99 JUckt £ft DuUUmi# Hoe ziet bel 99 ONS NIEUWE FEUILLETON 6$ slocm ux fytas walw Onenigheid in de Berger V.V.V.? Kindertekeningen en 'n interessante causerie ERFENISHUWEUJK HET ERFENISHUWELIJK VRIJDAG 7 JANUARI 1949 26e JAARGANG No. 1 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Van Hart tot Hart. Dezer dagen kwam ik laat in de avond van een afgelegen woning. Ik was op de fiets en had nog minstens tien kilometer te rijden voor ik thuis zou zijn. Het regende en het stormde en het was zeer donker. Ik reed op een smal bospad, waarvan aan weerszijden hoge sparren stonden. De stormwind zong zwaarmoedig in de bossen. Het was dan ook helemaal niet vreemd, dat iets van een kinder lijk ontzag in mij terugkwam. Niet de angst voor boze mannen en geheimzinnige wezens, doch iets van diepe eerbied voor de om mij woelende en huilende machten, voor de dichte duisternis, welke mij omsloten hield. Gelukkig kende ik de weg goed en brandde de lamp op mijn fiets helder, totdat ze ineens uitging. Weldra raakte ik nu van het pad in de modderige zandweg tegen het bos, zodat ik moest afstappen. oen ik daar zo alleen in de nacht stond, voelde ik me klein wor- en, ofschoon ik niets te vrezen had. De grote eenzaamheid, waarin ue duisternis te grijpen was en de storm zijn machtige melodie speel de, sprak tot mijn verbeelding. Ik dacht iets te begrijpen van die ontzettende nacht van ellende, welke reeds zo ontzaglijk veel mensen voor mij verzwolgen had. Ik herinnerde mij een lied uit de bezettingsjaren toen ik naar vrijheid hunkerde, maar nergens een uitweg zag. „Ben ver van huis en donker is de nacht". De rest wilde mij niet goed te binnen schieten. Hoevelen zijn niet ver van huis, het goede, stille huis, in een donkere nacht weg gezonken? Ver van allen, die hun lief waren, van alles wat hun lief was. Hoevelen zonken er niet op dit moment in deze nacht van onbarmhartigheid weg? Ik wist, dat wij uiteindelijk alleen zijn, dat wij allen eens alleen de nacht zullen ingaan. Ik wil u niet bang maken, maar het is misschien goed te weten, hoe klein ook een ander zich voelen kan. Het kan goed zijn te weten, dat wij als het er op aankomt alleen de reis zullen aanvaarden moeten. Wat heerlijk is het dan te weten, dat aan het eind van deze tocht een thuis is, waar de nacht niet kan binnen dringen, waar storm en regen buiten blijven, waar geliefden wonen en een veilige warmte ons omringt. Het huis, waarover in de vorige eeuw Ludwig Carl Lentz zong: Is de pelgrimstocht ten einde, dan voert ons der liefde hand, wat ook keere, wat ook wende, vrij van aardsen last en kruis, in des Heeren eeuwig huis. VERENIGING VAN HORECA-BEDRIJVEN IN BERGEN OPGERICHT. In verband met de houding van het Bestuur der V.V.V. Bergen hebben exploitanten van Hotel- en Pensionbedrijven het nodig geacht over te gaan tot oprich ting van een vrije vereniging van alle Horeca-bedrijven. Deze Woensdagavond in Hotel Kreb opgerichte vereniging stelt zich ten doel alle belangen van de bedrijfsgenoten te behartigen. Wat het financiële beleid der V. V. V. betreft, was men van mening, dat een volledig inzicht daarin niet goed mogelijk is. De ver gadering meende dat belangrijke be zuinigingen konden worden door gevoerd. Het is te veel om alle bezwaren tegen het beleid der V.V.V. op te noemen, doch uit eindelijk werd de volgende reso lutie met algemene stemmen aan genomen om ter kennis van het V.V.V.