WEEKBLAD KUNSTZAAL BOENDERMAKER HULDE AAN BUS EN TRAM. BERGEN Telefoon Z103 BERGEN I - DE RANDERS I VRIJDAG 14 JUNI 1946 23c JAARGANG No. 24 DE WONINGNOOD. HONDENHOUDERS OPGEPAST! Loudelsweg 66 A - Bergen DAGELIJKS GEOPEND CANDIDATENLIJSTEN voor de Gemeenteraadsverkiezingen. OUDERAVOND OPEN BARE SCHOOL. 25 JAREN VOLKSHERSTEL ROEPT OM HULP. De> DuiHvtceek" Verschijnt te Bergen en Schoorl c.a. Abonnementsprijsf 2,60 per jaar f 0,65 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1, Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen Haan's Boekhandel, Stationstraat ja, dankbare Bus-passagier, Uw woord is goed en waar, En achter U staat zekerlijk, Een grote dank'bre schaar: Onz' hulde aan de stoere mannen, Die, zittend aan het stuur, Ons zo geriefden, door te rijden, Op veel en menig uur. De Bergerbus heeft Bergen het eerst, Uit 't isolement verlost, Directie, hulde voor deez' daad, 't Heeft energie gekost I Gij voerdet ons naar dorp en stad, Naar werkplaats en kantoor, Bij zon en regen, sneeuw en wind, Wij danken daarvoor! Nu is de Berger-tram gaan rijden, Een hartelijk feestbetoon Van V.V.V. en Burgerij, Was der directie's loon. Welnu wij zijn dan ook verblijd, Want Bergen bloeit geheel. Als bus en tram .aan het vervoer, Te zamen nemen deel. Bergen aan Zee, thans ook verlost, Uit haar isolement! Nu komen dagen weer zoals, Men vroeger heeft gekend. Als straks de tram ook rijdt naar Schoorl, Dan is alles weer compleet, En wij hopen het zo geern Vergeten weer het leed. Wat tram en bus, die beiden saam, Voor allen wel beduidt? Zij geven ons de blijde hoop: „De Duinstreek gaat vooruit!" Bergen, 8 Juni '46 Maartje N. Zwaan. Straffe maatregelen onvermijdelijk. Het aantal geëvacueerden, dat nog in Bergen moet worden ondergebracht, als mede het aantal jonggehuwden, dat onder dak behoeft, is nog zo groot, dat de „Commissie Huisvesting" zich genoopt heeft gezien, den Burgemeester te advi seren, van zijn, hem door de wet ver leende bevoegdheid, om voor daklozen, daar, waar hij dit mogelijk acht, inwoning te vorderen, gebruik te maken. De commissie is zich ten volle bewust, dat dit het ingrijpen betekent in het in dividuele leven der burgers. Zij begrijpt, dat, na vijf jaar Duitse bezetting, waar in men moest toestaan, dat een over weldiger zijn huis en boedel vorderde, een ieder er naar heeft verlangd, om koning in eigen huis te zijn. De commissie heeft dan ook begrepen, niet alleen rekening te moeten houden met de belangen van hen, die woonruimte behoeven, maar ook met die van hen, die onderdak moeten verschaffen en zij heeft er dan ook naar gestreefd, zolang mogelijk het advies tot het vorderen van inwoning te moeten uitstellen. Wie evenwel bekend is met het woning gebrek in ons land, zal begrijpen, dat de sociale saamhorigheid van ons volk vordert dat het niet aangaat, dat alleen- wonenden een ruim huis bewonen, terwijl aan tal van gezinnen geen dak boven hun hoofd kan worden verschaft. Door bij alleen-wonenden inwoning voor jonggehuwden te vorderen, hoopt de commissie te bereiken, dat gezinnen op zich zelf kunnen wonen. Natuurlijk zal zoveel mogelijk met de individuele belangen van hen, die woonruimte zullen moeten verstrekken, rekening worden gehouden. De alleen-wonenden, die voor het ver strekken van inwoning in aanmerking komen en daarvoor een aanschrijving zullen ontvangen, zullen op een lijst wor den geplaatst, die aan jonggehuwden, die huisvesting behoeven, zal worden verstrekt. Op de alleen-wonenden wordt een beroep gedaan om aan door hen ge schikt geoordeelde jonggehuwden een deel van hun woning af