WEEKBLAD KUNSTZAAL BOENDERMAKER Telefoon Z103 Hetdelefoohs BERGEN VRIJDAG 5 JULI 1946 23e JAARGANG No. 26 RECLASSERING. Loudelsweg 66 A - Bergen DAGELIJKS GEOPEND ZUID-AFRIKAANSE STUDENTEN HET NEDERLANDS STUDENTEN SANATORIUM. VERJAARDAG PRINS BERNHARD. AFD. BERGEN VAN HET NED. RODE KRUIS. GEMEENTERAADS VERGADERING. MET MUZIEK DOOR HET LEVEN. Ode aan Hennemeeland. GESLAAGD. WEEST OP UW HOEDE. WEDIJVER TUSSEN BUS EN TRAM. ANJER-COLLECTE. De> DuiHsieeek" Verschijnt te Bergen en Schoorl c.a. Abonnementsprijsf 2,60 per jaar f 0,65 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1, Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen Haan's Boekhandel, Stationstraat Ziekenmoeten wij ze noemen Zij, die soms misdadig zijn. Dikmaals zijn de straffen ernstig En de oorzaak: wel eens klein. Even zich maar wat vergeten En het is voor goed gedaan van 912 en van 1—4 uur Vrijgelaten, na de straftijd. Vangt de zwaarste straf pas aan! Wreed zijn soms de zondenlozen Voor hem, die zijn boete deed. Die in eenzaamheid zijn dagen In berouw en wanhoop sleet. De gedachte aan:het-vrij-zijn Geeft geen nieuwe levenslust Hoe zij nieuwe plannen vormen, Nergens vinden zij hun rust. Maardan helpt de Reclassering, ergens wijstde vriendenhand.... Hoe en waar er weer geluk is in het eigen Vaderland. Dan wordt naamloos voort-geholpen Al wat zwijgend onder gaat: Dan staat juist de Reclassering Klaar met bijstand, woord en daad. Duizenden zijn zo geholpen, Opgeheven en gered Duizenden, die móesten vóelen De gevolgen van de wet. Kom, gedenkt nu de collecte DezeReclasseringsdag. Wilt het Comité dan steunen met een wondergroot bedrag; J. H. SPEENHOFF. brengen bezoek aan ons land en aan de Volkshogeschool. Voor de oorlog kwamen telken jare verschillende Zuid-Afrikaanse studenten uit Engeland, België enz. een bezoek brengen aan ons land. Dit jaar wordt de traditie weer hersteld door de Ned.- Zuidafrikaanse vereniging. Woensdag bracht een dertigtal studenten e'en bezoek aan de Wieringermeer onder leiding van den medicus D. H. Ie Clus. Een vroegere oorlogscorrespondente, die het gezelschap vergezelde, zeide haar ogen niet te hebben durven geloven, toen zij daar in de Wieringermeer gewassen in bloei zag, waar een jaar geleden het water golfde. Zij uitte haar bewondering voor wat hier in zo korte tijd was verricht, 's Na middags arriveerden de dames en heren op de Zandhoeve, waar hun het welkom werd toegeroepen door Mr. Vital-Hassaert, een Vlaming, die veel in Zuid-Afrika had verkeerd, thans een der leiders van de Volkshogeschool te Bakkeveen. Spr. wees op de grote waarde van het per soonlijk contact tussen jongelui van ver schillende landen. Nadat gezamenlijk „Die stem van Suid-Afrika" was gezongen, hield Ir. D. Groenveld uit den Haag een causerie over plattelandsvraagstukken in ons land, waarna de econoom Van Nie- kerk Ag uit Pretoria iets vertelde van toestanden op landbouwgebied in Zd. Afrika. Men mist daar de intensieve cultuur en de watervoorziening is een moeilijk probleem. Van den heer Jan Combrink kregen we een heel relaas van de krijgsverrich tingen der Zd.-Afrikaanders in de oorlog. Deze jonge man had de strijd in Abessinië, Brits Somaliland en N. Afrika meegemaakt en wist op smakelijke wijze zijn belevenissen weer te geven. Gevraagd naar zijn indrukken over Holland, meende hij te hebben opgemerkt, hoe men hier veel actiever- werkte aan de heropbouw, dan bijv. in Engeland, waar hij een zekere moeheid meende te bespeuren. Het gezelschap vertrok Donderdag naar den Haag, waar het zou worden ontvangen door gezant England, om vervolgens Rotterdam aan te- doen en het motorschip de Oranje-Fontein van de Holland-Afrika-lijn te bezichtigen. Onder Studenten komt de tuberculose voor in een veelvuldigheid, die meer dan het dubbele is van die der overeenkomstige leeftijdsgroepen