99 99 Land- en Tuinbouw-Onderlinge* Watt disMty BERGEN KATH. THUISFRONT SCHOORL FILMNIEUWS. I EGMOND-BINNEN „Rob, de Avonturier'1 „Rob, de Avonturier" „Rob, de Avonturier" VRIJDAG 21 JANUARI 1949 26c JAARGANG No. 3 Verschijnt tc Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef CONCERT Kunstenaarscentrum Bergen Evenals verleden jaar wordt ook thans in het winterprogramma van het K.C.B. een concert ge geven. Dr. E. Rebling, pianist, zal ook ditmaal concerteren, ten dele in samenspel met de bekende hoboist, Haakon Stotijn. Het con cert vindt plaats in De Rustende Jager te Bergen, op Vrijdag 28 Januari. Uitgevoerd worden o.m. een sonate van Telemann, een sonatine van Mihalovici, kleinere stukken van Grovlez, Ravel, De bussy, voorts een sonate van Hindemith. Dit concert wordt in de bijzondere belangstelling der muziekminnenden aanbevolen. Voor bijzonderheden verwijzen wij naar een advertentie in dit nummer. afd. Bergen Van Kath. Thuisfront ont vingen wij een boekje Nieuw jaarsgroeten uit Holland. In dit boekje vonden wij Nieuwjaars brieven van verschillende plaat selijke verenigingen, alsook van de kerkelijke groepen. Het boek je is verder gevuld met adver tenties, terwijl we achter in het werkje de namen aantreffen van de Berger jongens, verblijf hou dend in Indonesië, met de nieuw jaarsgroeten aan hun ouders en verwanten. In zijn geheel is het boekje geslaagd, daar het er keurig ver zorgd uitziet en wij mogen aan nemen, dat de jongens in Indo nesië, waar het boekje naar toe gezonden is, het zeer op prijs hebben gesteld. De boekjes zijn voor de Ouders gratis verkrijgbaar bij W. Busker en K. M. Gerritsen, voor be langstellenden tegen de kostprijs. Wij zijn Kath. Thuisfront dank baar voor de toezending en wensen haar verder veel succes toe. Gymnastiekvereniging „Be Quick" Op 3 Februari a.s. geeft boven genoemde vereniging haar ge wone jaarlijkse uitvoering in De Rustende Jager. Evenals vorig jaar zullen de gymnastieknummers weer worden afgewisseld door voordrachten, liedjes enz., maar werd het caba retgedeelte het vorig jaar ver zorgd door geleende krachten, dit jaar nemen de leden het ge hele programma voor hun reke ning, Hard en veel is er ge oefend in de gymnastiekzaal, veel is er gerepeteerd voor de voor drachten en zang en evenals Bu- ziau, hebben de leden ook alle benodigde attributen zelf ver vaardigd. Wat ze U zullen aanbieden? Ik mag het U niet verklappen; maar heeft U belangstelling voor de mooie lichamelijke opvoeding komt dan op deze uitvoering en U kunt zelf oordelen. Als bijzonderheid kunnen we nog mededelen, dat de kleuter klassen en de jongste adspiranten niet aan deze uitvoering deelnemen. Voor deze leden in de dop staat een openluchtuitvoering op het programma. Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij naar de advertentie in De Duinstreek van de volgende week. GEGUND Naar wij vernemen is de uit voering van de Centrale Ver warmingsinstallatie in het tehuis voor Ouden van Dagen „Het Merelhof" te Bergen Nh„ opge dragen aan de Firma J. Smit Jr, te Bergen. ZONDAGSDIENST ARTSEN BERDOS—TEXEL t 2-2 Beide elftallen ontwikkelen grote snelheid, de aanvallen golven van doel tot doel, tot na ongeveer een kwartier de bal van Berdos' helft mooi naar voren komt er na goed samenspel belandt bij Wim Beukers, die zijn kans goed benut en Berdos de leiding geeft. 