ItiukMad 99 99 JUpetiüe, VRIJDAG 4 MAART 1949 26e JAARGANG No. 9 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef BERGEN PRACHTIG WERK van de afd. Bergen van het Ned. Rode Kruis Ongeveer een jaar geleden be sloot de afd. Bergen van het Ned. Rode Kruis om naar het voorbeeld van Amsterdam een „moedermelkcentrale" op te rich ten en zo actief mede te streven naar verwezenlijking van het ideaalGeen kinderleven mag verloren gaan doordat er geen moedermelk voor te krijgen is." De bestrijding der zuigelingen sterfte in Nederland heeft prach tige resultaten kunnen boeken, maar de levenskansen van het aangeboren zwakke en het te vroeg geboren kind zouden nog verhoogd kunnen worden, indien de voor hen eigenlijk niet te ont beren moedermelk ter beschikking was. De moeilijkheid zat niet in het niet voldoende aanwezig zijn van moeder reik in ons land, maar hoe het te verzamelen en te be waren. Om het te verzamelen werd in Amsterdam een ophaal dienst georganiseerd en het gelukte Drs G. Mastenbroek van de melk een preparaat te maken dat praktisch onbeperkt houdbaar is. Dat preparaat behoeft vóór 't ge bruik slechts met water te worden verdund om een melk te ver krijgen die bijna gelijkwaardig is aan de natuurlijke moedermelk. Bergen was na Amsterdam de eerste gemeente in ons land, waar zo'n ophaaldienst werd ingericht. Nu deze tak van dienst van de transportcolonne Bergen een jaar heeft gefunctionneerd, kon met grote voldoening geconstateerd worden, dat door naastenliefde, samenwerking en gemeenschaps zin een opmerkelijk mooi resultaat werd bereikt. Ongeveer twintig moeders hebben met grote toe wijding de melk verzameld en afgestaan, die zij voor de eigen baby niet nodig hadden. Haar komt veel dank en waardering toe. Niet minder aan de 35 leden van de transportcolonne, die a vond aan avond, zonder mankeren, bij toerbeurt de gevulde flessen hebben opgehaald en naar de Wilhelmina-melkfabriek hebben gebracht Grote dank is de moeder melkcentrale verschuldigd aan de familie Miltenburg, die belange loos de benodigde ruimte in haar vriescel beschikbaar stelt, waar de moedermelk bij twintig graden Celsius onder nul bewaard wordt, aan Mej. Meijer, de ad ministratrice, van de centrale en de heer Feld van de melkfabriek. Het resultaat was, dat onge veer 180 Liter moedermelk kon worden afgeleverd, een enorme hoeveelheid. Wanneer men weet, dat deze uitsluitend beschikbaar wordt gesteld voor zuigelingen, waarvoor moedermelk een zaak van leven of dood betekent, dat zo'n baby aan ongeveer een halve liter per dag genoeg heeft en gemiddeld niet langer dan zes weken deze voeding behoeft, dan kan men nagaan, dat de afd. Bergen dit jaar een achttal zui gelingen heeft gered. Een resul taat, dat grote voldoening moet schenken aan allen, die hun me dewerking verleenden en waar mee het nut en bestaansrecht van verzamelcentra als dat in Bergen wel aangetoond is. Kunst na Arbeid met „BOENG TONI" „Kunst na arbeid" gaf Don derdagavond in De Rustende Jager een opvoering van „Boeng Toni", een actueel spel van Arie van der Lugt. Het stuk speelt in Indonesië, dat prachtige rijk, dat zich daar slingert om de evenaar als een gordel van smaragd en waarheen veler gedachten gaan in deze tijd. De auteur droeg zijn werk op aan „Onze jongens". Als het gordijn opengaat, kan de toeschouwer zich voorstellen in de tropen te zijnde toneel aankleding en de costumes geven een tropische sfeer. In de woning van Verbrugge heerst opwinding angst: de nadering van T.R.I.