te staan, om te voorkomen, dat een vorderingsbevel daar toe zal moeten worden uitgevaardigd. De Commissie zal overigens het mo gelijke doen om deze maatregel, waarvan zij zich bewust is, dat die ingrijpt in het persoonlijk huiselijk leven van hem (haar) van wie dit offer wordt gevorderd, van zo kort mogelijke duur te doen zijn. Ook de gemeente werkt daartoe mede, door binnenkort zes woningen te laten bouwen en er naar te streven zo spoedig mogelijk voor het bouwen van een groter aantal woningen de toestemming van de regering te verkrijgen. De Commissie Huisvesting te Bergen, De Voorz. C. Brak De secr. B. Plomp. Wij vestigen de aandacht van eige naars en houders van honden op de in dit nummer voorkomende waarschuwing van den Burgemeester der gem. Bergen inzake het verbod om honden los op de wegen te laten lopen. Gezien het grote aantal slachtoffers van honden onder de schapen, zal op de naleving der verbodsbepaling strenge controle worden gehouden. Van de bevoegdheid tot doden zal zonder meer gebruik worden gemaakt, onverminderd de bestraffing van eigenaars of houders met hechtenis van ten hoogste 2 maanden of geldboete van ten hoogste f 300.- Ook de eigenaars of houders van hon den, die in de omliggende gemeenten wonen, worden gewaarschuwd er voor te zorgen, dat hun honden niet in de gemeente Bergen komen. Voorts worden de hotel- en pension houders en zij die gemeubileerd verhuren, verzocht het bovenstaande onder de aan dacht van hun gasten te brengen. van 912 en van 14 uur P.v.d.A.1C. Brak, 2. J. Onrust, 3. L. den Das, 4. J. Hemelrijk, 5. F. G. W. Gronert, 6. D. P. Arkenbout, 7. H. H. W. Kleyberg, 8. M. Gonlag, 9. W. C. Mol, 10. P. Blankendaal, 11. A. Voorthuis, 12. H. Bruin, 13. A. L. Bakker. K.V.P.: 1. C. W. Ellis, 2. J. A. Ranzijn, 3. F. L. Driessen, 4. J. E. Miltenburg, 5. J. J. Wittebrood, 6. Bern. Min, 7. F. J. Damhuis, 8. A. de Moei, 9. J. H. W. Schmidt, 10. J. J. Kalden- bach, 11. K. Veldt. Middenblok: 1 Jb. Swaag, 2. A. M. de Lange, 3. Mej. J. Kreb, 4. P. Kluit man, 5. H. L. baron Taets van Ame- rongen, 6. P. Zweed, 7. G. Franzen, 8. Mevr. M. Evenhuis-Nueboer. C.P.N.1J. Broersma, 2. K. Postma, 3. C. van Alfen, 4. A. Oukes, 5. J. de Leeuw. Chr. Partijen: 1. S. D. Sluis, 2. F. J. Makkinga, 3. P. Frans, 4. J. v. d. Lely, 5. W. W. v. Rennes. Zondag a.s., 2.30 uur Promotie—Degradatiewedstrijd Terrein Kerkedijk Schoolreisje. Voortgezet lag. onderwijs Schoolreisjes zijn prettig en nuttig maar. de kosten!? Om de verblijfkosten bij een meerdaags reisje practisch tot nul te re duceren, hebben de openb. school, alhier en de Montessori-school te Dordrecht een plan gevormd, dat stellig navolging zal vinden: 100 leerlingen uit Bergen zullen een week worden ondergebracht bij ouders van leerlingen der Montessori school en 100 leerlingen van de Dordse school zullen hier onderdak vinden. Op de Donderdag gehouden Ouderavond deelde de heer v. d. Molen, hoofd der Montessorischool te Dordrecht, iets mede van zijn ervaringen, die hij had opgedaan bij een drieweeks reisje naar Helvoirt in N. Brabant, ervaringen waar Bergen zijn voordeel mee kan doentien geleiders, waarbij geen ouders; het bezoeken door ouders kan niet worden toegestaanvoor elk kind wordt zoveel mogelijk een passend millieu gezocht. Bij de verdere bespreking bleek, dat het financiële gedeelte voor niemand een belemmering behoeft te zijn en dat er met wat goede wil ook tege moet te komen is aan gebrek aan schoei sel of kleding. Als alle ouders samenwerken moet dit reisje, dat zal duren van Maandag 22 Juli tot Zaterdag 27 Juli, een succes worden. De vraag