BERGEN faan^MsU&UotkeeU SCHOORL EGMOND AAN ZEE NIET SPORTIEF AA ft VRIJDAG 11!'MAART 1949 26c JAARGANG No. 10 Verschijnt tc Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef DE BERGER KUNSTKRING besluit 't seizoen met artistiek cabaretprogramma Het bekende ensemble Wim Sonnevejd trad Donderdagavond in De Rustende Jager voor de Berger Kunstkring op met een programma, dat buitengewoon in de smaak viel van het publiek, dat de zaal tot het laatste plaatsje vulde. Voor de pauze werd gegeven „Het lied van Pierrot", een pan tomime van Wim Sonneveld. Schitterend beeldde Hetty Blok de oude vrekkige koppelaarster uit; prachtig waren ook Wim Sonneveld als Pierrot, de arme dichter die van liefdesverdriet niet meer kon zingen, Lia Dorana als Colombine, Cruys Voorbergh als Harlekijn, die met Colombine ging strijken, en Georgette Hagedoorn als Muze. Velen zullen even hebben ge keken naar dit stuk, waarvan enkele scènes deden denken aan Les enfants du paradis van Jean Barrault, maar allen waren vol waardering voor het meesterlijke spel. Na de pauze trad het gezel schap op met een zeer gevarieërd cabaret-programma, dat artistiek op hoog peil stond. Georgette Hagedoorn bracht o.m. het laatste liedje van Louis Davids: Klap eens in je handjes. Lia Dorana kwam met een on deugend liedje met het refreintje als je de geliefde man niet met je kussen hebt weten te behouden, dan zullen je tranen hem niet bij je terug brengen. Hetty Blok deed Fanny na en verbaasde het publiek met haar nummer polsstok-hoogspringen. 4 meter 85. Hoe bestaat het? Het hele gezelschap had groot succes met Humulus de Stomme en verschillende chansons mimees, als Marlborough va - t - en guerre, een oud Frans straat liedje met een levend draaiorgel en.... Zeg kwezelken wilde gij dansen, een schitterend slotnum mer, dat gevolgd werd door een minutenlang applaus. Een baby van \0 maanden debuteert Dit mag U wat ongelofelijk schijnen doch als U de moeite wilt nemen verder te lezen dan zal U blijken, dat het de volle waarheid is. In Mei 1948 werd opgericht het Kinderkoor v.d. Koorvereni ging „Bergen" o.l.v. Mevr. C. Morée-Dol die kans zag in tien maanden het koor, dat inmiddels gesplitst werd in twee klassen, zover te brengen, dat het Don derdag 17 Maart a.s. kan optreden met een programma', dat het be luisteren zeker ten volle waard zal zijn. Moge het resultaat van dit optreden zijn, dat vele ouders alsnog zullen besluiten hun kinde ren naar de repetities van dit koor te zenden. Deze worden iedere Donderdagmiddag gehou den in het Verenigingsgebouw, Karei de Grotelaan, Bergen. Zoals U elders in dit blad kunt lezen zal aan dit concert medewerking verleend worden, door de Berger Accordeonver eniging o.l.v. de heer A. v.d. Wol ff' n eveneens nog zeer jeugdige welke op 19 Februari 1.1. debu teerde en een zeer goede pers had. Uit dit blad nemen wij een ge deelte van de recensie over. Hierin lezen wij o.m. Het eerste op treden werd een volledig succes. De gewekte verwachtingen werden niet beschaamd en het in groten getale opgekomen publiek heeft op ondubbelzinnige wijze blijk gegeven van zijn waardering voor het gebodene. Ook het solistisch optreden van verschil lende leden had alle waardering. Toont uw belangstelling voor het streven van Bergen s jeugd om op vocaal- en instrumentaal gebied iets goeds te brengen door dit concert te bezoeken. Een opwekking gericht tot de „vrienden van het boek" in BERGEN In de Alkmaarse gevangenis bestaat, zoals in iedere Neder landse gevangenis een bibliotheek. Dat dit zo is mag wel als alge meen bekend worden veronder steld, vooral nadat tijdens de oorlog lieden, die anders nooit met de gevangenis kennis zouden hebben gemaakt, dank zij die bibliotheek enige steun