UeeltMad ff 99 BERGEN B.S.V. I - Westfriezen I SCHOORL EGMOND AAN ZEE li/ie vond ee een tawvzaUie? (fas. w&cdi duucdu VRIJDAG 28 JANUARI 1949 26c JAARGANG No. 4 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef DE BERGER KUNSTKRING Donderdag 10 Febr. a.s. vraagt de Berger Kunstkring de aandacht van zijn leden voor „De Her bergierster". Het is helemaal niet „diep", dit spel van Galdoni, er is zelfs helemaal niets van diepere achter gronden aan te verbinden, je houdt er niets van over om op na te kluiven,het is alleen maar onnoemelijk vrolijk en speels. Comedia maakt er met Cor Hermus als regisseur een waar feest van, van de dwaasheden en zwakheden van de mensen, van de gierigaards, van de vrouwenhaters, die toch in de strikken van een vrouw vallen. Kortom, De Berger Kunst kring komt met een stuk, dat de gang naar De Rustende Jager dubbel en dwars waard is. DE MASKERSPELERS Zoals gebruikelijk was, zou ongeveer half Januari j.l. de tweede uitvoering in dit seizoen van „De Maskerspelers" plaats hebben. Door verschillende niet voor ziene omstandigheden is dit niet mogelijk gebleken. In verband hiermede kunnen wij nu mededelen, dat de tweede uitvoering thans zal plaats hebben op Dinsdag 15 en Woensdag 16 Februari a.s. Dan zal worden opgevoerd de comedie in 4 bedrijven „Mensen in Pension" van A. Bromet. In dit stuk worden de beleve nissen van de diverse pension gasten die in Pension Govers zijn uitgebeeld. Juist in deze tijd, waarin het zo dikwijls voorkomt, dat diverse mensen met verschillende karak ters bij elkaar onder één dak moeten leven is dit stuk wel zeer actueel. Wij raden daarom ieder aan, reeds nu een van de beide boven genoemde avonden te reserveren voor „De Maskerspelers". Er wacht U een goede toneelavond, welke besloten wordt door een gezellig bal. HOLL. MIJ. VOOR LANDBOUW Bodemkartering De afd. Bergen van de Nh. Mij. voor Landbouw hield onder voorzitterschap van de heer H. Bruin een ledenvergadering in 't Huis met de Pilaren. Nadat de huishoudelijke aangelegengheden waren afgehandeld, kreeg Ir H. C. de Roo, Bodemkundig werker van de Stichting voor Bodem kartering het woord om doel en nut der bodemkartering uiteen te zetten. Spr. wees er op hoe in de loop der jaren de wens naar voren was gekomen om de bodem ook naar de diepte meer te leren kennen, iets wat op de gewone geologische kaarten ont brak. In Nederland werd dit werk begonnen door Dr W. A. J. Oosting en na diens overlijden voortgezet door Prof. Dr C. H. Edelman. Na de bevrijding is op initiatief van het Ministerie van Landbouw en Visserij de Stichting voor Bodemkartering in het leven geroepen, welke zetelt in Wageningen met Prof. Dr Edelman als directeur. Als een bepaalde streek in kaart is gebracht, wordt er een rijksuit gave van gemaakt. Een ieder, die hier belang in stelt, kan aan het postkantoor informeren of een bepaalde uitgave al ver schenen is en aldaar bestellen. De bodemkundige verricht grondboringen om naar aanleiding hiervan de bodemgesteldheid in kaart te brengen. Er worden z.g. overzichtskaarten op schaal 1 25.000 gemaakt en mocht dit met het oog op grote verschillen in de bodemgesteldheid wenselijk worden geacht, detailkaarten op schaal 1 10.000. Verder wordt er bij de onderzoekingen gebruik gemaakt van z.g. profielkuilen: men graaft een kuil van ca. 150 cm diepte en kan dan aan de wand van de kuil het grondpro- fiel nauwkeurig bestuderen. De Stichting voor Bodemkartering werkt zeer nauw samen met de voorlichtingsdienst. De gegevens der bodemkartering worden ge bruikt bij de planologie (N. O.