1-0. Berdos komt er steeds beter in, D. Dekker dirigeert gesteund door zijn beide kanthalfs steeds weer de bal naar voren, maar het zeer goede backstel van Texel is op zijn qui vive. Jammer, dat de wedstrijd in hoofdzaak aan een zijde van het veld gestreden wordt, tengevolge van de wind. 5 minuten voor de rust komt de spil van Tesgl in het bezit van de bal, geeft hem over aan zijn links-binnen en deze lost van verre afstand een keiharde kogel. Het leer verdwijnt in de uiterste linker benedenhoek van Berdos' doel. 1-1. Na de rust is het tempo weer hoog, en komen weer verrassingen en goede momenten. 5 minuten later krijgt C. Bijwaard de bal toegespeeld terwijl hij in vrije positie bij de cornervlag staat, hij schiet de bal voor het doel, de keeper vangt de bal, maar wordt met bal en al in het doel gewerkt. 2-1. Texel zet alles op alles om de achterstand weg te werken, maar de achterhoede van de thuisclub weet van geen wijken. Dan krijgen de gasten een corner te nemen. De corner wordt genomen en goed voor het doel geplaatst. Berdos' keeper springt er naar, maar.... de bal verdwijnt in het doel 2-2. Berdos, ofschoon wat teleurge steld, laat de moed niet zakken en trekt weer ten aanval. Dan krijgt Bos de bal keurig toege speeld, hij rent tussen de beide backs door op de Texelse veste af en besluit zijn soloren met een prachtig schot in de rechter hoek van het doel. 3-2. Maar dan klinkt het fluitje voor buiten spel en Berdos moet genoegen nemen met gelijk spel. 2-2. TENTOONSTELLING VAN SCHOORLSE KUNSTENAARS Door de welwillende mede werking van het gemeentebe stuur is het 't K.C.B. mogelijk geworden een expositie te orga niseren in het Oude Raadhuis te Schoorl. In verband met de plaatsruimte kon er slechts van iedere inzender een representatief werk geplaatst worden. Er ex poseren 7 schilders, 1 beeldhou wer, 1 pottenbakker en 1 ver- vaardigster van wandtapijten. Allen zijn leden van het K.C.B. De tentoonstelling zal Zaterdag 22 Januari geopend worden en toegankelijk blijven tot en met Donderdag 27 Januari. Het werk is te zien van 2-5 uur en des avonds van 8-10 uur. Wij ver wijzen voor bijzonderheden naar de advertentie in dit nummer. DE WACHTER Naar wij vernemen komt op Zaterdag 12 Febr. „Het Nieuwe Schouwtoneel" o.l.v. Koos Koen in zaal Nic. Schuijt met het toneelstuk „De Wachter", naar het bekende boek van Mevr. V isser-Roozendaal Merkwaardig is dat de hoofd rol zal worden vertolkt door een Schoorlse jongedame, n.l. Marijke Jonker. Gezien de recensies van div. Noordh. bladen, twijfelen we er niet aan of ook in Schoorl zal de belangstelling zeker zeer groot zijn. Nadere aankondiging volgt nog in dit blad. GESLAAGD Onze plaatsgenoot de heer A. Ruis N. Jz. slaagde voor het op 14 en 15 Dec. 1948 gehouden examen „Moderne Bedrijfsad ministratie". Dit examen werd afgenomen door de Nederl. As sociatie voor practijkexamen te Alkmaar. Olympia voor het voetlicht De gymnastiekvereniging „O- lympia" mocht zich de beide avonden, dat zij optrad in de zaal van de heer Nic. Schuyt, weer verheugen in grote be langstelling. Het publiek toonde het optreden van de turners en turnsters buitengewoon te waar deren de correct uitgevoerde vrije oefeningen, de prestaties aan paard, brug, hoogrek, de mooie rhythmische oefeningen, enz., enz., het werd alles met een hartelijk applaus begroet. Aan het ballet was een grote plaats ingeruimd. Buitengewoon vielen in de smaak het ballet