vonden om een lange verveling tenminste in enige mate het hoofd te bieden. Minder bekend zal het zijn, dat deze bibliotheken dikwijls zeer onvoldoende zijn voorzien en voor het grootste deel bestaan uit verouderde lectuur van z.g. stichtelijke strekking, die niemand meer kan boeien. Dit is o.a. het geval in de Alkmaarse gevangenis en dit is de reden dat plannen worden beraamd om daarin ver betering te brengen. Het schamel bedrag, dat het Rijk beschikbaar kan stellen is ten enenmale on toereikend, omdat helaas ook deze levensmiddelen voor de geest zo schrikbarend duur zijn geworden Het is waarschijnlijk niet geheel overbodig dit plan hier iets nader toe te lichten. Een kleine com missie stelt zich «n.l. voor ogen in Bergen een beroep te doen op de hulp van velen, die, naar haar verwachting, zullen inzien,- dat een algemeen belang wordt gediend wanneer in een gevan genis goede boeken ten dienste der gevangenen en hun verzorgers staan. Bovendien meent de com missie, dat juist in Bergen een goed resultaat kan worden bereikt, omdat er meer dan elders ware boekenliefhebbers wonen, van wie belangstelling ook voor deze speciale bibliotheek mag worden verwacht. Het is niet eenvoudig om te zeggen hoe een goede gevangenis bibliotheek moet zijn samenge steld. Er zouden uitvoerige be schouwingen aan kunnen worden gewijd, nauw samenhangende met andere beschouwingen over wat een gevangenis behoort te zijn en over soorten van gevange nissen en opvoedingsinr-ichtingen. Dat moet hier achterwege blijven. Vertrouwd mag worden, dat in Bergen wel begrepen zal worden, dat in een huidige gevangenis (die langzamerhand in velerlei opzicht anders is geworden dan vroeger omdat de gevangenen daar of overdag elders productief werken en men zich tegelijkertijd bezig houdt met hun selectering en ontwikkeling) de bibliotheek zo gevarieërd mogelijk moet zijn samengesteld. Dat er zich dus niet uitsluitend „stichtelijke" lec tuur in moet bevinden en niet uit sluitend „ontspannningslectuur, maar vooral goede en degelijke boeken waaruit een man of vrouw van normale ontwikkeling (lagere school, MULO en soms ook nog wel eens wat meer „geleerd") iets goeds uit kan putten en zo mogelijk op een wijze, dat hij later nog eens naar een boek grijpt. Het zal ook duidelijk zijn, dat een bepaald soort boeken geheel ongeschikt is, in de eerste plaats alle z.g. sensatielectuur en in de tweede plaats boeken, die men door hun realisme of een bepaalde al of niet verantwoorde litteraire vorm niet in handen kan geven van een nu eenmaal wat extra gevoelige en ook wat ge makkelijk kwetsbare gemeenschap. Ook te moeilijke lectuur is uit- 'gesloten al zal het niet steeds gemakkelijk zijn uit te maken wat moeilijk of te moeilijk is. Een enkel voorbeeld ter ver duidelijking. Detective verhalen (hoe verdienstelijk zij in hun soort ook kunnen zijn) zijn ongeschikt. Daarentegen komen romans in aanmerking, zoals het werk van schrijvers als de Man, Coolen, den Doolaard, Zandstra, of (in vertaling) Jules Verne, Pearl Buck, Cronin, Melville (Moby Dick) Stevenson (Treasure Island) of Fournier (Le grand Meaulnes). Een geheel willekeurige greep, maar die enig idee kan geven van het soort werken dat wordt bedoeld. Daarnaast komen in aanmerking historische verhalen en alle populair wetenschappelijke werken zij het wat medische en biologische betreft slechts na grondige selectie. Verzamelingen van poëzie worden veel gevraagd terwijl ook ingebonden jaargangen van tijdschriften al of niet met illustraties welkom zijn. De lezerskring moet vooral ook niet worden onderschat. De commissie stelt zich in de eerste plaats een boekeninzameling voor. Zullen inderdaad niet heel wat bewoners van deze duinstreek enige gave exemplaren