WEEKBLAD LIJST 4 LIJST 4 Het Middenblok kent geen partijdwang LIJST 4 LIJST 4 LIJST 4 KUNSTZAAL BOENDERMAKER SCHOORL'S BELANG ROTTERDAM lAefoon 2103 BERGEN SCHOORL VRIJDAG 26 JULI 1946 23c JAARGANG No. 29 Indien U moeilijk ter stembus kunt gaan, gelieve U dit te melden aan Garage P. Smit, Telef. 2529 JEUGDDEMONSTRATIE. ROND HET KAMPVUUR. ORGELCONCERTEN IN DE RUïNEKERK. VOETBALLEN EN OUDEN VAN DAGEN. BELASTINGCONSULENT P. Hajonides v. d. Meulen tc Bergen DIPLOMA-UITREIKING. GEMEENTERAADSVER KIEZINGEN. „ORANJE HOTEL" FEESTELIJKE INTOCHT Loudelsweg 66 A - Bergen DAGELIJKS GEOPEND EEN NIEUWE AANWINST VOOR SCHOORL TURNDAG. Brengt op 26 Juli a.s. uw stem uit op één van de volgende candidaten Ens» Joh. Gutker» S. Hoogvorst Az.t C. Jansen-Breevaart» W. Leeuwenkamp» T. Oort v. cL» J. Ruis» A. Zuurbier» K. P. De namen zijn alphabetisch ge plaatst en hij of zij, die de meeste stemmen op zich verenigt, wordt op deze lijst als verkozen verklaard Het nieuwe hart van PRIJS F 2,00 Boekh. Oldenburg, Schoorl Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen Haan's Boekhandel, Stationstraat Dc Vum&tceelc" Verschijnt te Bergen en Schoorl c.a. Abonnementsprijsf 2,60 per jaar f 0,65 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,< Onder grote belangstelling van de zijde van het publiek gaven de Katholieke Padvinders Woensdagavond een demon stratie in het openluchttheater. Na vijf jaren van gedwongen nietsdoen kwam de jeugd weer in actie en gaf deze avond menig staaltje van haar kunnen, waarvoor hopman Stockman waarlijk niet de cle mentie van het publiek had behoeven te vragen. Het programma vol afwisseling werd in vlot tempo afgewerkt. De welpen toonden hun handigheid in het leggen van knopen, bleken vlugge aardappelschillers en werden toegejuicht bij hun rimboe- dansen, vooral toen zo'n kleine ridder vol trots de voet zette op de nek van een neergelegde tijger. Van de gidsen kreeg men rijdansen en estafettes te zien. De verkenners gaven het publiek enig idee van het besteden van een dag. Bij het krieken van de morgen klinkt de reveille en is het gedaan met de rust in de tenten. Ochtendgymnastiek, die zo heilzaam is voor het lichaam, volgt, en dan is het inspectie. Bij de opening met vlag en wet wordt de jeugd toegesproken en gewezen op het voorbeeld van den patroon St. Joris Een ogenblik later klinkt een signaal en komt alles in actie: een auto-ongeluk. Als volleerde E.H.B.O.- ers verzorgen de Verkenners een viertal ernstig gewonden tot de ambulance-wagen van het Rode Kruis ze opneemt en naar het ziekenhuis brengt. Heel handig werd een z.g. apenbrug gebouwd over een denkbeeldig water en onder applaus van de toeschouwers klauterden de jongens langs de touwen van de ene naar de andere zijde. Ook het seinen met de vlag bleken de ver kenners goed onder de knie te hebben. Toen eindelijk de duisternis intrad, ver zamelde alles zich rond het hoog op laaiende kampvuur en werd er nog een uurtje genoeglijk doorgebracht met zang, toneel en vertellen en volgde nog een hartelijk afscheid van Vaandrig Firet. Een aardig intermezzo was het Kimspel, waaraan al de aanwezigen deelnamen. De gelukkige prijswinnaars waren R. de Koning, J. Haakman en J. Koeman. De in alle opzichten goed geslaagde demonstratie werd besloten met het zingen van het Wilhelmus en gebed. De vlag strijkentaptoe. De bekende organist Klaas Bakker, die verleden najaar voor het eerst te Bergen concerteerde, zal thans een twee tal Orgelconcerten in de Ruïnekerk al daar komen geven en wel op de Dins dagavonden 30 Juli en 20 Aug., om 8u. Wanneer wij hieraan kunnen toe voegen, dat op het eerst genoemde con cert op Dinsdagavond as., niemand minder dan de eminente hoboïst Jaap Stotijn zal medewerken, dan weet stellig een ieder, die ook maar eniger mate met het Ned. concertleven bekend is, verzekerd te kunnen zijn van een bij zonder