- polder uitbreidingsplannen) waar door de beste cultuurgronden gespaard kunnen blijven, bij de herverkaveling enz. enz. Na deze uiteenzetting gaf spr. een toe lichting bij de kaarten van Bergen, waarvoor natuurlijk grote be langstelling bestond. De voorzitter was de tolk van alle aanwezigen, toen hij spreker hartelijk dank zei voor zijn zeer interessante uiteenzettingen. BERGEN ONDERLING VEEFONDS Het Onderling Veefonds hield op 19 Januari j.l. zijn jaarver gadering ten huize van de heer P. Oldenburg. Bij de opening deed de directeur uitkomen dat het afgelopen jaar zeer gunstig voor het fonds is geweest, er werden 5 koeien en 1 pink door het fonds overge nomen, tegen normaal de laatste jaren ongeveer 11 stuks. Uit de hierna volgende rekening over 1948 bleek dat was ont vangen f 3590,92. Uitgegeven f 2279,22. Batig saldo derhalve f 1311,70. Door het fonds werd voor de afgekeurde beesten vergoed f 1128,75 en aan veeartsenij- kundige hulp f 165,—. Het jaarverslag vermeldde 85 deelhebbers met totaal 437 stuks vee, een vermeerdering van 35 stuks bij het jaar tevoren. De bijdrage door de deelhebbers was voor het jaar 1948 geweest f 6,25 per koe en f 3,— per pink en kalf. Op voorstel van een der leden werd het aftredend Bestuur bij acclamatie herkozen. Besloten werd de deelnemers te verplichten in deze stalperiode al hun vee te laten inspuiten tegen mond- en klauwzeer. Tevens werd door het Bestuur in overweging genomen om ter bevordering van meer vergadering- bezoek in een volgende bijeen komst enkele artikelen te verloten. SCHOORL-BERDOS 3-3 Met het voordeel van de wind was Berdos de eerste helft het meest in de aanval. Uit een strafschop wegens hands namen de Bergenaren de leiding 0-1. Een voorzet van links werd door de rechtsbinnen van Berdos handig in een doelpunt omgezet De doelverdediger van Schoorl had dit moeten voorkomen. 02. In het begin van de tweede helft vergrootten de gasten "hun voorsprong tot 03. Toen kwam Schoorl los en de laatste twintig minuten zorgden P. Duin tweemaal en G. Minke- ma eenmaal voor tegenpunten, zodat het einde kwam met 3-3. BERGEN-SPORTERSt 3-1 In een meer spannende dan fraaie wedstrijd is het B.S.V. ge lukt de volle winst te behalen op één der medegegadigden voor de laatste plaats. Gezien de be langrijkheid van deze wedstrijd, lag het voor de hand, dat er vinnig om de punten zou worden gestreden. Er werd dikwijls hard, doch niet unfair, gespeeld. De scheidsrechter, die uitstekend leid de, zorgde er wel voor, dat de strijd binnen de perken bleef. Reeds bij de aanvang ontwikkelde zich een strijd, waarbij de be zoekers enige veldmeerderheid verkregen, doch de aanvallen van de thuisclub waren niet van gevaar ontbloot. De strijd was ongeveer 10 min. aan de gang, toen een aan val over de linkervleugel, de gasten succes opleverde. De links buiten van Sporters wist zich handig vrij te spelen en loste een hoog schot op het B.S.V.-doel. Doelman Jonkers, die overigens in goede vorm was, stond ver keerd opgesteld en buiten zijn bereik belandde de bal in het doel. 0-1. B.S.V., niet ontmoedigd, kwam nu geweldig opzetten, doch de verdediging van Sporters wist voorlopig nog onheil te voorkomen. De druk hield echter aan en het was Hoogvorst, die uit een goede pas van rechts, de stand gelijk maakte. 1-1. B.S.V. bleef in het offensief, hoewel de uit vallen van Sporters zeer gevaarlijk waren, doch de verdediging van de thuisclub met Arie Urbanus aan het hoofd, wist van geen wijken. Bij een der aanvallen van B.S.V. beging een der achter spelers van Sporters buiten het strafschopgebied een overtreding. Uit de toegekende vrije schop schoot Hottentot keihard in en B.S.V. had de leiding. 2-1. Met deze stand ging de rust in. Na hervatting vertoonde zich eenzelfde spelbeeld; beide partijen waren beurtelings in de aanval. De strijd bleef hierdoor spannend, doch tot doelpunten kwam het voor alsnog niet. Ruim 10 minuten vóór het einde bouwt B.S.V. 