in hun bezit kunnen en willen afstaan En zou het niet wat beschamend zijn wanneer de resultaten beneden de verwachting bleven? Bovendien meent de commissie, dat gelden moeten worden in gezameld bestemd voor de aan koop van boeken. Vrees, dat on geschikte boeken worden aan gekocht behoeft niet te bestaan; niet de commissie zal de aan koop beoordelen, doch diegenen die van rijkswege daartoe zijn aangesteld. De directeur spreekt een belangrijk woord mee en dat is zeker in Alkmaar een goed ding, want de tegenwoordige directeur is op het gebied van boeken en wat daarmee samen hangt, om het zo bescheiden mo gelijk te zeggen, geen vreemde. Een ieder, die mee wil helpen tekene daarom in op de lijst, welke zal worden aangeboden en waarbij de gelegenheid bestaat, behalve tot geldelijke bijdragen op te geven of boeken kunnen worden afgehaald. Wil men het de commissie wat gemakkelijk maken stort dan uw gewaardeerde bijdrage op girorekening no. 377256 ten name van Mr F. Zeiler te Bergen en laat uw be schikbare boeken bezorgen aan een der navolgende adressen. Twijfelt men omtrent de keuze, dan is de commissie gaarne be reid tot advies. Mr A. D. van Regteren Al- tena, voorzitter van de Reclas- seringsraad. Buerweg31, tel. 2668; Mr J. N. Alblas, (prot. Christ. Reel. Ver.), Maesdammerlaan 3, tel. 2670A. G. v. d. Hilst, (Leger des Heils), Breelaan 5 M. W. P. Kappen (R K. Reel. Ver.), Notweg 22, tel. 2770Mr F. Zeiler, (Ned. Gen. tot Reel.), Nachtegalenlaantje 17, tel. 2168, giro no. 377256. KERMIS Donderdagmorgen vond te Bergen de inschrijving plaats voor de op 2, 3, 4 en 5 Juli te houden kermis. De prijzen, die de onder nemers bereid waren te besteden voor een standplaats, verschilden niet veel aan die van het vorige jaar. Er waren inschrijvingen voor een draaimolen, een hangmolen, een zweefmolen, ee,n rups, een autoscooter, een schommel, een spin, een golfbaan en een kari- mata en verder voor tal van kramen. Burgerlijke Stand Bergen ZONDAGSDIENST ARTSEN BERGEN's BRANDWEER De brandweer, die steeds paraat is en na oproep per tel. no. 2626 onmiddellijk uitrukt om de strijd tegen de rode haan aan te binden, mocht dezer dagen na haar op treden te Bergen aan Zee, van de Nederlanden 1845 een zicht baar blijk van waardering ont vangen in de vorm van een enveloppe met inhoud. BSV-VVW0-2 BSV speelde Zondag z'n laatste wedstrijd in deze competitie tegen de candidaat-kampioen WW. De gasten hebben welverdiend overwonnen, maat- ze hebben hard moeten werken voor de twee kostbare puntjes, die ze mee naar huis mochten nemen. Over het algemeen was het een matige wedstrijd. Het spel van de thuisclub was te veel onsamenhangend en het verrassende element ontbrak. Enkele aanvallen hadden meer succes verdiend, maar de lat speelt nu eenmaal ook een rol. Voor de rust kregen beide elf tallen enige mooie kansende gastheren wisten het viermaal tot een corner te brengen en de gasten tweemaal, maar de rust ging in met 00. 5 minuten na hervatting van het spel werd een mooie aan val van WW met een beslissend schot bekroond. 01. De gasten hadden de leiding en lieten die niet meer los. Er werd verder hard gewerkt, het publiek spoorde de spelers met luide kreten aan, maar de mannen onder de lat waren niet te passeren. De gastheren kregen nog een maal een corner te nemen en de gasten driemaal, maar doelpunten bleven uit. tot 5 minuten voor het einde V.V.W. nog eenmaal scoorde. 