prachtige, genotvolle avond, waar van ongetwijfeld zeer velen zullen willen profiteren. Het programma bevat o.a. werken van Bach, Loeuillet, César Franck enz. Een ambtenaren-elftal der gem. Bergen speelde Dinsdagavond op het sportterrein aan de Kerkedijk een voetbalmatch tegen een elftal van de ambtenaren van het gew. arb. bureau te Alkmaar. De be doeling was de gehele recette af te dragen aan een commissie, die tot taak zal hebben een ontspanningsdag voor de ouden van dagen te organiseren. Een plan, dat stellig steun en navolging ver dient. Het weer was schitterend en het aanwezige publiek genoot van het vaak spannende spel envan de wonder lijke capriolen, die er soms werden ge maakt. De gasten waren in het begin wel de sterksten en namen al gauw de leiding. 0—1. Een penalty wegens hands in het strafschopgebied veranderde na tuurlijk niets aan deze stand. Nog een maal zouden de Alkmaarders scoren in de eerste speelhelft. 02. Bergen wist den keeper der gasten niet te verschal ken. De rust scheen de gastheren goed te hebben gedaan en het werd 12. Na een mooi hard schot brachten de gasten de stand op 13. Toen kwam Bergen opzetten. 23 en toen de gelijkmaker 33. De midvoor gaf eindelijk Bergen de leiding 43 en onmiddellijk daarna bracht dezelfde speler de stand op 53. Nog is de zege niet behaald. Het wordt 5—4. Er kan van alles nog gebeuren. De spanning stijgt. Dan klinkt gejuich over het veld. 55? Neen, buitenspel! Dan klinkt het fluitje van den scheids rechter en uit is de pret. Maar de pret voor de oudjes moet nog komen. Er kon deze avond f 41,85 worden afgedragen aan de commissie en volgende week zullen er weer een paar andere elftallen in het krijt treden voor de ouden van dagen. Men hoopt en verwacht, dat dan de opkomst van het publiek overweldigend groot zal zijn: genieten en laten ge nieten, leven en laten leven 1 maaKt bekend, dat hij tot nadere aan kondiging alleen is te consulteren te zijnen kantore KENNEMERPARK 14 te ALKMAAR, Tel. 4593. Op verzoek kunnen echter ook besprekingen worden gehouden ten huize der cliënten Donderdagavond 18 Juli j 1. waren in de zaal van Café Nieuwendijk de ge slaagde cursisten van „Middenstands- onderwijs Kennemerlandvoor het laatst bijeen. De vice-voorz., de heer Hopman, heette de heren van het bestuur, de leraren en de geslaagden van harte wel kom. Na gewezen te hebben op de grote waarde van het Middenstandsdiploma, reikte hij met een hartelijke felicitatie en enkele komische opmerkingen aan gaande de puntenlijstjes, de diploma's uit. Een der cursisten, vertolkte de dank der geslaagden, memoreerde het buiten gewone resultaat door deze klas behaald n. 1. bijna 80 pCt. geslaagden, waarna hij de leraren een boekwerk aanbood. Nadat de heren de Wit en van der Lans voor deze attentie hun dank hadden uitgesproken, gaf laatstgenoemde nog een laatste les, een generale repetitie in de vorm van een modern sprookje, hetgeen met een luid applaus werd beloond. Met een driewerf hoera voor de leraren werd 't officiële gedeelte van de avond door den vice-voorz. gesloten, waarna men nog enige tijd onder gezellige kout bijeen- bleef. Namen van de geslaagden zijn: Wilh. Borst, Corn. J. Bijwaard, Nic. v. Duin, Jac. Hopman, W. Hopman, Nic. Houten- bos, Joh. Jongejan, Nic. Molenaar, Nic. Noort, Jac. Roozendaal, L. G. Roosloot, S. Schaper, A. Schouten, N. v. d Kamer, allen te Bergen en de heer A. Schouten voorheen te Schoorl, sinds kort ver huisd naar Nibbixwoud. C. P. N.