siyateuwUtkeiiet J. A. REINDERS SPREEKUUR BURGEMEESTER EGMOND AAN ZEE EGMOND-BINNEN EGMOND AAN DE HOEF De nieuwe bonnen GEMEENTE EGMOND-BINNEN Het spreekuur van de Burgemeester is voor Egmond-Binnen aldus geregeld: te Egmond aan de Hoef, elke Maandag van 9.3012 uur ten gemeentehuize; te Egmond-Binnen, elke Vrijdag van 1012 uur in het café van Wed. Mooij. DE BERGER KUNSTKRING PRESENTEERT „HIMLASPALET" De Berger Kunstkring bood haar leden Dinsdagavond in het nieuwe bioscooptheater van De Rustende Jager een voorstelling aan van de Zweedse film „Him- laspalet de weg naar de hemel, een weg, die gaat door een enge poort en die slechts weinigen vinden. Het talrijke publiek volgde dit kunstwerk onder ademloze stilte, was verrukt over de prachtige opnamen, genoot van de hemelse muziek, was vol bewondering over het fraaie spel, en was verder wat gereserveerd in zijn oordeel. Dit kunstwerk, dit gedicht in filmvorm, zoals het in een vorig nummer werd genoemd, begint met een herdersdicht. Mats. Erison en Maritt ontmoeten el kaar in Dalecarnie, maar de idylle in dit Noorse Acadia wordt spoe dig wreed verstoord. Als in het dorp op geheimzinnige wijze men sen en dieren sterven, het graan verrot enz. is dit het werk van de duivel en.... Maritt wordt be schuldigd van een verbond met Satan. Ofschoon zij haar onschuld bezweert, wordt zij als gevaarlijke heks veroordeeld tot de brandstapel Hoog laaien de vlammen op, Mats is wanhopig, gaat heen om God te vragen om een rechtvaardig oordeel. Zijn reis naar het Hei lige land is vol avonturen. Zo ontmoet hij een tweede Jozef en Mariaook hier wordt op de stal bij paard en koe een kindje ge boren, als hun overal onderdak wordt geweigerd. In een grote stad komt hij terecht op een feest en doet dapper mee aan het baccha naal. Als hij bij een blinde werk vindt en kans ziet zich te verrij ken ten koste van zijn meester, ontziet hij zich niet zijn toevlucht te nemen tot slechte praktijken. Hij dwaalt af, meent Maritt in de hemel. Tenslotte nadert ook voor hem de laatste acte van het menselijke drama. Dan bekruipt hem een gevoel van angst voor het hiernamaals. Hij tracht eerst zijn geweten in slaap te sussen: heeft hij niet Gods woorden op zijn muren laten schilderen, heeft hij geen kostbaar altaarstuk ge schonken De vlammende letters van het „Mene, mene, tekel, u- pharsin", gewogen en te licht be vonden, doven echter nieten hij is bereid. Maar Gods genade is groot en hij zal weer verenigd worden met Maritt, die met hope en vreze wachtte op hem, die was als een veertje in de wind. DE SIRENE LOEIDE Woensdag, ongeveer 'n kwartier voor middernacht, werd Bergen opgeschrikt door het loeien van de sirene. Van alle zijden spoedden fietsers en voetgangers zich naar de Komlaan om daar tot de ont dekking te komen, dat het loos alarm was. De oefening was bedoeld om eens te zien hoe snel de nieuwe brandweer wel was. Resultaatbinnen 5 min. ter plaatse, binnen 10 min. water. Een mooie prestatie, maar, zo vroegen vele moeders, moesten daarvoor nu zo velen in hun eerste slaap worden gestoord, moesten daarvoor de kleintjes worden wakker geschrikt, was voor zo n proef geen geschikter ogenblik of een andere wijze van alarmering te vinden? HET VERKEER EIST WEER SLACHTOFFERS Toen de heer J. H. vanaf zijn erf Zaterdagmiddag de Bree- laan wilde oversteken, kwam hij in botsing met een uit de richting Schoorl komende auto. Bij zijn pogingen om uit te wijken reed de bestuurder tegen een boom met het noodlottige gevolg, dat een naast hem zittend kind door de voorruit sloeg en ernstige hoofdwonden en een hersen schudding opliep. De heer H. kreeg eveneens snijwonden aan 't hoofd en vermoedelijk een lichte hersenschudding. Nadat