bij de Oorsprong met de solodansen van Tr. Ens en J. v. Dijk en 't vlinderballet met R. Nieuwland en I. Kuiper, een sprookje vol Oosterse pracht. Aan costumes, décors en belichting was veel zorg besteed. Aardig was de wijze waarop de 25 nummers van het programma aan mekaar wer den gepraat door een verbindings trio, waarin leden van het Groeter Cabaret optraden. Dit werd een succesnummer apart. De voorz. de heer K. P. Zuur bier bracht in zijn welkomst woord dank aan allen, die deze avonden weer mogelijk hadden gemaakt en wendde zich daarbij in het bijzonder tot de heer K. Boot, directeur, de heer N. J. Visser, de man aan de piano, en de heer A. C. Kroon, de verlichtingskunstenaar. Een pro pagandistisch woord was over bodig de hele uitvoering was één grote reclame. HET WITTE KRUIS afd. Schoorl Openstelling douche-cellen Door welwillende medewerking van B. en W. heeft onze ver eniging het recht gekregen de douche-cellen in de O. L. School te Schoorl te exploiteren. Het plan is om a.s. Zaterdag 22 Jan. hiermee te beginnen. De douche cellen zullen dan opengesteld worden voor het publiek er wel van 's middags 14 uur tot 's avonds 22 uur. Verder zijn de douche-cellen opengesteld Woensdag van 14.00 uur20.00 uur. Donderdag van 17.0020.00 uur en Vrijdag van 17.0020.00 uur. De kosten be dragen voor leden van Het Witte Kruis f 0,25 per bad, per abonnement van 10 baden f 2, en voor hun kinderen f 0,10. Voor niet-leden f 0,35 per bad. Het bestuur hoopt dat van deze douche-cellen een flink gebruik gemaakt zal worden, want dan pas is exploitatie mogelijk. SCHOORLSE BRIDGE CLUB De uitslagen van de Dinsdag j.l. gehouden wedstrijden waren: len2 Mevr.v.WijkJr.-Half Jr. 51 Beeldman-Bekker 51 3. JonkerHalf Sr. 54,5 4. Fam. Jochems 55 5. Pinxter-Diederich 55,5 6. Mevr. de Wilde v. Wijk 58 7. Haasbroek-Aalders 61,5 8. van Twuyver-v. d. Lelie 62 9 en 10 Mevr. v. Wijk Sr Mevr. Bouman 66 Mevr. VerboomMevr. IJssels 66 11. VisserNieuwland 79,5 VOETBAL Schoorl I heeft het Zondag j.l. weer niet tot een overwinning kunnen brengen. In de uit-wed- strijd tegen Nieuwe Niedorp werd wederom met de oneven goal (3-2) verloren. Van Buuren begon met Schoorl de leiding te geven, doch voor de rust bracht N. N. de partijen nog op gelijke voet. (1-1). In de tweede helft nam N. N. de leiding over, maar P. Duin maakte de stand weer gelijk. (2-2). Na een aanval van Schoorl, kreeg N. N. een hoekschop te nemen, de bal kwam bij de spil, deze gaf over aan de linksbinnen. Deze wandelde door de Schoorlse verdediging heen en 't was 3-2 voor N. N. Met deze stand kwam het einde. Schoorl II verloor in Alkmaar tegen de Boys 4 met 7-4. Programma voor Zondag a.s. twaalf uur (niet 11 uur, zoals in de Nop was aangegeven) Schoorl 2 Kolp. Boys 2 half drie Schoorl I—Berdos I Aan de leden van de P. O. C. Schoorl wordt verzocht hun loonstaat uiterlijk Maandag 24 Jan» in te leveren bij de Secretaris R. WOGNUM, Schoorl mei Weinig mensen, die zelf geen filmacteurs zijn en toch inde film industrie hun arbeidsterrein hebben, zijn zo beroemd geworden als Walt Disney. Walt werd ge boren in Chicago op 5 December 1901. Gedurende zijn schooltijd toonde de jonge Walt reeds zijn talenten voor de tekenkunst. De familie Disney verhuisde naar Kansas en Walt tekende tot groot genoegen van zijn familie alle dieren op de boerderij in cari- catuur. Kort daarna werd hij krantenjongen, om de