99 99 BERGEN BERDOS—A.P.G.S. BERGEN-RXA.RC. FILMNIEUWS. SCHOORL EGMOND AAN ZEE VRIJDAG 25 MAART 1949 26e JAARGANG No. 12 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Bmnen en Egmond a. d. Hoef 10-jarig beslaan commissie voor Volkshoge- schoolwerk 24 Maart 1949 Ledenweekeinde en V olkskunstten toonstelling Dat reeds enkele maanden na de bevrijding, September 1945, voor Noordholland in het ge bouw „De Zandhoeve" een Volks hogeschool kon worden geopend, is mogelijk gemaakt door het voorbereidende werk van de Commissie voor Volkshogeschool- werk in Noordholland, die op 24 Maart 1939 werd opgericht en die in verschillende plaatsen in Noordholland Volkshogeschool- dagen inrichtte en weldra ook 2 Volkshogeschool-cursussen voor meisjes, 1 van 5 weken in Schoorl, 1 van 2 weken in de Wieringer- meer, beide onder leiding van Hermien v. d. Heide. Tijdens de bezetting kon al spoedig niet anders meer dan in stilte gewerkt worden, maar de onderlinge band van de vrienden van de Volkshogeschool werd aangehouden, zodat men direct na de bevrijding weer aan het werk kon gaan. Nog steeds vormt deze com missie, inmiddels aanmerkelijk uit gebreid, het College, waarin een enkele maal per jaar de hoofd lijnen van het Volkshogeschool- werk in Noordholland worden besproken. Ditmaal zal zij op 24 Maart a.s. bijeenkomen ter herdenking van het 10-jarig bestaan, terwijl op 26 en 27 Maart op „De Zandhoeve" een ledenweekeinde wordt gehouden, gewijd aan het thema „Nederland '39-Nederland '49". Tevens wordt te dezer ge legenheid op ,,'t Oude Hof" een kleine tentoonstelling van oude volkskunst gehouden. Deze ten toonstelling is te bezichtigen van 25 tot 30 Maart (met uitzonde ring van Zondag 27 Maart) tel kens van 4-6 uur des namiddags. En maar wassen.... en maar plassen. Veertig jaren lang 1 1909-1949 De was- en strijkinrichting „De Lelie", van de firma C. Veer, vader, zoon en schoonzoon, her dacht haar veertig jarig bestaan. Het was in 1909, dat de oudste firmant, gewapend met een was bord, een boender en een oude fiets de strijd om het bestaan be gon, de grondslag legde voor het nu zo bloeiende, moderne bedrijf. Zorgen, teleurstellingen, tegen slagen waren ruimschoots zijn deel, maar Veer wist van aan pakken en doorzetten, al maar wassen, almaar plassen, peraspera ad astra, langs hobbelige wegen bereikt men de sterren en de jubilaris slaagde. Begonnen aan de Geesterweg te Alkmaar, ver huisde hij later naar de Oudegracht, waar een paar machines plaats konden vinden, om later alles te verplaatsen naar de Baangracht. De handkar maakte plaats voor paard en wagen, die op hun beurt moesten wijken voor een auto. 20 jaren werd gezwoegd op het Zeglis, maar het ging steeds excelsior. In 1946 werd domicilie gekozen aan het Achterpad te Bergen. Heel wat herinneringen uit het begin van zijn loopbaan weet de heer Veer nog op te halenhoe hij soms elf centen in een week verdiende, hoe hij soms tot 's nachts twee uur in het touw was, hoe de Duitse Kroonprins op Wieringen tot zijn klanten behoorde.... enz. Hij houdt zich aan de Zwitserse spreuk, die wil, dat we leven als een zonnewijzer, de prettige, hel dere uren slechts tellen en de duistere in de duisternis laten. Op de druk bezochte receptie in het Oranje Hotel kwamen vele vrienden, kennissen enz. de familie Veer de hand drukken, hen geluk wensen met het bereikte en alles goeds toewensen voor de toekomst, 's Avonds was het feest in de tot een bloemenhof herschapen zaal van het Oranje Hotel. Nadat allen de vele fraaie bloemstukken hadden bewonderd en enkele ogenblikken hadden stilgestaan bij het prachtige staaltje van banketbakkerskunst (een wasserij met bleekveld en drooglijn vol met alle mogelijke textielproducten en geflankeerd door twee lelies), staken verschillende sprekers hun rhetorisch vuurwerk af en werden cadeaux aangeboden. En toen.... reed, terwijl Han Moeskops lustig op het klavier trommelde, de rode auto van De Lelie het toneel op, hu