WEEKBLAD BERGEN SCHOORL DONDERDAG 16 MEI 1946 23c JAARGANG No. 20 HEUGLIJK NIEUWS. EEN INDONESIËR OVER INDONESIË. MET JAN STRIJBOS DOOR ONS WATERLAND. ANKE SERVAES. K.J.V.O. V.V.V.-STATIONSKLOK VERHUIST. ONDERWIJZERS- SALARISSEN! DE RAAD PRAAT. PROPAGANDA-AVOND. v PARTIJ VAN DE VRIJHEID „De DuinvteeeU" Verschijnt te Bergen en Schoorl c.a. Abonnementsprijsf 2,60 per jaar f 0,65 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1, Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen Haan's Boekhandel, Stationstraat Autobusverbindingen Bergen-Alkmaar v.v. en Alkmaar-Schoorl-Camperduin v.v. Naar wij vernemen, zullen bovenge noemde diensten binnenkort worden uit gebreid, als de nieuwe bus, die eind Mei klaar zal zijn, is aangekomen. Voor Bergen-Alkmaar komt er dan een half- uurdienst, terwijl de dienstregeling Alk maar-Camperduin met enkele diensten zal worden uitgebreid. Eerst na aankomst van de in het buitenland bestelde autobussen zal men kunnen spreken van een in alle opzichten goede reisverbinding met Alkmaar. Laten wij hopen, dat dan ook nog voor het a s. seizoen Schoorl en Groet worden voorzien van een goede busver binding. Uit bovenstaande plannen blijkt, dat de N.H.A.D.O.-„Bergen-Binnnen" alles in het werk stelt om onze gemeenten uit haar isoloment te verlossen. Wij wensen haar alle succes toe. VERLEDEN, HEDEN, TOEKOMST. De Indonesiër L. N. Palar, lid van de tweede kamerfractie van de Partij van de Arbeid, trad voor de afd. Bergen van de P. v. d. A. op met het onderwerp: De verhouding Nederland-lndonesië. Deze vrijheids-nationalist wierp eerst een blik achterwaarts: in het verleden immers ligt het heden. ,Spr. wees op de koloni ale status. Indië was ondergeschikt aan Nederland, waar de hogere besturende en wetgevende organen zetelden. Het levenspeil was er laag, wat bij een koloniaal systeem zo moet. Maar kleine kinderen worden groot, ontwikkelen zich en dulden dan dat peil niet meer. Strijd voor verbetering werd niet geduld, werd door het koloniaal bewind, dat zich met een kleine groep moest staande houden, als een gevaar gezien. De vrij heidsnationalist Soekarno, die een grote aanhang kreeg, werd het slachtoffer en als politiek tegenstander geïnterneerd. De drang naar mondigheid bleef groeien. Een petitie om bij eventuele agressie van buiten samen te gaan werd afgewezen, getorpedeerd o.m. door 3 leden van de latere commissie Van Poll. Een verzoek om meer rechten, na de bezetting van Nederland gericht tot den Gouverneur- Generaal, had evenmin succes: de G.G. meende, en juridisch zeer terecht, aldus spr., dat alleen de Nederl. organen her vormingen konden invoeren. Indië was teleurgesteld, gevoelde bij de komst der Japanners geen behoefte, de Nederl. strijdkrachten te helpen. Wat hebben wij eigenlijk te verdedigen, meenden velen. Na 10 jaar slachtoffer te zijn geweest van het koloniaal systeem, werd de vrij heidsnationalist, Soekarno bevrijd door de Japanners. Dat hij met de Jappen mee ging, was fout, aldus Palar, maar.... be grijpelijk. Dat de republiek Indonesië een Japans maaksel zou zijn, isbe zijden de waarheid. En nu? Nu zijn er drie soorten gezag: een Brits, een Neder lands en een republikeins. Het Nederl. gezag wordt internationaal erkend, maar de grote mogendheden willen, dat er onderhandeld wordt tussen de betrokken partijen. Enkelen kunnen nu wel willen: „eerst handelen, dan onderhandelen", maar dan is er alle kans, dat Amerika zijn veto zal uitspreken. Dr. van Mook en Sjahrir praten. Wat zal de toekomst brengen? Ik ben gematigd optimist, ver volgde de heer Palar. Indbnesië staat bij de onderhandelingen niet zwak. Nederland verkeert in een dwangpositie. Een regeling zal er komen, maar vrijwillige samen werking is primair en dat kan alleen, als aan de nationale aspiraties wordt voldaan. Nederland heeft belang bij IndiëIndië verloren, rampspoed geboren! Indonesië heeft Nederland nodig, maar de Neder landers moeten er komen om Indonesië te dienen. Het was een genot om met den heer Strijbos als deskundig gids en gezellig prater aan boord met de punter een tochtje te maken door ons waterland. Velen hebben zich weer kunnen verlustigen in de schoonheid van Flora en Fauna in de omgeving van Wanneperveen. De reizigers genoten allereerst het zeldzame voorrecht een kijkje te mogen nemen in een eendenkooi, dit domein van den kooiker en zijn hondje, waar jaarlijks duizenden wilde eenden worden gevangen, maar