WEEKBLAD STEMT OP 29 MEI A. J. KOEJEMANS No, 1 van LIJST 2 VOOR DEMOCRATIE EN OPBOUW MEI! BERGEN VRIJDAG 24 MEI 1946 23c JAARGANG No, 21 Jj/iU ffUM In verband met Hemelvaartsdag dienen de advertenties één dag eerder te worden ingezonden, dus tot uiterlijk Dinsdagmiddag RAADSVERGADERING. MELKOORLOG. GESLAAGD. Dl Duitoskeek" Verschijnt te Bergen en Schoort c.a. Abonnementsprijsf 2,60 per jaar f 0,65 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1, Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen Haan's Boekhandel, Stationstraat 't Is feest weer in Holland, een jubelend lied, Weerklinkt over velden en dreven: Het lied van de Meie, het lied van de zon, Het lied van 't vernieuwende leven. 't Is feest weer in Holland, veel kleurige pracht Van bloesems, tooit tuinen en paden, In 't land van de bollen is "t één groot festein, Het duin staat in 't zonlicht te baden. 't Is feest weer in Holland, 't Is feest, het is Meil 't Is alles herboren ten leven, Al daverend klinkt er een jubelgezang, Om het schoons, ons in Meimaand gegeven. O Schepper der aarde, o Heer van ons hart, Die het feest van de Mei ons bereidt, In U is de kracht van het vernieuwende leven, Dat thans onze harten verblijdt, Wijst Gij ons de weg, die ons leidt tot vernieuwing, Van geest en verstand en gemoed. Opdat eens weerklinke het lied van Uw vrede: Gij, Vader, zijt machtig en goed. Bergen, MAARTJE N. ZWAAN. W WWWWW vwwvwvw Honden vast! Verboden zich te be geven buiten verharde weg en gebaand padl De tijdelijke raad kwam Woensdag avond in openbare zitting bijeen onder voorzitterschap van den wnd. Burgemeester den heer G. J. Lovink. De notulen van de vergadering van 27-2-'46 werden ongewijzigd goedgekeurd. Ingekomen was o m. een afschrift van het Koninklijk Besluit om geen gevolg te geven aan het voorstel der gemeente om met het oog op een verzoek van den heer de Vries het maximum aantal ver gunningen uit te breiden en te brengen op 17. De heer Schmidt zag zijn vraag of dit besluit onherroepelijk was, be vestigend beantwoord. De Raad ging accoord met het voorstel van B. en W. om den heer Breebaart, burgemeester van Zijpe, aan te bevelen als regent van het Ceotraal-Ziekenhuls te Alkmaar. Medegedeeld werd, dat getracht zal worden het wegdek van de Kogendijk, dat tengevolge van het slechte materiaal, gevaar opleverde alsnog te verbeteren door het inwalsen van grint. Er zal dit jaar geen Bonnefaasschouw worden gehouden. Van de rijksinspectie Kunstbescherming was bericht ingekomen, dat de klok van de Ruïnetoren indertijd naar Duitsland was vervoerd en dus voor Bergen verloren. De raad stelde de eerste suppletoire be groting voor 1946 vast overeenkomstig het voorstel van B. en W. Na enige discussie ging de Raad accoord met het voorstelomhetvermenigvuldigings- cijfer voor de heffing van schoolgelden voor gewoon lager en voortgezet lager onderwijs te bepalen op twee. Met het oog op de vele klachten, die binnen waren gekomen over het ver scheuren van schapen door honden (een veehouder verloor 30 schapen, een ander 25 lammeren enz.) stelden B. en W. voor art. 12 van de politieverordening aldus te wijzigen: Hetisden eigenaar of houder verboden zijn hond zonder geleide los op de wegen te laten lopen, tussen 8 unr 's avonds en 8 uur 's morgens en zijn hond ook buiten deze tijden los op de wegen te laten lopen, indien deze een grotere schofthoogte heeft dan 20 centimeter. Honden, die in strijd met dit verbod toch op de weg worden aangetroffen, zullen door of vanwege de politie kunnen worden gedood. Er werd in de raad op aangedrongen, dit verbod duidelijk be kend te maken, ook vreemdelingen dienen er kennis van te nemen. Van 's avonds 8 tot 's morgens 