WEEKBLAD kef MIDDENBLOK KUNSTZAAL BOENDERMAKER BERGEN Tekfóo^t Z103 Bericht» LIJST 4 LIJST 4 GEMEENTERAADS VERKIEZING AAN DE INWONERS VAN BERGEN Leest aandachtig hetgeen U betreffende I LIJST 4 I wordt thuisbezorgd I LIJST 4 I SCHOORL VRIJDAG 19 JULI 1946 23c JAARGANG No. 28 RAADSVERGADERING. LEGER DES HEILS. Loudelsweg 66 A - Bergen DAGELIJKS GEOPEND De volgende week zal dit blad niet op Vrijdag, doch reeds Donderdag verschijnen, dus daags vóór de gemeenteraads verkiezingen. Advertenties enz. dienen dus u i t e r 1 ij k Dinsdag te worden opgegeven KERKCONCERT TE VOET IS GOED, TE PAARD IS BETER! JOSEPH IN DOTHAN CONCERT IN DE MUZIEKTUIN. DE OPENBARE SCHOOL GAAT NAAR DORDRECHT LEZING. OP. ULO SCHOOL BERGEN IN EN OM B.S.V. SCHILDERSEANCE SCHOORL'S GEMENGD KOOR. EERSTE H. MIS FATHER JAN PRAAT HEEFT DE ZEE WEER EEN OFFER GEËIST? DRIE DAGEN OP STAP. OUDE-NIEDORP EN SCHOORL CONCERTEREN SCHOORL'S BELANG. Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laan weg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen Haan's Boekhandel, Stationstraat De Dumdceek" Verschijnt te Bergen en Schoorl c a. Abonnementsprijsf 2,60 per jaar f 0,65 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1, Wederopbouw van Bergen aan Zee. De tijdelijke raad kwam Vrijdagavond in openbare zitting bijeen onder voorzit terschap van den wnd. burgemeester G. Lovink. Van den heer Veldt was be richt van verhindering ingekomen. De heer Wiegert Bruin, architect te A'dam, gaf een toelichting bij het plan van wederopbouw van Bergen aan Zee. Bergen aan Zee was aardig, aldus de supervisor, maar het kon beter. Tussen de zee en de door de Fam. van Reenen aangelegde bossen ontstond een hotel dat er zijn mocht, enige huizen, een paar Koloniehuizen enz. Er heerste een betrekkelijke rust en Bergen aan Zee werd bezocht door een beter publiek. Dagjesmensen als in Zandvoort kwa men hier minder. Het is zaak, de aard van deze badplaats in de toekomst te verzekeren, nivellering met andere bad plaatsen zou uit den boze zijn. Komen de tot het eigenlijke plan van wederop bouw, wees spreker op de wenselijkheid van de herrijzing van dit grote hotel, maar.... buiten het gewoel. Het was daarom geprojecteerd onmiddellijk ten Z. van de Zeeweg. Verder naar het Noor den had men zich een vermaakcentrum gedacht, met strandwinkeltjes enz. 'n Strandweg met huizen aan beide zijden, zounaar 't N. voeren. Wat beplanting be treft, achtte spreker het gewenst, dat de lage vlakte tussen het Kerkje en Prins Maurits werd bebost. Of de mogelijkheid bestaat, dat Bergen onmiddellijk zal herrijzen? Is het aan te nemen, dat mensen, die hier komen luie ren, de voorrang zullen genieten boven gedupeerden, die dakloos enz. zijn? In tussen is wederopbouw toch ook een kwestie van bestaansmiddel. Naar aan leiding van vele vragen wees spr. er nog op, dat ten N. van 't besproken ge bied in de toekomst enige moederhuizen zouden kunnen worden gebouwd met te verhuren zomerwoningen, dat er ontei gening en herverkaveling zou moeten plaats vinden en meer kwesties moeten worden opgelost in verband met de lang niet zo eenvoudige wederopbouw, Om belangstellenden en belanghebben den in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de plannen, waarmee de raad zich in begiDsel kon verenigen, zal op 29 Juli in de Rustende Jager een bij eenkomst worden gehouden en zullen in de pers kaartjes worden opgenomen. De notulen van de vergadering van 22 Mei werden na 'n kleine redactiewijziging goedgekeurd. De heer de Lange infor meerde of het niet mogelijk zou zijn den raadsleden de notulen wat vroeger te doen toekomen. Naar aanleiding van een in de vorige vergadering gedane vraag naar de schade aan gemeente-eigendommen las de voorz. een uitvoerig rapport van den directeur van gemeente-werken voor. Dr. Hemelrijk vond hierin aanleiding hulde te brengen aan den heer J. H. Roggeveen voor diens grote voortvarendheid. De