Dr. A. H. van Gelder de eerste medische hulp had verleend, werden beide gewonden door de goede zorgen van het steeds parate helperscorps van h^t Ned. Rode Kruis naar het St. Elisabeth-Ziekenhuis te Alkmaar vervoerd. De bestuurder was er zonder letsel afgekomen, zijn auto moest worden wegge sleept. DE TRANSPORTCOLONNE VAN HET ROODE KRUIS RUKTE WEER UIT Zondagmiddag kwam een meisje uit het Koloniehuis „Voor jong Nederland in onzachte aanraking met de tram en liep daarbij een verwonding aan het been op. De steeds waakzame transport colonne van de afd. Bergen van het Ned. Rode Kruis was on middellijk ter plaatse en nadat Dr. Van Gelder de eerste ge neeskundige hulp had verleend, werd de gewonde per rode-kruis- auto naar het Centr. Ziekenhuis te Alkmaar vervoerd. ERNSTIG ONGEVAL bij de bunkersloping Gedeelte van het strand was behoorlijk afgezet Dinsdagmiddag zijn tengevolge van de werkzaamheden aan de bunker op het strand twee kinderen ernstig gewond geraakt. Deze kinderen bevonden zich niet op het strand, doch op tot heden nog onverklaarbare wijze zijn enkele brokstukken van het betonnen monster in de richting van het dorp geslingerd. De politie stelt een onderzoek in, hoe dit mogelijk was, want de werkzaamheden met springladingen zijn reeds enkele weken aan de gang, omdat er met kleine ladingen moet worden ge werkt. Steeds hadden de ontplof fingen plaats in de richting van de zee. Een kind werd aan het rechter been getroffen, het andere werd aan het achterhoofd gewond. Beiden zijn naar het ziekenhuis te Alkmaar vervoerd. Zoals wij reeds meldden, staan nu de werkzaamheden met spring middelen stop en thans wordt er met man en macht gewerkt, om de resten, die in de nabijheid liggen, op te ruimen. De rust is nu op het strand teruggekeerd en de bezoekers kunnen weer onge stoord genieten van zon, zee en zand. DE HARDDRAVERIJ Wij vernemen van het bestuur van de harddraverijvereniging te Egmond aan Zee, dat er, behalve de gewone prijzen, ook nog een zilveren beker aan de prijzen voor de op 24 Juli a.s. te houden hard draverijen op de Boulevard zal worden toegevoegd. BRIDGE-NIEUWS De Egmondse Bridgeclub orga niseert a.s. Zaterdag een grote Jubileum Drive. Iedere bridge- lief hebber, ook van de hier ver blijvende gasten, kunnen aan deze drive deelnemen. Deelnemers kun nen zich opgeven bij Boekhandel L. Dekker, Voorstraat. OPBRENGST COLLECTE De opbrengst van de collecte van de Reclasseringsdag in Egmond aan Zee bedroeg f 240,35. Voor waar een mooi resultaat. AANRIJDING Dinsdagmiddag te ongeveer 5 uur reed een luxe wagen op de Voorstraat tegen de NACO-bus, die, na gestopt te hebben aan 't eind van de Trompstraat, deze straat uitdraaide en de Voorstraat opreed. Doordat, volgens oogge tuigen de chauffeur van de luxe wagen een ogenblik achterom keek, reed hij juist tegen de NACO-bus op. De schade viel nog al mee,, omdat de luxe wagen de bus juist in de wielkuip raakte. De politie heeft van een en ander proces verbaal opgemaakt. SLOTAVOND JUBILEUM PASTOOR A. KOK Het zilveren priesterjubileum van pastoor A. Kok heeft een waardige afsluiting gevonden met de opvoering van het toneelspel van H. Ghéon „Het Gastmaal der kinderen", dat, dank zij het goede weer op de Adelbertusakker kon worden opgevoerd. Uit alles bleek, dat men geld, moeite, noch tijd had gespaard om dit stuk ten tonele te brengen. De regie. Mevr. v. d. Berg en D. Buijs, alle lof voor het welslagen van deze avond. Niet minder de spelers, die zich volkomen hebben ge geven en hun moeilijke, ja, soms zelfs zeer zware rollen, in mindere of meerdere mate verdienstelijk en goed hebben gespeeld. Over de inhoud van het stuk zal men uren pro en contra kunnen debatteren. Hoe dichter men God en