99 99 Wat mogen en wat willen onze kinderen lezen? Een causerie van Jan Strijbos Coöp. Boerenleenbank, Schoorl VRIJDAG 4 FEBRUARI 1949 26c JAARGANG No. 5 Verschijnt tc Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl» Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef BERGEN STOTIJN EN REBLING CONCERTEREN Onder auspiciën van het K.C.B. werd Vrijdagavond in de tot con certzaal ingerichte dancing van „De Rustende Jager" een concert gegeven door Haakon Stotijn, hobo en Eberhart Rebling, piano. Helaas bleven heel wat plaatsen die avond onbezet. De bekende hoboïst Stotijn be gon met zijn auditorium iets te vertellen omtrent bouw, werking en toonomvang van zijn intrument en de pianist Rebling gaf enige toelichting bij het programma. Gevraagd was naar veel muziek van onze tijdde eerste nummers uit de 18e eeuw zouden blijken niet te zeer af te steken bij de 20e eeuwse. Het concert werd geopend met een sonate voor hobo en piano van G. Ph. Teleman en gevolgd door 2 sonaten voor piano van Domenico Scarlatti en variaties over een bekend, eenvoudig volks liedje „Ah vous dirai-je, maman" van W. A. Mozart. Het eerste gedeelte werd be sloten met Sonate voor hobo en piano (1938) van Paul Hindemith, een speels stuk. Na de pauze werd allereerst ten gehore gebracht Sonatine voor hobo en piano van Marcel Miha- lovici, Balkanmuziek, zoals de hoboïst het uitdrukte, een pastorale, waarin een herder de schalmei bespeelt, een scherzo, notturno, geheimzinnige nachtmuziek en een rondo. Toccata voor piano van de Rus sische componist Sergej Prokofieuw met het steeds herhaalde motief en rhythme, ontketende een storm van applaus. Van Gabriel Grovlez speelden de beide artisten Spaanse dansen met prachtige muziek. Rebling bracht zijn hoorders in verrukking met een Portugese dans van Manuel de Falla, waar bij eenzelfde motief in steeds snel ler tempo wordt herhaald, Zapa- teado, een Spaanse dans van Granados, een levendige voeten- dans, Pilky, een Moravische dans van Leosj. Janatsjek, een van de grootste Tsjechische componisten en een vrolijke galop van de Armenische componist Chatsjatoerjan. De avond werd besloten met enige Oud-Hollandse dansen van Julius Röntgen. De aanwezigen gaven op on dubbelzinnige wijze uiting aan hun grote waardering van het gebodene. „DE MASKERSPELERS" In ons vorig bericht deelden wij mede, dat de tweede seizoens uitvoering zal plaats hebben op Dinsdag 15 en Woensdag 16 Februari a.s., met de comedie in 4 bedrijven „Mensen in Pen sion" van A. Bromet. Voor de goede orde maken wij er de donateurs op attent, dat diegenen, die normaal kaarten voor Woensdag ontvingen, ook nu voor deze avond kaarten zullen ontvangen, terwijl de do nateurs van Donderdag kaarten voor Dinsdag zullen ontvangen. Losse kaarten zijn verkrijgbaar bij De Haan's Boekhandel en Boekhandel G. Schoelink. BERGER KUNSTKRING Evenals voor vorige kunst avonden houdt het Bestuur van de Kunstkring zitting in De Rus tende Jager op Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur voor het oplossen van eventuele moeilijkheden en het ruilen van kaarten. Zoals men weet gaat op 10 Febr. „De Herbergierster". Voor een vierde avond zijn nog onder handelingen gaande. Men leze de advertentie in dit nummer. DE STATIONSCHEF GAAT HEEN De heer C. Coevert, sedert Maart 1935 stationschef alhier, gaat eerstdaags de dienst met pensioen verlaten. OUDERAVOND BERGER SCHOOLVERENIGING Inleiding van de heer D. L. Daalder Op de in „Het Wapen van Bergen" gehouden ouderavond voor de lagere school en de meisjesscholen van de Berger Schoolvereniging hield de heer D. L. Daalder een inleiding over een zeer actueel onderwerp „Wat mogen en wat willen onze kinderen lezen?" Spr. begon met er op te wijzen, dat de moderne opvoeding allereerst vraagt, waar gaat de belangstelling van onze kinderen naar uit, wat willen ze lezen, om pas daarna te over wegen of dit in overeenstemming is met de wensen van de op voeder, de belangen van het kind. Interessant waren de resultaten van het door de Weense psy chologe Charlotte Bühler inge steld onderzoek bij 8000 kinderen van 8 tot 20 jaar. Van de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 en 18 jarige jongens bleken resp. 71, 56, 40, 27, 18, 14, 9, 4. 