WEEKBLAD VRIJ! GEBED. BERGEN MAATSCHAPPELIJKE ORDENING en GEESTELIJKE VRIJHEID DE GRONDSLAGEN VAN HET NIEUWE NEDERLAND No. 1 van Lijsi 1 SCHOORL VRIJDAG 3 MEI 1946 23c JAARGANG No. 18 ONTSIERING EN VERONTREINIGING VAN ONZE DORPEN. MEI 1945. PRINSES JULIANA VERJAART. HERDENKING VAN DE BEVRIJDING. DE MASKERSPELERS met „LOODS AAN BOORD" BERGEN S MANNENKOOR WERELDVOEDSELNOOD Ingezonden mededeling Deze ervaren stuurman moet aan het roer blijven. 45-JARIG HUWELIJKSFEEST. RECTIFICATIE. WAARDIGE VIERING VAN DE BEVRIJDINGSDAG! CONCOURS-HIPPIQUE. WACHTMEESTER BEEK TEN GRAVE GEDRAGEN. BEVRIJDINGSFEEST TE SCHOORL. ROBBEDOES. GEITENFOKKERS VERGADEREN. BENOEMING. Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen Haan's Boekhandel, Stationstraat Dl DuutsiceeU" Verschijnt te Bergen en Schoorl c.a. Abonnementsprijsf 2,60 per jaar f 0,65 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1, Holland, met je blanke duinen Met je wieg'lend, goudgeel graan, Met je malse groene weiden, Met je knechtschap is 't gedaan. Holland, met je reine luchten, Met je grote, wijde zee, Met je lage, vrucht bare polders. Onder 't juk?o nee! Afgeworpen door bevrijders, Werd de ons té zware last. Laten wij dan goed bedenken, God te danken, zoals 'tpast. Vlaggen wapp'ren van de huizen, ,,'t Wilhelmus van Nassau," Klinkt op pleinen en langs straten, „Den Vaderland getrouw." Holland zal weer Holland worden, Wij zijn los van slavernij! Laten wij ons zelf dan wezen, Holland is weer vrij Bergen Maartje N. Zwaan. Onze mooie dorpen komen weer in lente- tooi. De mooie bosranden, de wegber men, de waterkanten, alles in de natuur maakt zich op om weer nieuwe schoonheid te geven. En hoewel ook het herfst- en winterlandschap zijn bekoring heeft en soms in prachtige kleuren kan boeien, de voorjaarstooi spreekt tot bijna ieder een. Bijna? Ja, niet tot allen. Want hoe zou het anders mogelijk zijn dat sommigen zich niet ontzien alles wat maar afval heet langs bos en weg of waterkant neer te smijten, tot ergernis en last van anderen. Waarom? zo vraagt menigeen Zich af. „Is er dan geen gelegenheid zich van dit vuil te ontdoen?" Zeker, zowel in de Ge meenten Bergen als Schoorl is een ophaal dienst ingesteld voor opnemen en afvoeren van huisafval. Wanneer men dus dit af val in een bak, vat of kist op het daar voor aangewezen tijdstip bij de uitgang aan de openbare weg neer zet, wordt dit van gemeentewege weggehaald. Bo vendien bestaat er gelegenheid om overig afval, als tuinvuil enz., te bergen. Hiervoor moet dan vooraf vergunning en plaatsaanwijzing worden aangevraagd bij den dienst van Gemeentewerken. Het is dus in het geheel niet nodig, dat onze dorpen worden ontsierd door deze vuilnisbelten Wij wekken daarom ieder ingezetene op. mede te waken tegen deze schending in de natuur, ook mede in ver band met het te verwachten Vreemdelin genverkeer. De vrijheid nadert. Langs de Duinkant stijgt de spanning zal de zo vurig verbeide bevrijding ein delijk, eindelijk komen? Daar rollen tegen de avond op Dinsdag 8 Mei de eerste jeeps het dorp binnen. Het enthousiasme laait hoog op. Men bestormt de wagens, klimt er in, klimt er op, rijdt mee. Het regent cigaretten en de gulle Canadeesjes weten de hartjes voor Bergen's schonen te winnen metchocolade. Niemand denkt er aan, dat het om acht uur nog taptoe is, totdat geweerschoten er aan herinneren, dat het nog geen volledige vrijheid is en alles gaat noodgedwongen huistoe. Schoorl zou nog enige dagen tevergeefs uitzien naar de bevrijders. De Vrijdagavond uitgestoken vlaggen moesten weer verdwijnen. Alleen te Groet, waar een tweede Michiel de Ruyter onze drie kleur had geplant boven op een der 100 meter hoge masten van onze overweldi gers, bleef het Rood-Wit-Blauw wapperen. Te Schoorl eiste de volgende morgen een deputatie het uitsteken van de vlag van de toren en toen voelde men zich ook daar veilig onder de hoede van onze vaderlandse driekleur. Wij waren weer vrijOnvergetelijke dagen Dinsdag vierde Prinses Juliana haar zeven en dertigste verjaardag, de eerste in ons bevrijde Vaderland. Overal zag men weer het Rood-Wit-Blauw wapperen oud en jong droeg weer het geliefde oranje. 