8 geen enkele hond los, honden met meer dan 20 cm. schofthoogte 1 nooit los. Voor gemuilkorfde dieren kon geen uitzondering worden gemaakt, zoals bleek na de informatie van den heer Schmidt. Tenslotte kwamen B. en W. nog met het voorstel om te verbieden zich in bossen en duinen, die voor het publiek toegankelijk zijn, te begeven buiten de beharde wegen en gebaande paden. On danks het feit, dat mijnen enz. heten te zijn opgeruimd is er nog steeds risico verbonden aan het betreden van duin en strand en wordt ook het zich ver in zee begeven niet zonder gevaar geacht. De Raad kon zich met het voorstel verenigen. De heer Veldt wees er nog op, dat het met het oog op de toenemende ruitersport wenselijk was, dat het ruiterpad werd uitgezet. Rondvraag. De heer Veldt informeerde naar de stand van het opruimingswerk. Zijns in ziens was het niet juist om de Sluislaan op te knappen voor de Breelaan, waar vele pensionhouders gedupeerd zijn door het stilleggen van het opruimingswerk. De heer Hemelrijk vroeg naar de plannen en de volgorde. Momenteel staat alles stop. B. en W. zullen de zaak nader bekijken. De heer Veldt vroeg nog of het niet mogelijk zou zijD, aan enkele per sonen een geweer uit te reiken voor het bestrijden van schadelijk gevogelte. Niet voorradigDe heer Ellis uitte zijn teleur stelling over de beslissing tegenover Jan de Moor en bleek het hierover niet eens te zijn met den Burgemeester. De heer Sluis wees op het gevaar, dat de hier en daar geplaatste fietsenrek ken bij avond opleverden. De heer de Lange informeerde of aan Mr. van Reenen ontslag was verleend als Burgemeester en of het niet op de weg van B. en W. had gelegen de Raad hier van mededeling te doen. (Er was geen officiéél bericht ingekomen!). Verder zag hij gaarne, dat de kantooruren van ont vanger, gemeentewerken en electr. bedrijf werden verlengd tot half een. Dan was hij ontevreden over het poli tietoezicht in Bergen. Er zijn er tien man, maar we zien ze nooitEn wat kost ons dat allemaal? We verkeren weër in zweven de toestand, aldus de heer De Lange, we moeten met beide benen op de grond staan. Spr. zou gaarne zien, dat er op de maximum-snelheid werd gelet: z. i. werd er veel te hard gereden. Stemt Cmmunistek De heer Mol sloot de rij, met te vragen of het niet mogelijk zou zijn de mensen, die ten onrechte niet op de kiezerslijst waren geplaatst, alsnog aan de verkiezingen te doen deelnemen. Een ieder heeft zich, aldus de voorz. er van kunnen overtuigen, of hij op de lijst geplaatst was. Hierna ging de Raad in comité. Strijd om het bestaan tussen de Coöp. Zuivelfabrieken en het machtige con cern de Leympf. Het gevaar, dat er voor de kleinere zuivelfabrieken dreigt van de zijde van het machtige concern de Leympf, was voor den heer j, E. Miltenburg aanleiding om de leveranciers van melk aan de zuivelfabriek Wilhelmina uit te nodigen voor een bepreking in café Hilbrand. De meesten hadden aan dit verzoek gevolg gegeven en volgden met grote aandacht de uiteenzettingen, die daar gegeven werden. De heer Miltenburg wees op de geweldige strijd, die er momen teel gaande is om de melk, een strijd, die voor vele fabrieken betekent een strijd om het zijn of het niet zijn. De Wilhelmina verkeerde een kleine 25 jaren geleden materieel en moreel in déplorabele toestand, doch kwam er weer boven op en tot 1930 ging het crescendo. Toen kwamen de economische crisissen. Met de export was het treurig gesteld, alleen voor het binnenland was het nog lonend dank zij de crisismaatregelen. Met het oprichten van grote fabrieken, werd het voor de kleinere nog moeilijker, doch geïnspireerd tot grotere activiteit wisten zij zich nog staande te houden. 