-bestuur te brengen Gehoord de mededeling, dat het bestuur van V.V.V. zijn be lofte om een vergadering te be leggen met het Hotel- en Pen- sionbedrijf of met een afvaardi ging hieruit, niet wil nakomen, brengt de vergadering het volgen de onder1 de aandacht van 't V. V. V.-bestuur. Alhoewel een groot deel der vergadering uit treding uit de V. V. V. wenst, achten we het beter om alsnog te proberen tot overeenstemming te komen. De vergadering waardeert ten volle de prestaties van elk be stuurslid op eigen terrein en even eens de werkzaamheden in het belang der V.V.V. verricht, doch acht het bestuur in zijn huidige samenstelling niet competent om de belangen van het Hotel- en Pensionbedrijf mede te behartigen (onverbrekelijk verbonden aan de belangen der V.V.V.) zonder dat bedrijfsgenoten uit het Hotel- en Pensionbedrijf zitting hebben in het Bestuur der V.V.V. De vergadering adviseert het bestuur van V.V.V. daarom met grote aandrang de 11 punten die op de 6 en 15 Dec. j.l. gehouden vergaderingen met algemene stem men werden aangenomen en die hierbij gaan, in zijn geheel te aanvaarden en als bestuursvoor stellen met alle oprechtheid voor te leggen aan de aanstaande al gemene ledenvergadering van V.V.V. öf in zijn geheel af te treden en een nieuwe geheel vrije bestuursverkiezing te doen plaats vinden. Naar aanleiding van bovenstaand bericht deelt het bestuur van de V.V.V. te Bergen ons mede Zonder vooraf aan het bestuur kennis te geven van de grieven, die zij zeggen te koesteren, hebben enkele hotel- en pensionhouders onder leiding van Mej. Kreb en de heer J. M. de Lange een actie tegen het V.V.V.-bestuur ingezet. De elf punten werden ons pas medegedeeld op 30 Dec., nadat bovenstaand communiqué al aan de pers was doorgegeven Ter ledenvergadering van de V.V.V. op 1 December was de aanvullende begroting zonder één stem tegen aangenomen. Thans beweert men, dat het bestuur „een volledig inzicht in het finan ciële beleid onmogelijk maakt". Blijkbaar durfde men deze dwaas heid niet in de ledenvergadering te debiteren! Ook de bewering dat het be stuur „een belofte om een ver gadering met het hotel- en pen sionbedrijf te beleggen niet wil nakomen" is in strijd met de feiten. Op de overige punten gaan wij hier niet in. De ledenver gadering van Februari a.s. zal hierover uiteindelijk moeten be slissen. Overigens is ons reeds gebleken dat lang niet alle Horecabedrijven achter deze actie staan en dat de meesten die zich vóór de resolutie verklaarden, eenzijdig voorgelicht zijn door enkelen, die er blijkbaar op uit zijn om systematisch wan trouwen te zaaien. Namens het bestuur der V.V.V. J. H. ROGGEVEEN, Voorz. Mr F. ZEILER, Secr. KERSTFEEST OOSTENRIJKSE KINDEREN Op Maandag 27 Dec. hebben de pleegkinderen uit Alkmaar, Schoorl en Bergen een gezamen lijk Kerstfeest gevierd. De meisjes van de KJVO (Kennemer Jeugd groep van Onthouders) haalden de kinderen uit Schoorl en Alkmaar en gezamenlijk gingen ze naar de feestelijk versierde zaal, waar hun s morgens een filmprogramma werd gegeven. Wat genoten de kleinen van de avonturen van Dr Dolitle, die naar Afrika ging met zijn dieren om de zieke apen te genezen. De heer B. Verolme, leraar Duits aan de U.L.O., ver telde er bij. Opmerkelijk was, dat een groot deel van de kinderen heel goed Nederlands sprak. Na de filmochtend werd een heerlijke wandeling gemaakt door de duinen, waarna aan de prach tig versierde tafels een brood maaltijd werd genuttigd. De heer Verolme vertelde even in het kort de geschiedenis van het Kerstfeest, alvorens de maaltijd begon. Na het eten werd gezamenlijk gezongen en een paar meisjes van het KJVO-meisjeskoor zongen enige Middelnederlandse