's Avonds maakte Bergen's Harmonie weer een muzikale rondgang en klonken er weer vaderlandse liederen en opge wekte muziek door het dorp. Vrijdagavond 7 uur zal in de Ruïne- kerk een interkerkelijke herdenkingsdienst worden gehouden en Zaterdagmorgen half- acht wordt in de R.K. Kerk een plechtige requiemmis voor de overledenen in de oorlpg opgedragen. Om kwart voor elf zullen de leerlingen van de verschillende scholen zich verza melen rond de in 1945 geplante vrijheids boom voor de herdenking van de doden en de bevrijding. Het woord zal daarbij worden gevoerd door Burgemeester Lovink en het Hoofd der openb. school, den heer Schekkerman. Een dameskoortje zal Li bera me Domine ten gehore brengen, en de plechtigheid, die begon met één mi nuut stilte, zal besloten worden met een ge meenschappelijk zingen van het eersteen het zesde couplet van het Wilhelmus. 'sNamiddags wordt de herdenking voort gezet in het openluchttheater. De K.J.VO - ers en de Padvinders zullen daar optreden met declamatie, volksdans en demonstra ties. Frits de Zwerver (Ds F. Slomp) en Pater Meyer zullen een toespraak houden. Bergen's harmonie, de onmisbare, zorgt voor de muzikale omlijsting. 's Avonds half acht zullen een R.K. Meis jeskoor, de koorvereniging „Bergen" en het R.K. Kerkkoor bij de Ruïnekerk ver schillende nummers ten gehore brengen. Met een filmvoorstelling in het Van Ree- nenpark zal de herdenking van de bevrij ding worden besloten Er wordt een beroep gedaan op de bur gerij om Vrijdag om 6 uur halfstok te vlaggen, Zaterdag de vlag uit te steken en voor een eenvoudige illuminatie te zor gen door het licht in de kamers te ont steken en de gordijnen open te laten. Als laatste stuk in dit seizoen brachten de Maskerspelers vorige week een toneel spel van Jan Fabricius voor het voet licht, getiteld „Loods aan boord". De toeschouwer gelooft zijn oren niet, als daar van de andere zijde van het voetlicht de woorden tot hem komen: „Moederliefde kan worden tot gif". Moederliefde en gif! een contradictio, een tegenstrijdigheid. En toch is de „liefde" van Moeder Maree een gif voor haar omgeving, doodt alle levenslust, maakt geluk onmogelijk Moeder Maree beschouwt echtgenoot, kinderen, zuster, alles als haar persoonlijk bezit, door de Voorzienigheid aan haar bewaking en bescherming toe vertrouwd. Vooral tegen de listige aan vallen van de vrolijke, schalke Cupido meent zij de aan haar zorgen toevertrouwden te moeten beschermen. Ziet zij den olijkerd met zijn pijl en boog rondzwerven, dan is zij dubbel op haar qui vive. Gij Moeders, gij hoeders Der bloeyende jeugd, Wat keert gij, wat weert gij De listige Min van rijpende boezems? Hij raakt er toch in! (Staring.) Had toch een pijltje doel getroffen, dan rustte Moeder Maree niet, vóór het ver wijderd was. Of het al pijn deed of het hart brakhet was immers alles om hun eigen bestwil. Als Kapitein Fabian als loods aan boord komt van dit ontredderde schip, vindt hij daar een ontevreden, morrende bemanning. De jongste zoon verwijt de Kapiteinse, dat zij allen vermoordt, de zuster klaagt, dat zij haar haar geluk af genomen heeft, de oudste zoon. Maar Mceder Marée doet alle klachten .ver stommen. Als zij klaagt: ,,'t is weer mis met mijn hart", dan zwijgt alles, berust alles. De loods mag al orders uitdelen, de Kapiteinse blijft de baas Haar zwakte is haar kracht, dit tere, poppige vrouwtje is taai genoeg om ze allemaal te regeren. Ze mankeert niks, aldus de dokter, zij verteert van egoïsme en haar blindheid De jongste zoon heeft tenslotte de moed het schip te verlaten, hij waagt de wissel vallige strijd des levens, die „huwelijk" heet. De