6, 1 en 2 pet. voorkeur te hebben voor het sprookje. Bij de meisjes waren de cijfers 84, 80, 62, 45, 36, 21, 14, 6, 7, 4 en 2 pCt. De liefde voor het sprookje ging dus met de leeftijd sterk achter uit. Voor Robinsonverhalen waren de cijfers bij de jongens 10, 13, 18, 16, 16, 11, 4, 2, 1 en 0 pet. en bij de meisjes 0, 4, 12, 12, 10, 6, 4, 1 en 0 pet. Hier dus bij de jongens een grotere be langstelling en een stijging tot 12 j. leeftijd. Het onderzoek naar de belangstelling voor sagen had tot resultaat: jongens 2, 9, 13, 16, 12, 7, 2, 3, 2, 2 en 1 pet. en meisjes 2, 13, 6, 13, 15, 5, 3, 1, 1, 0 en 0 pet. In Nederland zou de belangstelling stellig ge ringer zijn, meende spreker. Aan avonturen gaven bij de jongens 5, 7, 9, 15, 22, 27, 21. 20, 11, 10 en 4 pet de voorkeur en van de meisjes 0, 1, 1, 3, 4, 3, 7, 1, 2, 1 en 1 pet. Hier dus een stijging tot 13 jaar en dan terug glijdend. Bij de meisjes nergens boven 10 pet. Wat meisjesboeken betreft gaf het onderzoek volgende cijfers jongens 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, en 0 pet. en meisjes 0, 1, 3, 7, 8, 16, 13, 7, 4, 4 en 4 pet. Een jongen leest geen „meidenboek" Bij de meisjes een stijging tot 13 jaar. Een door spr. ingesteld onder zoek aan een drietal openbare scholen in Alkmaar gaf een soort gelijk resultaat. En waarom vonden de kinderen deze boeken mooi? De motivering bleek bij vele kinderen te moeilijk. Bij het beantwoorden van de vraag: „Wat mogen onze kin deren lezen?" bleek de heer Daalder niet de mening te delen van Montessori, die afwijzend stond tegenover het sprookje. Spr. vond het sprookje geheel in overeenstemming met de men taliteit van het kind, dat hongert naar emotie, dat vergelding van zelfsprekend vindthet goede moet beloond, het kwade ge straft. Een kind, aldus drukte spr. het uit, heeft recht op straf. Verschillende boeken passeer den vervolgens de revue, het ene kon worden aanbevolen, een ander werd minder goed genoemd. Het oordeel over de Strips, de z.g. beeldromans, was: pik ze in en stop ze in de kachel! Of hier een taak ligt voor de over heid Met het oog op de grote be tekenis van lectuur voor het leven, wekte spr. zijn hoorders op tot waakzaamheid: door eerst zelf de boeken te lezen weet men wat het kind leest. Bij het kopen van boeken zij men voorzichtig een goede gids hierbij is het bij Versluys verschijnende blaadje van Henriette Kluyt, directrice van de kinderleeszaal te Rotter dam. Nadat tenslotte nog verschillen de vragen waren beantwoord, maakte de voorzitter, de heer A. M. de Lange zich tot tolk van de aanwezigen met de heer Daalder hartelijk dank te zeggen voor zijn interessante en hoogst belangrijke uiteenzettingen. FEESTDAG OUDEN VAN DAGEN De filmvoorstelling voor de Ouden van Dagen in „De Rus tende Jager" is een groot succes geworden. In de middag-voor- stelling waren bijna allen, die een uitnodiging hadden ontvangen, aanwezig, benevens een aantal belangstellenden, 's Avonds was de zaal bijna uitsluitend met be langstellenden bezet. Vóór de pauze kwam de uitgaansdag '48 op het witte doek met enkele leuke kluchtfilms. In de pauze werden de Ouden van Dagen getracteerd, waarna de uitgaansdag '38 werd ver toond, welke zeer bij