uit de rest der bevolking. Vóór de oorlog was deze toestand al onrustbarend, maar de gevolgen van de strijd, die de studenten voerden in het verzet tegen de nazi-overweldiger kunnen catastrofaal genoemd worden. Het is niet alleen noodzakelijk voor de volksgezondheid, maar ook voor de geestelijke weerbaarheid van ons volk en de wederopbouw, dat hier krachtige maatregelen getroffen worden. Weliswaar kunnen studenten in sanatoria worden opgenomen, doch dat betekent lange onderbreking, niet zelden opgeven hunner studie, daar het contact met hun uni versiteit geheel ontbreekt. Op initiatief van Prof. Heringa te A'dam, die zich o. a. persoonlijk op de hoogte heeft gesteld van de gang van zaken in het studenten sanatorium te Leysin in Zwitserland, is opgericht de „Stichting het Ned. Studenten Sanatorium", die in dit najaar het Sanatorium Dennen oord te Laren (Nh.) hoopt te openen. Studenten van alle inrichtingen van Hoger Onderwijs zullen hier verpleegd kunnen worden en ondertussen hun studie kunnen voortzetten. Het sana torium zal beschikken over een eigen bibliotheek en hoogleraren zullen er ge regeld komen om leiding te geven bij de studie en examens af te nemen, zodat de gehele omgeving -der patiënten een universitair karakter zal dragen. In navolging van vele andere plaatsen heeft zich te Bergen een comité gevormd teneinde een bijdrage te kunnen leveren, n.l. Ie. door het werven van vaste contribuanten en 2e. door het verzamelen van een bedrag ineens. Door de stichting is de wens geuit dit bedrag te besteden voor een gedeelte van de bibliotheek, waaraan dan de naam van Bergen blijvend verbonden zal worden. Ook boeken worden hiervoor gaarne in ont vangst genomen. Het comité stelt zich voor ten bate van de stichting in dit seizoen enige avonden te organiseren, te beginnen met een concert in de Ruïnekerk op 11 Juli a. s. Men zie de advertentie in dit blad. Het WerkcomitéMevr. M. Baronesse Taets van Amerongen-van Reenen, voorz. Mej. G. M. van Regteren Altena, Ronde laan 3, Tel 2138, secr.esse. N. M. M. Sluyter, Breelaan 75, penn. A. H. van Gelder, arts. Mr. B. Plomp. Het comité van aanbevelingG. J. Lovink, Wnd. Burgemeester van Bergen en Schoorl, Ds. H. N. Bierman, Mr. F.G G. Boerrigter, Dr. J. Hemelrijk, J. M. P. Lugten, arts, Ds. A. H. van Minnen, H. W. J. M. Poot. arts, Mevr. Charley Toorop, Mr. F. Zeiler Bergen's Harmonie maakte Zaterdag avond een muzikale rondgang door de gemeente ter gelegenheid van de verjaar dag van Prins Bernhard. Als eerste nummer werd voor het raadhuis het Wilhelmus ten gehore gebracht te midden van een grote schare belangstellenden. Gevolgd door een hele stoet vervolgde Bergen's Harmonie daarna onder het spelen van vaderlandse liederen, zijn weg langs een route, die nogal verschilde van de bij vroegere gelegenheid gevolgde. De scheidende voorzitter gehuldigd 1 Belangrijk aandeel in het repatriërings- werk. Ondergedoken bij het verschijnen van den tot Secr.-generaal van het Ned. R. Kr. aangestelden heer Piek, kwam de afd. met de bevrijding weer voor de dag. Het uitgebreide jaarverslag maakte o. m. melding van het grote aandeel, dat de afd. heeft gehad in het repatriëringswerk. Hulde werd gebracht aan de heren P. C. Berkhout, J. W. Hop, B. Min, J. Over, S. Schotten en L. Thomas, die zich weken en maanden gaven voor dit verdienstelijk werk. Het ledental steeg van 385 tot ruim 2000! Over 1943 bedroegen de ontvang sten f 443 en de uitgaven f 255. Het saldo steeg met f 187 tot f 998. Over 1944 waren deze cijfers resp. f 675, f 513, f 162 en f 1160 en over 1945 f 11439,58, f 7779,04, f 3660 en f 4820,94. De fin. commissie rapporteerde, dat zij alles accoord had bevonden en ad viseerde tot décharchering van den penningmeester. De bestuursverkiezing had tot resultaat dat werden verkozen Mevr. Heringa, Mevr. Baronnesse Taets van