WEEKBLAD BERGEN SCHOORL v.v.v. VRIJDAG 12 APRIL 1946 23c JAARGANG No- 15 MATTHaUS PASSION SCHOOL MET DEN BIJBEL. 1926-1946. EERSTE VREDES OPROEP Ingezonden mededeling ^cii aanvoerder. DE PEE DE MASKERSPELERS. BERGENSE KUNST HANDEL HEROPEND. men;zegt... GROET-CAMPERDUIN „Z)e duitodweU" Verschijnt te Bergen en Schoorl c.a. Abonnementsprijsf 2,60 per jaar f 0,65 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1, Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laan weg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen Haan's Boekhandel, Stationstraat Er was Zaterdag en Zondag een over weldigende belangstelling voor de Matthaus-Passion van S. Bach, die in de Grote Kerk te Alkmaar werd uitge voerd door het Vrijz. Herv. Zangkoor, een knapenkoor, solisten en de Haar lemse Orkestvereniging onder leiding van Corn. Jonker. De uitvoering werd één indrukwekkende evangelieverkondiging. Duizenden hebben in het kerkgebouw met gewijde aandacht het Lijdensevangelie beluisterd. Om niet in herhaling behöeven te treden verwijzen wij belangstellende lezers naar de lezing op 23 Maart van den heer Corn. Jonker, waarvan een kort verslag is opgenomen in ons nummer van 29 Maart. Voor de proloog werd gezongen, gaven fluiten, hobo's en strijkers de aanwezigen een indruk van de gedrukte, angstige stemming die er heerste onder de velen, die zich bevonden op de weg naar Gol gotha. Dan hoort men een klagend geluid, met daartussen een angstig vragen „wie, hoe, wat" tot het allen duidelijk wordt, wat er dreigt te gebeuren: Jezus zal worden gekruisigd, Jezus draagt voor onze zonden het kruis! Na deze machtige proloog, die een schok van ontroering door het kerkge bouw doet gaan, begint de evangelist (de tenor J. Schipper) zijn verhaal van de lijdensweek (Matthaus 26 en 27), telkens onderbroken door solostemmen en koren. Na het verraad van Judas (Matthaus 26 14-16) zingt de sopraan (To van der Sluys) haar liefde voor den Heiland, om later na M. 26 29 te vervolgen met de aria: Ik wil U mijn harte schenken. De evangelist gaat verder. Als hij van de gevangenneming vertelt (M. 26-50), stijgt de opwinding onder de toeschouwers langs de weg, tot plotseling de kreet weerklinkt: „Bind Hem niet!" en de koren losbarstten. De woede van de mensen uit zich: „Stoot neer, verderf, verslind de valse verrader". Na dit zogenaamde bliksem- en donderkoor nadert het eerste gedeelte snel zijn einde en wordt het af gesloten met de belijdenis: „o mens, be ween uw zonden groot". In het tweede gedeelte vervolgt de evangelist zijn verhaal. Aangrijpend is het kortste koor uit het hele werk, als het volk, na door Pilatus voor de keus te zijn gesteld, Barrabas of Jezus, uitroept „Barrabas". Na M. 27 26 klinkt ontroerend mooi „Erbarm u God", gezongen door de alt (Annie Hermes). Als de evangelist bijna fluisterend vertelt van de duisternis die alom heerst (M. 27 45-46) en Jezus aan het kruis de woorden uitroept :„Eli, Eli, lamma sabacthani" gesproken door den bassolist Lourens Bogtman, dat is: „Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?" dan beleeft de hoorder een der meest aangrijpende momenten. Hef einde nadert, de evangelist treedt terug, bas, tenor, alt, sopraan, koor, allen naderen het graf en doen hun „Goede nacht, rust nu zacht" horen. We hebben slechts enkele ontroerende momenten, slechts enkele onderdelen van dit muzikale monument genoemd, dat Bach niet beschouwd wilde zien als een tech nisch concert, maar als een Godsdienst oefening, als een verheerlijking Gods, die zijn eigen zoon in de wereld heeft ge zonden om door diens Kruisdood de wereld te verlossen. Solisten, koren, diri gent, alle uitvoerenden treden op de achtergrond, het lijdensverhaal is het middelpunt. Intussen zullen alle hoorders gaarne een woord van dank richten tot allen, die het hun mogelijk gemaakt hebben om zó het lijdensverhaal van Christus samen te beluisteren en met waardering terug denken aan de voorbeeldige orde, de zo weldadig aandoende discipline, die er heerste onder de 250 zangers. Gij zult gedenken aan al den weg, dien God u deze jaren geleid heeft. Deut. 8 2 Nadat Vrijdagmiddag 29Maartde school- gaandejeugdhet twintigjarig bestaan van de school met den Bijbel feestelijk herdacht had, vond 's avonds in het gebouw Rehoboth de herdenking plaats in de kring van ouders en belangstellenden. Vooraf werd een in de hal van het schoolgebouw aangebrachte gedenksteen