waar in de jachttijd ook duizenden andere dieren een veilig toevluchtsoord vinden. Op deze tocht ontmoeten de reizigers vele gevleugelde vrienden, als aalscholvers, torenvalken, ransuilen, deze philosofen met hun oorpluimpje, kap- meeuwen, dwergmeeuwen, kemphaantjes, kiekedieven en de fuut, die met zijn jongen op de rug de vlucht nam en onderdook. De typische plantengroei met z'n witte waterlelie, kikkerbeet, waterdrie blad enz. wekte bewondering. Na dit alles werd nog gauw even een wandelingetje door de duinen bij Bergen gemaakt, de duinbosjes bewonderd, die nergens hun weerga vinden, nog even gezocht naar wulp, scholekster en griel en toen ging alles hoogstvoldaan huistoe. Van „Kinderzaal", de roman van de bekende schrijfster Anke Servaes (Mevr. A. Valkhoff-Wijdom, die vroeger in Bergen woonde) verscheen reeds vroeger een Duitse vertaling, een Zweedse en een Deense, en nu geeft de Unges For- lag te Kopenhagen ook de vervolgen der trilogie „Kinderen die over zijn" en Moeder Liesbeth" in het Deens. Volgende maand verschijnen bij de Hollandia Drukkerij te Baarn ook haar schetsen „Oorlogskinderen". Gezamenlijk gaan we Jan Ivangh op Zondag 19 Mei begroeten. We komen samen om half acht bij de Openbare school'en gaan dan met onze vlaggen naar zijn huis. We nemen allen onze zangbundeltjes mee. Ouderen! Jullie kennen Jan persoonlijk en komt natuurlijk! Jongeren! Velen van jullie hebben hem geschreven, hoewel je hem nooit hebt gezien. Wat zal hij het prettig vinden al die jongeren achter hun hordevlaggen te zien optrekken. Geen blijft er thuis In verband met een verbouwing op het emplacement heeft men de V.V.V.- klok tijdelijk moeten verwijderen. De klok zal echter elders bij het Station worden geplaatst, waar hij zijn nuttige taak kan blijven vervullen. De volgende motie werd naar aanleiding van het gesol met de onderwijzerssala rissen aangenomen op de huish. vergade ring van de afd. Duinkant van de N O V., omvattende de gemeenten Egmond, Bergen, Schoorl, Koedijk en Warmenhuizen. Motie De afd Duinkant van de Nederlandse Onderwijzersver. in verg bijeen op Woens dag 8 Mei '46, gehoord de besprekingen over de salariëring der onderwijzers, geeft als haar te mening kennen, dat tot de scherpste strijdwijze moet worden overgegaan, indien niet aan de gerechtvaardigde eisen van de onderwijzers wordt voldaan en dat ten spoedigste het vormen van een stakingskas moet worden voorbereid en dringt er bij het Hoofdbestuur op aan de nodige stappen daartoe te doen, besluit deze motie ter kennis te brengen van het Hoofdbestuur en van de Pers. Namens de afd. Duinkant, P. J. C. MAARS, voorzitter. B. SCHUIL, secretaris. Schoorl krijgt vermakelijkheidsbelas ting, reinigingsbelasting, rioolbelasting en een auto. De noodgemeenteraad kwam Dinsdag avond in openbare zitting bijeen, onder voorzitterschap van den wnd.Burgemeester den heer G. J. Lovink. Met kennisgeving afwezig de heer P. Blankenstijn. De heer C. v. d. Slikke uitte zijn teleur stelling over het niet eerder bijeenroepen van de Raadmet het oog op het toe staan van credieten voor de riolering bijv., was dat z.i. wel wenselijk geweest. De voorz. had gemeend de heren moeite te kunnen besparen, doch zou wel graag eens praten met de Raad. Er was intussen geld geleend tegen een rentevoet van P/4 "Zo- Ingekomen stukken en mededelingen. Van de Bond van Personeel in Over heidsdienst was ingekomen een verzoek om de pensioengrondslagen van R. van Essen en C. Slik vast te stellen op f 1900,— B. en W. van oordeel, dat in verband met de salariëring van overheidspersoneel in gelijkwaardige functies en in verband met het plaatselijk loonpeil verhoging nodig is, stellen voor het salaris van ge noemde heren vast te stellen op f 1900, per jaar, ingaande 1 Jan. '46 (behoudens goedkeuring van Ged. Staten). De Raad ging hiermee accoord. Het voorstel om als regent van het Centraal Ziekenhuis te Alkmaar aan te bevelen den heer Mr. D. Breebaart, bur gemeester van Zijpe, werd aangenomen. Op het verzoek van den heer K. P. Zuurbier betreffende aankoop ten be hoeve van derden van de voormalige openb. school met aangebouwde woning werd afwijzend beschikt: momenteel werden er besprekingen gevoerd met de Rijkspolitie voor de inrichting van het perceel tot politiebureau met ambtswoning. De heer A. J. Dapper vond het geen geschikte plaats: hij zag de politie liever niet in het centrum wonen. Van de Gebr. Dapper was ingekomen een verzoek om uitbetaling van f 449.