voorz, en ook de beide wethouders achtten deze hulde zeer op zijn plaats: zelden, aldus de burgemeester, ontmoette ik een ambte naar, die zoveel ijver betoonde. Met het voorstel van B. en W. om voor de op 25 Sept. te Alkmaar te organi seren land- en tuinbouwtentoonstelling een subsidie van f 25 toe te kennen, kon de Raad zich verenigen. Het voorstel om de tarieven van het G. E. B. voor alle doeleinden met in gang van 1 Juli '46 te verhogen met 1 cent per K. Wh. werd eveneens aange- Het was voor de kinderen van de Zondagsschool en de Bijbelklas van de buitenpost Bergen j. 1. Zondag een ge zellige middag. De nieuw aangestelde bevelvoerende officieren van corps Alk maar, de Kapiteins Oord, kwamen in Bergen voor hun welkom. Met spanning hadden allen deze middag verbeid en reeds vroeg was men bij het Dorpshuis aanwezig. Het werd een gezellig doch ook een opbouwend uur. Na op de ge bruikelijke manier te zijn begonnen, zongen de kinderen de kapiteins hun welkomstlied toe, wat speciaal voor deze middag gemaakt was en waarvan de tekst door een jongen van de Bijbelklas aangeboden werd. Een knaap van de Zondagsschool overhandigde daarna een mooi bouquet bloemen. Met aandacht werd geluisterd naar de kapiteine, die allen bedankte en naar aanleiding van een geschiedenis uit haar leven, de jeugd het verschil en de gevolgen van het goede en het kwade liet zien. De Kapitein sprak over de veelvuldige takken van jeugdarbeid in het Leger des Heils, vanaf de Kleuterklas tot het zijn van een volwassen Heilssoldaat, allen met één doel, de jeugd vóór Christus. Nadat allen getracteerd waren op limo nade met koek, werd deze middag met dankgebed geëindigd. van 912 en van 14 uur STUDENTEN-SANATORIUM. Het Motet- en Madrigaal Vrouwenkoor gaf in de Ruinekerk ander leiding van den heer Corn. Jonker en met mede werking van de heren P. Dalenberg (bas), W. F. Dorgelo (violon-cello), Nico Akker man (piano) een concert ten bate van het Nederlandse Studenten-Sanatorium. Ds. Bierman sprak een enkel woord ter inleiding. Hij wees op het tweeledige doel van deze avond. Men beoogde een avond van kunstgenot te scheppen voor de aanwezigen en verder krachtige steun te verlenen aan het Studenten Sanatori um. Studenten en Sanatorium! Wel een schrille tegenstelling. Bij studenten denkt men aan jeugdige kracht en enthousias me, aan jonge mensen, die zich geven aan de studie om straks de gemeenschap te kunnen dienen Sanatorium doet denken aan passivitiet, aan een tijd van gedwongen terugtreden uit het leven. Hier gaat het om jonge mensen, die merendeels tot werkeloosheid gedoemd zijn tengevolge van de illegale arbeid, die zij hebben verricht voor de gemeenschap. Het is daarom aan de gemeenschap om het mogelijk te maken, dat zij hun krachten herwinnen. Daartoe is opgericht de Stichting het Ned. Studenten Sanatorium, die in het najaar hoopt te openen het Sanatorium Dennenoord te Laren. Stu denten van alle richtingen van het Ho ger Onderwijs zullen daar verpleegd kunnen worden en ondertussen hun stu die voortzetten: hoogleraren zullen er geregeld komen om leiding te geven bij de studie en examens af te nemen en het sanatorium zal beschikken over een eigen bibliotheek, waarvoor Bergen een bijdrage hoopt te kunnen leveren. Het concert werd geopend met orgel spel van den heer Jonker, waarmee hij de juiste sfeer schiep in het kerkje en de gemoederen ontvankelijk maakte voor wat zou volgen. Het Vrouwenkoor deed de talrijke aanwezigen genieten van ver schillende fraaie nummers van Schubert (lm Abendrot, Frühlingsglaube, Allerseelen), Weber (Gebet) en Zagwijn (Een dag). Nico Akkerman verzorgde de pianobe geleiding, bescheiden of krachtig onder steunend, waar dat gewenst was. De heer Dorgelo vergastte zijn auditorium op Elégie van 's Gravenzande en Adagio uit het B.dur concert van Boccherini. De bas-zanger P. Dalenberg zong prachtig mooi: „In diesen heil'gen