WEEKBLAD LIJST 4 KUNSTZAAL BOENDERMAKER SCHOORLS BELANG Telefoon 2103 BERGEN SCHOORL VRIJDAG 12 JULI 1946 23c JAARGANG No. 27 „JOSEPH IN DOTHAN" GESLAAGD. NATIONALE RECLASSERING. Loudelsweg 66 A - Bergen DAGELIJKS GEOPEND SCHOOL VERNIEUWING. MUZIKALE WIJDINGS AVONDEN. FILMVOORSTELLING. DE RAT IN DE VAL. Brengt op 26 Juli a.s. uw stem uit op één van de volgende candidaten Ens, Joh. Gutker, S. Hoogvorst Az., C. Jansen-Breevaart, W. Leeuwenkamp, T. Oort v. d., J. Ruis, A. Zuurbier, K. P. De namen zijn alphabetisch ge plaatst en hij of zij, die de meeste stemmen op zich verenigt, wordt op deze lijst als verkozen verklaard Z)e DuiHsiceek" Verschijnt te Bergen en Schoorl c.a. Abonnementsprijsf 2,60 per jaar f 0,65 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1, Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laan weg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 2681 Agentschap te Bergen Haan's Boekhandel, Stationstraat in het V.V.V. Openluchttheater te Bergen. 14 Juli is voor het culturele leven in ons gewest een dag van betekenis. Dan toch geeft, in het Openluchttheater te Bergen „Het Zuid Nederlands Toneel leider Pierre Balledux, des namiddags 2,30 uur de première van Vondels aan grijpend spel van broederliefde en broeder haat „Joseph in Dothan Voor ruim 25 jaar werd dit krachtigste stuk van Neerlands grootste dichter te Bergen in het openluchttheater, dat des tijds op het buiten „Kranenburg" was ge vestigd, door het toen beroemde gezel schap van Willem Royaards gespeeld, welke opvoering tot een eerste-rangs ge beurtenis op kunstgebied in den lande werd. Het Zd.-Nederlands Toneel speelt „Joseph in Dothan" in een montering en costumes, die een gaaf ensemble-spel waarborgen. Het gezelschap zal dit werk ook in andere openluchttheaters in het land brengen en de V.V.V. Bergen slaagde er in zich voor het thans, na de bevrijding weer geheel herbouwde open luchttheater, de première te verzekeren. Joseph in Dothan behoort tot die werken van Vondel waarin deze zich het meest heeft losgemaakt van de be perkingen, welke zijn tijdgenoten den toneelschrijver oplegden. Scherp en harts tochtelijk staan de figuren tegenover el kander en zij komen den modernen toe schouwer oneindig veel nader dan ve^g andere van zijn toneelscheppingen. In dit werk heeft Vondel de wet van eenheid van plaats losgelaten; het drama speelt op verschillende plaatsen rondom Dothan. Nu zien wij Joseph ontwaken bij de put. die zijn noodlot en zijn eigenlijke redding zal zijn; dan zien wij de broers luierende in de oase, dan weer den Arabischen karavaanleider, uitrustend van zijn tocht; het toneel wisselt telken male, het speelt mee. In deze tijd van wereld-voedseltekort moet de geschiedenis van Joseph, die door zijn broeders uit verbittering over zijn dromen van wereldse grootheid, als slaaf wordt verkocht, maar tenslotte onderkoning in Egypte wordt en door zijn verstandige economie, uit geoefend in de zeven vette jaren, de zeven magere jaren overwint, wel sterk tot den toeschouwer spreken. Vondel s „Joseph in Dothan" met zijn Joseph, in zijn dromerige, haast meda- mieke zachtheid; Ruben in zijn strijd van rijp man tussen aanzien, plicht en broederliefde; Levi in zijn brutale sluw heid van rauwe nomade, Simeon in zijn kleingeestige wraakzucht; Judas in zijn lafheid en teerhartigheid, zijn ook figuren van onze tijd en het licht in dit drama is wel, dat niet haatkrachten, maar, zoals een dichteres van onze tijd, Hen- riette Roland Holst, heeft geprofeteerd, de zachte krachten tenslotte winnen. De V.V.V. Bergen, die het heeft aangedurfd dit drama te brengen, verdient, dat 14' Juli het theater geheel uitverkocht is. Voor het eindexamen Gymnasium slaagden de volgende plaatsgenoten: voor diploma A, H. Daalder en A. van Minnen en voor diploma B, B. Bulstra, J. Kamermans en K. Pascha. De heer Ger. Smit slaagde aan de Leidse hogeschool voor het candidaats- examen Indisch Recht. De collecte voor de reclassering heeft te Bergen in totaal opgebracht f 351,71 (en een paar waardeloze zilverbons 1) en te Schoorl f 266,29. De comité s van Bergen en Schoorl zeggen