de aan wezigen in de smaak viel en waaraan voor velen een aan gename herinnering was ver bonden. Door de voorzitter van het comité werd een woord van dank gericht tot alle aanwezigen, voor hun betoonde belangstelling en tevens aan hen, die hadden medegewerkt tot het slagen van deze filmvoorstelling en de uit gaansdag van het afgelopen jaar. Voor dit jaar, zo werd door de voorzitter gezegd, zijn er weer grootse plannen. Het comité hoopt weer op de volle mede werking van alle Bergenaren om deze plannen te kunnen verwezen lijken. OPENLUCHTTHEATER BERGEN De Bergense Spelers onder leiding van de heer J. Haakman zijn door het V.V.V.-Bestuur wederom aangezocht tijdens het a.s. zomerseizoen in het openlucht theater de voorstellingen te ver zorgen. De regisseur heeft zijn keus laten vallen op het succes stuk van Zuckmayer „Circus Knie" een voor de openlucht bijzonder geschikt toneelspel, dat enige jaren voor de oorlog met Alb. van Dalsum en Charlotte Kohier in de hoofdrollen overal in den lande enorm succes oogstte. Onder speciale voorwaarden is .iet door de heer van Dalsum aan de Bergense Spelers ter opvoering afgestaan. Moge „Circus Knie" bij gasten, dorp- en streekbewoners een even gunstig onthaal vinden als „Paradijsvloek" en „Don Quichotte op de bruiloft van Kamacho". BOEREN EN TUINDERS let op uw saeck In „Frysk en Fry", het be kende weekblad voor het Friese volk, kon men dezer dagen lezen, hoe in het Noorden de te Leeuw arden door Ir Cleveringa ge houden rede het gesprek van de dag vormt. Boeren en tuinders zijn wakker geschrokken en geen wonder: 't gaat om de grond, de bron van welvaart voor boeren en tuinders. Terwijl men door veredeling nieuwe en sterkere soorten heeft weten te verkrijgen, terwijl de ziektebestrijding een voorwerp van aanhoudende zorg is, blijkt er iets niet in orde te zijn met de grond, schijnt de vruchtbaarheid achteruit te zijn gegaan. Kon men vroeger aard appels verbouwen zoveel men wilde, nu is het daarmee uit. Ook met erwten en bonen gaat het minder en bij koolzaad dreigen ook al moeilijkheden. Ir Cleveringa wijst er op, dat men door kunstbemesting wel de nodige N, P en K in de grond kan brengen, maar dat zonder organische stoffen de micro-orga nismen niet hun belangrijke func ties kunnen vervullen, waardoor de vruchtbaarheid daalt. Volgende week Woensdag komt Ir Cleve ringa naar Bergen en zal daar stellig een aandachtig gehoor vinden bij boeren en tuinders en belangstellendende productie moet omhoog en niets mag on beproefd worden gelaten om dat te bereiken. BERDOS—N.NIEDORP5-2 Begunstigd door goed weer en ten aanschouwen van een grote schare voetballief hebbers vond de ontmoeting plaats tussen Berdos en N.Niedorp. Berdos had de eerste helft het voordeel van de zon en N.Niedorp had Fortuna niet mee: de gasten kwamen met enige invallers en moesten bovendien nog hun doel- verdediger verliezen na een botsing. De keeper hield nog een poosje dapper stand, maar 't ging niet en een ander moest zijn plaats onder de lat innemen. Het eerste half uur bleef de stand blank, niemand bracht het verder dan tot een corner. Toen wist de r.binnen G. Bos zijn club de leiding te bezorgen, die Berdos niet meer zou afstaan. 1-0. Even later werd het 2-0 en tegen de rust ver hoogde G. Bos de score tot 3-0, na de bal geheel alleen te hebben opgebracht. De vervangende kee per liet zich verleiden te ver uit te lopen en de schutter zag zijn aanval bekroond met een prachtig doelpunt. Na de rust krijgen beide partijen hun kansen. Berdos oefent steeds sterker druk uit op het vijande lijke doel, tot het 4-0 wordt, weer van de voet van G. Bos. Er volgen aan beide zijden corners en uit een daarvan kopt de l.buiten Jb. Schmidt in. 5-0. De gasten geven de strijd nog niet op en spelen onvermoeid verder tot vijf minuten voor het einde hun harde werken wordt beloond met een welverdiend doelpunt. 