Hallen (Mozart), Blijf bij mij, Heer (Monk) en Ons Vaderland (Hol). Van de beide door bas, cello en orgel uitgevoerde nummers, Arioso (Handel) en Die Trahnen des Herzens (Weber) klonk vooral 't laatste mooi. Executanten en comité kunnen met voldoening op deze avond terugzien het dubbele doel, het scheppen van een kunstavond en het bijeen brengen van gelden voor de sanatorium-bibliotheek is bereikt. Bergen aan zee zal herrijzen, overal herstel en vernieuwing. Het strandleven mag nog niet in alle opzichten zijn her leefd, het herstelt zich toch en vele: zullen in de komende weken aan he strand weer kunnen genieten, weer heerlijk kunnen dromen, vergetelheid kunnen vinden van dagelijkse zorgen moed op kunnen doen voor de verdere levensstrijd, herstel van kracht kunnen vinden bij sport en spel, door wande lingen te voet ofte paard. Dank zij de medewerking van de Bouw Exploitatie Mij. zal de heer S. J. Schouten weer de oude stallen aan de Witteweg kunnen exploiteren en de minnaars van de paardensport zullen weer hun hart kunnen ophalen. De ondernemende jonge man zet tevens zijn taxibedrijf' a. d. Oosterweg te Bergen binnen voort. Voor verdere bijzonderheden zie men de advertentie in het openluchttheater. Onder grote belangstelling van de zijde van het publiek trad Zondagmiddag in het geheel herbouwde openluchttheater het Zd.-Ned.-Toneel van Pierre Balledux op met Vondel s Jozeph in Dothan. Vondel, die zijn hele leven door, steeds weer in de bijbel vond, wat hem inspi reerde tot nieuwe drama's, ontleende de stof voor dit Toneelspel aan het Oude Testament Gen. 37. De strijd van de haat en de jalouzie tegen de onschuld, is het onderwerp van Joseph in Dothan. Het stuk doordringt ons van de gedachte God richt de daden der mensen naar Zijn wil. „Laat haters 3linke hand vrij zaaien, Gods rechter weet de vrucht te maaien", heet het in de reizang van het eerste bedrijf, en even later: Ja, Vader, laat de mensen ruiken, hoe Gij de kwaden kunt gebruiken, ten goede van het aards geslacht" Het Z. N. T. heeft van dit drama een boeiende opvoering gegeven. Pierre Balledux vertolkte op onnavolg bare wijze de rol van den verontwaardigden Ruben en schetste aan het slot in een roerende monoloog het verdriet van Jacob over het verlies van zijn zoon. Han Surink, Harry Kessels, Bernhard Droog, Frans Kokshoorn en Niek Engels man wisten als de argeloze Joseph, de wraakzuchtige Simeon, de ongevoelige sluwe Levi, de aarzelende Judas en de vrachtmeester, de aanwezigen te boeien met hun spel. Jan Post, Jan Korevaar en Rolf Botter lieten de schoonheid van Vondel s taal horen in de reien, als de voorspelling van Joseph's lot en het troostend gezang als Joseph in de put is afgedaald. Der traditie getrouw gaf Bergens Harmonie Dinsdagavond weer een con cert in de Muziektuin. Waar, ver scholen in het groen, anders nachtegaal en merel zingt, en waar het lief gekweel der lijsters klinkt, klonken nu in de stille avondstond, waarin de zon haar laatste stralen door het geboomte zond, de tonen van Bergen's Harmonie. Onder leiding van den heer P. Pranger werden een aantal fraaie nummers ten gehore gebracht Met een dankbaar applaus gaf het talrijke publiek uiting aan zijn waardering. Maandag a.s. vertrekken 100 kinderen van de O. L. School te Bergen naar Dordrecht. Zij zullen daar excursies maken in de omgeving en hun ervaringen uitwerken in het gebouw van de Dordrechtse Montessorischool, dat daarvoor ter be schikking is gesteld. Om de Ouders op de hoogte te houden van alle ervaringen zal „De Bergense School", het bekende maandblad voor alle vrienden van de O. L. School, dage lijks een bulletin laten verschijnen met het laatste nieuws uit Dordrecht. Dit Bulletin zal elke dag opgehangen worden bij het Dorpshuis, zodat belangstellenden hier hun licht op kunnen steken. Ook het uur van thuiskomst zal hier worden bekend gemaakt. Vrijdag 26 Juli vindt in het gebouw „Rehoboth" een belangrijke lezing plaats. De heer Huigens, medewerker en ver slaggever van verschillende bladen hier te lande, thans woonachtig in Zwitser land, houdt op doorreis in vele plaatsen lezingen over 't onderwerp: Wereldnood en Geestelijk ontwaken Op uitnodiging van de Ned. Chr. Gemeenschapsbond zal de heer Huigens ook Bergen bezoeken. De bijeenkomst begint des avonds om 8 uur. Op 9 en 10 Juli slaagden voor het Mulo-examen: Tini Selhorst, Janna Pool, te Schoorl, Jos Scholten, Betty Seewald, Loes v. Aggelen, Riet Wittebrood, Lies- beth Buys, Gerard Samplonius en Bern hard Offringa te Bergen. Slechts één candidaat werd afgewezen. Op 9 Juli maakte de eerste klas een uitstapje naar A dam, waar het Indisch Museum werd bezocht. Daarna werd een rondvaart gemaakt door grachten en havens. Op 16 en 18 Juli bezochten resp. de tweede en derde klas het Indisch Museum, benevens Marken en Volendam. Het eerste nummer van het officiële orgaan van de op 1 Mei 1920 opgerichte Berger Sport Vereniging „Bergen" is verschenen en daarmee is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. Het clubblad zal tot taak hebben de band tussen leden, donateurs en sport liefhebbers nauwer aan te halen. De leuze eensgezindheid en kameraadschap zal B.S.V. tot groter bloei kunnen brengen en allen bezielen met de wil het verloren plaatsje in de K N.V.B. te herwinnen. „Alles sal reg kom", zoals de redactie het vol vertrouwen uitdrukt. We vernemen uit dit eerste nummer, dat straks zal worden begonnen met het beoefenen van Honkbal, de ideale zomersport voor voetballers en dat het jaarlijkse tournooi om de wisselbeker „De Bergenaar zal worden gehouden op 1 en 8 Sept. a s. „De Duinstreek" wenst état-major, bemanning en passagiers van „In en om B.S.V." goede reis en behouden vaart. Voor de Ned. ver. van Spiritisten „Harmonia" afd. Bergen, houdt de heer C. J. Smits uit Haarlem op Donderdag 25 Juli a.s. in de kegelzaal v. d. Rustende Jager een openbare schilderseance. Vele belangstellenden in het Spiritisme zullen zektr graag van de gelegenheid gebruik maken in trance-toestand te zien schilderen. Deze worden daarom aange raden reeds vooruit kaarten af te halen bij de bestuursleden, dan worden ze zeker niet teleurgesteld. Zie voor adressen en verdere bijzonder heden de advertentie in dit blad. Zondag 14 Juli heeft bovengenoemd koor deelgenomen aan het concours van de Bond van ZangkoreninNoord-Holland, hetwelk dit jaar werd gehouden te Binnen wijzend. Met 3 auto's van Gebr. de Boer trok het koor er met haar Dirigent, den heer Corn. Jonker, op uit en wist in de Eere- Afd. Gemengde koren de eerste prijs te behalen met 383 punten, het hoogste aantal van het gehele concours. Het was een prachtige prestatie van Koor en Dirigent, waarmee ook wij ze van harte feliciteren. Tijdens de terugreis werd de tijd ge kort met opgewekt gezang, waarna men in Café Schuijt nog enige tijd gezellig bijeenbleef. Zondag 21 Juli, 's morgens 10 uur, zal de Weleerw. Heer J. Praat, missionaris van Mill-Hill, zijn eerste plechtige H. Mis opdragen in onze parochiekerk. Zaterdagavond ongeveer 7.15 uur zal de Neomist feestelijk worden ont vangen aan de grens der gemeente bij de Groetermolen, om in optocht naar de kerk te worden geleid. Zondagmiddag van half twee tot kwart voor drie zal een receptie worden gehouden in het Verenigingsgebouw te Catrijp, waarna een plechtig Danklof zal worden gecelebreerd. Maandag- en Dinsdagavond zal een feestavond worden aangeboden in het R.K. Verenigingsgebouw, waar de toneel vereniging,, St. Genesius" zal opvoeren: „Joseph in Dothan", treurspel van Joost van den Vondel, in vijf bedrijven. Een tijdelijk te Groet verblijvende dame begaf zich Vrijdagavond omstreeks half negen nog op weg naar zee en keerde niet terug. De volgende morgen vond men op het z.g. stille strand bij paal 28 enige kledingstukken. Met het oog op de sterke stroming, die