99 Hoofd kei Betpet SCHOORL EGMOND AAN ZEE VRIJDAG 14 JANUARI 1949 26c JAARGANG No. 2 Verschijnt tc Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Raadsvergadering De Raad kwam Dinsdagavond in openbare zitting bijeen onder voorzitterschap van Burgemeester Dr W. Huygens. Van de heer Swaag was bericht van verhinde ring ingekomen. Tijdelijke Uitkerings- verordening B en W stelden voor om aan hen, aan wien eervol ontslag wordt verleend wegens opheffing van hun betrekking, wegens ver andering in de inrichting van het dienstvak of in het algemeen wegens inkrimping van werk zaamheden, een tijdelijke uitkering te verzekeren. Aanspraak op de uitkering be staat voor de belanghebbende, die ten tijde van het ontslag kost winner is, gedurende een tijdvak gelijk aan een zesde van de dienst tijd en voor de overige belang hebbenden gedurende een tijdvak gelijk aan een twaalfde van de diensttijd. De duur der uitkering zal voor beide categorieën nimmer meer dan twee jaren of 1 jaar bedragen. Aan kostwinners zal gedurende de eerste twee maan den worden uitgekeerd een be drag gelijk aan het bedrag der beloning, de volgende twee maanden 85 pCt., de volgende 8 maanden 70 pCt. en verder 60 pCt. Voor niet kostwinners zal de uitkering de eerste maand ge lijk zijn aan de laatstelijk ge noten beloning, de volgende maand 85 pCt. de volgende vier maanden 70 pCt. en vervolgens 60 pCt. Na enige discussie, waar bij de heer Den Das te kennen geeft, dat het z.i. een tijdelijke regeling moet zijn, gaat de Raad ermee accoord. Burgerlijk Armbestuur Aan de beurt van aftreden waren de heren L. den Das en C. Zwakman. Beide heren werden herbenoemd. Uitgifte bouwterreinen B en W stellen voor de uit gifte van bouwterreinen in het herbouwplan aan hun college te delegeren, ter bevordering van een zo vlot mogelijke werkwijze. De Raad heeft geen bezwaren, maar Dr Hemelrijk acht moge lijkheid van beroep op de Raad wenselijk. De directeur van ge meentewerken gaf aan de hand van kaarten enige toelichting over de situatie te Bergen aan Zee. Kleuterschool Als laatste punt kwam aan de orde een voorstel van B en W om aan de vereniging voor Volks onderwijs een lening van ten hoogste f 3000 te verstrekken voor de aanleg van centrale ver warming in de nieuwe kleuter school, waarmee de Raad accoord ging. Bestemming Oude Hof en omgeving Aan de agenda was nog toe gevoegd „Bespreking van het aan Ged. Staten uit te brengen advies inzake de bestemming van het Oude Hof en omgeving. De voorzitter wenste eerst be spreking in comité, waartegen Dr Hemelrijk bezwaren opper de, de bevolking moet gelegen heid worden gegeven kennis te nemen van de stand van zaken, opdat zij hun meningen kunnen uiten, nu het gaat om het hart van Bergen. Spr. meent, dat het nu tijd is de kaarten open te leggen. Mocht de voorz., toch in comité willen vergaderen, dan is van spr. een voorstel te ver wachten om deze avond in geen geval een beslissing te aanvaar den. Na geruime tijd in comité te hebben vergaderd, deelde de voorzitter het resultaat van de bespreking in comité mede. Na de onthouding van de goedkeuring van het uitbreidings plan in 1938, deed de eigenaar een beroep op de Kroon: daar het Oude Hof niet mocht worden bebouwd, achtte de eigenaar zijn belangen ernstig benadeeld. Het resultaat van verdere onder handelingen, was, dat de eigenaar zou afzien van gedeeltelijke be bouwing en dus alles bos zou laten, indien hem gegarandeerd werd, dat hij binnen zekere tijd f 108.000 zou kunnen ontvangen. De oorlog kwam, er gebeurde niets, alleen verdwenen er heel wat bomen in de kachel. Het gemeentebestuur is nu bezig een formule te vinden om tot een schikking te komen met de fam. van Reenen, een schikking waar bij het bos blijft behouden, een plan waarbij in de geest van elk rechtgeaard Bergenaar wordt ge handeld. Dr Hemelrijk kwam hierna nog eens aan het woord om voor