geldzorgen van zijn familie te verlichten. Hij klom op tot advertentie-reiziger en verslaggever en bezocht in de weinig vrije tijd, die hem restte, de Academie voor beeldende kunsten in Chicago, zijn geboorte stad, waarnaar hij inmiddels was teruggekeerd. Even voor de oorlog kwam hij in dienst en ging vrijwillig, hij was toen pas 17 jaar oud, naar het front in Frankrijk. Bij zijn terugkeer in Amerika kocht hij een tweedehands-came ra en werd een eerste klas jour naal-cameraman. Intussen tekende hij ook nog advertenties, voor namelijk tevreden koeien en door voede kippen, voor landelijke periodieken. Tekenen en filmen brachten Disney op het idee om eens een getekend filmpje te maken. De schepping, die hem beroemd maakte, Mickey Mouse, heeft Walt en zijn medewerkers heel veel eer gebracht. En nu krijgen wij in Bergen, in Bioscoop „De Rustende Jager" de aankondiging van de nieuwste en schoonste film van Disney, de film van welke met de Kerst dagen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag de première ging, de film over het hertenjong in de rimboe, de film genaamd „Bambi Nooit tevoren zult U zoiets hebben gezien, zo machtig mooi, iets wat al het vroegere overtreft. Ik ben er van overtuigd, dat ook de vertoning van de film „Bambi" hier in Bergen een succes zal worden tot eer van de grote Walt Disney. Wij raden een ieder aan, deze film te gaan zien. Binnenkort is te verwachten: de film „Ditte, een mensenkind. Raadsvergadering De gemeenteraad vergaderde Donderdagmiddag onder voor zitterschap van burgemeester Niele, die een korte nieuwjaars rede uitsprak, waarin hij wees op de vooruitgang der gemeente, die nu 2835 inwoners telt. Deze vooruitgang zal gestimuleerd worden door bevordering van het vreemdelingenverkeer, dat naast de agrarische bedrijven een be- staansbron zal moeten worden. Besloten werd tot opzegging van de gemeenschappelijke rege ling met Alkmaar inzake het openbaar lager onderwijs. Na enige discussie werd be sloten de openbare lagere school, die nog 24 leerlingen telt, toch te handhaven, voorlopig voor 3 jaar. Verschillende leden betoog den, dat dit tevens van belang was voor de vestiging van anders denkenden. De voorzitter kon nog mededelen, dat volgens de inspect, van het 1. o., het onderricht op de school uitstekend is. Aan de muziekvereniging La moraal van Egmond werd een subsidie toegekend van f 150,— per jaar. Besloten werd in het dorp Egmond-Binnen door de woning bouwvereniging St Jozef 6 woning wetwoningen te bouwen. Met de bouw zal reeds dezer dagen worden begonnen. Hiervoor werd het vereiste crediet toegestaan, terwijl de gemeente de benodigde grond ter beschikking stelt. Een rijks bijdrage in het exploitatietekort zal worden aangevraagd. Ambtswoning voor de burgemeester In de vorige vergadering werd besloten tot de bouw van een ambtswoning voor de burge meester, waarmede inmiddels reeds een aanvang gemaakt is. Thans stelden B. en W. voor alsnog hierin centrale verwarming aan te brengen. De kosten be dragen f 5400,—. Ter behandeling van deze aan gelegenheid ging de raad in comité. Blijkbaar werden hiervoor heel wat woorden verwisseld, want eerst een uur later werd de ver gadering heropend. Met een ha merslag werd toen zonder hoof delijke stemming het besluit ge nomen de centrale verwarming te doen aanbrengen. Tenslotte besloot de raad in verband met de vereiste bedragen voor woningwetbouw