WEEKBLAD KUNSTZAAL BOENDERMAKER BERGEN Telefoon Z103 VRIJDAG 7 JUNI 1946 23c JAARGANG No. 23 DE TRAM RIJDT WEER! LUILAKVIERING IN BERGEN? GAAT ER EEN BEKENDE FIGUUR VAN HET V.V.V.- TONEEL VERDWIJNEN? B. S. V.-ERS VERGADEREN Loudelsweg 66 A - Bergen DAGELIJKS GEOPEND MIDDENBLOK BIJ GEMEENTERAADSVER KIEZINGEN. GEMEENTERAADS VERKIEZINGEN. CONCOURS-HIPPIQUE. De> Duinvkeek" Verschijnt te Bergen en Schoorl c.a. Abonnementsprijsf 2,60 per jaar f 0,65 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1, Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen Haan's Boekhandel, Stationstraat Tram symbool van de Bevrijding I Bergen a. zee uit zijn isolement verlost. Heel Bergen was Maandagmorgen uit gelopen om het eerste trammetje na de oorlog te begroeten, het trammetje, dat men zo lang gemist had en waaraan Bergen zoveel had te danken. „Reeds rijst een villa aan het strand, Straks komt een badhotel tot stand, Wordteen nieuw Bergen aan de zee geboren En het dorp, zo vaak als schoon genoemd, Wordt dan als dubbel-dorp beroemd, Door honderden als zomeroord verkoren profeteerde de vroegere archivaris van Alkmaar, de heer Bruinvis, bij het ge reedkomen van de 3000 m. lange zeeweg, die Bergen-binnen en Bergen aan zee zou verbinden, in 1906. De voorspelling is uitgekomen: Nassau Bergen verrees. Bergen aan zee werd geboren, groeide en bloeide, maar zonder tram zou het toch niet gaan. Reeds in 1908 bleek de behoefte aan een vervoermiddel. In dat jaar bracht het décauville-spoor uitkomst door met een lorrie getrokken door een paard, 11400 passagiers te vervoeren. Het volgende jaar op 25 Juni 1909 reed de eerste tram naar zee. Tegelijkertijd werd het badhotel Nassau-Bergen geopend. Alles floreerde, het ging steeds excelsior, tot de overweldiger kwamNassau-Bergen werd leeggeroofd, verdween van de aard bodem. het trammetje verdween, toen onze dappere spoormannen Nederland voorgingen in het verzet. De bevrijding kwam, het trammetje kwam heden, Nassau- Bergen opende heden, tijdelijk gevestigd in „De Dennen" aan het parnasiapark. Alles sal reg koml Toegejuicht door een enthousiaste me nigte reed de eerste tram binnen. De heer Lovink, burgemeester van Bergen heette namens Bergen den vertegenwoor diger van de N. S., Ir. H. Burger, Adj. Chef van Dienst te Utrecht, hartelijk welkom. Vandaag, aldus spr., viert Bergen zijn tweede bevrijdingsfeest, het eerste was na de verlossing van de tirannie, dit tweede na de verlossing uit ons isole ment. De tram is het symbool van onze bevrijding. Spr. bracht hulde aan de N. S.. die ons voorgingen in het verzet tegen den overweldiger en die nu weer optraden als redders in de narigheid. De 87-jarige oud-burgemeester, de heer J. v. Reenen bracht later eveneens hulde aan de dappere mannen van de N. S. De heer D. Klomp, voorz. van de V.V.V. onderstreepte gaarne de woorden van de vorige spreker en wees er op, hoe de welvaart van Bergen afhangt van het behoud van de tram. De heer Ir. Burger bracht namens de directie van de N. S. dank voor de waarderende woorden en zei getroffen te zijn door de vele bewijzen van vreugde en dankbaarheid van Bergen s burgerij bij de terugkeer van de tram. Nadat een 800 schoolkinderen met be geleiding van Bergens Harmonie de beide eerste coupletten van het liedje van den Bergenaar hadden gezongen en verschillende bloemstukken aan