5-1. Nog eenmaal weten de N.Nie- dorpers te scoren en dan is de strijd uit. 5-2. BERGEN - WESTFRIEZEN 1-3 In deze snel gespeelde wedstrijd is het B.S. V. niet mogen gelukken om zich via een overwinning enigszins uit de gevaarlijke zóne te werken. Het werd een onverdiende 1-3 nederlaag. De thuisclub had vrij wel de gehele wedstrijd een veld- meerderheid, maar zij wist dit niet in doelpunten uit te drukken. Het begin zag er bemoedigend uit en velen meenden haar al Voor Rente-bijschrijving en controle wordt zitting gehouden in café Schuyt te Schoorl OPt A H P t.m. G O Z alle Donderdag 10 Febr. voor de naamletters Vrijdag 11 Zaterdag 12 telkens van 912 en van 2—5 uur. Voor een goede controle is het beslist noodzakelijk, dat boekjes op bovengenoemde dagen worden aangeboden. Bij verzuim wordt f 1.— administratie-kosten in rekening gebracht Gewone bankzaken worden op genoemde dagen niet in be handeling genomen. Namens het Bestuur: C. HOOGVORST Azn., Kassier terstond de leiding te zien nemen, maar de Westfriese keeper wist het harde schot van Brouwer tot corner te verwerken. Geleidelijk wisten de gasten na de eerste stormlopen van B.S.V. het spel te verplaatsen, er volgden enige snelle aanvallen op de Bergense veste. Doelman Pappe- lendam, die Jonkers behoorlijk verving, wist voorlopig het gevaar te keren, maar de gasten kwamen terug en de l.buiten wist zijn club de leiding te geven. 0-1. De thuisclub hield dapper vol en enige schoten van Hottentot en Brouwer hadden beter lot ver diend, maar Vrouwe Fortuna was deze middag niet op de hand van B.S.V. Na een kwartier spelen brak de midvoor van de gasten door de B.S.V. verdediging en langs de uitlopende keeper plaatste hij de bal voor de tweede maal in het BSV doel. 0-2. Verwoed trok de thuisclub ten aanval, maar Westfriezen wisten de kostbare voorsprong te behouden tot de rust. Na hervatting van het spel ontwik kelt zich eenzelfde spelbeeld. De thuisclub wordt geleidelijk sterker, maar begaat de tactische fout het spel te veel door het midden te voeren, in plaats van over de vleugels. Wat de gastheren ook proberen, de verdediging der gasten houdt stand en weet elk gevaar te keren. Bij een plotse linge uitval van Westfriezen kan de B.S.V. verdediging de bal niet snel genoeg wegwerken en het wordt 0-3. Met nog een kwartier spelen bestaat voor Bergen alleen nog de kans om de eer te redden, en.... tien minuten voor het einde weet Hoogvorst een goede pass te benutten. 1 -3. Hoewel de thuis club nu alles op de aanval zet, blijkt het toch te laat te zijn; de Westfriezen laten de overwinning niet meer glippen. Door deze nederlaag is B.S.V. weer ernstig in gevaar gekomen en een uiterste krachtsinspanning zal nodig zijn om de fatale plaats te ontlopen. Met kijker en camera onder de vogels Jan Strijbos had Woensdag avond in Het Oranje Hotel weer een grote schare rond zich ver enigd om gezamenlijk een uitstapje te maken naar verschillende vogel- gebieden en daar nader kennis te maken met onze gevederde vriendjes. Allereerst werd koers gezet naar de Friese kust bij Makkum en Gaasterland. De deskundige gids wees zijn tochtgenoten op de gevolgen van de afsluiting van de Zuiderzee, het uitschakelen van eb en vloed en het zoeter worden van het water voor plantengroei en.... vogelwereld. Op het witte doek zag men kap- meeuw, kluit, grote stern en vele andere vogels in actie. Vervolgens werd een bezoek gebracht aan Texel, waar velen goede bekenden zagen in scholekster, kievit, wulp steenloper, grutto, asgrauwe kie kendiefje e.a. Bij het zwerven door het