-CANDIDATEN AAN HET WOORD. Op een door de afd. Bergen van de C. P. N. belegde openbare vergadering in De Rustende Jager voerde een drietal candidaten voor de gemeenteraad het woord. Eerste spr. was de heer K. Post- ma over het onderwerp: Waarom rode gemeenteraden? Met het oog op de minder bevredigende resultaten bij de gehouden verkiezingen, achtte spr. de komende verkiezingen voor de gemeente raad juist van groot belang voor links nauwe samenwerking van links zou de regering dwingen een meer vooruitstrevende richting te gaan. De heer Postma lichtte enkele punten uit het programma nader toe. De lonen zouden moeten aanpassen bij het hogere prijspeil, de lonen van gem. ambtenaren dienen in overeenstem ming te zijn met die in vrije bedrijven. Spr. achtte uitbreiding van georganiseerd overleg en medezeggenschap van werk nemers in bedrijven nodig. Op het terrein van scholing en herscholing van arbeiders, die niet gepaard mag gaan met materiële ontbering, lag voor het gemeentebestuur een belangrijke taak. Voor de jeugdzorg wenste de C. P. N. samenwerking met de jeugdorganisaties. De heer J. de Leeuw gaf een bespiegeling over kunst en kunste naar. Geen talent mocht verloren gaan door materiële zorgen. De socialistische staatsvorm zal kunst en kunstenaar onafhankelijk maken. Hier viel ook voor de gemeenteraad pionierswerk te verrichten, meende spr.: een adviescommissie, een kunstzaal enz. Spr. eindigde met de raadgevingzend in plaats van soldaten, liever Bergense kunst de wereld in, dit spaart mensen levens en geeft deviezen. Laatste spr. was de heer J. Broersma. De titel van het aangekondigde onderwerp luidde: „De Christen van alle tijden". Wie een aanval op de godsdienst mocht hebben verwacht van dezen spr. werd al dadelijk gewezen op zijn dwaling. Christendom en communisme vormen geen tegenstelling, aldus spr., integendeel. De politiek van de Kerken kon hem niet bevredigen, hij achtte die weinig in overeenstemming met het voorbeeld van Jezus, den Be schermer van armen en verdrukten. Spr. wees in dit verband op de Bergrede en op de woorden: het is lichter dat een kameel gaat door het oog ener naald, dan dat een rijke ingaat in het Konin krijk Gods. Aan de hand van de historie wees spr. er op, hoe de kerk zich steeds ge schaard had aan de zijde van de econo misch sterkere en zich steeds gesteld had tegenover de minste weerstand. Komende tot de a s. verkiezingen wees spr. er op, dat z. i. de C. P. N. over bodig zou zijn, indien aan het hoofd van de S. D. A. P. nog mannen stonden als P. J. Troelstra. Maar na de ver watering van die partij achtte spr. een opwekking tot nieuw leven nodig. Een communistisch raadslid zal het niet ge makkelijk krijgen, aldus besloot de heer Broersma, men vecht immers graag tegen de minste weerstand. Nadat nog verschillende vragen waren beantwoord, sloot de voorz. de verg. met de gebruikelijke opwekking zijn stem uit te brengen op de Z P. N. IN HET OPENLUCHTTHEATER Zondag 28 Juli, 2.30 uur, geeft het „Zuid Nederlands Toneel leider Pierre Balledux, een voorstelling van het spel „Oranje Hotel", dat, na de bevrijding, alom in den lande met zoveel succes werd opgevoerd. In „Oranje Hotel" geeft NN no. 1057 een fragment uit het leven in de beruchte Scheveningse SS-gevangenis. We leven korte tijd mee met een kleine groep ge vangenen in één enkele cel, maar in die korte tijd wordt ons veel van het leven in het „Oranje Hotel" geschetst. Het is daar een merkwaardige verzame ling van karaktertypen. Alle figuren hebben hun eigen sympathieke en anti pathieke kanten en door alle figuren spreekt de schrijver, naar thans bekend is geworden, de 2 Juli op zo noodlottige wijze door een aanrijding met een militaire auto te Bussum met zijn vrouw om het leven gekomen auteur Eduard Veterman. In de cal maken wij kennis met de gemoedstoestand der gevangenen, die steeds maar nieuwe gevangenen zien binnenkomen, w.o. een 22-jarige Joodse jongeman, die met zijn moeder, tengevolge van verraad is gegrepen en in wanhoop een einde aan zijn grauwe leven maakt. Wij leren de vraag, die bij de gevangenen opkomt, of ons volk wel al de gebrachte offers waard is, begrijpen. Desondanks ontbreekt ook in dit sobere trieste stuk de humor niet. Pierre Balledux, Hans