de loco motief waren gehecht, waaronder een fraaie krans van De HanZe en de Berger Winkeliersver., was het instappen en werd het eerste ritje naar Bergen aan zee gemaakt, een rit, die behoort tot een der schoonste, die met tram of trein in ons land kan worden gemaakt. Bij aankomst sprak Baron Teats van Amerongen een welkomstwoord en droeg weer bloemen aan, daarbij geassisteerd door de klein dochters van de twee oudste bewoners (niet in jaren) van Bergen a. zee, de heren Ravenhorst en stromer. Door de goede zorgen van De Hanze en de B. Winkeliersver. werden de hon derden schoolkinderen onthaald op ver snaperingen. Alvorens de terugreis te aanvaarden, werd een uurtje getoefd in het op deze dag heropende „Nassau- Bergen", tijdelijk gevestigd in „de Dennen" aan het Parnassiapark, waar door de vriendelijke gastvrouwe, Mevr. Zeiler, verversingen werden aangeboden. De heer Klomp, voorz. van de V.V.V. was de tolk van alle aanwezigen, toen hij Mevr. Zeiler dank zei voor de hartelijke ontvangst. Spoedig klonk weer het sein voor 't ver trek en ging het huistoe. Bergen leeft weer, Bergen groeit weer en weldra: Bergen bloeit weer! „Luilak Slaapzak Beddezak Kermispop Staat om negen ure op!" werd er vroeger hier en daar op Zater dag voor Pinkster, op de z.g. Luilakdag, gezongen „ter ere" van de langslapers. Wie op deze dag te laat opstond moest voor warme bollen zorgen en de werkman die te laat op het werk verscheen, moest trakteren. Later ontaarde dit gebruik, werd het een echt kwajongensfeest met vuurtjesstoken enz. en zag de overheid zich hier en daar genoodzaakt maatregelen te nemen tot bestrijding van de luilak viering. Te Bergen aan Zee weet de oud-gediende Ravenhorst nog te vertellen, hoe men daar op deze dag vroeg uit de veren moest zijn om baldadigheid te voor komen. Naar wij vernemen bestaan er plannen om hef luilakvieren in Bergen ook weer in ere te herstellen, natuurlijk zonder de uitwassen. Ons bereikte het gerucht, dat de ad ministratrice Mevr. M. Evenhuis-Neuboer, die jarenlang tot grote tevredenheid van bestuur, leden en (niet te vergeten) de vreemdelingen, het bureau van V.V.V, beheerd heeft, haar ontslag heeft moeten nemen, daar het bestuur gemeend heeft den seer, penningm. Mr. F. Zeiler met een deel van haar werkzaamheden te moeten belasten. Waar zij van mening is, dat alleen een centraal beheer een goede gang van zaken waarborgt, wenst zij onder deze omstandigheden de verant woordelijkheid als beheerster niet langer op zich te nemen. Waar een goede be zetting van dit kantoor van groot finan cieel belang is voor het hele dorp, lijkt het velen niet ongewenst, dat de leden van V.V.V. de gelegenheid gegeven wordt, zich in deze zaak uit te spreken. De Berger Sport-Vereniging „Bergen" hield in Spoorzicht een druk bezochte alg. ledenvergadering onder voorzitter schap van den heer A. Voorthuis. De voorz. wees er in zijn openingswoord op, dat door allerlei omstandigheden helaas niet was bereikt, wat men had ge hoopt. Hij sprak als zijn overtuiging uit, dat B. S. V. zich zal weten te handhaven, willen betekent hier kunnen. Van den heer Taapken was bericht ingekomen, dat hij zich om gezondheidsredenen ge noodzaakt zag, voor zijn functie als voorzitter te bedanken. Het Bestuur stelde voor den heer Taapken, die zich zo verdienstelijk had gemaakt voor B.S.V., te benoemen tot