onthuld, aangeboden door ouders en leden van de Schoolver. voor Chr. Nat. schoolonderwijs. De heer Z. A. van Soest, hoofd der school, wierp als voorz. van het huldi gingscomité, bij het bereiken van deze mijlpaal even een blik achterwaarts en memoreerde in het kort, hoe in 1926 her toenmalige bestuur het had aange durfd deze school te openen, nadat veel werk was verzet, vele moeilijkheden waren overwonnen. Thans, nu wij de vruchten plukken, aldus spr., gedenken wij dankbaar, wat toen is verricht. In zonderheid werd dank en hulde gebracht aan den heer J. C. W. Thoolen Jr., den thans scheidenden voorz., die 20 jaren lief en leed met de schoolver. had ge deeld. Men had behoefte gevoeld aan een blijvende herinnering en meende niet beter te kunnen doen dan in de gedenk steen te laten griffen de woorden, die Mozes richtte tot het volk Israels na hun 40 jaren van moeite in de woestijn, t.w. Gij zult gedenken aan al den weg, dien God u deze jaren geleid heeft. Déut. 8 2 De blik weer vooruit werpende, sprak de heer van Soest de wens uit, dat God moge geven, dat hier tot in lengte van jaren onderwijs mag worden gegeven tot rijke zegen voor velen, tot ere des Heren en tot uitbreiding van Zijn Konink rijk. Hierna werd door den heer Thoolen de fraaie gedenkplaat onthuld, die onder de bovenaangehaalde woorden uit Deut. 8 2 de namen draagt van de stichters van de school. In het gebouw Rehoboth werd de herdenking verder gevierd. Hier werden vele waarderende woorden gesproken, vele goede wensen geuit en werd de avond verder gezellig doorgebracht bij zang, muziek, declamatie, fiim. Nederland staat op de kentering, de neergang gaat over in den opgang, de afbraak in de herschepping. Het leger des Heils stelt daartoe zijn ganse apparaat, al zijn inrichtingen en tehuizen ten dienste van de directe ver zorging en hulpverlening. Oorlogsschade en schade, het Leger des Heils toegebracht door den bezetter, bedraagt bijna twee millioen. Een natio nale inzameling gedurende April moet deze, voor ons volk meer dan ooit on misbare instellingen weer bedrijfsklaar maken. Door actieve medewerking gedurende de Speldjesdag ter plaatse, door het overschrijven van Uw gift op post rekening 120120, ook van het geblokkeerd tegoed, door gul in te schrijven op in tekenlijsten, kunt U meehelpen, om de schatten aan sympathie en welwillendheid bij het Nederlandse volk voor Het Leger des Heils om te zetten in een blijvende practische hulpverlening aan het Ned. volk zelf. Deze inzameling wordt aanbevolen door den Minister van Sociale Zaken en den Vice Voorz. van den Bestuursraad van Volksherstel. Geef ons de middelen, wij zullen het werk doen! Sicco L. Mansholt, thans Minister van Voedselvoorziening, Landbouw en Visscherij, is heden door de Partij van de Arbeid nummer 1 geplaatst op haar candidatenlijst voor de Tweede Kamer. Hij werd in 1908 als boeren zoon in de Groningse Westpolder geboren. Na het doorlopen van de KolonialeLand- bouwschool te Deventer was hij enkele jaren in Indonesië werkzaam. La ter vestigde hij zich als boer in de Wieringer- meer. Al spoe dig nam hij daar door zijn veel zijdige ervaring Sicco L Mansholt. een vooraan staande plaats in bij verschillende landbouworganisaties. Tijdens de be zetting organiseerde hij o.a. de ont vangsten van de wapen„droppings in de Wieringermeer. Hij speelde een grote rol bij het redden van voedsel voorraden voor ons land. Sinds Juni 1945 maakt Mansholt deel uit van het kabinet Schermerhorn als Min. voor Voedselvoorziening, Landbouw en Visscherij. Op deze post heeft hij reeds prachtig werk gedaan. Ne derland mag terecht hopen, dat deze bekwame man nog vele jaren zijn krachten aan de opbouw van ons land zal mogen geven. vol goede moed de toekomst tegemoet 1 In 1903 te St. Maarten begonnen, opende de firma De Pee in 1929 een tweede zaak in St. Pancras en Zaterdag middag werd een derde zaak geopend aan de Ruïnelaan te Bergen. Drie broeders, drie zaken, de firma groeit. De ondernemende zakenlieden, die hun sporen reeds lang verdiend hebben op dit terrein, kunnen als lid van de inkoopcombinatie Nederland steeds voordelig inkopen en zijn daardoor in staat het nieuwste tegen de scherpste prijzen te leveren. Voor Bergen betekent deze zaak weer iets nieuws, iets waarnaar velen reeds lang hebben uitgezien, namelijk herenconfectie. Ook op dit gebied zal te Bergen voortaan verkrijgbaar zijn, wat men tot