rest zwalkt verder. Dank zij de grote toewijding van alle medespelenden is deze uitvoering weer een groot succes geworden voor de Maskerspelers. Van begin tot einde hebben zij de toeschouwers, die de zaal tot de laatste plaats vulden, weten te boeien. Menigmaal klonk een gulle lach door de zaal en na ieder bedrijf werden de uitvoerenden uitbundig toegejuicht. Door afwezigheid van den Dirigent kan Bergen s Mannenkoor Zaterdag 4 Mei haar medewerking niet verlenen. Het Bestuur van de Kennemer Jeugd groep van Onthouders heeft aan de ministers van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Handel en Nijverheid een telegram gezonden waarin er op aangedrongen wordt geen graan meer beschikbaar te stellen voor de fabricatie van alcohol in verband met de wereldvoedselnood. Het bestuur van bovengenoemde ver eniging verzoekt tevens langs deze weg alle organisaties adhaesie te betuigen. Namens het bestuur v. d. K.J.VO. J. P. DE HAAN le Secretaris. S. L MANSHOLT Min. van Voedselvoorziening, Landbouw en Visserij Bergen's Harmonie brengt serenade. Dinsdag was het 45 jaren geleden, dat Alb. Wokke en Cath. Schol in de echt verenigd werden. Bergens Harmonie, waarvan de jubilaris als werkend lid een halve eeuw een steunpilaar was, bracht het jubilerende echtpaar een serenade en bij monde van haar voorz. wenste zij den vitalen bruidegom en de kwieke bruid een vredige levensavond. In ons nummer van 26 April kolom 3, voorpagina, regel 4 van boven staat: „verder deelde de Voorz. nog mede, dat de heer Van Laar een spreekbeurt zou komen vervullen". Dit moet zijn: „de heer Palar, Indone sisch Kamerlid". Het bestuur van de Kennemer Jeugd groep van Onthouders heeft aan de Burgemeester van de Gemeenten Bergen en Schoorl een adres gezonden om op de Bevrijdingsdag een alcoholverbod te doen uitvaardigen. Namens het bestuur v. d. K.J.V.O. J. P. DE HAAN le Secretaris. Naar wij vernemen zal er deze zomer door de Concours Hippique Vereniging Bergen eenconcoursgeorganiseerd worden. Het uit 14 nummers bestaande programma belooft iets moois. Het bestuur heeft de medewerking van de besturen van B.IJ.S. V. en V.V.V. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, Gelijk een bloem Wanneer de wind zich over't land laat horen. Dan knakt haar steel Beek overleden! Er ging een schok door de gemeente bij het bekend worden van het plotseling overlijden van den heer A. Beek, wachtmeester der Marechaussee Aangaande de dagen onzer jaren, daar in zijn zeventig jaar of zo wij zeer sterk zijn, tachtig jaar, aldus psalmist. Hier werd een 39-jarige geheel onver wacht aan zijn gezin, aan zijn werkkring, aan zijn vriendenkring ontrukt. Aan zijn gezin, waarvoor het heengaan van den man en vader een smartelijk verlies betekent, aan zijn werkkring, waar men krachten van dit formaat zo bitter nodig heeft, aan zijn vriendenkring, waarin hij een le dige plaats achterlaat. Onder grote belangstelling werd het stof felijk overschot Zaterdagmiddag op de Algemene Begraafplaats ter aarde besteld. Nadat het door collega's uit het Amster damse politiecorps ten grave was gedragen, verzamelden allen zich rond de met bloe men overdekte baar om den ontslapene nog een laatste groet te brengen. Ver schillende sprekers voerden het woord: Ds. de Jong, Ned. Herv. Predikant alhier, Kapt. v.d. Molen, districts-commandant der Marechaussee te Alkmaar, Kapt. Offerman namens de politiereserve te Amsterdam, in welk corps de overledene algemeen werd gerespecteerd om zijn correctheid, discipline en werklust, Overste Koolhaas, de commandant van de achtste sectie van de Gewestelijke Stormtroepen L.O.K.P., die tevens sprak namens Mevr. Koolhaas, in de bezettingstijd leidster van de L.O. en wier rechterhand de thans ontslapene was. De heer Corn. Jonker bracht een laatste groet namens Schoorl's Gemengd Koor, waarvan de overledene steeds een trouw lid wasgeweest endeheer J. de Leeuw nam