— welk bedrag te weinig is betaald voor de door de Duitsers geëiste rijdiensten. B. en W. achtten de gemeente hiervoor niet verantwoordelijk en wezen er verder op, dat na Mei 1945 door gemeente besturen geen betalingen mochten worden gedaan van op Duitse instanties bestaande vorderingen. Besloten werd Gebr. Dapper te berichten, dat zij zich wellicht met enig succes kunnen wenden tot de schade-enquête-commissie te den Helder. Het schrijven van den heer W., eig. van een perceel aan de Duinweg, houdende verzoek zijn eigen perceel te mogen be trekken, lokte heel wat discussie uit, waar bij bleek, dat de eigenaar geen enkel recht tot bewoning kon laten gelden. In het vervolg zal van elke leegkomende woning aangifte dienen te worden ge daan bij B. en *W. Op voorstel van den heer Korver werd een commissie benoemd, die zal adviseren bij het toewijzen van woningen. Hierin zullen zitting hebben de heren Korver en v. d. Slikke. De heer C. v. d. Slikke deelde tenslotte nog mede, dat de 7 raadsleden zich tot den Minister van Binnenlandse zaken hadden gewend met het verzoek het daar heen te willen leiden, dat er met 't oog op plaatselijke omstandigheden geen ingezetene van Schoorl werd benoemd tot burgemeester van Schoorl. Vermakelijkheidsbelasting Het voorstel van B. en W. om de openbare vermakelijkheden te belasten met 20 van de bruto-opbrengst, had niet de onverdeelde instemming van de raad. Dat de danswoede wat beteugeld werd, juichten enkelen toe, maar voor toneel, zang, muziek, sport, kortom voor alles wat van cultureel belang was, diende vrij stelling te worden gegeven. Na ampele bespreking en nadat de voorzitter de verzekering had gegeven dat hij steeds een open oog zou hebben voor culturele belangen, werd de voorgestelde regeling aangenomen. Reinigingsrechten De Raad ging accoord met het voor stel van B. en W. om als bijdrage in de kosten van het ophalen van vuilnis van alle percelen, gelegen aan wegen, waar langs de ophaaldienst is geprojecteerd, te heffen een bedrag van 3, 7 of 10 gld. per jaar, afhankelijk van de belastbare opbrengst van het perceel (minder dan f 100,meer dan f 100,tot f 300, of meer dan f 300, Rioolbelasting De belasting zal bedragen 6% van de belastbare opbrengst van de gebouwde eigendommen met een minimum van f 5, per jaar. De Raad kon zich hiermee ver enigen. Het voorstel van B. en W. om pension en hotelhouders en ook particulieren te verplichten tot aanmelding van bij hen verblijvende vreemdelingen gaf aanleiding tot discussie. De heer Otsen wou iedereen, die er zijn beroep van maakte aan per sonen nachtverblijf te verschaffen, ver plichten daarvoor vergunning te vragen aan B. en W. En op welke gronden zou zo'n verzoek dan moeten en kunnen worden geweigerd, aldus de voorz.? Het voorstel werd tenslotte ongewijzigd vastgesteld. Auto? Met het oog op de reorganisatie van de dienst van gemeentewerken achtten B. en W. het noodzakelijk, dat de ge meente zelf de beschikking kreeg over een vrachtauto en vroegen daartoe een crediet van f 10.000 aan. Nadat eerst gedelibereerd was over de soort, (gewone vrachtauto, reinigings auto, combinatie,) en nadat de heer Dapper de vraag had geopperd of het niet beter was nog een poosje te wachten tot de prijzen gedaald waren en de heer Korver had gezegd bezwaar te maken tegen zo'n hoge prijs, werd overgegaan tot stemming, waarbij het gevraagde crediet werd verleend met de stemmen van de heren Dapper en Korver tegen. Bij de rondvraag vestigde de heer Korver de aandacht van B. en W. op het langs een gedeelte van het rijwiel pad aangebrachte prikkeldraad, wat geen denkbeeldig gevaar opleverde voor de fietsers. De door het werkcomité van de P. v. d. V. tot de inwoners gerichte oproep voor het bijwonen van de propaganda avond in „De Roode Leeuw" was de stem des roependen in de woestijn. Slechts een klein aantal was ter vergade ring aanwezig om te luisteren naar de uiteenzetting van Mr. P. S. Winkel uit Hoorn. Democratie, aldus de spr., is de alom gehoorde leuze; maar niet allen denken daarbij hetzelfde, C P.N., P. v.d. A., P v d. Vr. verschillen nogal van mening Allen zoeken geestelijke vrijheid, stoffelijke welvaart, maar onderscheiden zijn de wijzen, waarop zij zoekend graf waarts gaan. De P. v.d. A. ontwikkelt een stelsel, waarin voor den arbeider

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1946 | | pagina 1