het behoud van bebossing te pleiten. Veel bos is al verdwenen. In 1908 was de Kruisweg nog een onverhard boslaantje en het bos liep door tot Pension Bos- lust aan de Kruisweg bij de Dorpsstraat! Al het bos, tot de Meerweg toe is geleidelijk aan verkaveldook langs de westzijde van de Meerweg mag worden gebouwd. Ook van het bos ten N. van de Eeuwigelaan is veel verkaveld (Komlaan, Ronde laan) en in 1930 dreigde het ge vaar, dat ook de Sparrenlaan zou worden bestraat en bebouwd. Er is toen door de VVV een grote actie gevoerd met volledig succesde burgerij bracht een belangrijk bedrag bijeen en toen konden ook van verschillende lichamen bijdragen verkregen worden, zodat de gemeente het Berger bos in zijn geheel kon aankopen. Het heeft echter aan een zijden draadje gehangen. En nu het Oude Hof. De gemeente is nu gesteld voor het alternatief, gedeeltelijke bebouwing toe te staan, waartegen spreker ernstig waarschuwt, of te komen tot een schikking met de fam. v. Reenen Spr. gaf in overweging te trachten met alle middelen, die mogelijk zijn, dit laatste alternatief te ver wezenlijken en zo te behouden, wat er nog van het bos over is. Rondvraag Bij de rondvraag vestigde de heer Broersma er de aandacht op, dat hem bij informatie bij een deskundige gebleken was, dat de gunning van het werk aan de verwarmingsinstallatie in de Merelhof niet juist geweest was. Spr. stelde voor, deze kwestie nog eens aanhangig te maken bij de commissie. De burgemees ter beloofde als voorzitter van die commissie aan het verzoek gevolg te zullen geven. BERGEN S HARMONIE CONCERTEERT Bergen's Harmonie gaf onder leiding van haar dirigent, de heer P. Pranger, een concert in „De Rustende Jager" voor een nauwelijks half gevulde zaal. Het was een droevig gezicht al die lege stoelen. „Was muziek en zang er niet, het leven had geen waarde". Gelden deze woorden niet voor Bergen Bergen s Har monie, aldus de voorzitter in zijn welkomstwoord, is dankbaar voor de materiële steun, die zij in zo ruime mate van donateurs en anderen mag ondervinden, is ge voelig voor de lof, die haar bij feestelijke gelegenheden, als zij haar zo gewaardeerde medewer king verleent, wordt toegezwaaid, maar „morele" steun heeft ook een niet licht te overschatten waarde. Van al die lege stoelen gaat niet veel bezielende kracht uit I Intussen werd het weer een concert, waarmee het gezelschap alle eer inlegde, het werd een avond van geconcentreerd muziek- maken en gespannen luisteren. De verschillende stukken werden prachtig uitgevoerd en met een gul applaus beantwoord. Geopend werd met een pittige mars van Bisselink, gevolgd door Alceste van v. Gluck. In de fan- taisie-Romantique van Montagne, een huwelijksplechtigheid, werd voor het eerst gebruik gemaakt van het klokkenspel, dat kortge leden door Bergens Harmonie werd aangekochtde klokken kondigden de trouwerij aan. De fantaisie Zomeravond, deze melodieuze schepping van onze plaatsgenoot J. C. Beekman, ont ketende een extra applaus voor de componist. In de Pastorale van Singelie trad een der leden, de heer C. Wokke, op als clarinet- solist, een taak, waarvan hij zich schitterend kweet. Na de pauze werden nog een vijftal composities vertolkt, waar onder Atilla van Verdi, selection uit De Vogelkoopman van Zeiler en fragmenten uit Nabuchodonosor van Verdi, allen goede bekenden door de zomerconcerten in de muziektuin. Met een mars werd het in alle opzichte geslaagde concert besloten HORECA De nieuw opgerichte „Vereni ging van Horecabedrijven" waarbij thans 52 bedrijven als lid zijn ingeschreven, hield haar eerste drukbezochte ledenvergadering in Hotel Kreb. Na opening en voorlezing van de notulen van de drie vooraf gaande bijeenkomsten, werd over gegaan tot de verkiezing van een definitief bestuur. De vergadering besloot op voorstel van een der leden, een bestuur te kiezen voor één jaar, waarin zitting