WEEKBLAD m van het gehee/e volk! COURANTEN- BEZORGER Officiële Bonnenlijst VRIJDAG 26 APRIL 1946 23e JAARGANG No. 17 DE SPEELWAGEN. BERGEN HERDENKING VAN DE BEVRIJDING. VOETBALLERS STRIJDEN voor de weesjes van Putten. Ingezonden mededeling éf&KBfö£ BT PARTIJ VAN DE Deze ervaren stuurman moet aan het roer blijven. PARTIJ VAN DE ARBEID. LET EVEN OP! OPENBARE PSYCHOMETRISCHE SEANCE. SCHOORL EEN ZELDZAAM JUBILEUM. 714 715 713 712 711 710 709 D40 D41 Res. E40 Res. HET NIEUWE SCHOENENNUMMER: 9 GEVRAAGD TE SCHOORL De Duinvtceek" Verschijnt te Bergen en Schoorl c.a. Abonnementsprijs: f 2,60 per jaar f 0,65 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,. Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen Haan's Boekhandel, Stationstraat Een advertentie in dit nummer vraagt de aandacht van den lezer voor „De Speelwagen een populair maandblad, gewijd aan de historische schoonheid, folklore en geschiedenis in Hollands Noorderkwartier. Dit tijdschrift heeft zijn naam ontleend aan het oude boerenrij tuig, waarmee onze voorouders naar de kerk, naar de kermis, te gast en te pinksteren reden. Met de beste kenners van het volksleven en de historie op het krat wordt rondgereden door West- Friesland, de Zaanstreek, Waterland en Kennemerland en de medereizigers, de lezers, zullen vele wetenswaardigheden vernemen over Holland's Noorderkwar tier. In de beide eerste nummers die voor ons liggen treffen we interessante artikelen aan over „De ster van Bethlehem „Soppers eivend", het oude oogstfeest, „Onze klokken„Burgervendels in de 18e eeuw," „De inpoldering van Waard en Groet," „Oud Hoorn," „De Langedijk als groentetuin van West-Europa," „De abdij van Egmond" als Centre d'intérêt" e.a. En dit alles is verlucht met fraaie foto's. Velen zal ongetwijfeld de lust bekruipen om mee te rijden, om zo hun blik te verruimen. Vele leerkrachten zullen er materiaal vinden, waar zij bij de onderwijsvernieuwing gebruik van kunnen maken. „Moge de Speelwagen op een voor spoedige rit zijn geestelijke bagage aan talloze huizen van Holland s Noorder kwartier bezorgenaldus onze minister president, Prof. Ir. W. Schermerhorn. J. Chr. K. In Bergen zal op Vrijdag en Zaterdag 3 en 4 Mei onze bevrijding herdacht worden. Vrijdagavond zal een interkerkelijke lithurgische dienst in de Ned. Herv. Kerk gehouden worden. Zaterdagochtend zal een rouwmis in de R. K. Kerk opgedragen worden ter herdenking van de gevallenen. Zaterdag zal op initiatief van de Oranje-vereniging 's middags een bij eenkomst in het Openluchttheater ge organiseerd worden, waar Frits de Zwerver en Pater Meijer als sprekers zullen optreden, terwijl verschillende plaatselijke verenigingen zullen mede werken. 's Avonds zullen enkele zangverenigin gen zich bij de Ruïne laten oren. Onder grote belangstelling en begun stigt door goed weer werd op de tweede Paasdag, op het B S.V.-terrein aan de Kerkedijk een voetbalwedstrijd gespeeld tussen een voor deze gelegenheid gevormd elftal van verschillende spelers uit Bergen en Alcmaria Victrix I. De netto ontvangsten van deze ontmoe ting komen ten bate van de jeugd van het dorpje Putten, dat in de oorlogstijd zo zwaar geleden heeft. Bergen s Harmonie gaf door haar medewerking bijzondere luister aan deze wedstrijd, waavoor B. en W. van Bergen een bronzen medaille be schikbaar hadden gesteld. Het publiek, dat in groten getale was opgekomen, heeft kunnen genieten van een mooie sportieve wedstrijd, vol van spannende momenten. Er was nauwelijks een kwartier verstreken, toen de Alkmaar- ders na een snelle doorbraak het eerste doelpunt scoorden. Enkele minuten later kwam de gelijkmaker door een pracht