hierbij hartelijk dank aan allen, die hebben medegewerkt om de collectes te doen slagen. van 912 en van 1—4 uur Paedagogisch week-end in „De Arend". Mevr. A. Hezemans-Westra, lerares a. d. Geert Groteschool-te A dam, die hier reeds eerder een uiteenzetting gaf van de grondslagen van een nieuwe opvoed kunst, trad Zaterdagavond in De Arend voor een talrijk en aandachtig gehoor op met het onderwerp „De tempera menten". Er werd allereerst op gewezen, hoe in de eerste 7 levensjaren van 't kind door de in vorige lezingen genoemde „vormingskrachten" het lichaam, het huis werd opgebouwd. Doordat daarbij niet alle krachten gelijkelijk gebruikt worden, ontstaan er verschillende typen, tempe ramenten: het melancholische, het cho lerische, het phlegmatische en het sanguinische kind met verschillende over gangen en vermengingen. De opvoeder dient deze temperamenten te kunnen onderscheidende lichaams bouw wijst hem daarbij de weg. Spreekster gaf een vluchtige schets van de vier typen. Allereerst melancholicuseen lang mager meisje, donker met sluik haar, dat stil in een hoekje zat te werken, zeer afwisselend van humeur, zeer afhankelijk van haar lichamelijke gesteldheid. Dit type heeft last van koude handen en voeten enlast van koude op ziele- gebied. Zielewarmte moet het kind ont dooien, maar.... men zij voorzichtigdoor te veel aandacht aan het kind te schenken, zou men het egoïsme, dat toch al sterk is, nog versterken. Zo n kind zou van de distributie een extra suikerbon moeten kunnen krijgen: rijkelijk voeden met suiker verdient hier n. 1. aanbeveling. Een tegenvoeter van dit type is het cholerisch kind: dat korte gedrongen kereltje met warme handen en voeten, dat stapt alsof hij met zijn hakken een stempel op de vloer drukt;' dat wils krachtige driftkopje, dat met grote liefde gehecht is aan ouders en broers en zusters, dat geen ogenblik kan stilzitten, zich een korte tijd kan werpen op werk, dat hem interesseert, maar moeilijk tot rustige arbeid is te krijgen. Zo n ventje geve men gelegenheid zijn overmatige krachten te besteden aan verschillende karweitjes als bijv. bloemenbegieten enz. Vervolgens werd de aandacht gevestigd op een derde type, een flegmaticus: een vormloze dikzak, die lekker in zijn bankje zat te dromen, misschien wel denkende aan zijn dikke boterham. Hij verkeert nog eigenlijk in het baby-stadium. In de klas merkt men hem niet op. Gewoonte is voor hem een levensbehoefte, wijkt men daarvan af, dan kan een plotselinge driftbui volgen. Misschien ware Moeder te bewegen haar dikzak 's morgens eens een keertje geen ontbijt te geven en hem 's avonds niet te vroeg in zijn mandje te stoppen. Wordt dit temperament overwonnen, aldus Mevr. Hezemans, dan kan er een waardevol werker uit groeien. Als vierde type werd een sanguinicus geschetst: een blonde knaap met heldere ogen, a.h.w. lopende op zijn tenen, een vrolijk baasje, die men dan op de schommel, dan boven in een boom, dan weer elders ziet. Hij is spoedig afgeleid, kan zich niet concentreren. Vreugde en verdriet, lachen 'en huilen wisselen snel. In de klas. Zondagmiddag nam Mevr. Hezemans- Westra het gezelschap mee naar de klas en de Outsider stond verbaasd over wat hij daar zag en hoorde De ver schillende temperamenten kregen een plaatsje dicht bij mekaar: vooraan de flegmatie, dan de melancholici en verder de cholerische en sanguinische typeni De cholerici in mekaars buurt, die op vliegende driftkopjes naast mekaar?? Er is een wet, aldus spr., die luidt: 't ge lijke kan 't gelijke genezen. Welnu de blauwe plekken, die ze mekaar door menige stomp bezorgen, werken genezend, ze krijgen er tenslotte genoeg van. Plaatste men naast een cholerisch een flegmatisch kind, dan zou dit laatste de dupe worden, het zou zich niet verweren en nog verder wegduiken. De aanwezigen kregen vervolgens enig idee van de wijze, waarop bij het onderwijs aan de verschillende typen wordt tegemoet gekomen, hoe men de scherpe kantjes tracht weg te slijpen, zonder de temperamenten te onderdrukken. Aan de leerkracht worden hoge eisen gesteldhij dient het een zijdige in zich zelf te overwinnen. Dit vraagt