heden elders moest zoeken. Er was Zaterdag een overweldigende belangstelling voor de opening, die was vastgesteld op half twee. Reeds een paar uren te voren stonden kijk- en kooplustigen in lange rij te wachten op het ogenblik, dat de deur zich zou openen om toegang te verlenen tot dit dorado van bloemen en textiel. De firma de Pee gaat vol goede moed de toekomst tegemoet. Voor de derde en laatste toneelavond in dit seizoen zal door „De Maskerspelers" voor het voetlicht worden gebracht het toneelspel in 3 bedrijven „Loods aan Boord" van Jan Fabricius. De avonden zijn vastgesteld op Dins dag 23 en Woensdag 24 April a.s. De ver. heeft gemeend met een meer ernstig stuk te moeten besluiten, welk stuk zich afspeelt in een landelijk zomer- hotel in Nederland. Wij twijfelen er niet aan of de keuze van dit stuk zal door de bezoekers op prijs worden gesteld. Wij kunnen ook de niet-donateurs aanraden een van beide avonden te reserveren voor een bezoek aan De Rustende Jager. De voorverkoop van plaatskaarten heeft plaats bij de boekhandel van den heer G. Schoelink en den Heer P. J. de Haan. De avonden worden als gewoonlijk besloten met een gezellig bal. Na een gedwongen rusttijd van ruim drie jaar kon de heer P. Hopman Vrijdag weer zijn Kunsthandel heropenen. Hij mocht zich deze dag verheugen in een grote belangstellingtalloos velen kwamen een kijkje nemen in de verschillende af delingen en bewonderden het mooie, dat daar weer is bijeengebracht. Veel nieuws was er onder meer op het gebied vaiiS aardewerk. De tentoonstelling van schilderijen, tekeningen en aquarellen van Bergense schilders trok bijzonder de aandacht. Kortom, het is den heer Hopman weer gelukt een collectie samen te stellen, die het zien alleszins waard is. Daar loopt door het gehucht, een wonder gerucht. Het is nu niet van een jonge boerinne, zoals het heet in .het bekende versje van Van Zeggelen, maar.... van in beslag genomen goederen. Hierbij wordt de naam genoemd van Van Diepen's Manufacturenhandel in de Stationsstraat. Naar ons verzekerd wordt, is dit ge heel bezijden de waarheid; die „men" heeft een klokje horen luiden, maar weet niet, waar de klepel hangt. V.V.V. Groet-Camperduin hield Maan dagavond in de zaal van den heer G. Klop te Hargen een buitengewone alg. leden vergadering onder voorzitterschap van den heer D. Duin Wz. De voorzitter wekte de leden in zijn openingswoord op, alle zeilen bij te zetten om 't vreemdelingenverkeer weer te maken tot een bron van welvaart voor Groet en Camperduin. Het voorstel der alg. verg. van 27-11-'45 tot contributieverhoging ontlokte enige discussie. De vergadering was het er over eens, dat voor hen, die verhuren of pension houden, een contributie van f 5,geen bezwaar kan opleveren. Er gingen enkele stemmen op, om de contributie onveranderd te laten voor degenen, die enkel lid zijn om de vereniging, die hier welvaart brengt, te steunen. Als donateur zullen deze leden kunnen blijven helpen op de oude voor waarden. Het voorstel om de contributie te verhogen tot f5,werd tenslotte aangenomen. In een onderhoud met Burgemeester en Wethouders was het bestuur gebleken, dat deze heren een open oog hebben voor de belangen van V.V.V. Zij zullen gaarne medewerken om alles op te knappen, maar gebrek aan arbeidskrachten geeft veel vertraging. Aan herstel van het rij wielpad wordt de nodige aandacht geschon ken. Bij de autobusonderneming is een verzoek ingediend om 's avonds de laatste bus uit Alkmaar te laten doorrijden tot Camperduin. Wandelkaarten kunnen nog niet gedrukt worden, de nieuwe pension- lijst is verschenen. Wat Camperduin be treft, bestaat er geen zekerheid, dat daar vóór het seizoen alles zal zijn opgeruimd. Het strandleven zal dit jaar hoogstwaar schijnlijk afgespeeld moeten worden aan het eind van de Hargerzeeweg. Uit het jaarverslag van den penning meester bleek, dat in 1945 de ontvangsten f 1088,43 hadden bedragen en de uitgaven f 120,04, zodat er een voordelig saldo bleef van f 968,39. De balans vermeldde een totaal van f 1729,39, waarvan in kas f 968,39 en aan goederen f 761, Om zo mogelijk de verloting, die vroeger altijd zoveel succes had, en een aardige steun voor de kas opleverde, weer in ere te herstellen, werd een ver lotingscommissie benoemd, bestaande uit de heren K. Wiedijk voorz., N. Venne- ker secr. en J. Hakof penn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1946 | | pagina 1