Berger duin, wees de heer Strijbos er op, hoe verschillende vogels ver dwijnen of zeldzamer worden. Of het drukkere bezoek hierbij een rol speelt? Van de griel, de geheimzinnige nachtvogel, broeden hier nog slechts enkele paren. Met een bezoek aan de in kolonies broedende lepelaars, met hun zonderling gevormde bek, werd het uitstapje besloten, een uitstapje, dat weer velen zal doen instemmen met de woorden van de dichter Ludwig Hölty: O, wunderschön ist Gottes Erde und wert darauf vergnügt zu sein. Dat heel wat vogels bijzondere zorg besteden aan hun woning bouw, bleek uit een laatste filmpje: er werden op het witte doek ver toond nesten van de specht, de timmerman onder de vogels, de huiszwaluw, de metselaar, de oeverzwaluw, de mijnwerker, de karekiet, die een soort paalwoning bouwt, en van de buidelmees in Z.Frankrijk. De heer B. Schuil dankte de heer Strijbos voor het gebodene en riep hem een tot spoedig weerziens toe. SCHOORL DE TUINDERS BIJEEN De tuinbouwver. „Schoorl" hield Dinsdagavond in De Rus tende Jager" een ledenvergade ring onder voorzitterschap van de heer W. Sevenhuysende voorzitter de heer R. Wognum, die 43 jaren de voorzittershamer hanteerde, moest wegens ernstige ziekte deze avond verstek laten gaan. De wnd. voorzitter wenste hem in zijn openingswoord een spoedig en algeheel herstel toe. Notulen en jaarverslag werden uitgesteld, daar ook de secretaris afwezig was wegens ongesteld heid. Medegedeeld werd, dat Woens dag a.s., 's morgens 10 uur, Ir Cleveringa te Bergen een lezing zal houden voor de Holl. Mij., van Landbouw „Over bodem en bemesting". De voorz. wekte de aanwezigen op, deze lezing te gaan bijwonen. Van de Ned. Ver. voor Land aanwinning was ingekomen een schrijven, waarin werd uiteenge zet doel en streven der Ver eniging en aangespoord tot toe treding als lid. De vergadering besloot het schrijven voor kennis geving aan te nemen. De rekening van de penning meester sloot in ontvangsten en uitgaven met f 9988,39 en een batig saldo van f 35,81 De bezittingen waren met f 37,98 toegenomen en bedroegen thans f 327,97 Nadat de financiële commissie bij monde van de heer D. Stoel rapport had uitgebracht, werd de penningmeester gedéchargeerd. De bestuursverkiezing had tot resultaat, dat de aan de beurt van aftreden zijnde leden, de heren J. Mooy en P. Henneman, met zo goed als algemene stemmen werden herkozen. Beide heren aanvaardden hun benoeming op nieuw. De drie manden werden door het lot toegewezen aan de heren A. Kooy, V. Slik en Hazebelt. Hierna werd door verschillende leden gecontracteerd voor de teelt van O.I. Kers (laag, ge mengd), snij- en slabonen, pronk- bonen. Bij de rondvraag kwamen nog enkelen interne kwesties aan de orde. Tenslotte vestigde de voor zitter er nog de aandacht op, dat de cursus tuinbouw in Febr. afloopt en er dart bij voldoende deelname een nieuwe cursus zal worden georganiseerd. Spr. wees op het grote belang van dit onderwijs en spoorde aan tot 't volgen daarvan. Staande de ver gadering gaven zich reeds enkelen op als cursist. SCHOORL EN OUDE NIEDORP MET MUZIEK EN TONEEL Het fanfarecorps „De Vriend schap" te Schoorl gaf Zaterdag avond o.l.v. zijn dir. Jac. S. den Das in De Rustende Jager een concert en had voor deze ge legenheid de medewerking in geroepen van de toneelvereniging „Molière" van Oude Niedorp. Het concert werd geopend met een pittige mars van Sousa „Semper Fidelis". De muziek- UeekMoi DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen de Haan's Boekhandel, Stationsstr. Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P. Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 3,00 per jaar f 0,75 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1949 | | pagina 1