niet met een lading was- en strijkgoed, maar met een vrachtje artisten, het Bergens Cabaret o.l.v. H. Dekkinga, dat tot taak had de avond te maken tot een onvergetelijke feestavond en.... daarin volkomen slaagde. De conferencier Dekkinga had gauw contact met de zaal en lijmde de verdere nummers handig aan elkaar, de schetsjes, de zang nummers van de Krontjong Wongs, de Zingende Zwervers, de solo zang, de voordrachten en.... de hersengymnastiek. Het was alles tiptop. En nu op weg naar de gouden mijlpaalGoede reis en behouden vaart! ZONDAG 27 MAART HONDENRENNEN IN BERGEN Nadat het vorig jaar de wed strijden van de Ned. Honden- renvereniging te Beverwijk waren gehouden, is thans besloten de jaarlijkse wedstrijden in Bergen te houden. A.s. Vrijdagmorgen zal men op de Vinkenkrocht aan de Breelaan van deze unieke sport kunnen genieten. De aanvang is gesteld op 10 uur. 63 honden zijn ingeschreven, het hoogste aantal dat na de oorlog aan een dergelijke wedstrijd deelneemt. De beroemdste Greyhounds uit het land zullen aan de start ver schijnen. Uit de wereldberoemde kennel van de heer De Vries uit Zaandam zullen 10 windhonden deelnemen, w.o. de houder van het Europees record: de Grey hound „Winnipeg" en de Neder landse recordhoudster „Cleopatra" Als attractie zullen een aantal chow-chows van inwoners uit Bergen aan de rennen deelnemen, die echter afzonderlijk zullen starten. Wij raden een ieder, die daartoe in de gelegenheid is, aan, deze rennen, die uniek zijn voor Bergen, te bezoeken. De entrée- prijs is slechts 25 cent. Kaarten verkrijgbaar aan het ingangshek vooraan de krocht. Gemeenteraads verkiezingen De gemeenteraadsverkiezingen zijn weer in zichtde tweede Dinsdag in Mei behoort de can- didaatstelling plaats te vinden. Met het oog hierop hield het Middenblok Donderdagavond in Hotel Kreb een bijeenkomst onder voorzitterschap van de heer Jb Swaag. Er werd besloten samen te werken met V.V.D. en uit te komen met één candidatenlijst onder de naam van Middenblok- V.V.D. De samenwerkende groe pen zullen elk vier candidaten aanwijzen, waaruit de groslijst zal worden samengesteld met als aanvoerder een V.V.D.-er. Het Middenblok koos tot can didaten: 1. De heer Jb Swaag, 2. de heer A. M. de Lange, 3. Mej. J. Kreb en 4. de heer G. Fransen. Met een gedachtenwisseling over een te vormen propaganda- com missie werd de vergadering beëindigd. BABY-CONCERT Twee baby's concerteerden in De Rustende Jager voor een in groten getale opgekomen publiek het tien maanden oude „Kinder koor van de Koorvereniging „Bergen en het enkele maanden oudere zusje „de Berger Accor deon Vereniging". Het was een lust voor oog en oor de jeugdige debutantjes onder leiding van Mevr. C. Morée-Dol met volle overgave in actie te zien en hen hun eenvoudige, aardige liedjes met hun zilveren stemmetjes te horen zingen, zuiver van toon en uitspraak. HetVocale gedeelte werd af gewisseld met een instrumentaal gedeelte, verzorgd door de Berger Accordeon Vereniging o.l.v. de heer A. van der WolfF. Als enkele weken geleden oogstten deze jonge muzikantjes ook nu weer luide bijval. Ook op het gebied van decla matie bleek de jeugd thuis te zijn heel verdienstelijk droegen enkelen een nummertje voor, als Timmer lui, de Rentenier enz. Al met al een goed geslaagde avond, die stellig bij velen de lust zal hebben doen ontwaken om mee te doen. 12 'ƒ2 jaar MET NAALD EN DRAAD Nog enkele dagen en onze plaatsgenoot, de heer H. v. d. Elsken, kan de dag herdenken waarop hij voor 12'/2 jaar te Bergen zijn atelier voor dames- en herenkleding opende. Ofschoon het geen gouden, zelfs geen zilveren jubileum betreft, is het bereiken van de koperen mijlpaal voor hem toch aanleiding even van zijn tafel af te glijden, naald en draad een ogenblik te laten rusten en een terugblik te werpen op de periode, die achter hem ligt. Was het begin, als alle begin, vaak moeilijk, de jubilaris erkent met dankbaarheid, dat hij niet slecht geboerd