Erelid. Met een harte lijk applaus betuigden de aanwezigen hun instemming met dit voorstel. Uit het uitvoerig jaarverslag bleek, dat het leden tal was gegroeid van 58 tot 80. De lief dadigheidswedstrijd voor Putten's jeugd was een succes geworden: men had on geveer vijfhonderd gulden kunnen afdragen. Financieel verslag. Ontvangsten f 1475,49. Uitgaven f 1260,64. Saldo 30 April '46 f 214,85. Na rapport van de Kascommissie werd de penningm. gedechargeerd. De heer J. Timmer bracht een uitge breid verslag uit voor de elftalcommissie. van 9—12 en van 14 uur Verkiezingen. Bestuur en commissies werden samen gesteld als volgt. Bestuur: J. C. v. Zoonen, J. Beeldman, P. Voorthuis, J. P. Blauw, Jb. Tuin, C. J. Koster Jnr., J. Vasbinder Snr. Voorzitter: J. Vasbinder. Elftalcommissie: H. Kokkes, de Vet, D. Honig, P. Beeldman, Moerbeek. Jeugdcommissie: J. Akerboom, H. Pesie, J. Timmer. Pers- en propaganda: D. Blokker, R. Niehaus, J. Timmer, D. Langereis. Terreincommissie: J. Beeldman, A. Mak, C. Houten, L. Dames. Bij de rondvraag regende het verlang lijstjes, waaraan het bestuur zeker de nodige aandacht zal schenken. De heer Pesie wees nog eens met nadruk op het hoognodige van training. Wie zonder geldige reden wegblijft van de training, mag niet rekenen op opstelling in enig elftal! Op initiatief van de heren A. M. de Lange, P. Kluitman en Jb. Swaag werd in hotel Kreb een vergadering belegd ter bespreking van de a.s. gemeenteraads verkiezingen. De heer de Lange vestigde er in zijn openingswoord de aandacht op, dat vele kwesties, die bij verkiezingen voor Kamer en Staten een rol speelden, thans niet in het geding kwamen. Spr. gaf in een twaalftal punten aan, hoe z.i. het programma voor het middenblok er moest uitzien. De aanwezigen gingen hiermee accoord. Tenslotte werd de candidatenlijst vastgesteld als volgt: 1. Jb. Swaag, 2. A. M. de Lange, 3. Mej. J. Kreb, 4. P. Kluitman, 5. H. L. Baron Teats van Amerongen, 6. P. Zweed, 7. G. Franzen, 8. Mevr. M. Evenhuis- Neuboer, 9. B. de Jonge. Op de ledenvergadering van de Partij van de Arbeid werd de candidatenlijst als volgt vastgesteld: 1. C. Brak 2. J. Onrust 3. L. den Das 4. J. Hemelrijk 5. F. G. W. Gronert 6. D. P. Arkenbout 7. H. H. W. Kleyberg 8. M. Gonlag 9. W. C. Mol 10. P. Blankendaal 11. A. Voorthuis 12. H. Bruin 13. A. L. Bakker. De Concours-Hippique-Vereniging te Bergen organiseerde Zaterdagmiddag op het IJssportterrein een nationaal concours- hippique. Er was grote belangstelling voor dit eerste concours in ons Noorderkwar tier: een honderdtal paarden verschenen in de verschillende nummers aan de start. Het was een lust de fraaie dieren in actie te zien op het door een heerlijk zonnetje beschenen grastapijt en er viel menig staaltje van rijkunst te bewonderen. Alles had een vlot verloop, tot na het tiende nummer Pluvius optrad als spelbreker en alles een goed heenkomen zocht. De be langstelling van de zijde van het publiek had groter kunnen zijn. Prijswinnaars in de verschillende ru brieken. Concours éénspannentuigpaarden. Nieuwelingenklasse 1. Adonis Eig. R. K. Velstra van Marsum (Fr.) 2. Rembrand eigenaar P. Langendijk van Venhuizen. 3 Bilta eig. J. Verboeven van Bleskensgraaf Zh. 4. Widonia eig. E. v. Eden van Amsterdam. 5. Gonia eig. C. Mooy van St. Maarten. 