- soldaten is gesignaleerd en daar geen Hollandse militairen in de buurt zijn en het hele personeel is gevlucht, is het gevaar niet denkbeeldig, dat alles wat de planter (uitgebeeld door Adr. Schoen) in 20 jaren heeft tot stand gebracht in één enkele nacht zal worden vernietigd. Hij ver wenst „dat bruine gespuis", waardoor hij in eigen huis ook de vrede verstoort: Dr Toni, mooi vertolkt door van Zanten, deze halfbloed neemt het op voor „dat bruine gespuis", al erkent hij gaarne de verdiensten van de Hollanders. Het bloed kruipt nu eenmaal waar het niet gaan kan. Sarina, een kind van het mooie land, pleegdochter van de planter, staat dichter bij Dr Toni dan bij de rest. Met de komst van een afdeling Hollandse militairen onder com mando van luitenant Everts (A. Postma) wordt de verhouding tussen de huisgenoten nog meer gespannnen. Door het optreden van deze fanatieke hater van al wat bruin is, ontstaat zelfs ver wijdering tussen Dr Toni de halfbloed en zijn verloofde Miep. Mej. G. Scboen had zich geheel ingeleefd in deze rol en gaf er een pracht vertolking van. De overval heeft plaats, er vloeit bloed van blank en bruin, maar tenslotte ziet men in dit huis toch wat meer begrip en waardering. De felle fanatieke officier is in 't gezicht van de dood tot andere gedachten gekomen en zal verder strijden met 'n bloedend hart en biddend om vrede over Java. „Onze jongens" vonden hier prachtige vertolkers in J. Zonder- huis, J. Timmerman en Rijvaart, de Amsterdammer, voor wie de Javanen ook mensen zijn, „al zijn 't scur ^are piassen." Met een tot een ovatie aan groeiend applaus gaf het publiek uiting aan zijn waardering van het gebodene. RUND VEEFOKKERS VERGADEREN De rundveefokvereniging „De Duinstreek" hield Dinsdagmorgen in café Hilbrand haar algemene vergadering onder voorzitterschap van de heer N. Kaag. De voor zitter heette de talrijke aan wezigen, die ondanks de vliegende storm en hagelbuitjes waren op gekomen, hartelijk welkom. Een terugblik werpende op 1948 meende hij te mogen constateren, dat het afgelopen jaar niet ongun stig was geweest voor de vee houders, 1948 was een goed oogstjaar, er was overvloedig gras en flink hooi geteeld, al was de kwaliteit door de natte zomer wat minder. De notulen gaven de voorzitter aanleiding er op te wijzen, dat de kunstmatige Inseminatie een punt van bespreking was geweest in de bestuursvergadering. Men was van mening, dat het te zijner tijd wenselijk zou zijn een eigen vereniging op te richten. Naar aanleiding van een vraag uit de vergadering werd medegedeeld, dat de elders opgedane ervaringen behoudens een enkele uitzonde ring gunstig waren. Ingekomen was een verslag van de commissie uit de Prov. Bond van rund- en fokverenigingen in Noordholland belast met de beoordeling van de jaarverslagen van de contro leurs, dat van de 44 ingekomen verslagen als eerste drie voor bekroning in aanmerking kwamen Beemster, De Duinstreek en Heerhugowaard. De voorz. bracht hulde aan de heer J. Broersen, controleur - stamboekhouder van de Duinstreek, waarmee de ver gadering met een hartelijk applaus instemde. Bij de behandeling van de agenda voor de op 2 Maart te houden Bondsvergadering werd o.m. besproken de candidaatstelling voor een lid van het Bestuur van de Bond. Het aftredende lid, de heer J.E. J. Kramer te Burgerbrug, is niet herkiesbaar. Uit de ver gadering gingen stemmen op, de voorzitter N. Kaag candidaat te stellen. Er was heel wat over redingskracht toe nodig om de heer Kaag tot het laten varen van zijn bezwaren te brengen, maar eindelijk zwichtte hij voor de aandrang van de vergadering en aanvaardde hij de candidatuur. Uit het verslag van de penning meester bleek, dat de ontvangsten in 1948 hadden bedragen f25041,87 waarbij het saldo van f 3284,04. Het batig saldo over 1948 bedroeg 3398.77. De financiën waren gezond te noemen, het ging de vereniging goed, het ledental nam nog steeds toe. Bij de bestuursverkiezing werd het aan de beurt van aftreden zijnde lid, de heer G. Veldt, bij enkele candidaatstelling herkozen. In de financiële commissie werd de heer K. Veldt Pz., die niet herkiesbaar was, vervangen door de heer Jb. v. d. Woude. Tot afgevaardigden naar de Bondsvergadering werden be noemd de heren Jb. Broersen en L. Schermer. Hoe staat het met "de veevoeding in onze vereniging Het door Z.E.W. Pater ,F. B. Gerritsen gehouden veevoeder-- praatje