heeft. Alleen de evacuatietijd bracht nieuwe moei lijkheden, maar na de bevrijding ging het weer excelsior en breidde hij het terrein zelfs uit met japonnen. Dankbaar voor de eerste 12'/2 jaar gaat de jubilaris met moed en vertrouwen zijn weg vervolgen naar de zilveren paal. Goede reis en veel succes. WIT GELE KRUIS Het Wit-Gele Kruis hield dezer dagen zijn jaarvergadering. Na een verslag van de kas- commissie over 1947 en 1948 werd de penningmeester decharge verleend. Het batig saldo per 1 Januari 1949 blijkt te zijn ver minderd met f 700,—, zodat het nieuwe jaar aanving met een saldo van f 666,De heer C. Smit verzocht het Bestuur alle pogingen in het werk te stellen om de jaarlijkse bijdrage aan het Witte Kruis voor het medege bruik van het magazijn, welke momenteel f 2,— per lid bedraagt, belangrijk te doen verlagen. Hierna ohtstond een langdurige discussie over de verhouding Witte en Wit-Gele Kruis, waarbij kwam vast te staan, dat het Wit-Gele Kruis, inzake het gebruik van het magazijn van het Witte Kruis geen enkel recht geniet, niet tegenstaande het feit, dat het Wit-Gele Kruis hiervoor jaarlijks f 900,— aan het Witte Kruis betaalt. De voorzitter, de heer P. Borst, zegde aan het slot van deze dis cussie toe, dat het Bestuur hier omtrent nog nader overleg zal plegen met het Witte Kruis. Uit het jaarverslag van de secretaris bleek, dat het aantal leden der vereniging per 31 Dec. 1948 bedroeg 451Door de Wijk verpleegster werden in het afge lopen jaar 2563 bezoeken afge legd. De sedert 1 Maart 1948 opgerichte gezinsverzorging boekte veel succes. Mevr. Beekman-van Poppel werd met haar staf van gezinsverzorgsters hulde gebracht. 6 gezinsverzorgsters hebben in 9 maanden in 42 gezinnen 555 dagen hulp geboden. De begroting voor het jaar 1949 werd met algemene stemmen aanvaard, met een nadelig saldo geraamd op f 451Als oorzaak hiervan noemde de voorzitter de grote uitgaven voor de gezins verzorgsters waartegenover slechts een bijdrage van de leden staat. Helaas biedt de gemeente noch het Rijk in deze voorhands steun middels een subsidie. Ter leniging van de directe geldmiddelennood bood de secretaris de voorzitter een couvert aan, met als inhoud een belangrijke donatie van 43 leden. Vervolgens werd de heer J. H. M. de Sonnaville, met algemene stemmen als secretaris herkozen, terwijl als nieuw bestuurslid in de vacature van Mevr. Brugman werd gekozen, eveneens met al gemene stemmen Mevr. Wouda- Oldenburg. Om de K.N.V.B.-beker BerdosWatergraafsmeer: 0-1 Berdos speelde Zondag zijn eerste wedstrijd in de K.N.V.B.- beker-competitie tegen Water graafsmeer. Een talrijk publiek heeft genoten van deze sportieve kamp tussen een vierde-klasser en een tweede klasser. Het werd een spannende strijd met vele mooie spelmomenten. Ondanks betere balcontrole en samenspel wisten de gasten slechts een 1-0 overwinning te behalen. Berdos gaf goed partij en vooral de doelverdediger P. Brakenhoff was schitterend. Hij verdedigde zijn heiligdom met tact en moed en behoedde zijn elftal voor zwaarder nederlaag. Berdos speelde vóór de rust tegen zon inde wind, die dwars over het veld stond, maakte de vele hoge ballen on berekenbaar. De gasten gingen er direct na de aftrap met de bal vandoor en kregen na één minuut al een corner te nemen, die echter niets opleverde. Snel ging het spel heen en weer. Na een kwartier ging G. Bos van Berdos er van door, omspeelde verschillende tegenstanders, loste een schot mis. Nog enige malen braken de gastheren door, maar doelpunten bleven uitook de gasten wisten hun aanvallen niet met 'n puntje te bekronen. Met 0-0 ging de rust in. In de tweede helft weer een verwoede strijd; 15 maal moest Brakenhoff ingrijpen, 5 maal de keeper van de gasten. Na 15 minuten werd het eerste en enige doelpunt in de hele wedstrijd geboren, toen Watergraafsmeer de bal onbereikbaar voor Braken hoff inkopte. Berdos gaf geen kamp, onvermoeid werd verder gestreden. Er volgden nog kansen voor beide partijen, maar er kwam geen wijziging in de stand, het tegenpuntje bleef uit, helaas, want de vierde klasser had dit ruim verdiend in deze kamp tegen een tweede klasser. BERGEN—R.KA.F.C. A.s. Zondag zal B.S.V. de voor-competitie om de K.N.V.B.