Suring, Nick Engelschman, Jan Korevaar en de anderen, zijn in het weergeven daarvan volkomen geslaagd Zij doen ons zien hoe de gevangenen, zelfs in de meest tragische ogenblikken met een onverwoestbare humor zijn bezield. Wij zijn nog slechts een jaar bevrijd. De mensen vergeten zo gauw wat de overweldiger in de oorlogsjaren over ons volk bracht en daarom is het van de V.V.V. goed gezien dit s^uk, dat ons het verzet weer doet beleven, ook in het openluchttheater te brengen, opdat zij, die voor onze bevrijding werkelijk hebben geleden en gestreden niet vergeten worden. Oranje Hotel maant ons de vrede goed te gebruiken en al onze krachten in te spannen om ons vaderland er weer bovenop te brengen. Zondag 28 Juli mag geen plaats in het openluchttheater onbezet blijven. VAN FATHER JAN PRAAT Na voleinding van zijn studie aan het St. Joseph Misssiehuis te Rozendaal, werd onze vroegere plaatsgenoot Jan Praat Zondag j.l. in Mariadal tot priester gewijd. Zaterdagavond werd de jonge neomist door de Groeters feestelijk van 912 en van -4 uur ingehaald vanaf de grens der gemeente bij de Groetermolen. Voorafgegaan door een heraut te paard en twee vaandrigs met het rood, wit, blauw en de pauselijke kleuren trok de lange stoet van ruiters, verkenners, fietsers met den jongen priester en familie door de Groeterpolder en Groet. Het fanfarecorps „De Vriend schap liet feestklanken horen en overal langs de weg gaven de inwoners blijk van hun belangstelling en van hun mede leven met het populaire ouderpaar, dat vol trots naast den groten zoon gezeten was. Bij de parochiekerk van den H. Joannes de Doper te Catrijp wachtte een dichte menigte de stoet op. School kinderen zongen den Weleerw. Pater een welkomstlied toe en daarna volgde een plechtig lof in het kerkgebouw. Zondag morgen volgde de eerste plechtige H. Mis van den neomist. Het kerkgebonw was voor deze gelegenheid rijk met bloemen getooid en geen plaatsje bleef onbezet toen de jonge priester door een hele schare bruidjes was binnengeleid. Voor de H. Mis zong het zangkoor Veni Creator van A. Diepenbrock en aan het slot de driestemmige Priester-Cantate van Elbert Franssen. De Zeereerw. Heer pastoor J. L. Wortel hield de feestrede. Hij wees de feestvierende gelovigen, die hier bijeen waren gekomen om getuige te zijn van het altijd ontroerende schouwspel van een jongen priester, die zijn eerste offer aan God opdraagt, er op, dat het tot grote dankbaarheid moet stemmen, dat wederom een zoon van deze parochie is uitverkoren tot priester. Hij wenste den neomist geluk met zijn benoeming tot missionaris om te gaan werken in het grote eilandenrijk der Philippijnen en sprak verder naar aanleiding van de woorden; Tu es sacerdos in aeternum (Gij zijt priester in eeuwigheid.) Zondagmiddag werd een druk bezochte receptie gehouden in het R.K. Verenigings gebouw, waarbij de gemengde zangver. „Ego Flos" de cantate „Tu es sacerdos in aeternum" ten gehore bracht. Nadat den jongen priester het geschenk van de parochie was aangeboden, volgde nog een plechtig danklof. Op de beide nog volgende feestavonden voerde de toneelver. „St. Genesius", het bekende drama van Joost van den Vondel op, getiteld „Joseph in Dothan", welke uitvoeringen schitterend zijn geslaagd. De missionaris zal naar wij vernemen al spoedig de reis aanvaarden naar de Philippijnen om daar „door voorbeeld en leer den mens tot God te leiden", zoals het heet in het op de feestavonden gezongen lied. De fijnste boter, overvloed van zoete melk, heerlijke kaas van 40+ of volvet, verse eitjes, fraaie bloemstukkenen dat alles in een door de goede zorgen van bekwame vaklui, de heren A. Selhorst, J. Kooyman, Colauto en A. Kroon geheel naar de eisen des tijda ingerichte winkel met heldere beton- emaille wanden, neonverlichting, ventilator en wat dies meer zijals dat niet trekt, trekt niemendal. Het was dan ook Zaterdag na de opening van de nienwe zaak van den heer Cor Rietveld een voortdurend komen en gaan van koop grage klanten, die zich haastten hier hun bonnetjes om te ruilen tegen al die heerlijkheden. De Duinstreek wenst den jongen zakenman gaarne alle goeds Olympia herdenkt 20-jarig bestaan. Olympia bestaat 20 jaren. 