namens Schoorl's voetbalver eniging afscheid. Met grote waardering herdachten allen den helaas te vroeg ontslapene en spraken woorden van troost tot de zwaar getroffen weduwe. De heer G. Beek richtte ten slotte een woord van dank tot allen, die deze mid dag de laatste eer bewezen hadden aan den overledene. Diep onder de indruk verlieten allen de dodenakker. Requiem seternam dona ei Domine! Heer geef hem de eeuwige rust! Op speciaal verzoek van de autoriteiten, heeft de Oranje-Commissie te Schoorl besloten slechts één dag feest te vieren en wel op de daarvoor thans vastgestelde dag, n.l. Zaterdag 4 Mei. Des morgens half tien zullen alle kinderen uit Schoor! aanwezig moeten zijn bij de Openbare school aan de Molenweg, van waar het in optocht naar een gebouw achter café „De Roode Leeuw" zal gaan. Hier zal een poppenkast worden vertoond. Jan Klaasen en zijn vrouw Katrijn zullen de kinderen wel weten te vermaken. Na afloop hiervan zal tussen de grotere jongens €en voetbalwedstrijd worden gehouden op het sportterrein, terwijl de anderen zich kunnen vermaken in de speeltuin. Dat de kinderen ook getracteerd zullen worden is te begrijpen. 's Middags van 2-5 uur zullen volks spelen worden gehouden op het sport terrein, welke worden opgeluisterd door het fanfarecorps, 's Avonds om half acht en om half elf, zal in de zaal van den heer Nic. Schuijt een gratis filmvoorstelling worden gegeven, welke toegankelijk is voor de inwoners van Schoorl van 15 jaar en ouder. Men dient hiervoor Vrij dagavond tussen 7.30 en 9 uur een kaart af te halen aan de zaal. Gedurende die tijd kan men zich tevens opgeven voor deelname aan de volksspelen, alsook voor Zaterdagmorgen 12 uur bij de in dit nummer voorkomende advertentie ge noemde commissieleden. Bovendien is er om half negen ge- costumeerd bal in de zaal van den heer P. Duin aan de Duinvoetweg. Speciaal voor paren en enkelingen. De vlaggen uit! Een dilettantenclub uit de vereniging „Hargen-Camperduin" bracht Zaterdag avond in de zaal van den Heer Klop te Hargen „Robbedoes" voor het voetlicht, een blijspel van de Haarlemse schrijvers combinatie Christien van Bommel-Kouw en Henk Bakker, een dankbaar stuk, dat in verschillende plaatsen reeds vele op voeringen beleefde. Het geeft een hele consternatie in de woning van Louis Terlaet, als daar on verwachts komt binnenvallen zijn pupil Robbedoes, die volgens een laatste wils beschikking na voltooiing van haar op voeding aan een internaat tot haar meerderjarigheid in zijn huis haar intrek zal nemen Deze wildebras met haar koffers en pakjes, gramofoon, tennis- spullen enz. brengt de jonge voogd tot wanhoop, werkt op nicht Florence als een rode lap op een stier, maar heeft al gauw de sympathie van de lieve tante Guusje en Mr. Geldens, voor Simon, die wel zullen waken over de kleine Bob. Al spoedig wint de spontane, hartelijke Robbedoes het hart van haar voogd. Hij komt ongemerkt onder de bekoring van dit natuurkind en voor hij het weet heeft hij haar zijn liefde verraden. Maar Bobhoudt alleen van hem als een zuster? In het laatste bedrijf weert Amor, dat kleine manneke ge wapend met pijl en boog, zich geducht. Hij brengt tante Guusje en oom Simon, die al 20 jaar van mekaar houden, nader tot elkaar, en drijft Florence, de gezellig mopperende nicht, die zoveel teleurstel ling in het leven had ondervonden, in de armen van Hein de Bont. En Bob en Louis? Als Bob bekent, dat zij niet de ware Bob is, dat zij slechts de plaats heeft ingenomen van haar boezemvriendin, die liever naar Den Helder vertrok, waar haar minnaar, een luitenant ter zee, woonde, dat zij slechts een arme wees, een dakloze, een indringster is, dan vraagt Louis haar nog eens zijn huis als het hare te willen beschouwen enAmor, de guit, lacht. Het is een mooie avond geworden met Neem, Vader, hen in liefde aan, Die voor ons landje vielen, Zij stierven, ver van huis en haard, Verlaten, neem