kerst liederen. Daarna vertelde de heer Verolme „Het Kerstekind" van Stijn Streuvels". Aan het eind van de middag wachtte een verrassing, toen een van de oudste jongens (12 jaar) in keurig Hollands dank bracht aan de „Nederlandse jongens en meisjes, die hun zo'n prachtig Kerstfeest hadden aangeboden". Om half vijf gingen de kinderen begeleid door de leden van de commissie weer naar hun pleeg ouders terug. Namens het bestuur van „Hu- manitas" brengen we hartelijk dank aan de K.J.V.O. voor de keurige voorbereiding van dit feest. Namens het bestuur van de K.J.V.O. en de commissie van voorbereiding danken we allen, Ouders en belangstellenden, voor de medewerking, waardoor het mogelijk is geworden het Kerst feest voor de kleine Oostenrijker- tjes te organiseren. JAN P. STRIJBOS IN BERGEN Op Woensdag 26 Januari a.s. spreekt Jan P. Strijbos over: „Met kijker en camera onder de vogels". Kaarten en plaatsbespreking vanaf heden bij De Haan's Boek handel. ONZE JONGENS IN INDIË Hoe hebben wij met onze jon gens medegeleefd tijdens de Kerst dagen en de jaarwisselingWij hebben ons allen ingespannen om het hun aangenaam te maken. Maar is daarmee onze taak nu geheel af? Immers de verzorging onzer militairen heeft voortdurend onze belangstelling nodig, vooral in geestelijk opzicht Het Protestants Interkerkelijk Thuisfront, oftewel het P.I.T. wil U daarbij gaarne behulpzaam zijn en wil anderzijds uw belangstel ling voor deze zaak nog meer verlevendigen. Te dien einde be legt het P.I.T. een propaganda- vergadering op Donderdag 13 Januari a.s. des avonds 8 uur in het gebouw „Rehoboth". Het onderwerp waarover ge sproken wordt is „een koninklijk woord overgenomen". Blijft niet achter om deze avond bij te wonen en voegt U rond om hen, die uw belangstelling meer dan nodig hebben, óók de verwanten, die zij ons achterlieten. U komt, U luistert en U werkt mede Het P.I.T.-comitie Bergen: Ds. H. M. E. Bremer, Voorz. Z. A. van Soest, Secr. AANBESTEDING Burgemeester en Wethouders van Bergen besteeddèn Dinsdag ten raadhuize in het openbaar aan het leveren en vervoeren van plm. 2500 kub. m. zand, voor ophoging van een terrein aan de Kogendijk en voor ophoging van een weglichaam voor een te maken ventweg ten O. van de Nieuwe Bergerweg met bijkomende werken A. Tuin, 't Zand f 3725 N. Min, Bergen f 5550 J. Punt, Bergen f 8459 P. Bakker, Bergen f 3765 L. Koopman, Bergen f 5783 Beurring, Beemster f 8177 Koorn, Alkmaar f 6270 VERGADERING N.J.N. Op Dinsdag 28 December werd de afdeling Bergen van de N.J.N. (Nederl. Jeugdbond voor Natuurstudie) opnieuw opgericht. Aanwezig waren 10 leden. Nadat de heer J. Ivangh (Oud N.J.N.-er) het openingswoord had gesproken werden de bestuursleden gekozen. Het voorlopige bestuur is thans als volgt samengesteld: Netty v. d. Meiden, Voorz., Sierd Eriks, Secr., Burgem. Lovink- laan 6, Bergen. Els Schuil, Pen ningen. Wouter Aberboom, Nat. Hist. Secr. De datum van de volgende bijeenkomst werd bepaald op Woensdag 5 Januari 1949. BERGER MEISJESKOOR De jeugd bracht zonne in het hart van medemensen Strooi vandaag een enkle bloem Op des naasten pad; Sttijk hem van 't bezorgd gelaat enkle rimpels glad. Het Kunstenaarscentrum Bergen In verband met de vierdaagse onder auspiciën van het K.C.B. gehouden tentoonstelling van kindertekeningen gaf Mr D. Vis Woensdagavond een toelichting op het geëxposeerde en hield de heer J. Smit uit R.dam een causerie over het onderwerp „Hoe ziet het kind?" Mr D. Vis begon zijn toe lichting met zijn voldoening uit te spreken over de grote mede