Ame- rongen en de heren M. Moens, J. E. Miltenburg, J. W. Hop, C. J. van Wijk en S. Jaring. De heer Moens bracht hulde en dank aan den scheidenden voorzitter, den heer G. v. Terwisga, die wegens het bereiken van de leeftijdsgrens moest af treden. Spr. memoreerde de verdiensten van dezen oprichter van de afdeling en overhandigde hem de oorkonde, waar bij hij was benoemd tot „lid van ver dienste". De rondvraag leverde niets bijzonders op. Vrijdag 12 Juli des avonds 8 uur zal de tijdelijke raad in openbare zitting bij eenkomen. Als eerste punt van bespreking ver meldt de agenda het plan van wederop bouw van Bergen aan zee, hetwelk zal worden toegelicht door den supervisor, den Heer Wieger Bruin, architect te Amsterdam. Van de land- en tuinbouwtentoonstel lingscommissie te Alkmaar is ingekomen een verzoek om subsidie voor de op 25 Sept. te organiseren tentoonstelling. Tenslotte stellen B. en W. naar aan leiding van het rapport van de commissie van bijstand voor het G. E. B. nog voor, om de tarieven van het gem. electr. be drijf voor alle doeleinden met ingang van 1 Juli 1946 te verhogen met lcentperK. W. Rome meende in de tijd van verval het volk in goed humeur te kunnen houden met brood en spelen. Bergen tracht de moed er in te houden metmuziek. Elke Maandag zal het grote draaiorgel, dat de inwoners Zater dag hebben kunnen bewonderen, een rondgang maken door de gemeente en overal opgewekte wijsjes doen horen. De exploitant, de heer A. Mak, stelt zich voor om ook bij feestelijke gelegenheden zijn pierement te laten optreden voor het verzorgen van dansmuziek enz. Hoe heerlijk ligt de nieuwe dag In 't stralend licht der zonne. Ik loof des Schepper s grote macht, Van al dit schoons de Bronne. De bloemkens aan de duinenrand Staan stillekens te pralen, Van d' uchtenddauw af tot de zon Aan Westerkim gaat dalen. De blanke duinen slingeren zich Om 't uitgestrekte land, Waarop weleer door 't Scheppingswoord Veel bloeiends is geplant. Vanaf de duintop 't vergezicht, Een streling voor het oog, Geen kunstenaar geeft het zuiver weer In schild'ring of betoog. En achter Holland s duinenrij, De mooie, wijde zee In 's wereld's grote symphonie Klinkt 't eeuwig ruisen mee. O Kennemerland, eenmaal gewrocht Door 's Heren eigen hand, U heb ik lief met hart en ziel, Mijn schoon geboorteland! Maartje N. Zwaan, Bergen, 30 Juni 1946. In het sanatorium te Horn (Limburg) bestaat grote behoefte aan koptele foons voor de aldaar verblijvende patiënten. Degenen, die een goed exemplaar bezitten en dit voor het goede doel willen afstaan, worden verzocht hier van kennis te geven aan ons bureau. Voor het te Alkmaar gehouden examen ter verkrijging van het Middenstandsdi ploma slaagden o.a. de dames Mevr. Leeuwerik, I. Beers en G. Sevenhuysen, de heren P. Dekker, W. Nap, B. J. Noot, A. v. Pel, B. Prins, P. v. Wonderen allen te Bergen en de heer P. Roggeveen te Schoorl. Er dwalen de laatste tijd personen langs de duinkant, die er eigenaardige begrippen over het mijn en dijn op na houden. In de nacht van Vrijdag op Zaterdag werden uit de winkel van den heer J. van 't Sant rookartikelen ont vreemd en een nieuwe flets. Iri de tuin van de Haemstede verdween het Rood- Wit-Blauw van de mast. Ook te Schoorl schijnt het niet pluis te zijn. Oppassen is de boodschap. Beide beijveren zich om het reizend publiek zo goed mogelijk te dienen. Nadat de N.H.A.D.O. „Bergen-Binnen" dezer dagen voor de dag kwam met een mooie, geriefelijk ingerichte Kromhoutwagen, plaats biedend voor 44 personen, kon men Zondag een zevental keurig geres taureerde tramwagens bewonderen, die uit de centrale werkplaats van de N. S. kwamen. De anjer-collecte voor het Prins Bernhard Fonds alhier op 29 Juni j.l. heeft in totaal opgebracht f 738,76'/2. J

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1946 | | pagina 1