WEEKBLAD KUNSTZAAL BOENDERMAKER 7*fc(W Z103 dagelijks geopend SCHOORL VRIJDAG 28 JUNI 1946 23c JAARGANG No- 25 Loudelsweg 66 A - Bergen NATIONALE RECLASSERINGSDAG. ONDERWIJS VERNIEUWING. PLAATSELIJKE UNIE IN HET BOUWBEDRIJF. KONIJNENFOKKERS VERGADEREN. FEESTAVOND OUDEN VAN DAGEN. KATHOLIEKE ARBEIDERS BEWEGING SCHOORL VIERT KERMIS. „DORCAS." ALLE COPY voor advertenties, berichten enz. kunnen tot uiterlijk Woensdag- middags worden ingeleverd aan ons bureau of bij Haan's Boek handel, Stationstraat, Bergen. „de duittslve Verschijnt te Bergen en Schoorl c.a. Abonnementsprijsf 2,60 per jaar f 0,65 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1, Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen Haan's Boekhandel, Stationstraat van 9—12 cn van 1—4 uur Zaterdag 6 Juli. Blijkens een advertentie in dit nummer zullen ook te Bergen en Schoorl de Nederlandse Reclasserings-instellingen van alle gezindten weer een dringend beroep op de offervaardigheid der ingezetenen komen doen. Moge een ieder naar zijn vermogen bijdragen tot het slagen van deze collecte, tot het in stand houden van dit voor maatschappij en individu zo heilzaam werk. De comités voor Bergen en Schoorl: G. Lovink, Ere-voorzitter. Mr. F. G. G. Boerrigter, Voorz. J. Chr. Kettenborg, Secr. tel. 2464, L. de Liefde, penningm. N. de Koning, J. E. Miltenburg, J. Smit. K. P. Zuurbier, Voorz. P. J. C. Maars, Secr. tel. 288. C. Kaandorp, Penn. H. Heringa, Ds. C. M. de Jong, F. J. M. Pinxter, F. H. Risselada, H J. van der Sluys, Pastoor J. L. Wortel. Paedagogisch Week-end. Nadat op het eerste paedagogisch week-end in „De Arend". Mevr. Hezemans- Westra, lerares a. d. Geert Groteschool te A'dam een uiteenzetting had gegeven van de nieuwe opvoedkunst, zoals die gevolgd wordt op een drietal onderwijs inrichtingen in ons land (Geert Grote school te A'dam, Vrije School te Den Haag en Vrije School te Zeist) en ver schillende scholen in het buitenland, hield Mr. A. C. Henny, leraar a. d. Vrije school in den Haag, Zaterdag op het tweede paedagogisch week-end in „De Arend" een inleiding over het geschiede nisonderwijs. Spr. begon met enkele al gemene opmerkingen, waarmee de leraar met het oog op zijn verantwoordelijkheid tegenover't kind, rekening dient te houden. In onze tijd van overschatting van het kennen boven het kunnen, rijst bij leer lingen al de vraag: „Wat heeft het voor zin die geschiedenis van het oude?" De geschiedenis van het verleden, die onbe langrijk dreigt te worden, kan echter een stimulans zijn om ons in de nieuwe wereld te oriënteren. Grote figuren, als bijv. onze stadhouderskoning Willem 111 kunnen een lichtend voorbeeld zijn voor onze tijd. Alleen moeten de krachten ge- metamorphoseerd, aangepast aan de nieuwe tijd. L'histoire se répète, maar steeds op ander plan. De leraar dient een grote mate van vrijheid te worden gegeven, maar, aldus spr., zolang hij nog gebonden is aan het oude leerplan, kan hij toch reeds rekening houden met het nieuwe. Göthe was van oordeel, dat de grootste opgave voor den historicus moet zijn, enthousiasme op' te wekken. In laatste instantie komt het er op aan, wat men als leraar waard is: een goed leraar be reikt met een slecht leerplan meer dan een slecht leraar met een goed leerplan. Het leerplan aan de vrije school wijkt sterk af van het op andere inrichtingen gangbare. Het houdt rekening met de opname-mogelijkheid van het kind: het eigenlijke geschiedenis-onderwijs begint dan ook pas in de zesde klas (12 jaar) als de grote belangstelling van het kind voor de buitenwereld ontwaakt. Voor dien, dus in 2, 3, 4 en 5 bepaalt men zich achtereenvolgens tot fabels, verhalen uit de bijbelse geschiedenis, verhalen uit oude cultuur, heldenverhalen uit middel eeuwen en nieuwe tijd. In de 6de kl. be gint men met geschiedenis van Grieken, Romeinen en middeleeuwen. De 7e kl. is het toneel van de 15e en 16e eeuw, de eeuwen van ontdekkingstochten en grote uitvindingen. De nieuwe tijd krijgt een beurt in de achtste klas. In de negende klasse wordt de aandacht gevestigd op actuele vraagstukken en biographiën (de Lesseps enz.) In de laatste 3 klassen wordt de hele geschiedenis nog eens behandeld, maar nu anders: geen heldenverering, maar een beroep op het oordeel der leerlingen. De vaderlandse geschiedenis wordt opgenomen in de algemene. De literatuur moet in harmonie zijn met dit geschiedenis-onderwijs. Bij de op