werking, die de regelingscommissie had mogen ondervinden van kinderen en onderwijskrachten. Een duizendtal leerlingen van verschillende scholen had teken werk ingezonden. De commissie had alles klasgewijze gegroepeerd. Het oorspronkelijke idee van een wedstrijd had men gemeend te moeten laten varen. Deze ten toonstelling, aldus spreker, moet worden beschouwd als een proef en zal worden gevolgd door meerdere om te zien of er iets ten behoeve, ten voordele van het kind uit kan worden afgeleid. Iedere psycholoog, iedere psychia ter zal toegeven, dat er iets uit valt te lerenzo zal uit de teke ning vaak het geslacht kunnen worden afgeleid, aanduidingen geven omtrent de gezondheids toestand, temperament enz. Uit het tentoongestelde blijkt groot verschil tussen het werk van de eerste klasse en latere leerjarenis het eerste werk fleurig en dynamisch, het latere vertoont een zekere verarming. Is dit een gevolg van de leeftijd, of van het onderwijs of van beide? Moet de uitspraak onderstreept worden, dat de leerkracht zich afzijdig dient te houden? Men stelt zich vaak voor, vervolgt spreker, dat, waar het onderwijs op resultaat is gericht, ook bij het teken onderwijs een bepaald resultaat moet worden bereikt, maar het gevaar is niet uitgesloten, dat de invloed van de leerkracht te sterk is; het kind moet zich zelf worden en geen imitatie van een ander. Hierna kreeg de heer Smit het woord om in een causerie, vaak tintelend van humor, zijn audito rium iets te vertellen over het onderwerp: „Hoe ziet het kind." Op het moment, dat zo'n kleine wereldburger het levens licht aanschouwt, is hij als 't ware geplaatst in een chaos, waarvan hij het middelpunt vormt. Zijn zintuigen zullen hem die wereld moeten leren kennen en daarbij zal hij voor 97 pet op zijn ogen zijn aangewezen. De heer Smit besprak uitvoerig de samenstelling van het oog, van dit wondermooie orgaan, waarbij de fijnste camera niet haalt. Pupil, lens, netvlies met millioenen cilindervormige en kegelvormige staafjes passeerden de revue. Het jonge kind, dat nog ongevoelig voor kleuren is, wordt slechts getroffen door het sterke witte licht dat knopen, ringen en andere voorwerpen uitzendende moeder is voor hem nog een nevelige vlek. Zoetjesaan begint het meer te zien tot ook de kleuren. Op een goeie, voor de moeder een kwade dag, ontdekt de peuter, dat je met een voorwerp een lijn kunt achterlaten en er verschijnen krassen op behang enz. De krab- belperiode begint. Nog even en het zoekt symbolen om iets mee te deleneen soort eigenheimer of andere aardappel, met een paar harken er onder, is een mens. 'De mededelingsdrift doet haar werk: er komen huizen, dieren enz. Verschillende voorwerpen leert het kind kennen door aftasting met de blik om ze dan later te tekenen. De ervaring heeft ge leerd, dat er in de hogere klassen vaak kinderen voorkomen, die niet uitkomen boven de eerste klassers. Zin voor het aesthetische aldus spreker, komt pas op 15 a 16-jarige leeftijd.' Tenslotre liet spreker het kind zelf aan het woord: op het witte doek werd een lange rij tekeningen van de schooljeugd getoverd, die de bewondering wekten van alle aanwezigen. Mr. Kamp, voorzitter van het K.C.B. was wel de tolk van alle aanwezigen, toen hij de spreker hartelijk dank zei voor zijn uit eenzettingen. ZONDAGSDIENST ARTSEN En uw dag is niet verloren (Cath. v. Rennes) „Bergens Meisjeskoor" o.l.v. Corrie Morree-Dol bood op de laatste dag van het oude jaar met welwillende medewerking van Francisca Krijgsman, sopraan te R'dam en Freddy Laagewaard, viool