schot van den linksbuiten Jb. Tuin. Ber gen was wel het meest in de aanval, maar doelpunten bleven uit, dank zij het vaak schitterende werk van den doelverdediger van de gasten. De gastheren zouden vlak S. L. MANSHOLT Min. van Voedselvoorziening, Landbouw en Visserij voor de rust nog 'n puntje cadeau krijgen, toen Alkmaar de bal in eigen doel plaatste. Even na de rust gaf Jb. Tuin met een mooi schot den Alkmaarsen keeper nog eens het nakijken. In de stand kwam ver der geen wijziging meer. Wel streden bei de elftallen tot de laatste minuut enthousiast door en kwamen de gasten er meer en meer in, maar P. Brakenhof en ook de doelverdediger van de gasten bewaakten hun heiligdom met succes en met 31 voor Bergen eindigde de mooie sportieve wedstrijd. De loco-Burgemeester.de heer C. Brak, reikte met een toepasselijk woord den aanvoerder van de Berger combinatie de medaille uit, die op de ene zijde tot op schrift droeg „1945 draagt eindelijk vre de" en op de keerzijde: „Licht zal her boren uit de nuk van 't noodlot gloren". Gaarne voldoen wij nog aan het verzoek om een woord van dankte willen richten tot de initiatiefnemers, de spelers, Bergen's Harmonie, de V.V.V., het publiek en allen die verder hebben medegewerkt tot het bereiken van het mooie doelsteun aan de kleine wezen van Putten, aan de vele oorlogsslachtoffertjes. De afd. Bergen van de P.v.d.A. hield dezer dagen een ledenvergadering in De Rustende Jager. De vergadering ging accoord met het bestuursvoorstel om werkgroepen te vormen voor huisbezoek en voor de verspreiding van verkiezings folders enz. De gemeente zal voor dit doel in 16 wijken worden verdeeld. Om een goed geschoolde kern te vormen zal worden georganiseerd een studieclub met wetenschappelijke bibliotheek. Voor de a.s. gemeenteraadsverkiezing kunnen tot 15 Mei candidaten worden opgegeven bij het bestuur. De 1 Mei-viering zal dit jaar plaats vinden in het zaaltje, waar de afd. werd opgericht. Een koortje zal onder leiding van Mevr. Moree-Dol enkele liederen ten gehore zal brengen, de heer D. L. Daalder zal de betekenis van de 1 Mei viering uiteenzetten en verder zal de avond gevuld worden met declamatie en een filmvoorstelling. Voor de jeugd denkt men een wandeltocht onder deskundige leiding te organiseren. De aandacht werd gevraagd voor het partijblad „Paraat" en verder deelde de voorz. nog mede, dat de heer van Laar no. 3 van de lijst in Noordholland hier straks een spreekbeurt zal komen vervullen. Dames en Heren wilt U genieten van een mooie Toneelavond? Houdt dan Dins dagavond 7 Mei vrij. Dan komt de R.K. Gem. Toneelver. St. Jan des avonds half acht in De Rustende Jager met het mooie Toneelspel „Hof Terhove" geschreven naar de Roman „De Andere" van Marie Koenen en bewerkt door Jan Steur. Een avond niet alleen van ernst, maar ook een avond met een gulle lach. Entrée is f 1,50. Voor Donateurs, re ductie, f 1,25 belasting inbegrepen. Verzuimt niet deze mooie avond mee te maken. Op Donderdag 2 Mei a.s. n.m. 8 uur organiseert de Ned. ver. van Spiritisten „Harmonia" afd. Bergen een Openbare Psychometrische Seance met het medium den heer C. Boering uit Zaandam. Gezien de belangstelling steeds voor dergelijke bijeenkomsten wordt het geïnteresseerden aangeraden reeds van te voren kaarten te halen: Broekbeeklaan 26, om niet te worden teleurgesteld. Verder verwijzen wij naar de advertentie in dit blad. 1886—1946 Donderdag de tweede Mei zal het zestig jaren geleden zijn. dat Johannes Nicolaas Kroon en Geertje de Jong in de echt verenigd werden. Donderdag 2 Mei zullen de 86 en 81 jarige oudjes met hun getrouwde kinderen, 14 kleinkinderen, 6 