deze uiteenzetting gevolgde discussie werden verschillende punten nog nader belicht. Dit hele onderwijs stelt hoge eisen aan den leraar en brengt hem vaak moeilijk heden. Waar haalt hij bijv. de nodige verhalen vandaan? Spr. zou het hele lerarencorps willen mobiliseren voor het bijeenbrengen van de nodige stof. Evenals dit in andere plaatsen in ver schillende bedrijfstakken geschiedt, is op 12 Juni ook in Schoorl een plaatselijke unie gesticht voor het bouwbedrijf. Een vergadering van de Besturen van de R. K. Bouwvakarbeidersbond „St. Joseph" en van de Alg. Ned. Bouwarbeidersbond, onder leiding van den heer A. v. Buuren, leverde na een kameraadschappelijke bespreking, dit verheugend resultaat op. De taak van de plaatselijke Unie's is: de sociaal-economische en sociaal-hygi ënische belangen van de werknemers-be- drijfsgenoten te behartigen. Geen samen smelting dus, maar een innige samenwer king op alle punten, die niet direct prin cipieel genoemd kunnen worden. Hier mede is dus een mijlpaal geplaatst in de geschiedenis der vakorganisaties. De hier door verkregen eenheid onder de arbeiders zal ongetwijfeld van groot belang zijn voor de aangeslotenen en de werkwijze van de bonden sterk vereenvoudigen. Het bestuur is als volgt samengesteld: J. Nanne, Voorweg, Schoorl, voorz.; A. van Buuren, Sluisweg, Schoorldam, secr.-penn.P. Stam, Wagenmakersweg, Groet: H. Druiven, Kerkbrink, Groet; C. v. Zoonen, Heereweg, Schoorl; J. Blom, Kanaalkade, Schoorldam, leden. Hierbij is rekening gehouden met de reglementaire bepaling, dat de voorz. van de grootste afd. tevens voorz. dient te zijn van de Unie en de daaropvolgende de funtie dient te aanvaarden van Secr. penningmeester. De konijnenfokvereniging „De Duin streek" hield dezer dagen een algemene vergadering in de Rustende Jager onder voorzitterschap van den heer H. Brede- wout. In zijn openingswoord wees de voorz. óp de steeds grbeiende belang stelling voor de konijnenfokkerij. Steeds meer liefhebbers leggen zich toe op deze mooie sport. Langoor, die in de oorlog zijn sporen heeft verdiend als afvalver werker en vlees-producent, vormt voor velen een bron van -studie en genot. Na goedkeuring der notulen van 14 Maart kwamen heel wat ingekomen stukken aan de orde. Op 7 Juli wacht de fokker een dag van nut en genoegen in A'dam op de dan in Krasnapolsky te houden fokkersdag zal de aandacht gevraagd worden voor een causerie over de erfelijk heidsleer, voor een lezing over konijnen- ziekten. enz. De afd. Schagen vroeg de belang stelling voor de van 12 tot 21 Sept. te houden tentoonstelling voor pluimvee en konijnen. Verschillende leden gaven zich op voor inzending. Medegedeeld werd, dat er een eigen orgaan van N. K. B. zal verschijnen. De vereniging besloot om op 15 Sept. een tafelkeuring te organiseren bij Meere- boer. Als keurmeester zal de heer Hanne- ma optreden. Voor deze keuring stelden verschillende leden prijzen beschikbaar en bovendien zullen diploma's worden uitgereikt. Er werd een commissie be noemd, die de zaak verder zal regelen. Hierin nemen zitting de heren Burgering, Meereboer en van Twuyver. Het ontvangen krachtvoer zal door den heer Meereboer worden gedistribueerd. Bij de rondvraag werd onder meer ge- informeerd of jongen van ongetatoueerde ouders ^getatoueerd mogen worden. De voorz. achtte dit niet onmogelijk. De vraag of opnieuw tatoueeren mogelijk is zonder gevaar, zal aan de redaciie van het vakblad worden doorgezonden. Na enkele vergaderingen kwam het Bestuur van de Reisvereniging voor Ouden van Dagen tot de conclusie, dat het dit jaar nog niet mogelijk is, een reisje te organiseren. Tot zijn grote spijt moest het bestuur zijn werkzaamheden in deze richting staken. Toch achtte men het niet verantwoord, om nu maar niets te doen. Onze oudjes mogen niet de in druk krijgen, dat zij vergeten worden. Het idee: „ontspanning voor onze ouden van dagen" moet levendig blijven. Daar om is nu het initiatief genomen om een gezellige avond te organiseren, in de veronderstelling, dat dit de oudjes aan genaam zal zijn en de instemming van alle anderen zal mogen hebben. Het bestuur vertrouwt er op, dat een ieder weer zal medewerken om deze avond te doen slagen. Bij dit nummer ingesloten vindt U een biljetje, waarop U kunt invullen, hoe en waarmee U wilt bijdragen om de oudjes een genoeglijke avond te bereiden. Vult U het dadelijk in, het wordt eerstdaags