'n uitstekende aanval op over rechts. Brouwer weet zich vrij te spelen en geeft een afgemeten pas naar Hottentot, die zich geen moment bedenkt en keihard inschiet. 3-1. De vreugde in het B.S.V.-kamp is groot. De thuisclub blijft in het offensief, maar weet het niet verder te brengen dan tot enkele corners. Wat Sporters ook pro beert, de verdediging der thuis club staat pal en laat zich de overwinning niet meer ontglippen. OPENBARE LEZING Wij vestigen de aandacht van de lezers op een openbare lezing van de Theosofische Vereniging, die op 3 Febr. a.s. gehouden zal worden in Hotel Kreb. Spreker Prof. Ir N. J. van der Ley, over het onderwerp: „Oude Wijsheid voor een moderne wereld". Zie verder de advertentie. ZONDAGSDIENST ARTSEN ORANJE COMITÉ SCHOORL Het Oranje Comité is reeds bijeen geweest ter bespreking van de plannen voor de feestelijke herdenking van de eerste ver jaardag van H.M. de Koningin op 30 April a.s. In grote trekken is het pro gramma reeds vastgesteld. Waarschijnlijk zal op Zaterdag morgen een aubade worden ge geven door muziek en zang. 's Middags zal in De Rustende Jager een toneelstuk voor kinderen worden opgevoerd naar het be kende sprookje van Grimm:Het Gelukskind, terwijl 's avonds het dorp feestelijk zal worden verlicht. Bovendien zal 's avonds een bal met een bijzondere aantrek kelijkheid worden gegeven. Te zijner tijd zal aan de inwoners van Schoorl financiële medewerking worden gevraagd om de plannen tot uitvoering te kunnen brengen. CULTURELE AVOND N.V. De afd. Schoorl van de Ned. Ver. tot Afschaffing van alc. dranken organiseerde in „De Rode Leeuw" een culturele avond, waaraan medewerkten Mevr. Bakker-Breed uit Schagen, decla- matrice en het meisjeskoor van de K.J.V.O. uit Bergen o.l.v. Corrie Morrée-Dol. De heer B. Schuil uit Bergen sprak een kort propagandistisch woord, waarin hij de aanwezigen in een boeiend betoog de nood zaak der drankbestrijding aantoon de. De zang van het meisjeskoor was buitengewoon goed, het ge- bodene stond muzikaal op hoog peil. Mevr. Bakker-Breed, die in de kop van Noordholland al geen onbekende meer is, zei heel mooi het gedicht „Toverfluit". Ook in haar korte schetsen was deze be gaafde kunstenaresse uitstekend. Het hoogtepunt was wel het Salieavondje bij Juffr. Pieterse van Multatuli, dat buitengewoon mooi werd voorgedragen. In de pauze werd een verloting gehouden, waarvan de opbrengst ten bate kwam aan de Stichting Kleuterschool te Schoorl. GEMEENTE WINTPROCES De raad van beroep te Amster dam heeft de gemeente in het gelijk gesteld in het proces tegen de Rijksverzekeringsbank. Deze had de gemeente aangesproken voor betaling van ruim f 1900, als wiskundige reserve, verschul digd voor een vroegere directeur der gemeente-bedrijven. De gemeente was hiertegen in beroep gegaan, aanvoerende dat de directeur een publiekrechtelijke functie bekleedde en dus geen arbeider was in de zin der In validiteitswet, omdat hij zelfstan dig te beslissen had over aan- en afsluiting van gebruikers aan de gasleiding. De raad van Beroep besliste, dat de directeur inder daad een publiekrechtelijke functie bekleedde en dus geen arbeider in de zin der Invaliditeitswet was, vernietigde de beslissing der Rijks verzekeringsbank en stelde de gemeente vrij van de betaling van f 1900,-. OEFENING MET HET WIPPERTOESTEL Zaterdagmiddag hield de schip per en de bemanning van de reddingboot van de N.Z.H.R.M. een oefening met het wippertoe stel. Dit wordt alleen gebruikt, als het in nood verkerend schip niet met de boot te bereiken is. Het terrein van de oefening was dan ook niet de zee, maar een hoge duintop, waarop een mast geplaatst werd, veronder