achterkleinkinderen, vrienden en kennissen de dag herdenken, waarop zij voor zestig jaren in het huwelijksbootje stapten. Op die dag zullen zij „kalm terugzien langs de baren, doorkruist in twaalf maal vijf tesaam gesleten jaren", zoals onze Wilde- borchse landheer-dichter Staring het uit drukte, dan zullen zij zich kunnen ver heugen in „den schonen boom van eer en welstand, door beider zorg geplant en opgekweekt". De heldre zon verborg somwijl haar licht," het ging vooral de eerste 38 jaren, dat ze boerden daar onder aan de dijk te Camperduin, niet altijd gemakkelijk toen er nog zelf ge kaasd werd en de zoetemelkse 14 a 15 gld. opbracht, en dan de laatste jaren toen oorlogsgeweld en evacuatie ook hen niet ongemoeid liet. „Door 't stormweer af gereten, viel soms wat loofs ter aard", maar het leed en de moeite en zorgen zij zijn vergeten, er is thans alle reden tot dankbaarheid. „De herfst loont, wat de lente wrocht," na een welbesteed leven genieten ze thans van hun welverdiende rust in hun huisje aan de voet der duinen. Ging de belangstelling van den jubilaris vroeger buiten zijn bedrijf ook uit naar het openbare leven, (hij was 40 jaren secr. penningmeester van het burgerlijk armbestuur, jaren lang lid van de raad van toezicht op de Coöp. Boerenleenbank, schatter van de directe belastingen, kust wachter, diaken, ouderling, kerkmeester in de Ned. Herv. Kerk enz.), de laatste jaren heeft hij zich daaruit teruggetrokken en bekijkt hij het wereldgebeuren van uit zijn huisje. Want: „Zij zijn 't niet meer, die leed noch last deed sagen, Voor wie 't gezellig levenspad Geen klimmend hoog te steil, geen bogt te kronklig had, De Grijsheid nadert met haar plagen." Moge het jubilerende echtpaar nog menigwerf, van 's levenskommer vrij, met magen en vrienden hun huwelijksdag vieren. Voor de 2e helft van de 5e periode 1946. Elk der volgende bonnen van alle bonkaarten 604 geven voor het tijdvak van 28 April tot 11 Mei '46 recht op het kopen van Bonkaarten KA KB KC 604 Algemeen 214 215 216 217 218 219 800 gr. brood 213 400 gr. suiker 212 125 gr. margarine 211 125 gr. boter 210 200 gr. kaas 209 200 gram bloem B41 Res. 1600 gr. brood C41 Res. 800 gr. brood B42 Res. 2 kg. aardappelen Bonkaarten LA LB LC 604 melk, vlees en aardappelen 115 116 117 100 gr. vlees 111 2 kg. aardappelen A28 2 liter melk B28 C28 372 ''ter melk Bonkaarten KD KE 604 Algemeen 800 gr. brood 500 gr. suiker 125 gr. margarine 250 gr. boter 100 gr. kaas 200 gr. bloem 400 gr. brood 500 gr. rijst of kindermeel Bonkaarten LD LE 604 melk, vlees en aardappelen 615 616 617 100 gr. vlees 611 1 kg. aardappelen D28 E28 6 liter melk De tabaks- en versnaperingenkaart Bon no. T25 2 rants, tabaksartik. (geen imp.) V25 100 gr. choc. of suikerwerken X25 2 rants, tabaksart. (geen imp.) Voor de week van 5 t/m 11 Mei zullen nog bonnen worden aangewezen voor melk, aardappelen, boter, margarine, jam, thee, tabak, versnaperingen en waspoeder. De bonnen voor melk en aardappelen zijn geldig tot en met Zaterdag 4 Mei a.s. Personen, die na 1 Jan. 1945 geen bon voor beroeps- of gewone schoenen hebben ontvangen en wier stamkaartnummer op het cijfer 9 eindigt, komen in Mei in aanmerking voor een schoenenbon. Nader wordt bekend gemaakt op welke dagen de bonnen kunnen worden afgehaald. Kinde ren, geboren na 31 Mei 1944, die de leef tijd van 10 maanden bereikt hebben, ko men onafhankelijk van het stamkaart nummer, onmiddellijk voor een schoenen bon in aanmerking, voorzover zij nog geen schoenenbon ontvangen hebben. voor dagblad. Ruime bijverdienste. Inl. Boekhandel Oldenburg, Schoorl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1946 | | pagina 1