zullen hebben twee leden uit het hotel- bedrijf, een uit het grootpension- bedrijf en twee uit het kleinbedrijf. Verkozen werden: Mej. Kreb en de heren Opmeer (B.a.Zee), J. M. de Lange, C. Peetoom en A. Velds. In de commissie voor het ont werpen van een reglement werden benoemd de heren Dalloyaux, Peters en Verwer. Over de vaststelling van de contributie was men het spoedig eenshet bestuur had voorgesteld f 1,.maar uit de vergadering klonken stemmen voor f 1,50, f 2,—, f 2,50. Het hoogste bod werd aanvaard. Tot candidaten voor de ver vulling van een eventuele vacature in het bestuur van V.V.V. werden na enige discussie verkozen: 1. Mej. Kreb, 2. J. M. de Lange en 3. Opmeer. De heer Mr. F. Zeiler zei het te betreuren, dat geen nader overleg was gepleegd. Spr. ging de hele voorgeschiedenis nog eens na en zag slechts één oplossing om uit deze toestand te geraken, n.l. door eerlijke, openhartige gedachtenwisseling te zoeken naar een oplossing, die voor allen aan vaardbaar is. Paal 33 ontstond indertijd ook uit de nood der tijden, wat niet belette dat er voortref felijke samenwerking met V.V.V. ontstond. De voorzitter constateerde ten slotte, dat noch aan de kant van Horeca, noch aan de zijde van V.V.V. enige kwade bedoeling in het spel is en meende, dat uit de gebleken drang naar samen werking tenslotte iets goeds ge boren moet worden. EEN EVENEMENT OP MUZIKAAL GEBIED TE BERGEN De Koorvereniging „Bergen" welke de laatste jaren met haar concerten het bewijs leverde, dat zij op vocaal- en instrumentaal ge bied gaarne wil medewerken aan de culturele opbouw, zal dit jaar 30 jaren bestaan. Bij het 25-jarig bestaan was de toestand zo, dat aan een waar dige viering van dit feit niet gedacht kon worden. Nu echter wil deze vereniging haar jubileum zo vieren, dat heel muziekminnend Bergen, en ook de muziekliefhebbers uit de om geving, kunnen meegenieten. Op advies van de dirigent, Jac. Kort, besloot het bestuur om in Nov. a.s. uit te voeren de eerste drie delen'uit het Weihnachtsoratorium van Joh. Seb. Bach (de cantaten voor de eerste drie Kerstdagen.), met welk besluit de leden zich in principe accoord verklaarden. Een volledig symphonieorkest en 4 solisten zullen medewerken zodat zeker gesproken mag worden van een evenement op muzikaal gebied. De vereniging hoopt, dat een eventueel beroep op de inwoners van Bergen en de muziekliefheb bers uit de omgeving om finan ciële steun niet tevergeefs gedaan zal worden en gezien het streven van deze vereniging twijfelen wij hieraan niet. In een advertentie in dit nummer roept het bestuur zan geressen en zangers, die gaarne medewerken aan de uitvoering van een mooi werk, op, zich zo spoedig mogelijk te melden als lid van de vereniging. Wij adviseren U „Gaat Maan dag a.s. de repetitie eens bezoeken en U zult zich zeker opgeven voor het lidmaatschap." Op stap met DE OUDEN VAN DAGEN Nog enkele dagen en dan zullen blijkens een advertentie in dit nummer de ouden van dagen nog eens weer kunnen genieten van hun vroeger gemaakte uitstapjes, zullen door beelden op het witte doek veel prettige herinneringen nog eens worden opgeroepen. Ook voor belangstellenden is er ge legenheid eens kennis te maken met de wijze waarop de com missie zich telkenjare beijvert om onze oudjes een prettige dag te bezorgen. Verkoop KINDERPOSTZEGELS en Kinderbriefkaarten Dank zij het zeer actief optreden van verkoopsters en verkopers,, voor wie een woord van dank voor hun belangeloze medewerking past, is het mogelijk geweest in Bergen voor een bedrag van totaal f 1863,33 aan kinderpostzegels en kinderbriefkaarten te verkopen. SPORTNIEUWS* BERGEN-ANDIJK: 4-2 Eindelijk heeft Bergen, na een serie nederlagen, kans gezien weer een overwinning te behalen. Tengevolge van zieke en gewonde spelers moest men vele wedstrij den onvolledig uitkomen. Ook deze Zondag verscheen B.S.V. weer met enkele