steld werd dat deze mast van het in nood verkerend schip was. Een vuurpijl werd opgesteld, waaraan een dunne lijn was be vestigd. Het doel is nu, deze pijl over het schip te schieten, zodat de lijn op het schip gepakt kan worden. De reddingsploeg bevestigt aan deze dunne lijn, de dikke tros, die dan aan boord kan worden gehesen en aan de mast stevig vastgemaakt wordt. Voor het eerst werd bij het spannen van de tros gebruik ge maakt van de wins, die op de tractor zit, en door de kracht van de motor rondgedraaid wordt. Bij vorige oefeningen, en ook bij de redding vanaf de Kerkplein in 1935 moest deze tros gespan nen worden met de hand, door middel van een takel. De schipper verzekerde ons, dat deze manier veel doelmatiger is, en in het vervolg zal worden toegepast. Is de tros eenmaal bevestigd, dan stappen de schipbreukelingen een voor een in de z.g. broek en worden op het droge getrokken. Een week werken en dan nog met niets thuis komen. Dit over kwam een jongeman uit onze gemeente, die dagelijks naar Alkmaar trekt om mede te helpen de gezinsinkomsten gelijke tred te doen houden met de uitgaven. Bij aankomst van de bus in Egmond aan Zee bleek echter het loonzakje verloren te zijn. Bij navraag ten kantore van de NACO bleek, dat er niets in de bus was gevonden, althans niet aan de conductrice aangegeven. De vinder wordt verzocht bij de NACO naar het adres van de verliezer te informeren. BENOEMING GENEESHEER Ter benoeming tot Gemeente geneesheer, hebben B. en W. aan de Raad voorgesteld, dokter C. J. E. Helle. Met terugwerkende kracht, van 1 Jan. af, zal de gasprijs verhoogd worden van 14 tot 16 cent per m3 en boven de 30 m3 van 10 tot 12 cent. Voor industrie-gas wordt de prijs verhoogd van 7 tot 8 cent per m3. DE EGMONDEN Het Departement Egmond, der Maatschappij tot Nut van 't Al gemeen organiseerde in de zaal van Mevr. de Wed. Mooij te Egmondbinnen haar tweede nuts- avond van dit seizoen. De leden van Egmond aan Zee werden per bus naar Egmondbinnen ver voerd. Jammer, dat te Egmond aan Zee gelijktijdig een avond voor Volksonderwijs was uitgeschreven. Dit in ogenschouw genomen, was de opkomst beslist goed te noemen. Na het openingswoord van de voorzitter ving de spreker van de avond, de heer R. Adolf, pro pagandist van de rubberstichting te Delft zijn causerie aan. Deze gaf een uitvoerige uiteenzetting, hoe, na de ontdekking welk een grote waarde rubber bleek te be zitten, in de loop der jaren steeds weer door de deskundigen en zoekers getracht is, door plasto- seren, het vorm-geven, het vulca- niseren de rubber meer en meer bruikbaar te maken voor het practische leven. Leerzaam was de verklaring van de woorden „Caoutchouc" (boom, die weent) en „rubber", terwijl de geschiedenis, verbonden aan het overbrengen van de rubberzaden uit Brazilië (land van herkomst) via Engeland en Ceijlon naar ons Indonesië, zeer interes sant was. Een kleurenfilm, „Van oerbos tot plantage", liet naar de titel reeds aangeeft de ontwikkelings gang van een plantage en het leven daarop, uitvoerig en over zichtelijk zien. Na de pauze werden nog twee kleurenfilms gedraaid. Vermeldens waard is nog dat de Rubberstich ting op elke nutsavond een grote en twee kleinere rubbermatjes ter verloting onder de aanwezigen gratis schenkt. In het slotwoord deelde de voorzitter mede, dat genoemde verloting op de eerstvolgende nutsavond, n.l. 30 Maart a.s. zou plaats vinden. Voorts dankte hij de spreker voor diens leerzame en interessante lezing. AANBESTEDING B. en W. hebben aanbesteed het bouwen van een kleedgele genheid met buffet, douches enz. op het sportpark. Hoogste in schrijver was de fa. v. d. Plas met f 6775,laagste A. Wijker te Egmond aan Zee met f 5975,—. Behoudens