voortdurende zelfcontrole, maar het is mogelijk door zelfopvoeding in een ander temperament te leven. Mevr. Hezemans wees er ten slotte nog op, welke kwade gevolgen het kind kan ondervinden van een eenzijdig tempera ment van den opvoeder. Nadat Mevr. Hezemans haar met de meeste aandacht gevolgde uiteenzettingen had beëindigd, meende een der aanwezigen het te moeten betreuren, dat er niet meer bekendheid gegeven was aan deze nieuwe opvoedkunst, die in ons land al enige jaren gevolgd wordt aan een drietal onderwijsinrichtingen en, naar de spreekster verzekerde, met goede resultaten. Waar alles roept om ver nieuwing, moet elke bijdrage welkom zijn. Het is een goede gedachte van de kerkelijke colleges der Ned. Herv. Ge meente te Schoorl wederom dit jaar muzikale wijdingsavonden te doen plaats vinden, waarmede men in 1944 begonnen en waarvoor zulk een grote belangstelling vtas. Door deze avonden te stellen in de seizoenmaanden, heeft men daarbij niet alleen gedacht aan de eigen gemeente, maar ook aan de vele gasten, die van de gelegenheid gebruik kunnen maken om in een rustig en stil avonduur van goede muziek en zang te genieten. De eerste avond is Dinsdag 16 Juli om acht uur. Medewerking verlenen Tanny van de Garde (sopraan), Adam, Henk Kroes (bas-bariton) A'dam, en Corn. Jonker (orgel) Schoorl. Werken zullen uitgevoerd worden o. a. van Pergolese, Handel, Purcell, C. Franck. De toegang is vrij; van de bezoekers wordt een royale gave verwacht in de collecte ter bestrijding der onkosten en ten bate van het orgelfonds, hetwelk indertijd opgericht is voor de vernieuwing en restauratie der orgels in de kerken te Schoorl en Groet. Naar wij vernemen zal de volgende avond zijn op. 6 Aug., waar o. a. de bekende organist Jac. Bonset uit A dam zal komen. De derde avond op 27 Aug. met een vioolkwartet van het concertgebouw-orkest van A'dam. De vierde avond in begin Sept. met Laurens Bogtman. Er was Maandag heel wat belang stelling voor de door Citex verzorgde filmvoorstelling in de zaal van Nic. Schuijt. Het voorprogramma gaf o. m. heel wat op sportgebied Een groots en indrukwekkend schouwspel was de sport- demonstratie te Arnhem. Het door de spes patriae gezongen „Wij geven Holland nooit" werd door het publiek met dave rend applaus onderstreept. Prachtig waren de opnamen van de zeilsport op de Friese meren. Het Friese volkslied, dat daar over het wijde water klonk, tekende de toeschouwer de echte sfeer. Frysk bloed, tsjoch op, wol nouris bruwze in siede, In bounsje throch ues ieren omKlink den in dawerje fier yn it roun Dijn aide eare, o Frysce groun Hoofdfilm was de woestijnfilm „De zwarte korporaal". Korporaal Jackson (Paul Robeson) was de held van de avond, hij werd bewonderd om zijn doen, zijn houding, zijn zingen. De spanning ontbrak nietspanning gaf het torpederen van het schip, spanning was er toen de zoutkaravaan werd overvallen door rovers. Schitterend waren de opnamen in de woestijn, met die mijlen lange rij kamelen. Een kleinigheid kan 't je toch maar doen! Nadat een ongenode gast in de nacht van Vrijdag op Zaterdag in de sigarenwinkel van den heer A. Bekker alles wat van zijn gading was keurig had ingepakt en op het punt stond er per fiets mee te verdwijnen, kwam toe vallig in de vroege morgen buurman bakker de J. eens even buiten kijken. Leiden in last! De nieuwsgierige buur man werd met een kluitje in het riet ge stuurd en de vreemdeling vertrok met achterlating van de buit. Ons matineuze bakkertje had echter de slaap goed uit. Hij herinnerde zich het waarschuwings- sein in „De Duinstreek" en ontdekte al gauw, dar de étalage, was leeggehaald. Alarm, politie in actie, een per motor naar Alkmaar, een per fiets over Schoorl- dam, en halfweg bij Koedijk werd de gezochte, waarvan een nauwkeurig signalement bekend was, geknipt. Men schijnt een goede Vangst gedaan te hebben. Van 't Sant te^ Bergen, die on langs heel wat rookartikelen en een fiets vermiste, schijnt ook slachtoffer te zijn van dit heerschap. Intussen voor alle zekerheid: Attentie- sein blijft!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1946 | | pagina 1