WEEKBLAD BetUid HEROPENING Eén begrip: Officiële Bonnenlijst KERKDIENSTEN VRIJDAG 10 MEI 1946 23e JAARGANG No. 19 Door omstandigheden zal dit blad volgende week niet op Vrijdag, doch reeds Donderdag verschijnen. Men ge lieve de advertenties enz. één dag vroeger in te zenden. DE UITGEVER. NEDERLANDS BEVRIJDING UIT DE DUITSE TYRANNIE HERDACHT. HEUGELIJK NIEUWS! JEUGD VAN SCHOORL! SCHOORL'S WARENHUIS 1936-1946. Ingezonden mededeling ^Jaartallen BERGEN SCHOORL Goede huishoudelijke artikelen en J. Smit Jr., Ruïnelaan 11, Bergen J. BLOM ZONDAGSDIENST ARTSEN. Rudolf Hendrik Cornells Henk de Kok Grietje Ruyter Karei Musch Truus Stam Verschijnt te Bergen en Schoorl c.a. Abonnementsprijsf 2,60 per jaar f 0,65 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1, Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen Haan's Boekhandel, Stationstraat Macht door qeweld is slechts een waan. Wie mij bestrijdt, zal niet bestaan; wie dat poogt, zal bezwijken (ps. 68 nieuwe Nederl. berijming) Bergen vierde Zaterdag op waardige wijze de volgens besluit van de Minister raad ingestelde nationale feestdag, de vijfde Mei, de dag der Duitse capitulatie. Nadat Vrijdagavond in de Ruïnekerk onder grote belangstelling een interker kelijke herdenkingsdienst was gehouden en Zaterdagmorgen in de R. K. Kerk een plechtige requiemmis voor de oorlogs slachtoffers was opgedragen, volgde een herdenking door de schalen. Het was een indrukwekkende plechtigheid, die daar plaats vond rond de vrijheidsboom waar de schoolgaande jeugd zich had verzameld en haar bloemen eerbiedig neerlegde op deze symbolische plek. Burgemeester Lovink wees er in zijn rede op, dat, ofschoon wij allen vervuld zijn van grote dankbaarheid voor onze be vrijding, er in ons land nog te veel is, dat tot droefheid stemt, om nu reeds uitbundig feest te vieren. Voor velen toch is deze dag een dag van-smart, van rouw om 'wat is heengegaan, en anderen leven nog in hoop en vrees om het lot van dierbare panden in overzeese gebieden en elders. Spr. bracht hulde en dank aan de nagedachtenis van allen, die het hoogste, wat ze konden geven hadden geofferd voor onze vrijheid en wees op de plicht, die thans op ons allen rust om te zorgen voor de nagelaten betrekkingen van al die helden. Een minuut stilte.... en dan klonk plechtig door de morgenstilte het door meisjes gezongen Libera me Domine van Don Lorenzo Perossi. Het hoofd der openb. school legde er in zijn toespraak vooral de nadruk op, dat wij in de voorbije jaren nu toch wel geleerd hebben, dat wij bij alle verschil toch een gemeenschappelijk hebben: we zijn allen Nederlanders. Hij spoorde de jeugd aan ons land, ons volk mooier en -beter te maken dan het ooit geweest is. Met het zingen van de bekende coupletten van het Wilhelmus eindigde deze plechtigheid, die een blijvende indruk zal achterlaten bij de jeugd, de spes patriae, de hoop des vaderlands, 's Namiddags ging het met Bergen's Harmonie voorop in optocht naar het openluchttheater, waar Frits de Zwerver (Ds. F. Slomp) en Pater Meyer de duizendkoppige menigte toespraken. Spr. brachten hulde en dank aan allen, die onder de leus „Wij willen Holland houen, wij geven Holland nooit" hadden deelgenomen aan het verzet. 1 Naar ons wordt medegedeeld, zal op 3 juni a.s. de tram weer haar eerste rit maken van Alkmaar naar Bergen aan Zee. De betonbuizen voor de riolering zijn nog vers en daardoor zeer broos. Er zijn er al een paar gesneuveld, doordat kinderen hierop gingen slaan. Gebruikt daarom die buizen niet om te spelen. De oudere mensen worden verzocht hierop toe te zien en de kinderen van de buizen te verwijderen. Het is alweer tien jaren geleden, dat de heer Th. Knijnsberg in Schoorl een handel in ijzerwaren, huishoudelijke art. enz. begon. Al spoedig bleek, dat dit kleine zaakje voorzag in een reeds lang bestaande behoefte. Uitbreiding was nodig: van 15 vierk. m. groeide de winkel ruimte tot 120 vierk. m. en het aantal artikelen nam steeds toe. De zaak groeide in het eerste lustrum uit tot een soort bazaar met duizend en een art.gereed schappen op elk gebied, tuinmeubelen, tuinparasols, haarden, kachels, stoffeer- artikelen, verfwaren en wat niet al. Toen kwamen de oorlogsjaren, de magere jaren. In dit tweede lustrum kostte het moeite om staande te blijven en het kostte de grootste moeite om de klanten van het allernodigste te voorzien. Maar luctor et emergo, al worstelende