goedkeuring van de wederopbouwdienst, zal het werk aan de laagste inschrijver worden gegund. BENOEMING DIRECTEUR Ter benoeming tot Directeur der gemeentebedrijven dragen B. en W. de gemeenteraad voor de heer G. Herman te Hilversum, thans waarnemend directeur, op een jaarwedde van f 5800, GEMEENTE-WERKMAN In de a.s. gemeenteraadsver gadering stellen B. en W. voor een 4e gemeentewerkman te be noemen. Sollicitatie is vrij. Het aanvangsalaris bedraagt f 2046, verhoogd met de bekende toe lagen. GRATIS SINAASAPPELEN en.... zonder bon De storm van de laatste dagen deed weer van alles op het strand terecht komen. De Egmonders, die nog het echte juttersbloed in de aderen hebben trekken er 's morgens vroeg al op uit om iets van hun gading te vinden. Meestal zijn zij gewapend met een bijl. Tientallen hebben na de jongste storm geen vergeefse reis gemaakt, want ditmaal gaf de zee sinaas appelen. Zij die tot de gelukkigen behoorden kwamen mét een flinke verzameling thuis. Als een lopend vuurtje gaat de mare door het dorp: sinaasappe len op het strand. Vooral de jeugd is dan niet meer te houden, maar komt vaak te laat. Zo hoorden wij van een 12-jarige jongen, die 5 palen langs het 'strand had gelopen, maar niets had gevonden. De smaak van deze „zee"- appelen is een weinig bitter, doch daar wordt minder op gelet. HERBOUW KOLONIEHUIS Met de herbouw van het Ko loniehuis Prinses Beatrix, van de Chr. Ver. voor vacantie-kolonies, waarvan wij onlangs melding maakten, is thans begonnen. Het koloniehuis zal herrijzen op het hoge duin, aan de Zuid-West kant van het dorp, direct aan Zee. SALARISVERORDENING Gedeputeerde Staten hebben de gemeente bericht, dat zij, behou dens enkele ondergeschikte wijzi gingen, geen bezwaar hebben tegen de nieuwe salarisverordening. Ingevolge deze verordening worden nu de salarissen, gerekend vanaf 1 October 1947, nogmaals met 10 pCt. verhoogd en worden alle verhogingen (tijdelijke toe slagen enz.) als definitief salaris toegekend. DE EGMONDEN A-klasse 1 De Goede-Koper Gebr. Hopman Dekker-Smit Hopman-Modder Scholten-Leijen Hopman-Ruiter Gebr. Dekker N ieuwenhuizen-Beers 2 3 4 5 6 7 8 B-klasse 1 Karels-de Waard 2 Dekker-Gouda 3 Fam. Zwart 4 Hartgrink-Burger 5 Hopman-Verver 6 Huibers-Baltus 7 Burger-Dekker 54 50 45 41,5 40 36,5 35,5 33,5 55.5 49,5 45,5 43,5 43,5 33,5 33,5 8 Dames Hartgrink-Dekker 31,5 C-klasse 1 Huibers-de Raadt 69 2 Tervoort-v. d. Molen 65 3 Burger-Rozing 60 4 Admiraal-de Raadt 58 5 Jonker-Groen 52,5 6 Bas-v. Winsum 51 7 Apeldoorn-Lief ting 51 8 Groot-de Waard 48 9 v. Pel-Gouda 43,5 10 Karels-Kleij 42 SCHAKEN Uitslag van de wedstrijden, gespeeld in de clubcompetitie. Klasse A 1 J. de WaalJ. Koopman 1-0 2 J. van DonG. v. d. Brink 1-0 3 J. ZijpA. Heere 1-0 4 C, Blok—A. v. d. Berg afgebr. 5 C. Blok—J. de Waal 0,5-0,5 Klasse B 1 E. KonijnJ. Admiraal 1-0 2 J. VendelJ. Groen 0-1 3 J. HopmanS. Genet 0-1 4 G. ZijpR. Groot 1-0 Het bestuur van de schaakclub verzocht ons mede te delen, dat er steeds nieuwe leden kunnen toetreden. Ook zij, die nog niet kunnen schaken zijn van harte welkom. Opgeven van nieuwe leden, Donderdagsavonds tussen 8 en 10 uur, bij de heer H. de Vries, Boulevard 13, te Egmond aan Zee. DE DUINSTREEK Zondag a.s. Aanvang 2 30 Terrein Kerkedijk 30 Januari Dr VAN GELDER, Tel. 2027 Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl. Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: de Haan's Boekhandel. Stationsstr. Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P. Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 3.00 per jaar f 0.75 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per tn.m. met een minimum van f 1.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1949 | | pagina 1