waarheen met onze kinderen na het zesde leerjaar, bleek een niet zo eenvoudig op te lossen probleem. De heer Schekkerman, hoofd der school, be pleitte voor de leerlingen, die na het beëindigen van het zesde leerjaar, de school nog niet verlaten, vervolgklassen in te richten naar het voorbeeld van de V. G. L. O. te Alkmaar. Ingesteld op individueel onderwijs beoogt men hier verdieping en afsluiting van het lager onderwijs en voorkomt, dat de jaren na het 6e jaar a.h.w. verloren jaren zijn voor sommigen. De heer L. Schuil liet een heel ander geluid horen. Hij zou 't betreuren als door het inrichten van V. G. L. O. werd gebroken met de oude gewoonte om practisch elke goede leer ling, die niet of nog niet naar H.B.S., ambachtsschool of andere onderwijsin richting verhuist, naar de U.L.O. te zenden en drukte de Ouders op het hart, hun kind een kans te geven. Voor de enkele kinderen, die dan nog over bleven, was misschien wel een plaatsje te vinden op de V. G. L. O. te Alkmaar. De heer A. Pascha wees op het on gewenste van een langer voortduren van de tegenwoordige toestand. De zesde klasse is overbevolkt, doordat velen daar in na het beëindigen van het zesde leer jaar nog blijven hangen. Voor deze categorie zou een extra leerkracht geen overbodige weelde zijn. Nu de regeling voor het V. G. L. O. het aanstellen van een leerkracht mogelijk maakt, meende spr., dat men deze gelegenheid niet on benut moest laten, het zou zijn ten bate van het zesde leerjaar en de leerlingen na dat jaar. in dienst der gemeenschap Indien 't gemeen u roept, besorght het als uw eigen. Vondel's Roskam. Woensdag was het 25 jaren geleden, dat de heer F. Jonker in gemeentedienst trad en al die jaren handelde hij naar Vondel's woorden. Deze dag mocht niet onopgemerkt voorbijgaanalles, wat in gemeentedienst was, had zich dan ook rond den jubilaris en familie verzameld in de raadzaal om hem te huldigen en geluk te wensen. Een kwart eeuw zijn beste krachten te hebben gegeven aan de gemeenschap, is wel waard te herdenken, aldus de heer C. Brak, wethouder van Bergen. Het is een bewijs, dat werknemer en werkgeefster beiden tevreden zijn. Een terugblik werpende op de afgelegde weg, aldus deze spreker, zal allicht herinneringen wakker roepen aan moeilijke dagen, maar dat alles is voorbij. Hij dankte den heer Jonker voor alles, wat hij voor de gemeen te had gedaan en bood hem namens B. en W. en allen, die in dienst van de ge meente zijn, enige zichtbare blijken van waardering aan. De heer Roggeveen, directeur Gem. Werken, die zovele jaren met den heer Jonker had samengewerkt, memoreerde enkele gebeurtenissen uit de verlopen 25 jaren, hoe men indertijd was begon nen met een kar en-een half paard en hoe in de loop der jaren de dienst was uitgegroeid tot iets goeds. Spr. sprak de hoop uit, dat de jubilaris die steeds dag en nacht voor de gemeente had klaar gestaan, nog vele jaartjes de gemeenschap zou mogen dienen. Met menige stevige handdruk en hartelijke gelukwens werd deze plechtigheid op deze zilveren dag besloten. Een aantal vooraanstaande personen uit de zwaar getroffen steden en gebieden van ons land is uitgenodigd zitting te nemen in een comité van aanbeveling voor een Fonds NoodgebiedeD, dat op initiatief van Nederland s Volksherstel in het leven is geroepen om de helpende hand aan de bewoners van die gebieden te reiken. Prinses Juliana heeft zich bereid ver klaard zitting in dit comité te nemen. Ondanks het vele werk, dat verzet is om hulp te verlenen, leven nog steeds

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1946 | | pagina 1