er die dag heerste en rekening houdende met het feit, dat omstreeks 9 uur de eb be gon te lopen, meent men te moeten vrezen voor een ongeluk bij het baden. Als iemand verre reizen doet, Dan kan hij wat verhalen." hert het in de bekende Reis van Jurriaan. Wij wendden ons daarom eens tot de Schoorlse jeugd, die vorige week een driedaags schoolreisje maakte en ver zochten ons iets te willen vertellen. Groot Mokum dan, werd het eerst bezocht, waar o. m. de bank van lening werd opgemerkt, die de jeugd herinnerde aan onze grote 17e eeuwse dichter Vondel. Fluks ging het toen aan boord naar de Edammer tram, die het gezel schap naar Edam bracht, waar de Edammer schoolkinderen hen opwachtten en hun gasten meenamen. De 's avonds geor ganiseerde „speurtocht" was wel ge schikt om de Schoorlers in alle hoekjes te brengen. De tweede dag ging het 's morgens naar Volendam, waar juist de botters binnenkwamen, 's Namiddags ging alles aan boord en het zeegat uit. Marken was het doel. Maar ach, o jammer, welk een land! Een kaal eiland met kleine huisjes op palen en heuveltjes. Een prettige herinnering namen sommigen mee aan tante Griet, die hun vol trots haar pronkkamer met pronkbed had laten zien. Ook de eigenaardige klederdracht had indruk gemaakt. En zo reisden ze al voort en gingen na een hartelijk afscheid van de Edammer vriendjes en vriendinnetjes de derde dag nog eens Amsterdam bekijken. Een boottocht, artis, aquarium, stadion enz. wachtten hier. Zo zouden we kunnen doorgaan, maar we horen verschillende lezers al zuchten: vertel ons maar niet verder heer Jurriaan en daarom punctum. De jeugd heeft drie dagen genoten en nieuwe vriendschap gesloten met de Edammertjes. Het was alles „reuze fijn". „Crescendo" en „De Vriendschap" gaven Zaterdagavond een concert in de zaal van Nic. Schuijt. Waar anders zo'n concert een algemeen gewaardeerde attractie is, was op deze avond de be langstelling zeer gering. Het gemis aan een goede muziektent deed zich weer duidelijk gevoelenna de afmattende hitte van de dag, hadden blijkbaar velen niet de moed de rustige rust op een koel plekje buiten te verwisselen met het zitten in een zaal. De executantenen execu- tantjes (Oude Niedorp telde twee twaalf jarigen, die dapper bliezen op bugel en pis ton) lieten zich echter niet ontmoedigen en musiceerden met volle overgave onder de bezielende leiding van hun directeur, den heer Jac. S. den Das. Crescendo opende het concert met een mars van Schootemeyer „Koning Voetbal". Dit kleine corps had buitengewoon succes met „Bonne Fortune" van v. Leeuwen. De Vriendschap kreeg een extra applausje na de ouverture „Sous la feuille" van Strauwen. De fantasie-ouverture „Maska- rade" van Boedijn, moderne muziek, ge ïnspireerd door carnavalspret, kon nog niet algemeen gewaardeerd worden. Na de pauze kwam het hoogtepunt van de avond, toen beide corpsen gezamenlijk enige fraaie nummers ten gehore brachten. Bijzonder in de smaak viel de ouverture „Romantique" van Cordonnier. Allen, die de warmte getrotseerd hadden werden ruim beloond voor hun moed, zij hebben volop genoten. Op de gehouden bespreking voor de a.s. verkiezingen gaf de Voorz. van Schoorl's Belang o. m. de navolgende uiteenzetting. Bij Schoorl's Belang geldt de demo cratische opvatting, dat de kiezers en kiezeressen kunnen kiezen uit een aantal candidaten, die alphabetisch op de lijst zijn geplaatst. Hij/Zij, die de meeste stemmen op zich heeft verenigd is gekozen. Van de stemmen gaat er niet een verloren, daar alle stemmen van de lijst bij elkaar worden geteld. Dit is dus geheel anders dan bij de tegenwoordige verkiezing gangbaar is, daar gaan alle stemmen allereerst naar nummer een toe, daar wordt dus meer gestemd op de lijst, bij Schoorl's Belang stemt men op de personen. Het Bestuur is gaarne bereid, nadere inlichtingen te verstrekken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1946 | | pagina 1