0—2. GESLAAGD 9 Maart slaagden te Haarlem voor de Coöp. Modevakschool Vereniging U. A. voor Costu- mière, de dames A. Baars en Tr. Masteling opgeleid door de Mode vakschool te Schoorl, directrice mej. G. Dapper. SCHOORLSE BRIDGE CLUB De uitslag van de Dinsdag j.l. gehouden wedstrijd was: 1 Half Sr.Jonker 70 2 Mw de Wildevan Wijk 72 3 van Twuyverv. d. Lelie 73,5 4 Mw Arpeau.IJssels 75 5 Half JrJes 83,5 6 en 7 Mw v. Wijk Sr.Mw Repko 84 BeeldmanBekker 84 8 Mw v. Wijk Jr..Mw Timmer man 86 9 en 10 Mw Bouman Repko 91 HaasbroekAalders 91 VOETBAL Schoorl I heeft haar laatste wedstrijd hoewel zij met vier invallers speelde tegen Vronel met 21 gewonnen. Weilanden Verhage zorgden er voor, dat Schoorl met de rust de leiding had met 2—0. In de tweede helft kreeg Vrone een paar meter voor het doel een indirecte vrije schop te nemen. Hieruit- mocht niet direct gedoelpunt worden. Hij moest tweemaal overgenomen worden, voordat alles volgens de regelen geschiedde, maar toen kwam de bal na enige schermut selingen in het doel terecht. De overwinning op Vrone mocht Schoorl overigens weinig baten, want zij bleef één punt onder Vrone en Wieringerwaard, zodat Schoorl met L.S.V.V. aan de promotie- en degradatiewed strijden zal moeten deelnemen. De omstandigheid, dat SchoorlI van de laatste vijf wedstrijden, welke zij gespeeld heeft, geen enkele heeft verloren, kan haar met vertrouwen de degradatie wedstrijden doen tegemoet gaan. Natuurlijk moet er aangepakt worden, niet alleen op Zondag, maar ook in de week. Oefenen en nog eens oefenen is de bood schap. Het is nog niet bekend, wan neer de degradatiewedstrijden 'n aanvang zullen nemen. Vermoe delijk 27 Maart. Geheel Schoorl zal in de komende tien wedstrijden aan de „Rode Leeuwen" haar morele steun moeten geven. Het tweede elftal verloor Zon dag geheel onnodig met 2—1 van Randers 3. De kansen, welke de onzen kregen, waren talrijk, maar slechts één werd er in een doel punt omgezet. Aanbesteding B. en W. van Egmond aan Zee hebben aanbesteed bestra tings- riolerings- en andere werken op en rond het oude Pompplein. De hoogste van de 25 in schrijvers was de Firma de Rooij uit Hoofddorp met f 91297, de laagste de Firma Bunschoten uit Haarlem met f 43747,—. De gunning zal binnen een maand plaats hebben. Departement Egmond der maatschappij tot nut van 't Algemeen Het Departement Egmond van het Nut hield Woensdagavond in de zaal van „Het Witte Huis" aan de Voorstraat te Egmond aan Zee haar derde Nutsavond tijdens dit seizoen. De voorzitter, Ds Plug heette de talrijke aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder de spreker van deze avond, de heer C. F. B. Köhnert, die tot onder werp had: „Radar, het moderne radiowonder". Aanvankelijk gaf spreker een uiteenzetting van de bouw van het Heelal volgens de theorie van Newton. Volgens Huygens is de ruimte gevuld met een stof, die hij aether noemde. De zon zendt warmtetrillingen uit, die voortgeplant worden door de aether. Met behulp van electrici- teit zijn de zenders in staat een zelfde soort trillingen uit te zen den. Hierna zette spreker het beginsel van de radio uiteen. Vervolgens kwam de heer Köhnert terecht bij de Radar. Dit woord, dat een afkorting is van „Radio detection and ranging" betekentAfstand en richting be palen met behulp van radiogol ven." Na de pauze ging spreker dieper in op het begrip Radar, dat met grote belangstelling door de aanwezigen werd aangehoord. Schaakclub Egmondia I KAMPIOEN Het eerste tiental van de Eg- mondse Schaakclub heeft de race naar het kampioenschap in haar afdeling met goed gevolg afge legd. De laatste wedstrijd tegen D.O.S. II uit Alkmaar werd met overtuigende cijfers gewonnen. De einduitslag was 82. Een fraaie prestatie is wel, dat Egmondia I ongeslagen kampioen werd. Alle wedstrijden werden gewonnen. Een felicitatie is hier op zijn plaats. De uitslag der borden was als volgt: Egmondia Alkmaar 1 J. de WaalObdam 1-0 2 J. Koopman—de Boer 0,5-0,5 3 J. van DonVan Hoven 1-0 4 A. Heere—Nijman Sr. 1-0 5 J. ZijpWillemse 1-0 6 G. v.d. BrinkGoljé 1-0 