- beker openen met een thuiswed strijd tegen de sterke vierde klasser R.K.A.F.C. uit Alkmaar. Deze laatste club verloor j.l. Zondag haar eerste bekerwedstrijd met klein verschil van G.V.O., hetwelk een zeer bevredigend resultaat is te noemen. De deelnemende clubs in deze voorcompetitie zijn, behalve „Bergen" W.F.C. uit Wormerveer, 2e klas K.N.V.B., G.V.O. uit Krommenie, 3e klas K.N.V.B., V.V.Z. uit Zaandam, 3e klas K.N.V.B., R.K.A.F.C. uit Alkmaar, 4e klas K.N.V.B.ANDIJK uit Andijk, 4e klas K.N.V.B. De clubs welke in deze halve- competitie de eerste en tweede plaats weten te bereiken, zullen overgaan naar de z.g. afvalwed- strijden, waarbij dan de verliezer terstond voor verdere deelname om de „cup" is uitgesloten. Interessante ontmoetingen staan dus op het programma en ver wacht wordt dat a.s. Zondag 'n grote schare voetballiefhebbers naar de Kerkedijk zal trekken. Zoals aangegeven bij de ad vertentie in dit nummer hebben de B.S.V.-donateurs geen vrije toegang tot het terrein, aangezien van Bondswege een speciale regeling voor de bekerwedstrijden is ingevoerd. „Adam had vier zonen" is een eenvoudige Amerikaanse film met een gegeven rond het huwelijk, hetwelk door Ingrid Bergman op prijzenswaardige wijze naar voren wordt gebracht. Toegang 18 jaar. „De dokter kiest een vrouw", volgt bovenstaande film in dezelfde week op. In deze film zien we een onderwerp waarover men graag piekert, het is een comedie met al het voor en tegen, vol goedgeslaagde humor. Toegang 14 jaar. ASTRA ZONDAGSDIENST ARTSEN CONCERTGEBOUW STRIJKKWARTET in Schoorl Ofschoon Alg. Welzijn met 't organiseren van een tweede avond eerst wat pech heeft gehad, kan het bestuur nu met iets heel bij zonders komen: een strijkkwartet van het Concertgebouw te Am sterdam, dat hier al eens een avond gaf ten bate van het orgel fonds, in 1946, zal op 8 April een concert geven, dat tegen lage prijs aan de bevolking wordt aangeboden. Leden van de ver eniging betalen slechts de helft. Het programma is niet te lang, afwisselend en eenvoudig: kwar tetten van Haydn, Beethoven en Dvorsjak. Ook zij, die menen, niet muzikaal te zijn, zullen hier kunnen genieten, te meer, daar de heer Jonker, die mede deze avond organiseert, telkens een toelichting zal geven op wat men zal horen. Op verzoek van de musici wordt dit concert gegeven in de kerk, die daartoe welwillend is beschikbaar gesteld. Dit belooft wel een buitengewone avond te worden. Men houde 8 April vrij E.H.B.O. In het café van de heer P. Slijkerman te Catrijp werd dezer dagen een examen afgenomen door Dr Degenaar uit Alkmaar, voor het diploma E.H.B.O. Oranjekruis. Het diploma werd behaald door de dames R. Stam, R. Delis, G. Winder en de heren N. Mosch, J. Zon, C. Bommer, A. Sevenhuysen en H. Bredewout. De opleiding was gegeven door Dr Risselada en de heer van Dalen. SCHOORLSE BRIDGE CLUB Uitslag van de Dinsdag j.l. gehouden wedstrijd: 1 Half Sr—Jonker 69 2 Mevr. Arpeau—IJssels 72 3 Mevr. v. Wijk SrMevr. v. Wijk Jr 73,5 4 AaldersHaasbroek 81 5 v. Twuyverv.d. Lelie 81,5 6 BekkerBeeldman 84 7 Half Jr-Jes 84,5 8 PinxterDiederich 86,5 9 Mevr. BoumanRepko 89 10 Mevr. de Wildev.Wijk 94 11 Visser—Nieuwland 94.5 12 Fam. Jochems 98,5 NEDERLANDSE BOERENZOONS maken kennis met het Amerikaanse Landbouwbedrijf Einde Maart a.s. zullen 32 zoons van Ned. Boeren voor de duur van een half "jaar naar Amerika vertrekken teneinde al daar kennis te nemen van de Amerikaanse landbouwmethoden. Voor dit doel zullen zij worden geplaatst op bedrijven van ver schillend karakter, een en ander in overeenstemming met de voor keur van de deelnemers. De groep zal worden vergezeld door Ir C. W. A. van Beekom, de Rijks- landb.