zomer on houdbare toestand. Een daartoe strekkend voorstel bereikte indertijd de gemeente raad, maar had geen succes: de kosten schrikten af. Een nieuw voorstel vond bij de noodgemeenteraad een gunstiger onthaal: door medewerking van het direc toraat-generaal voor bijz. rechtspleging zouden de hoge kosten, f 111.000, niet geheel ten laste van de gemeente komen. Er werd besloten een riolering aan te leggen van af het interneringskamp door het dorp, langs de Laanweg en Ouden dijk, waar een rioolwaterzuiveringsinstal latie zal worden gebouwd, vanwaar het gezuiverde water zal worden afgevoerd door de Waterring, door een duiker onder de weg naar de damsloot, en zo naar het kanaal. Aannemers van dit voor Schoorl zo belangrijke werk zijn Gebr. Min te Bergen (riolering) en de heer P. den Das te Schoorl (zuiveringsinstallatie). Dinsdagmiddag werd, nadat de voor gaande dagen een geul van 3.40 meter diepte was gegraven, de eerste van de 2500 buizen gelegd in tegenwoordigheid van Burgemeester Lovink, weth. Selhorst en andere autoriteiten. De wnd. Burge meester reikte de eerste emmer specie aan en sprak daarbij de hoop uit, dat dit werk mocht worden uitgevoerd tot genoegen van de arbeiders, tot tevreden heid van de aannemers en tot zegen van Schoorl. De afd. Schoorl v. d. Noordh. Ver. „Het witte Kruis" hield Woensdagavond in het lokaal van den heer Hakof haar jaarverg. onder voorzitterschap van den heer H. Heringa. De opkomst had groter kunnen zijn. Na voorlezing en goedkeuring der notulen werd een der ingekomen stukken aan de orde gesteldeen schrijven van 't H. B. betreffende Statutenwijziging in verband met de vrijstelling van de ven nootschapsbelasting. Met algemene stemmen werd de voorgestelde wijziging aangenomen. De jaarverslagen van secretaris en penningmeester werden onder dank zegging goedgekeurd. Financieel overzicht: 1944 Ontv. f 1284. Uitg. f 818,64, B.S. f 465.36. 1945 Ontv. f 1681.11 Uitg. f 674,65, B. S. 1006.46. Er werd f 100 in het reservefonds ge stort, dat thans groot is f 1357,52. Financieel overzicht T.B.C.-bestrijding: 1944 Ontv. f 1117.31 Uitg. f 719.30, B. S. 398,01. 1945 Ontv. f 798,22 Uitg. f 137.55, B.S. f 660,67 Financieel overz. Huisverzorging. 1944 Ontv. f 626,48 Uitg. f 261, B. S. f 365,48 1945 Ontv. f 504.48 Uitg. f 181.50, B.S. f 322,98. Het jaarverslag van de secretaresse van H. V. gaf aanleiding tot verschillende vragen. Het bestuur van H. V. stelde voor deze onderafd. op te heffen bij ge brek aan helpsters. Er is practisch geen hulp meer te krijgen, niettegenstaande het bestuur f 5 per dag voor hulp wilde betalen. Een ledenvergadering, die door 't bestuur was uitgeschreven, was slechts bezocht door 3 leden, zodat ook de mede werking van de leden al zeer gering is te noemen. Om onder zulke omstandigheden te blijven doorwerken, is voor het be stuur onbegonnen werk, vandaar het voorstel om H. V. op te heffen. De voorzitter stelt voor, dat het bestuur werkzaam zal blijven tot betere tijden. De voorz. van H. V. merkt op, dat het moeilijk is hulp te gaan verlenen zonder helpsters. Wel is de afd bereid financiële hulp te verlenen, maar dan moeten de leden zelf voor een helpster zorgen. De heer Kaag stelt voor, de afd. H. V. niet op te heffen, maar te laten rusten, dus ook geen fin. hulp te bieden. Tenslotte is er besloten H. V. ni<-t op te heffen, maar alleen fin. hulp te bieden. Bij de rondvraag informeert de heer Kos, of het niet mogelijk zou zijn, dat de afd. een eigen wijkverpleegster aan stelde, nu het ledental is gegroeid tot 641. Het bestuur zal deze aangelegenheid eens onderzoeken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1946 | | pagina 1