bleef de onder nemende zakenman boven en thans is hij weer voorzien van vele van ouds bekende en nieuwe artikelen van goede kwaliteit. Met volle zeilen vaart hij weer verder op hoop van zegen. Goede vaart in dit derde lustrum! Voor de le helft van de 6e periode 1946. Elk der volgende bonnen van alle bon kaarten 606 geven voor het tijdvak van 12 Mei tot en met 25 Mei 1946 recht op het kopen van Bonkaarten KA KB KC 606 Algemeen 268 269 270 271 272 273 800 g brood 274 200 g kaas 275 200 g bloem B55 reserve 1600 g brood C55 reserve 800 g brood B56 reserve 2 kg aardappelen Bonkaarten KF 606 367 B.M.V. 125 g margarine 368 B.M.V. 100 g vet 370 suiker 400 g suiker Bonkaarten LA LB LC 606 melk, vlees en aardappelen 231 232 233 234 100 g vlees 227 2 kg aardappelen A43 2 lit. melk B43 C43 31/2 lit. melk Bonkaarten KD KE 606 Algemeen 768 769 800 g brood 770 200 g bloem 771 100 g kaas D55 D56 reserve 400 g brood E55 reserve 500 g rijst of kindermeel Bonkaarten KG 606 867 B.M.V. 250 g boter 868 B.M.V. 125 g margarine 870 suiker 500 g suiker Bonkaarten LD LE 606 melk, vlees en aardappelen 731 732 733 100 g vlees 727 1 kg aardappelen D43 E43 6 lit. melk Tabaks- versnaperingenkaarten T27 2 rants, tabaksart. V27 100 g chocolade of suikerwerken X27 2 rants, tabaksart. Voor de week van 19 t/m 25 Mei, zullen nog bonnen worden aangewezen voor melk, aardappelen, boter, margarine, jam, koffie, tabak, versnaperingen, huish.zeep en lucifers. Woensdag 15 Mei a.s om 14 uur wordt het Instituut voor Lichaamscultuur, Russenplein 8, Bergen, Telefoon 2083, geheel gemoderniseerd heropend: Wij bieden li de grootste en modernste salons voorSchoonheids- en huidverzorging manicure, lichtbaden, stoom- en modderbaden, voetverzorging, orthopaedie, massage, bestralingen, hoogtezon, diathermie, infra-rood, hoogfrequent, sportmassage Een uitgebreide collectie Boldoot en 4711 producten en verder alleen de beste preparaten voor de moderne make-up. Iedere 25ste bezoeker heeft recht tot het kopen van een flacon Boldoot of 4711 eau de cologne of een pot 4711 spars^-crème MEI 1940-MEI 1945. Tussen de Nederlanders groeit begrip voor elkanders opvat ting. Alom verlangt men naar groter eenheid in verscheiden heid, na de bevrijding. 4 MEI 1945. Nederland is vrij. De alge mene wens is: niet terug naar het oude! 23 JUNI 1945. Het kabinet van herstel en ver nieuwing, met prof. W. Scher- merhorn en W. Drees, ,,hef- kabinet der illegaliteit" benoemd. 9 FEBRUARI 1946. De Partij van de Arbeid ge sticht. De politieke doorbraak is een feit. Katholieken, vrijzinnig-democraten, protes- tants-christelijken, sociaal-de mocraten, „politiek-daklozen" e.a. in één politieke partij. 17 MEI KAMERVERKIEZINGEN. Het volk van Nederland kiest dé S. L. MANSHQLT Min. van Voedselvoorziening, Landbouw en Visserij NED. HERV. GEMEENTE (Ruïne-kerk) Kinderkerkdienst. Zaterdag 11 Mei n.m. 3 uur Voorganger Ds. BIERMAN. Lentewandeling Zondagsschool 12 Mei. GEREFORMEERDE KERK Zondag 12 Mei v. m. 10 uur en n. m. 5 uur Ds. A.H. VAN MINNEN. LEGER DES HEILS Zondag 12 Mei Dokter Dekkerhuis, 2 uur Zondagschool n MARANATHA Zondag 12 Mei, v.m. 10.30 uur Ds. H. M. E. BREMER Iedere Vrijdagavond 8 uur Evangeliesatie- samenkomst. NED. HERV. GEMEENTE (Schoorl, Groet en Camp) Zondag 12 Mei, v.m. 10 uur te Groet Ds. C. M. DE JONG Zondagsschool te Groet plm. 11.15 uur Voor Tuin-, Bloem- en Landbouwzaden naar Onderweg C198, Schoorl, Tel. 359 Direct uit voorraad Zondag 12 Mei Dokter LUGTEN Telefoon 2700. Heden werden wij verblijd met de geboorte van ons zoontje en broertje GERRIT FRANS A. BEKKER M. C. BEKKER-DOORN MIEP SCHOORL, 6 Mei 1946. Geboren zoon van F. C. DIJS A. E. DIJS-VENEKAMP BERGEN, 7 Mei 1946 Matth. Wiegmanweg 24 hebben het genoegen kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben op Woensdag 15 Mei a.s., v.m. 11 uur, te Bergen. HEM, H 77, BERGEN, Hoflaan 2, 3 Mei 1946. Receptie te Hem, 12 Mei van 3 5 uur; te Bergen, Oranje-Hotel, 15 Mei van 3—4.30 uur. Toekomstig adres: Hem (Nh.), H 190. Het huwelijk van zal Woensdag 22 Mei, des namiddags 2 uur te Bergen, in stilte voltrokken worden. Kerkelijke inzegening 2.30 uur in de Ruïnekerk aldaar, door den Wel- eerw. Heer Ds H. N. Bierman van Bergen BERGEN, Mei 1946 Meerweg 25 Kerkelaan 20 Gelegenheid tot feliciteren», na de huwelijks inzegening, in de consistoriekamer

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1946 | | pagina 1