7 A. v.d. BergWouters 1-0 8 C. BlokAppel 1-0 9 H. Franse—Van Leeuwen 0-1 10 P. MantéKooi 1-0 8^2 Het tweede tiental Dit heeft alle wedstrijden in haar afdeling verloren. De uitslag van de laatste wedstrijd tegen V.V.V. 4 was 9-1 voor V.V.V. Het tweede tiental staat nu op de onderste plaats in haar afdeling. Wie zijn hersens kan verrijken - ondersteld dat hij ze heeft - laat geen goede tijd verstrijken die hem daartoe kansen geeft. Wie verstandig is wil leren - nimmer is men aan een end! In de mens schuilt het begeren naar nog meer. En zo verwent Onze „Duinstreek" zijne vrouwen met veel kostbaar materiaal, om haar eigen sfeer te bouwen. Weten wij dat allemaal? Ziet, de welgemeende Wenken (zeker! voor een deel bekend) zetten ons toch weer aan 't denken Kom, dat maar eens aangewend! Of: Dit lijkt een beetje wijze dan de mijne, nu ik 't lees: het voorkomt een budgetsrijze 't mindert m'n slijtagevrees En hoe makkelijk zich behelpen door de juiste handengreep om geen vakman te overstelpen, met z'n uren in de kneep! Ons past dankb're kennisname, want het vriendelijk betoog brengt ons alleszins bekwame huishoudtrucjes onder 't oog. Maar die het „ook zelf wel weten" naar vooringenomen praat, zien zich al te snel versleten, eindigen soms desperaat.... „Wenken" wil ons niet beleren, maar ziet helpend naar ons om wie volhardt in het negeren is een wijsneus en doet dom. HUISVROUW UITSLAG BRIDGEWEDSTRIJD van 8 Maart A-klasse Gebr. v. d. Molen 41,5 Karels-de Waard 39 Dekker-Smit 38 Hopman-Ruiter 36,5 Gebr. Hopman 35,5 Huiberts-de Raadt 35 Bas-v. Winsum 34 De Goede-Koper 32,5 Admiraal-de Raadt 32 B-klasse Apeldoorn-Liefting 33,5 Heddes-v. Pel 28 Scholten-Leijen 26,5 Burger-Rozing 22,5 Pepping-Groot 22 Gebr. Dekker 17,5 C-klasse Hartgrink-Burger 71 Gouda-v. Egmond 62,5 Zwart-Duin 61 Hopman-Verver 57 Huiberts-Baltus 55 Hopman-Modder 52,5 Jonker-Groen 52 Karels-Kleij 43,5 Gouda-Mevr. Dekker 43 Groot-de Waard 42,5 Vol verwachting stonden Zon dagmiddag de adspiranten van de voetbalclub Egmondia op het sportpark klaar om kampioen te worden door een overwinning op de adspiranten van Randers. Vele honderden toeschouwers waren opgekomen om dit ver wachte heuglijke feit mee te maken.. Wie schetst echter de teleurstelling van de jeugdige Egmonders, toen bleek, dat de tegenstanders niet verschenen? Wat bleek achteraf het geval? De Randers-adspiranten verwacht ten, dat hun eerste elftal kam pioen zou worden door een over winning op de Egmondse Zee vogels en wensten eveneens dit feit mee te maken. Dies waren ze rustig in Alkmaar gebleven, ondanks de nog Zaterdag te voren gegeven verzekering, dat zij zouden komen, waagden er een tientje boete saan en lieten op het Egmondse sportpark hun tegenstanders in de kou staan. Dit was buitengewoon onspor tief, heren van Randers weekttad „DE DUINSTREEK" Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen de Haan s Boekhandel. Stationsstr Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P. Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 3.24 per jaar f 0.81 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m met een minimum van f 1 van 27 Februari tot en met 6 Maart 1949 Geboren; Gustaaf Jan, z.v. Jan Ver burg en Geertruida Marie Hoogvorst. Willem Arian Bernhard, z.v. Willem Arian van den Bosch en Aaltje Admiraal. Nicolaas Jozephus Maria, z. v. Johannes Cornelis Min en Aaltje Prak. Wilhelmina Maria, d.v. Wilhelmus Dek ker en Maria Emma Ruyter Ondertrouwd: Everardus Bernardus Groot en Theodora Catharina Marga- retha Hoedjes. Johannes Jacobus Hoedjes en Annie Greta Godijn. Antonie Albertus Wissink en Froukjen Nijboer. 13 Maart Dr VAN GELDER, Tel. 2027

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1949 | | pagina 1