werd met de grootste aandacht gevolgd en zal stellig nog menigmaal onderwerp van gesprek blijven en velen tot na denken brengen. Wil men gaan in de richting van meer wintermeik, grotere baten trekken van vroegkalfde koeien, dan dient het wintervoer op hoog peil te staan. Het jonge gras in Mei met zijn 2,5 pet. ruweiwit, een zetmeelwaarde van 11,1 en een verhouding vanl 4,4 wijst de richting, waarin de vee houder het moet zoeken. Een goede verhouding is in de winter bijv. te krijgen met 10 kilo hooi en 20 kilo kuilvoer. Spr. rekende op het zwarte bord voor, hoe een hoeveelheid van 40 ton bieten (360 ruweiwit, 2840 zetmeelwaar de, verhouding 1 8 (30 ton wikken (900-2700 1:3), 10 ton hooi (620-3700 1 6) en 10 ton kuilvoer (200-1100 1 5,5) een totaal geeft met 2080 ruweiwit, zetmeelwaarde 10340 in een ver houding 1 5. Dus juist wat men behoeft. Spr. waarschuwde nog tegen het houden van te veel koeien op een bepaalde oppervlakte. Of de hier heersende norm l'/4 koe per ha een goede is, dient elk voor zich te bepalen. Met overtuigende voorbeelden uit de praktijk toonde spreker tenslotte aan, hoe op verschillende bedrijven de verhouding in de wintervoeding niet goed is, veel te ruim, tot groot nadeel van de veehouder. De voorzitter dankte Pater Gerritsen voor zijn interessante en leerzame causerie, waarmee de vergadering met een hartelijk applaus instemde. BLOEMENWEELDE in de O.L.S. Maart mocht Dinsdag nog zo zijn staart roeren, het mocht nog zo buiig zijn, de leerlingen der O.L.S. trotseerden de hagelbuitjes en tornden onvermoeid tegen de de vliegende storm op met hun kostbare lastde met zoveel zorg en liefde opgekweekte bloembollen, die hun in het najaar waren uit gereikt, narcissen, tulpen en hya cinten. 's Namiddags was het in een der lokalen een ware bollendag. Velen kwamen een kijkje nemen en genoten van deze voorjaarsweelde. De jury had lang geen gemakkelijke taak om uit al dit mooie de mooisten te zoeken. Prijswinnaars werden le klasse-trosnarcissen1 Greetje de Vet, 2 Mariana Kroon, 3 Jaap Strooker. 2e kl.-trompetnar- cissen1 Netty ter Berg, 2 Gertje Jonker, 3 Wim-le Mair. 3e kl.- Witte hyacint: 1 Adriaan van Diest, 2 Dick de Jong, 3 Joh. v. Amstel. 4e kl.-paarse hyacint; 1 Nelly Kroon, 2 Ton Heiblom, 3 Hans Woud. 5e kl.-keizerskroon (roodgeletulp); 1 Arie Bonselaar, 2 Elly de Vries, 3 Jan van Reeu- wijk. 6e kl.-dubbelrode tulp; 1 Piet de Vries, 2 Piet Bogtman, 3 John de Jong. Bonte Zaterdagavond van KC.B. In de carnavalstijd legden de werkende K.C.B.-leden een ogen blik palet en penseel op zij om in de dancing van De Rus een avondje wat ontspanning te zoe ken bij alle mogelijke zotternij en spotternij. Hoogtepunt van de bonte Zaterdagavond was de poppen- kastvertoning met door David Kouwenaar en Jaap Mooy ver vaardigde poppen. Tot de vele andere, door de heer Schekker- man heel handig aan elkaar ge plakte nummers, behoorde ook hersengymnastiek, waaraan 10 dames en 10 heren deelnamen. Hoe was ten slotte de stand, Mieke? De heren zoveel punten en de dames.... één meer. De jaarlijkse prijs, die onder de donateurs en kunstlievende leden, werd verloot, viel ten deel aan de heer M. E. Waal. Met een dansje werd de bonte avond besloten. Waar blijven de tegels? De laatste weken zijn weer enige tegels van het pad naar de bunker achter de openb. lagere school verdwenen. De bunker was des tijds van de Deutsche Wehrmacht, doch wordt nu gebruikt door onder staande firma, die daar voor pad verharding tegels had neergelegd. Hun, die inlichtingen kunnen verstrekken omtrent de plaats waar de tegels zich bevinden, of hem, die de tegels heeft laten verhuizen, wordt verzocht zich te wenden tot J. Smit Jr., Ruïnelaan 11, Bergen. Ingeval de betreffende persoon zich meldt, wordt onzerzijds de garantie gegeven, dat geen gerechtelijke strafvervolging zal worden aangevraagd. (Adv.) BERGER BRIDGE CLUB Dinsdagavond arriveerden een 50-tal spelers van de