-consulent voor de Zeeuwse Eilanden, die eveneens voor de duur van een half jaar studie zal maken van de uienteelt in de Verenigde Staten. Het initiatief voor dit leerzame bezoek is uitgegaan van de Ned. landbouw-attaché in Washington, Jhr. Ir. van Kretschmar van Veen, die, hierbij gesteund door het Am. Dep. van Landbouw, reeds in het vorige jaar stappen heeft ondernomen om deze reis mo gelijk te maken. Dank zij de medewerking van de ECA kan dit plan thans worden verwezenlijkt. De keuze van de deelnemers is bepaald door het Koninklijk Nederlands Landbouwcomité en de Christelijke Boeren- en Tuin- dersbond, welke zich tevens met de organisatie van deze reis hebben belast. Aan de ervaringen van de deelnemers zal bekendheid worden gegeven door de door dezen samen te stellen rapporten in de land- bouwvakpers te publiceren. De groep deelnemers zal op 25 Maart a.s. van Antwerpen uit met de „Edam" naar Ameri ka vertrekken. Zij zullen in New- York worden verwelkomd door de Nederlandse landbouwattaché te Washington en door vertegen woordigers van het Amerikaanse Departement van Landbouw. Na een verblijf van enkele dagen in Washington, waar zij aan de goede zorgen van de YMCA zijn toevertrouwd, zullen zij over de daarvoor in aanmerking ko mende bedrijven worden ver deeld. Zij zullen in de gezinnen van de betrokken Amerikaanse landbouwers worden opgenomen. Daar dit bezoek geheel buiten het kader van de emigratie van Nederlandse boeren naar de V.S. ligt, zullen de ervaringen, die de deelnemers daar opdoen geheel ten goede kunnnen komen aan de Nederlandse landbouw. EERSTE STEENLEGGING Woensdagmorgen wapperde de clubvlag van Egmondia feestelijk over het sportpark. Op deze schone lentemorgen waren vele belangstellenden bijeen gekomen om de eerste steenlegging bij te wonen van het nieuwe clubge bouw, dat de accomodatie van het sportpark nader zal voltooien. Als voorzitter van Egmondia legde pastoor van Zanten de eerste steen, tesamen met Anton Gul, de jeugdige aanvoerder van de Egmondia-welpen. Hij dankte het gemeente-bestuur, voor het geen dit voor de sport doet en memoreerde, hoe het sportpark was aangelegd in moeilijke tijden, door mensen, die als visser hun brood niet konden verdienen en dus noodgedwongen dit werk hadden moeten doen, wat niet temin nu dit prachtige resultaat had afgeworpen. Hij sprak de hoop uit, dat nu, op deze eerste lentemorgen, nu alles van nieuw leven spreekt, nu de dagen van afbraak voorbij zijn en de dagen van wederopbouw aangebroken zijn, de opbouw van dit clubge bouw het symbool moge zijn van nieuw leven, van herrijzenis van Egmond en van opbloei van de sport. Aan allen, die geholpen hadden de vele moeilijkheden te overwinnen, om tot stichting van dit gebouw te komen, bracht hij hartelijk dank. Burgemeester Niele sprak even eens zijn vreugde uit over de totstandkoming van dit gebouw. Hij hoopte, dat Egmondia als eerste belanghebbende, onder leiding van het energiek bestuur, zich omhoog zou werken. Nadat nog de heer Hettema, als de motor van Egmondia en de heer P. Broek, als oudste supporter een steen hadden ge legd waren allen de gast van 't bestuur in „Het Witte Huis", waar plannen voor de toekomst beraamd werden. BRIDGECLUB „DE EGMONDEN" De Bridgeclub „De Egmonden" heeft 4 nederlaag-wedstrijden uit geschreven, waarvan zij er reeds een speelde tegen de bridgeclub uit Bergen. De totale uitslag van de 3 lijnen A, B, en C was als volgtEgmond 593 en Bergen 671 Weekékd DE DUINSTREEK weer naar de Nesdijk 3e klas K.N.V.B. Donateurs geen vrije toegang. A.s. Zondag, n.m. 2,30 uur (om de K.N.V.B.-beker) Donateurs geen vrije toegang. Terrein Kerkedijk 27 Maart Dr POOT, Tel. 2423 Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen de Haan's Boekhandel. Stationsstr Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P. Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m met een minimum van f 1.- r

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1949 | | pagina 1