het heilige, in gemoedelijke menselijke omgang, tot ons brengt, des te meer zullen op de duur beide aan gezag en waardigheid inboeten. Gemoedelijke omgang, met behoud van 't hoge en heilige, is alleen mogelijk bij bijzonder geaarde enkelingen; voor de massa blijft „eerbiedige afstand" de beste grondslag. Het is aan Ghéons grote talent te danken, dat de verwerking van deze heilige stof nimmer profanerend wordt, doch immerdoor stijlgevend blijft. De spelers hebben zich op verdienstelijke wijze aan deze stijl aangepast. De inhoud van het stuk zal men wellicht nog beter begrijpen, als men weet, dat het geschreven is door een Fransman, die in de loopgraven van de eerste wereldoorlog tot het R.K. geloof overging (L'homme né guerre) en daarvan in middel eeuwse geest wilde getuigen. Hoe men tegenover de stukken van Ghéon moge staan, steeds zal men moeten toegeven, dat hij een talentvol en fantasierijk schrijver is. Na afloop dankte Pastoor A. Kok allen zonder uitzondering voor het welslagen van zijn feest en deze avond in het bijzonder. SCHAKEN De schaakvereniging „De Eg- monden", die in Sept. 1946 is opgericht mag zich over een ge stadige groei verheugen. Dit moge de oprichters tot grote voldoening strekken. Niettegenstaande, dat alle begin moeilijk is, kon reeds deze afgelopen winter en voorjaar een volledig competitie-program wor den afgewerkt. Het behoorlijke aantal leden maakte zelfs, dat in twee afdelingen gespeeld kon worden. Alle wedstrijden in beide afdelingen zijn nu beëindigd. De twee ondersten van afd. A zullen met de vier bovensten van afd. B promotie en degradatie-wedstrijden spelen, waarvan de vier hoogst geplaatsten in afdeling A gerang schikt zullen worden. Voor zover reeds gespeeld luiden de uitslagen hiervanA Heere-G. v. d. Brink 1-0, van Veen-K. Groot 1-0, K. Groot-van Veen 1-0, van Veen- J. Valkering 0-1, J. Valkering- van Veen 0-1, A. Heere-van Veen 1-0, van Veen-C. Blok 0-1, C. Blok-van Veen 0-1. ROTKREUPEL In de Koetemeer onder deze gemeente is bij 16 schapen van J. Mors uit Heiloo rotkreupel geconstateerd. GEVONDEN Er is gevonden een inlegvel No. 012406 (mannen), GA-605. Het is terug te bekomen op het gemeentehuis te Egmond a/d Hoef. Advertenties voor en abone- menten op dit blad kan men opgeven bij de agenten P. Smit, Abdij laan 59 te Egmond-Binnen en Boekh. P. Jonker, Voor straat 125 te Egmond aan Zee. UITBETALING VIJANDE LIJK PAPIERGELD Bij beschikking van de Min. van Financiën d.d. 10 Juni '47, is de uitbetaling van de waarde van aan de Duits-Franse grens ingeleverd vijandelijk papiergeld, geregeld. Het verzoek om uitkering moet worden ingediend binnen drie weken na de inwerkingtreding van deze beschikking, dus uiter lijk 30 Juni '47. Bij het verzoek moet de carte de repatrié worden overgelegd. Betrokkenen dienen zich binnen de daarvoor vastgestelde tijd op het Gew. Arbeidsbureau of het Bijkantoor van zulk een bureau, waaronder hun woonplaats res sorteert, te vervoegen onder over legging van bovenvermelde kaart. 25 JAREN TOONKUNSTENAAR Corn. Jonker's zilveren jubileum Op een dezer dagen te Alkmaar gehouden conferentie werden aan de pers enige inlichtingen ver strekt over het deze zomer te vieren zilveren jubileum van de in wijde omtrek bekende toon kunstenaar Corn. Jonker. Het hoogtepunt van de thans op 16 Juli vastgestelde viering zal voor de jubilaris zijn het 's avonds om 7 uur in de Grote Kerk te Alkmaar te geven concert. Het programma is vastgesteld als volgt1Mirjams Siegesge- sang van Schubert, uit te voeren door de buitenkoren van de heer Jonker. 2. Vor der Kloster- pforte, van Grieg, uit te voeren door een dameskoor. 3. Chor- phantasie van Beethoven, uit te voeren door de Ned. Herv. Oratoriumvereniging. 