invallers, doch deze hebben zich uitstekend van hun taak gekweten. Het werd een aantrekkelijke wedstrijd met meermalenuitstekend voetbal. Er zat behoorlijk tempo in het spel en er werd enthou siast, doch zeer sportief gestreden. B.S.V. kon zijn veldoverwicht in het begin niet in doelpunten uit drukken. Na 20 minuten volgt een goede aanval van de thuisclub, midvoor Hottentot breekt door de vijandelijke verdediging, doch een der achterspelers van Andijk brengt hem op ongeoorloofde wijze ten val, juist binnen het beruchte gebied. De strafschop wordt door dezelfde speler on feilbaar genomen. 1-0. De gastheren hebben de leiding. 5 minuten later was het weder om Hottentot, die uit moeilijke positie de bal over de uitlopende doelman plaatst. 2-0. Geleidelijk weet Andijk zich uit de verdediging te werken en onderneemt enige tegenaanvallen, doch doelman Jonkers, die in uitstekende vorm is, weet doel punten te voorkomen. Eindelijk echter boekt Andijk succes, wan neer Koster een bal verkeerd beoordeelt en de linksbuiten van de bezoekers een niet te missen kans krijgt. 2-1. De thuisclub voelt, dat deze stand nog geen zekerheid biedt en onderneemt door goed open spel enige gevaarlijke aanvallen op de Andijk-veste, doch ook de keeper der gasten blijkt uit het goede hout te zijn gesneden, en weet enkele gevaarlijke schoten op keurige wijze onschadelijk te maken. B.S.V. lcomt steeds beter in het spel en wanneer Ivangh bij een goede aanval de bal prachtig voor doel plaatst, kopt Bakker uitstekend in. 3-1. Met deze stand dachten de gastheren de rust in te gaan, maar.... een fout in de B.S.V.-verdediging, bood de links buiten van Andijk wederom de gelegenheid om de achterstand in te lopen. 3-2. Na de thee volgt een periode, waarin het spelpeil aanmerkelijk lager is, dan vóór de rust, doch geleidelijk weten beide partijen zich te herstellen en er volgen van beide kanten enkele goede aanvallen. Uit één hiervan, waar bij de bal van man tot man gaat, weet Hottentot op uitstekende wijze de score te verhogen tot 4-2. Hoewel Andijk tracht de achter stand in te lopen, waarbij doel man Jonkers enkele malen han delend moet optreden, komt er in de stand geen wijziging meer. B.S.V. heeft twee kostbare punten in de wacht gesleept. ZONDAGSDIENST ARTSEN AANTAL INWONERS Het aantal inwoners per 1 Jan. '48 bedroeg 1515 mannen en 1525 vrouwen, derhalve to taal 3040 inwoners. Gedurende het jaar 1948 wer den geboren 65 personen, ter wijl 20 personen in het afgelopen jaar stierven. Er vestigden zich in deze ge meente 186 personen, waar tegen over staat het vertrek van 182 personen. Het aantal inwoners bedroeg mitsdien per 1 Jan. '49, 3089 personen, te verdelen in 1539 mannen en 1550 vrouwen. CULTURELE AVOND N.V. Zaterdag 22 Jan. belegt de Ned. Ver. tot Afsch. van alc. dranken, afd. Schoorl, een openb. culturele avond, waaraan mee werken het Berger Meisjeskoor en Mevr. Backer-Breed, decla- matrice. Men zal zich herinneren de zeer goede recensie, die ons blad in z'n editie van vorige week van dit koortje gafook hun op treden voor de radio is een groot succes geweest. Mevr. Backer- Breed, die in de omgeving van Schagen grote bekendheid geniet, zal werken voordragen van Mul- tatuli, Heijermans e.a., terwijl ook de vrolijke noot in de vorm van een Westfriese schets, niet zal ontbreken. De heer Schuil zal een korte propagandarede houden. Rest ons nog te vermelden, dat eventuele baten ten goede komen aan de kleuterscholen te Schoorl en Groet. Gaarne verwijzen we naar de advertentie in het blad van de volgende week. BRIDGE. Zaterdag j.l. hield de Schoorlse Bridge-Club een drive, waaraan 47 paren deelnamen. Van de Schoorlse deelnemers mochten al leen Mr. C. A. J. Jochems en Mevr. Jochems het zoet der over winning smaken. Zij wonnen de eerste prijs in hun groep. De uitslagen van de Dinsdag j.l. gehouden wedstrijden waren 1. Mevr. Arpeau-IJssels 44,5 2. Mevr. de Wilde-van Wijk 56 3. Half Jr.