bridge-club Bricas uit Castricum aan De Rustende Jager, voor het slot bedrijf van de 4 tallen-competitie van de Nederl. Bridgebond, afd. N.N.H. Voor de aanvang der wedstrijd na het welkomstwoord van onze voorzitter, werd door de voor zitter van Bricas, hulde gebracht aan ons kampioens-viertal hoofd klasse van de N.N.B., afd. N.N.H. door een waarderend woord en een bloemhulde aan de dames van dit 4-tal; de dames Norde- mann-Sombroek; tevens bracht hij nog de prettige ontmoetingen, hier en in Castricum in herinne ring. De competitie werd doör 6 viertallen gespeeld, hiervan wonnen de Bergenaren met 5 viertallen. Bovendien werd nog een vriendschappelijke duplicaat wedstrijd gespeeld tussen 8 paren van Bricas en 8 paren van Bergen welke met 20 match-punten door Bricas werd gewonnen. De heer Kool, de leider van B.B.C. had met zijn technische staf, de regeling in de puntjes verzorgd, zodat alles feilloos ver liep. Nog lang, tot na het midder nachtelijk uur, bleef men nog gezellig bijeen, waarna men hoogst voldaan over deze prettige avond huiswaarts keerde. SCHOORL PRACHTIG SUCCES VAN SCHOORL'S GEMENGD KOOR Een avond van hoog kunstgenot Schoorl's Gemengd Koor gaf in De Rustende Jager met mede werking van de baszanger Bjelke en de pianist Simon Halie een concert, waarvoor grote belang stelling bestond: uit wijde om trek waren de muziekliefhebbers opgekomen. Zoals te verwachten was van dit goed geschoolde koor en zijn eminente dirigent Corn. Jonker werd het een avond van hoog kunstgenot. Een vijf tal nummers, waaronder één van de meest moderne koorwerkjes, overtuigde het publiek van het grote kunnen van Schoorl's Ge mengd Koor. Het programma werd geopend met „Adoramus" van de 16e eeuwse Italiaanse componist Pa- lestrina, dat uitmunt door intense geloofsovertuiging en waarvan grote wijding uitging. Het was een juweeltje, dat het mooie stemmenmateriaal goed deed uit komen. Met „Psalm 103" van Jac. Bonset werd vervolgd. De waar schuwing van de als uit het graf komende basstemmen „Gelijk het gras is ons kortstondig leven", deed een ieder de adem inhouden. Men voelde de adem opkomen die de steel zou knakken, tot aan het slot een woord van troost klonk en opluchting gaf. Het was prachtig, nauwkeurig volgde het koor de intenties van zijn dirigent en zong met volle over gave. Het volgende nummer was een weinig bekende compositie van A. B. H. Verhey van het ontelbare malen gecomponeerde „Salvé Regina," een deemoedige groet aan Maria. Dit zelden gezongen, meest achtstemmige werkje, was werke lijk waard aan de vergetelheid te worden onttrokken. Een groot contrast met het voorgaande gedeelte vormde het nu volgende werkje, een van de meest moderne koorwerkjes: „De drie Princessen" door Jan Nieland. Een Chinese vertelling waarin drie naar een eenzaam eilandje verbannen princessen reikhalzend uitzien naar een vaartuig, dat hun de vrijheid kan teruggeven, Al wachtende worden ze oud en.... kinds: ze spelen aan het strand als kinderen met zand. Dit prachtig uitgevoerde werkje werd zo gewaardeerd, dat van alle zijden werd verzocht om herhaling, waaraan werd voldaan met 't gevolg, dat het zo mogelijk nog mooier werd gezongen. Een groot succes voor koor en dirigent! Met „Die Jahreszeiten" van Haydn werd de koorzang be ëindigd. Prachtig klonk het „Chor der Landleute", dat eindigde met de hartstochtelijke roep om de lente: „O komm, und weile langer nicht". De baszanger Bjelke, die deze avond optrad voor zijn collega Laurens Bogtman, die wegens ziekte deze avond verstek moest laten gaan, maakte bij zijn eerste optreden in Schoorl vele vrienden. Aan de vleugel begeleid door Simon Halie, bracht hij ten ge hore „Irrlicht" en „Wohin" van Schubert en „Der Rattenfanger" (und Madchenfanger) van Hugo Wolf. Later oogstte hij o.m. nog groot succes met een viertal ne gerliedjes. Simon Halie, die hier zoetjes aan een goede bekende is ge worden, gaf o.m. met groot meesterschap een gevoelvolle ver tolking van Schubert's „Impromp tu in Bes gr. t." en demonstreerde verder zijn talent met „Polonaise in As. gr. t." van Chopin en composities van Strausz. Summa summarym: een schit terend geslaagde uitvoering, waar op koor, dirigent en solisten met de meeste voldoening kunnen terugzien, een avond van hoog kunstgenot, die nog lang in her innering zal blijven bij het dank bare publiek en tenslotte een avond, waarop het kleine Schoorl trots kan zijn. SCHOORLSE BRIDGECLUB Uitslag van de Dinsdag j.l. gehouden wedstrijd: 1 en 2. Mevr. v. Wijk Jr.