hun zielen, Voer Gij hen uit dit aards gedruis, Naar U omhoog, naar 't Vaderhuis. Neem, Vader in Uw trouwe arm, De moeden en gewonden, Die in ellende, nood en pijn, Zo droef zijn en verzwonden Richt Gij hen op, geef kracht naar kruis. Met uitzicht op uw Vaderhuis. Neem, Vader, ons barmhartig aan. Ons allen, de bevrijdden. Geef ons weer nieuwe moed en hoop, Na veel en bitter lijden. Leidt Gij ons door dit aardse kruis Tot U omhoog naar het Vaderhuis. Bergen, Maartje N. Zwaan. dilettantentoneelspel van de goede soort. Dit eerste optreden van dit gezelschap was bepaald een succes. Mej. Nel Duin- meyer was de wildebras, de spontane, hartelijke Robbedoes, Chr. Graauw de jonge voogd, die het wilde kind dacht op te voeden, maar nu zelf zal worden opgevoed, (waartoe het huwelijk immers dient?). Mevr. M. Goedhart de lieve tante Guusje, een schat van een vrouw en C. Bouman, de gastronoom oom Simon, die zich mag beklagen, dat hij 20 jaren te lang gewacht heeft. Mevr. Cor v. d. Velde was nicht Florence, de gezellig mopperende nicht, die met recht kon zeggen „alles verdriet me, wijl ik verdrietig ben, maar die geheel ge- metamorphoseerd was nu de ware liefde kwam met de ware. Jozef, Hein de Bont, vertolkt door H. Kruize. Alb. Duinmeyer en mevr. Jopie Bouman zullen het als huisknecht en dienstbode druk krijgen bij deze drie huwelijken. We wensen alle paartjes geluk in hun huwelijk en hopen Robbedoes straks, als ze van meisje gegroeid is tot vrouw, nog eens terug te zien in Najaarsstormen van dezelfde schrijverscombinatie. De Geitenfokvereniging Schoorl hield Woensdagavond onder voorzitterschap van den heer J. Opdam een alg. leden vergadering in De Rustende Jager. De belangstelling van de zijde van de leden was gering, wat zeer te betreuren viel, daar een belangrijke kwestie als de bok- houding een punt van bespreking vormde. Was het voorheen treurig gesteld met de fokkerij (men nam een in het voorjaar geboren bokje, voedde het 's zomers goed en in het najaar moest het al volop dienst doenen was er van teeltkeus geen sprake, de vereniging was goed op weg om dit alles in betere banen te leiden. Het vorige jaar was er een dure bok aangekocht, waarheen de leden met hun geiten konden gaan. Helaas zagen vele leden niet in, dat, ofschoon beide ouders gelijke invloed hebben op de kinderen, «de bok toch de halve geitenstapel in een streek is. W at de rund veefokkers reeds lang hebben ingezien, blijkt nog niet tot de geiten fokkers te zijn doorgedrongen. Alleen door goede samenwerking kan de ver eniging verbetering van de geitenstapel bereiken, kan er rationeel gelokt worden. Het gaat hier niet enkel om het belang van den enkeling: specialisten van ver schillende nationaliteiten, ook Nederlandse, hebben de geitenmelk sterk aanbevolen als voeding voor zuigelingen, jonge kin deren en zwakken, en achten het houden van geiten van groot maatschappelijk nut. De penningmeester gaf in zijn financiëel overzicht een niet erg rooskleurig beeld van de financiën. In 1944/'45 hadden de ontvangsten f 423,45 en de uitgaven f 525 bedragen. Door het aanschaffen van een bok was een nadelig saldo van f 91,55 ontstaan. Over 1945/'46 brdroegen de ontvangsten f 120 en de uitgaven f 63,28. Het batig saldo van f 56,72 kon het nadelige saldo van het voorgaande jaar niet geheel opheffen, er bleef een tekort van f 34,83. De bokhouder had gemeend te moeten bedanken, wat nieuwe moeilijkheden op leverde: er zijn in de regel niet veel gegadigden voor en dan dient er nog rekening te worden gehouden met de woonplaats. Met het oog op het geringe aantal aanwezigen werd na ampelè bespreking besloten, deze avond geen ingrijpende beslissingen te nemen en eerst eens te over leggen met het bondsbestuur. Onze plaatsgenoot de heer Corn. Jonker werd benoemd tot leraar voor zang aan de Rijkskweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1946 | | pagina 1