1940 kwam en daarmee standardisatie distributie, rayonnering van de melkritten, de vrije concurrentie was van de baan. Financieel was dit niet ongunstig, maar.... het bevredigde niet. Alles hunkerde naar vrijheid, maar, aldus spr., als de tekenen niet bedriegen gaat nu de grote strijd tussen kapitaal en arbeid pas beginnen. Willen de grote fabrieken staande blijven, dan zullen zij de kleinere de das om moeten doen, voor de kleine blijft maar een weg open: combinatie. Toen nu het groot-Kapitaal zich begon te roeren en het machtige Leympf-concem ook in Holland voet aan wal zette en verschillende zuivelfabrieken kocht, werd de strijd voor andere steeds zwaarder. Ook de Wilhelmina kwam in de branding. De heer Miltenburg meende bij het zoeken naar een nieuwe koers zich niet alleen te laten mogen leiden door eigenbelang, maar niet minder door morele overwe gingen: de leveranciers, die de fabriek zovele jaren trouw waren gebleven, mochten niet worden uitgeleverd aan dit concern. Er kwam een overeenkomst tot stand met Neerlandia van Stompetoren, die hier reeds leveranciers had. Spr. eindigde met zijn hoorders op het hart te drukken, dat het in hun eigen belang is, zich aan te sluiten bij Neerlandia. Waar het gaat om te kiezen tussen Neerlandia enerzijds en Leympf anderzijds, moet de keuze niet moeilijk zijn: coöperatie gaat voor. Hierna kreeg Ir. Kramer, secretaris van de Bond van Zuivelfabrieken het woord, die in grote trekken de geschiedenissen van het coöperatieve wezen en de zuivelindustrie behandelde. Werd er in 1912 nog op de boerderij gekaasd, in de eerste wereldoorlog verplaatste zich dit naar fabriekjes. Men begon helaas in het klein, de kat-uit-de-boom-kljkerij deed er geen goed aan en in 1915 waren er reeds 135 fabriekjes. Geleidelijk aan verminderde het aantal door concentratie en in 1940 werden er door de, bezetters verscheidene gesloten. We gingen de oorlog in met 53 en kwamen er weer uit met 32. Deze concentratie beschouwde spr. als winst. Intussen had de Leympf, die reeds voor de oorlog, toen de tran sportkosten nog laag waren, hier wagens liet rijden, wat later niet meer ging, enkele fabrieken gekocht om vaste voet in Holland te krijgen. Waar dit concern in Friesland, het land van de coöperatie, terrein ver loor, zocht het noodgedwongen naar nieuw terrein en meende dit te kunnen vinden in Holland, waar de coöperatie gedachte niet zo is doorgedrongen als in Friesland. Spr. noemde het een treurig verschijnsel, dat van de 6000 boeren, die melk leveren aan de coöperatieve fabrieken, slechts 60°/o lid is van de coöperatie. Wil de boer zijn melk in eigen hand houden, dan dient hij te leveren aan de coöperatie. De melk hoort thuis in coöperatieve fabrieken. Van de 150.000. boeren in ons land hebben drie kwart dit ingezien. Spr. eindigde zijn met de meeste aandacht gevolgde rede met de aanwezigen aan te sporen hun melk niet over te dragen aan het particulier groot- Kapitaal, maar zijn product in eigen hand te houden, d.w.z. aan een coöperatieve zuivelfabriek te leveren. Nadat beide spr. nog verschillende vragen hadden beantwoord en de heer HDavelaar, directeur van Neerlandia, nog enige inlichtingen had verstrekt, sloot de heer Miltenburg de bijeenkomst met dankzegging voor het vertrouwen, dat hl) zovele jaren had mogen genieten en met de verzekering, dat hij gaarne de be langen van allen verder zou beschermen. Onze plaatsgenoten de heren J. Hoek stra, C. Bakker en B. Kuipers slaagden dezer dagen voor het vakdiploma voor melk, boter, kaas en eieren. Bij het examen voor het dameskappers- vak behaalde de heer Ursem, het diploma Meester Kapper. r

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1946 | | pagina 1