weer bij U opgehaald. Blijkens een in dit nummer voorkomende advertentie zal op Woensdag 3 Juli a.s., des avonds 7.45 uur precies in het R.K. Verenigingsgebouw, de heer Joh. de Lange uit Zaandam spreken over„Welke rich ting gaat onze organisatie en welke zijn de plannen voor de toekomst". Het spreekt vanzelf, dat alle leden worden verwacht, doch deze avond is ook toegankelijk voor niet-leden, die belang stellen in het werk van de orga nisatie. Hierbij doelen wij vooral op de leden van de R.K. Ontwikkelingsclub, die hier een mooie gelegenheid vinden zich ook op dit gebied een weinig te oriënteren. De toegang is geheel gratis. Schoorl vierde weer zijn driedaagse Kermis. Al vroeg in de middag heerste er een overweldigende drukte op het terrein. Van heinde en ver kwamen de nieuwsgierigen opdagen en overal heerste een echte Kermisstemming. Hildebrand's vrind Augustijn (Camera Obscura) moge het een allerakeligste mislukking van publieke vermakelijkheid vinden, een parodie en een charge der feestvreugde, een bacchantendienst der nieuwe tijden, een verafgoding der uit zinnigheid, hij moge laag op de Kermis neer zien, Schoorl houdt zijn kermis in ere. Het zou toch wel raar wezen, denkt men met Hildebrand, dat dingen, die voor jaar en dag voor genoegens in de wieg gelegd zijn en sinds jaar en dag voor genoegens aangenomen, geheel en al hun bestemming zouden mislopen en de vol komen ongeschiktheid hebben om mensen met goede gewetens vrolijk en gelukkig te maken. Vreugde is een aardig ding, niet alleen om te smaken, maar ook om te zien. Hier viel heel wat te smaken, het terrein was overladen met een grote ver scheidenheid van attracties. Die behoefte had aan zelfkennis, kon voor één kwartje terecht bij den horoscooptrekker, een Nimrod kon zijn hart ophalen in de schiettent, voor een peueraar stonden hengelstokjes gereed, de beoefenaar van de edele koekbaksport vond de bijltjes klaar liggen enz. enz. Voor de kinderen was een nieuwe lekkernij uitgevonden: een stokje met naar leek wat wol: ge sponnen vruchtencandy. Draaimolen, luchtschommel, zweefmolen, en al die verdere inrichtingen, die de bezoekers per auto, fiets of gemakkelijke stoelen, in razende vaart rondslingerden, werden bestormd en heel wat moeders en vaders schudden wel eens het hoofd als hun kroost alweer kwam vleien om wat zink. Iets nieuws was de „spin", die vooral 's avonds met zijn verlichte poten een fantastische aanblik bood. Dat de dansgelegenheden druk bezocht werden, behoeft eigenlijk niet gezegd. De muze van de dans heeft nog altijd vele volgelingen en De Dolonans, The rhytme boys. De Kruimels, wisten er de gang wel in te houden. Op de tweede dag dreigde Pluvius spelbreker te zullen worden, maar gelukkig week de regenmaker dit maal af van de oude gewoonte om het met Schoorlse Kermis te laten regenen. De Citex had maar matig succes met de filmvoorstelling. Voor Joop Theunisz, de veelzijdige artist, was meer belangstelling de humorist, muzikale clown, acrobaat op de accordeon, buikspreker, hogeschool rijder op de fiets enz. wist de volle zaal te boeien. Het heerlijke zonnetje verleidde op de derde dag velen een kijkje te nemen en al vroeg in de middag keerde er weer een gezellige drukte op het terrein en in de café's. Jong en oud heeft volop ge noten van deze eerste Kermis na 1939. Niets zo leutig, fraai en fris, als bezemboerenKerremis! (René de Clercq's Vlaamse Kermis.) En te Joppe was ene zekere discipelin, met name Tabitha, hetwelk, overgezet zijnde, is gezegd Dorcas. Deze was vol van goede werken en aalmoezen, die zij deed. (Hand. 9 36). Naar het voorbeeld van deze liefdadige vrouw, beijvert de Dorcas-Vereniging te Schoorl zich steun te verlenen aan behoeftigen, zieken en zwakken. Na enige jaren van stilstand hield deze reuze-vereniging, zoals een der dames haar betitelde, weer een tentoon stelling van handwerken, die een bezoek ten volle waard was. Hier viel veel te bewonderen, wat vaardige handen hadden getoverd van.... vooroorlogs materiaal. Dorcas had n. 1. een schat van goederen laten onderduiken en kwam voor de dag met een keur van spreien, kussens, tassen, schorten en tafellinnen enz. enz. Het ten toongestelde vond grage koopsters en de lootjes vlogen weg. Dorcas mocht zich alle drie dagen verheugen in grote belang stelling van de zijde van het publiek.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1946 | | pagina 1