4. Unvoll- endete van Schubert door de Arnhemse Orkestvereniging. So listische medewerking zal worden verleend door Berthe Lowey, sopraan, Jouck Cuperus, alt en Simon Halie, piano. Des namiddags van 2-4 uur wordt voor ere-comité en ge nodigden een receptie gehouden in het Gulden Vlies. Met het oog op de beperkte ruimte, dienen anderen, die er prijs op stellen hierbij tegen woordig te zijn, zich schriftelijk te wenden tot de heer G. W. Kloos, Van Houtenkade 42 te Alkmaar. Na afloop van het concert zullen alle zangers, dat zijn er ruim vijf honderd, zich verenigen in de Muziektuin om daar de jubilaris te huldigen. Naar aanleiding van enkele tot hem gerichte vragen, vertelde de heer Jonker, hoe hij na zijn examens te hebben afgelegd en o.m. te hebben gestudeerd bij Kersbergen en Roeske, in 1922 zijn loopbaan begon met de z.g. Koorklassen. Verschillende mo derne kinderoperettes van Jac. Jansen, Eli Prins, Rein Valkhof, Joh. Kuiper werden ingestudeerd en uitgevoerd. Hij kreeg verder de leiding van verschillende zangkoren, die heel wat successen boekten. In dit verband werd o.m. genoemd de uitvoeringen van de Matthaus- Passion in de Grote Kerk. Ook als muziekleraar aan de Rijkskweekschool voor onder wijzers hoopt de heer Jonker veel voor het zangonderwijs te kunnen doen. Hij toonde zich voorstander van het op de lagere school onderwijzen van het gewone notenschrift met trans positie-systeem. Of ons volk muzikaal is? Hierop meende hij volmondig ja te kunnen ant woorden: er is bijna geen land, waar men zoveel zangkoren aan treft, onze orkesten zijn prima en ons land telt vooraanstaande componisten. Moge het den heer Jonker gegeven zijn, nog vele jaren zijn prachtig werk voort te zetten en de volkszang steeds meer te ver heffen. Koopt bij een erkend dan is U verzekerd van kwaliteit en sortering Hoogachtend, Dorpsstraat 44 Bergen P.S. Wegens familieomstandig heden inplaats van Woensdag MAANDAG 23 JUNI de ge hele dag GESLOTEN TRAMDIENST AlkmaarSchoorl In een onderhoud met het bestuur van de V.V.V. heeft de Directie der Nederlandse Spoor wegen een uitbreiding van de tramdienstregeling per 30 Juni a.s. toegezegd. Volgende week hopen we hier over nadere mededelingen te kunnen doen. Geldig van 22 Juni tot en met 5 Juli Bonkaarten KA KB KC 707 Serie F F-01 brood F-02 brood F-01 boter F-02 boter 800 g brood 400 g brood 125 g boter 250 g margarine of 200 g vet F-01 melk 4 lit. melk F-03 melk 7 lit. melk F-05 melk 7 lit. melk F-06 melk 1 ei F-01 vlees 100 g vlees F-02 vlees 200 g vlees F-01 alg. 200 g kaas F-02 alg. 100 g bloem of zelfr. bakmeel of kinderm. (niet uit rijst bereid) F-03 alg. 125 g koffie F-04 alg. 50 g thee F-01 reserve 125 g margarine of 100 g vet F-03 reserve 1600 g brood F-04 reserve 125 g margarine of 100 g vet F-06 reserve 800 g brood F-07 reserve 125 g boter Bonkaarten KD KE 707 Serie F F-11 brood 800 g brood F-l 1 boter 250 g boter F-12 boter 125 g margarine of 100 g vet F-}3 F-15 melk 12 lit. melk F-11 vlees 100 g vlees F-12 vlees 100 g vlees F-l 1 alg. 100 g kaas F-12 alg. 1 ei F-13 reserve 800 g brood F-14 reserve 100 g bloem of zelfr. bakm. of kindermeel (niet uit rijst bereid) F-16 reserve 600 g bloem of zelfr. bakm. of kindermeel (niet uit rijst bereid) Bonkaarten MA MB MC MD ME MF MG 707 (Serie F) Bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken F-21 brood 800 g brood F-21 boter 250 g boter F-22 boter 250 g löargarine of 200 g vet F-21 melk 5 liter melk F-21 vlees 300 g vlees F-22 vlees 100 g vlees F-21 kaas 200 g kaas F-21 eieren 5 eieren Op 26 Juni zullen bonnen worden aan- gezen voor suiker, cacao, versnaperingen en tabak

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1947 | | pagina 2