te Haarlem, de gedetineer den in de strafgevangenis te Alk maar een concert aan. Het was een gelukkige ge dachte om juist op deze dag, de dag van bezinning, waarop een ieder een ogenblik stil staat en een blik achterwaarts werpt, en mocht hij hebben gefaald, zich voorneemt in de toekomst niet in herhaling te vervallen, be langstelling te tonen in het lot van hen, die hun afdwaling van het goede pad moeten boeten met verlies van hun vrijheid, dit hoogste goed van het hoogste wezen in de schepping en die thans achter zware muren, stevig gegrendelde deuren en zwaargetraliede vensters de handend smekend opheffen om bevrijding, zoals de grafische kunstenaar Aart van Dobben- burg het indertijd op een affiche voor de reclassering zo aangrijpend symboliseerde. Dit blijk van medeleven zal de afgedwaalden steunen in de toe komst en het hen vergemakkelijken, straks als volwaardigen hun plaats in de maatschappij weer in te nemen, in de gemeenschap, waar in volgens Dostojewsky's woord: allen schuldig zijn voor allen. Wat zal er, om maar enkele nummers van het mooie programma te noemen, toen zij bij 't aanhoren van „Het liedje van de Berge- naar" werden herinnerd aan 't zingen van nachtegaal en merel in de vrije natuur, hoe zal het „Ave Maria" hen hebben ont roerd, dat de sopraanzangeres door de hoge gangen deed ruisen en welke snaren zal de kunste naar hebben geroerd bij het ver tolken van Larghetto? Het zwakke applaus, dat uit de cellen door drong tot de executanten, was 'n mooie beloning voor de jonge lui, die „met zonne in het hart de kommerenden tegen traden en licht spreiden op de wegen, ver donkerd door smart". „Uw dag is niet verloren." Wat zoudt U doen, lezeres, lezer, als U, in het buitenland werken de, in een Nederlandse krant opgeroepen wordt om naar Nederland terug te keren om daar een erfenis in ontvangst te nemen Natuurlijk onmiddellijk repatriëren. Maar wat zoudt U doen, wanneer U, zich meldende bij de betreffende notaris, te horen krijgt, dat U binnen 5 dagen moet trouwen, daar anders de erfenis uw neus voorbijgaat Voor deze moeilijke beslissing kwam Kees Blokker, de hoofdpersoon in ons nieuwe feuilleton, te staan. En hij deed, wat in zulk geval waarschijnlijk acht van de tien jongemannen gedaan zouden hebben hij trouwde binnen vijf dagen. En zodoende was het huwelijk van Kees een en niet een uit liefde. Geld was in dit geval de basis, waarop het huwelijk gesloten werd en hoewel gemakkelijk geluk bracht het Kees en zijn jonge vrouw, die hij ternauwernood kende, niet. Dit wordt U duidelijk uiteengezet in ons feuilleton, waarmede wij in dit nummer een aanvang maken. In deze roman van Henk van Heeswijk ontbreekt het niet aan spanning, evenmin aan humor en... ook niet aan 'n moraal. In de loop van dit boeiende verhaal zal blijken, dat alleen wederzijdse liefde een hechte basis is voor het huwelijksgeluk. Wij twijfelen er niet aan, of U zult met genoegen de wederwaardig heden van Kees Blokker en zijn vrouw in lezenEn de ontknoping anders dan U wellicht verwacht U desondanks kunnen bevredigen - zal Itetktlad DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen de Haan s Boekhandel. Stationsstr Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P. Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 3,00 per jaar f 0,75 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1. H. L. SCHUIL-DE LETH RUTH SCHUIL, voorzitster PIET HOVENIER, secretaris 9 Januari Dr v. GELDER Tel. 2027

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1949 | | pagina 1