- Mevr. Timmerman 69 v. Twuijver-v. d. Lelie 69 3. Haasbroek-Aalders 72,5 4. Mevr. de Wilde-v. Wijk 77,5 5. Visser-Nieuwland 81 6. Repko-Pasma 81,5 7. Fam. Jochems 83,5 8. Mevr. v. Wijk Sr.- Mevr. Repko 86 9. Jonker-Half 94,5 10. Mevr. Verboom- Mevr. IJssels 95,5 Schoorl's Gemengd Koor Dinsdagavond 8 uur. EEN REUS GEVELD De tijd, die niets verschoont, spaarde ook niet de 250-jaar oude iep voor de Rustende Jager. Hoevelen zullen in de loop der jaren niet een ogenblik verpozing hebben gezocht, onder het lover van deze reus en hoevelen zullen zich daar niet hebben verkwikt met een frisse dronk. Indien dit oudje klappen kon, wat meldde het alMaar hij is niet meer, helaas. VOETBAL Wieringerwaard en Vrone waren Zondag j.l. zo verstandig om gelijk te spelen (1 1), waar door zij 13 punten behaalden. Als Schoorl Zondag a.s. thuis van Vrone mocht winnen, hebben onze plaatsgenoten 12 punten, zodat z*j met L.S.V.V. aan de promotie- en degradatiewedstrij den zullen moeten deelnemen. Met de laatste twee uit klasse 4B, no 11 van klasse 4C en de kampioen van afd. IC van de afdeling Noordholland, zullen Schoorl en L.S.V.V. om twee plaatsen in de K.N.V.B. moeten strijden. Schoorl zal dus nog 5 thuis- en 5 uitwedstrijden moeten spelen, de eerste vermoedelijk op 20 Maart. Geen enkel elftal van Schoorl mocht Zondag j.l. het zoet der overwinning smaken. De uitslagen waren: Vios 2 Schoorl 2 (Gouden Kruis) 2-1. Schoorl 3—Berdos 3 1-7. H.R.C. d Schoorl a 4-0. Het programma voor Zondag a.s. luidt 10.45 u. Alcmaria d—Schoorl a 11 u. Schoorl 2Randers 3 2.30 u. Schoorl IVrone I VERGADERING DIABETICI Dezer dagen vergaderde de afd. Alkmaar en Omstr. van de Ned. Ver. ter behartiging van de belangen voor Suikerzieken. De afd. bestaat thans 9 maanden. In samenwerking met het hoofd bestuur der N.V.S. werd het volgende bereikt: voor de leden werd beschikbaar busgroenten o.m. snij- en sperciebonen, an dijvie, appelmoes, amandelen, pin da's en pindakaas. Al deze arti kelen waren destijds bijna niet te krijgen. Ook worden voor hen speciale versnaperingen samen gesteld, zoals neodrop, neofruit, neomint, pastilles enz. Bovendien zijn er voor de suikerpatiënten chocoladerepen door Ringers en Bensdorp geproduceerd. Deze zijn verkrijgbaar op vertoning van de lidmaatschapskaart der N.V.S. Er werd nog met nadruk op ge wezen alleen artikelen te kopen voorzien met garantiezegel der N.V.S. De afdeling is thans, na 9 maanden, gegroeid tot bijna 100 leden. De voorzitter merkte op tevreden te zijn, doch lang niet voldaan. Alkmaar Omstr. telt plm. 300 suikerpatiënten. Spr. zou niet eerder tevreden zijn voor dat allen zijn ingeschreven. Er worden dieet-cursussen gegeven. Men kan zich hiervoor opgeven bij de secretaris A. Prins, Nw.- Niedorp. Dit jaar zal een propaganda film gaan draaien, om er op te wijzen hoe belangrijk het is lid der N.V.S. te zijn. Tot bestuursleden werden ge kozen H. R. J. GroothofF, voor zitter A. Prins, Secr., Jb. Stein, penningm., de dames Stufkens en Kampen-Peereboom, J. IJspeert en N. Kaan. DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro M7071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen de Haan's Boekhandel, Stationsstr. Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P. Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijsf 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1949 | | pagina 1