6. Colo nel eig. Oly en Salentijn van Heiloo. Eervolle Verm. Gidij eig. J. G. Jonker. Concours eenspannen fokmerries. Limiet klasse. Gereden door landbouwers. Uit- geslo.ten prijswinnaars f 40 of meer. 1. Demetra eig. Mr. Dr. J. A. E. Buiskool te Paramaribo. 2. Fekazonna eig. C. Mooy van St.' Maarten. 3. Hildadiana eig. J. Hogenterp van Sonnega (Fr.) 4. Gidy eig. J. G. Jonker van Krabbendam. Concours éénspannen tuigpaarden. Limietk. Winnaar f 200 of meer uitgesloten. 1. Subliem eig. R. K. Velstra van Marsum Fr. 2. Rembrand eig. P. Langendijk van Venhuizen. 3. Graaf Otto eig. Jac. v. Munster van Utr. 4. Wanda eig. J. Hogen terp van Sonnega Fr. 5.' Cina Marna eig. Jb. de Jong van A'dammerpolder. 6. Colonel eig. Oly en Salentijn van Heiloo 7. Gonia eig. C. Mooy van St. Maarten. Eerv. Verm. Widonia eig. E. v. Eden van A'dam. Eerv. Verm. Donald eig. N. de Nekker van Hoeve Fr. Concours eensp. fokmerries, gereden door landbouwers. Ópen kl. 1. Ultra Marin eig. J. H. Alta van Oudemirdum Fr. 2. Winda eig. R. K. Velstra van Marsum Fr. 3. Thilde eig. J. Hogenterp van Sonnega Fr. 4. Bezella eig. K ReijneKz. van Schagen. 5. Commentine eig. C. Mooy van St. Maarten 6. Cina Marna eig. Jb. de Jong van A'dammerPolder. Eerv. Ver meldingen Caguta eig. Th. Bijpost van St. Maarten. Fortunia eig. C. Blankendaal van Bergen. Concours eensp. tuigpaarden. Uitgesloten winnaars f 500 en meer. 1. Jelida eig. J. J. Koop te A'dam 2. Peter V eig. J. Hogenterp van Sonnega 3. Cina Marna eig Jb. de Jong A'dammerpolder. 4. Arnold eig. W. Wester van Alkmaar Concours tweespannen landbouwpaarden, aangespannen voor vierwielige landbouw- wagen, gereden door landbouwers. 1. Comentine en Vekazonna van C. Mooy te St. Maarten. 2. Demitia en Bezella van Mr. Buiskool-K. Reyne te Schagen. 3. Fortunia en Beudant van C. Blankendaal te Bergen 4. Gidy en Avetrice van K. Veldt te Bergen. Veel bekijks had in dit nummer de mooie wagen van de 3e prijs winnaar, waar op het achterkrat stond geschilderd: Heer op de wagen - Boer in de dreven - Nel aan mijn zijde - Spelend door 't feven Concours eenspannen tuigpaarden. Open klassen. 1. Friso van Jac. van Munster te Utr. 2. Ultra Marum van J. H. Alta te Oud- mirdum Fr. 3. Emerald van Wit test ein van Jac. v. Munster te Utr. 4. Corline van J. J. Koop te Adam 5. Wosa van Stal v. Delden te A'dam Eerv. Verm. Cina Marna van Jb. de Jong te A'dam. Kampioensnummer om Beker, tussen de prijswinnaars in de voorg. rubrieken van eenspannen. Winnaar werd Friso van Jac. van Munster te Utr. Concours tweespannen tuigpaarden. Limietkl. Uit gesloten f 200 of meer. 1Adonis en Subliem eig. R. K. Velstra te Oudemirdum Fr. 2. De- metra en Bezella eig. Mr. Buiskool-K. Reyne te Schagen. 3. Comentine en Vekazonna v. C. Mooy te St. Maarten. 4. H. Wanda en Peter V van J. Hogenterp te Sonnega. Concours tweespannen tuig paarden. Open klasse. 1. Winda en Ultra Marin eig. R. K. Vel stra te Marsum Fr. 2. Jelida en Corlina eig. J. J. Koop te A'dam. 3. Ultra Marin en Evalea eig J. H. Alta te Oudemirdum. 4. Friso en Emerald v. Wittestein eig. Jac. v. Munster te Utrecht. Cours van tandems langspannen, gereden voor twee wielige rijtuigen. 1. Subliem en Adelbert van R. K. Velstra te Marsum Fr. 2. Friso en Emerald van Wittestein van Jac. v. Munster te Utr. 3. H. Wanda en Peter V van J. Hogenterp te Sonnega.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1946 | | pagina 1