en de ambts woning, de daartoe benodigde kasgeldlening aan te gaan. Rondvraag De heer C. Apeldoorn infor meerde naar de conferentie, die de burgemeester zou hebben met de Commissaris der Koningin over de afsluiting van de van Oldenborghweg voor autos en motoren. De voorzitter had deze confe rentie inderdaad gehad en de raad gekregen deze zaak met klem onder de aandacht van Ged. Staten te brengen. De heer P. Simons informeerde of nog steeds geen uitbreidings plan kon worden vastgesteld. Uitvoerig ging de voorzitter hierop in. De benodigde adviezen zijn nog steeds niet binnen. Al zijn deze echter ook afwijzend, zijn B. en W. van plan de zaak tot desnoods voor de Kroon uit te vechten. Eerst dan zal het mogelijk zijn de voor woningbouw benodigde bouwterreinen aan te kopen, hetgeen nu geen zin heeft, omdat men niet weet of er ge bouwd zal mogen worden. In verband hiermede deelde de voorzitter tevens mede, protest te zullen aantekenen, op gegronde motieven, tegen de toekenning voor 1949 van een bouwvolume van slechts 2 woningen. De schuld hiervan ligt deels bij de vroegere vooroorlogse inactiviteit van het toenmalige gemeentebestuur, waar door nu de activiteit van het tegenwoordige gemeentebestuur wordt geremd. De heer P. Simons toornde op zijn beurt tegen deze vroegere laksheid, waarvan men nu de dupe is. Hij zou ook actie willen voeren tegen de hogere autori teiten, die door hun onjuist in zicht ten aanzien van de uitbrei dingsplannen van plattelandsge meenten, de groei dezer gemeenten belemmeren. Wethouder Hopman hield ten slotte een uitvoerig pleidooi tegen de wateronttrekking door het P.W.N. De land- en tuinbouw- gronden bij de dorpskommen Egmondbinnen beginnen nu reeds uit te drogen. Op de duur zal de gemeente Egmondbinnen zo ook nog zijn agrarische bedrijven kwijt raken. Vanwege de urgentie wilde hij deze zaak in het openbaar naar voren brengen. Besloten werd de commissie tegen water onttrekking volledig te steunen. LOOP DER BEVOLKING Bij de aanvang van 1948 be droeg het aantal inwoners dezer gemeente 2776. Het aantal ge boorten bedroeg 95, waarvan 42 van het mannelijke en 53 van het vrouwelijk geslacht. Geves tigd 91 personen. Overleden 20 en 107 personen verlieten de gemeente. Aan het eind van het jaar be droeg het bevolkingscijfer 2835. Het zielental steeg in de loop van het jaar met 59. Ons nieuwe kinderverhaal Vandaag beginnen wij met de plaatsing van een nieuw kinder verhaal, getiteld: Hierin volgt het ene spannende avontuur op het andere en het brengt ons in ondoordringbare oerwouden, waar geen blanke nog ooit een voet heeft gezet. Wij komen in aanraking met inlandse stammen en voorhis torische monsters. is een verhaal van moed en ondernemingsgeest en we zijn er van overtuigd, dat niet alleen de kinderen iedere week met belangstelling naar „De Duin streek" zullen uitzien, maar dat ook de ouderen met genoegen de belevenissen zullen volgen van tteekêlad DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laan weg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen de Haan's Boekhandel, Stationsstr. Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef P. Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 3,00 per jaar f 0,75 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1.— 23 Januari Dr POOT. Tel. 2423 t© w.o.p:

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1949 | | pagina 1