20 jaren heeft de Schoorlse gymn. ver. het op groeiend geslacht gezondheid en kracht gebracht. Deze dag mocht niet onopge merkt voorbijgaan en is niet stilletjes ge passeerd. Met vliegende vaandels en slaande trom marcheerden Zondagmiddag tien zusterverenigingen van de turnkring voor Alkmaar en omstr. mooi Schoorl binnen voor het houden van een turn- dag op het sportterrein. Het weer was ideaal en een grote mensenmenigte volgde met aandacht verschillende demonstraties en wedstrijden. Na de opmars en de indrukwekkende vaandelgroet van de 18 banieren, sprak de voorz. van de Turn kring een welkomstwoord en zeide te hopen, dat deze demonstratie er toe mocht bijdragen om degenen, die nog niet tenvolle overtuigd waren van de grote waarde van Gymnastiek, tot andere gedachten te brengen. Burgemeester Lo- vink, die de besturen van de deelnemende verenigingen reeds ten gemeentehuize had ontvangen en verwelkomd en bij die ge legenheid Olympia de gelukwensen van het gemeentebestuur had aangeboden, daarbij wijzende op het grote nut dat gymnastiek heeft voor lichaam en geest (mens sana in corpore sano) en het be lang van de sport voor de eenheid van ons volk, huldigde in het bijzonder den actieven voorz. K. P. Zuurbier, die deze 20 jaren de veren, ondanks grote moei lijkheden in stand had weten te houden. Het programma werd geopend door de dames- en heren reserve-keurploegen, de hoop van de turnkring, zoals de voorz. het uitdrukte, die aan ringen en brug al dadelijk veel moois demonstreerden. Het algemeen optreden met de bonds- serie vrije oef. „Vrede en Vrijheid" bood een groots schouwspel en het slot „Wij geven Holland nooit!" wekt ver trouwen in de toekomst. De Spes patriae, de hoop des Vaderlands, stond daar als een rots in de branding. De keurploegen dames en heren demonstreerden aan brug, paard, ringen en rek hun grote kunnen en oogstten menig welverdiend applaus. De verleiding is te groot om niet enkele namen te noemen als Nel Rampen, een turnster bij gratie, Ini Spig, Rie van Geene, Jo Deys, Klaas Boot, W. Veldstra, Volkers, K. van Lensen.... Bij het paardspringen was KI. Boot de matador, schitterend was zijn over slag op één hand en zijn salto. Olympia gaf o. 1. v. den heer Boot een demonstratie van mooie vije oef., Be Quick kwam o. 1. v. den heer van Zoonen met rhytmische oef. op de tonen van Geschichte aus dem Wiener Wald en Turnlust uit Alkmaar had succes met lenigheidsoef. Tenslotte volgden nog wedstrijden estafette voor meisjes en jongens en wed strijden Hindernisbaan voor dames en heren. Als overwinnaars traden uit het strijdperk: Estafette, meisjes, baan 80 m.: 1. D. O. S. Castricum, 2. Turnkring Alkmaar, 3. D.O.V.E.S. te Heiloo. Estafette, jongens, baan 100 m: 1 Turn kring Alkmaar, 2. Be Quick, Bergen, 3. Halter, Alkmaar, 4. D.O.V.E.S., Heiloo. Hindernisbaan dames: 1. Achilles, Egmond aan Zee, 2. Turnkring, Oterleek, 3. Sport Staalt Spieren, St. Pancras. Hindernisbaan heren: 1 Turnkring Oterleek, 2. S.S.S. St. Pancras. 3. Halter Alkmaar. Hiervoor was een wisselprijs, een lauwerkrans ter beschikking gesteld, die drie opeenvolgende jaren of 5 maal in het geheel moet worden gewonnen om definitief in het bezit te komen. Aan het slot van de in alle opzichten schitterend geslaagde turndag bracht de voorz. nog dank aan allen, die hadden bijgedragen tot dit welslagen. Toelichting met vele foto's, tekeningen en kaarten op het basisplan voor de herbouw van de binnenstad van .Rotterdam

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1946 | | pagina 1