-Visser 58 4. de dames van Wijk 60,5 5. v. d. Lelie-v. Twuijver 61 6. Haasbroek-Aalders 62 7. Bekker-Beeldman 64,5 8. Half Sr.-Jonker 66,5 9. fam. Jochems 67 Burgerlijke Stand SCHOORL AANBESTEDING O. L. School te Groet Vrijdagmorgen had de aanbe steding plaats voor de bouw van de nieuwe school te Groet. De volgende inschrijvingsbil jetten waren binnengekomen: Gebr. Schotvanger, Schoorldam f 37702,- A. Prins, Bergen f 36850,- Klaver Mol, Koedijk f 35430,- G. Heijne Zn, Heiloo, f 38250,- J. Kooijman, Groet f 41000,- C. Noort Zn, Bergen f 34000,- C. Hoogvorst Az., Groet f 41050,- Fa J. Kroon, Bergen f 33950,- Gebr. Kops, Bergen, f 40375,- P. Wildeboer, Schoorl f 36910,- De begroting was f 33666,50 Het werk is aan de laagste inschrijver gegund, n.l. aan de Fa. Kroon te Bergen. AUTOBUSDIENST OP SCHOORL In 1914 werd Schoorl blij ge maakt met een trammetje. Een evenement, Schoorl was in het verkeer opgenomen al was het dan ook geen ideale oplossing: Groet en Camperduin n.l. lagen resp. 3,3 en 5,7 kilometer van het stationnetje verwijderd. Gelukkig verstonden de inwoners toen nog de kunst van lopen en alles marcheerde figuurlijk en letterlijk. Pas in 1923 werden Catrijp, Groet en Camperduin werkelijk uit hun isolement verlostJaap de Jong opende een autobusdienst op Alkmaar. Snel, veilig en met grote regelmaat bracht en haalde hij zijn passagiers en met vader lijke zorg waakte hij er boven dien voor, dat zijn medeburgers 's avonds niet te lang bleven plakken in de stad: tegen achten ging alles huistoe, 's Zondags even later. De oorlog joeg alles in de war en daarna kwam de firma Schalkwijk de dienst verzorgen. Met de grote vlucht, die het vreemdelingenverkeer intussen had genomen en de heersende rnate- riaalschaarste was het vaak moeilijk om aan overigens gerechtvaar digde eisen steeds te voldoen. Maar alles kwam in orde en nu de concessie weer opnieuw moest worden aangevraagd en er volgens geruchten een vijftal gegadigden waren, waaronder het machtige lichaam de Naco, nu bleek pas welk een grote plaats de tegenwoordige conces sionaris zich heeft veroverd in de harten van belanghebbenden uit de gemeente. Op een in café Nic. Schuyt belegde vergadering van de V.V.V.-besturen van Groet-Camperduin en Noord- Kennemerland en vertegenwoor digers van de Buurtvereniging Schoorl, Algemeen Welzijn, A.N.W.B., Jeugdherberg en an dere belanghebbenden, bleek uit de gevoerde gedachtenwisseling, dat er in het algemeen grote tevredenheid bestond over de dienst en dat men het in het al gemeen zeer op prijs zou stellen als aan de tegenwoordige conces sionaris opnieuw concessie zou worden verleend. Ja, beste Keetje, zegt een oude spreuk, wat je hebt, dat weet je, maar.... wat je krijgt dat weet je niet. Men besloot de concessie aanvraag te steunen met eenadhaesiebetuiging. Vergadering van „VOLKSONDERWIJS" Woensdagavond vergaderde de afd, „De drie Egmonden" van Volksonderwijs in de zaal van de heer N. Kager. De heer C. Wijn opende deze bijeenkomst met een hartelijk woord van welkom en gaf aan de secretaris, de heer J. Gorter het woord voor het uitbrengen van het jaarverslag. De secretaris bracht allereerst in herinnering, dat de afdeling in het volgend jaar haar 25-jarig bestaan herdenkt. In het kort bracht spreker naar voren het doel van Volksonderwijs in het algemeen, n.l. de kinderen onver- DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen de Haan's Boekhandel, Stationsstr. Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P. Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijsf 3,00 per jaar f 0,75 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1, 16 Januari Dr LUGTEN, Tel. 2700 van 29 Dec 1948 tot 12 Jan. 1949 Geboren: Petrus C. M., z. y. J. P. Bakker en H. Roosje.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1949 | | pagina 1