ft Een blijde dag voor Groet BERD0S-W.M.H.0. £ecsle Bode* dec JCe+tle- VRIJDAG 1 APRIL 1949 26e JAARGANG No. 13 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef BERGEN Holl. Hij. van Landbouw De problemen rond deT.B.C.- bestrijding De heer D. Rempt, directeur van de Stichting „De Provinciale Gezondheidsdienst voor Dieren in Noordholland" trad in de Lunchroom De Vries voor de afd. Bergen van de Holl. Mij. van Landbouw op met het onderwerp „De problemen rond de T.B.C. bestrijding". T.B.C.-bestrijding, aldus de spr„ staat wel in het brandpunt der belangstelling. Critiek wordt haar niet gespaard. Als een vee houder na jaren lange strijd en ten koste van vele offers zich eindelijk mag verheugen in een t.b.c.-vrije stal en dan plotseling weer reageerders aantreft, dan werkt deze terugslag vaak zo ontmoedigend, dat hij in arren moede uitroept: is het niet beter er maar mee op te houden!? Neen, antwoordt spr., de t.b.c.- bestrijding is belangrijk genoeg om er mee door te gaan, met het oog op de volksgezondheid is het een gebiedende eis door te zetten, ondanks alle tegenslagen. Nog jaarlijks worden een 5000 personen besmet met rundertuber- culose. Reageerders vormen tevens een gevaar voor gezin en perso neel. En dan is er de export van fokvee en zuivelproducten. Deense kaas bijv. wordt bij aankomst in Amerika direct in consumptie ge bracht, de onze niet, als afkom stig uit een niet-t.b.c.-vrij land. Nog onlangs ontging ons een wekelijkse export van 80.000 kilo melk, omdat Nederland niet t.b.c.- vrij is. Verschillende vragen dringen zich verder aan de veehouder op, o.m. of de methode van onderzoek wel betrouwbaar is. Spr. gaf toe, dat de tuberculinatie niet voor 100 pCt. betrouwbaar is, ofschoon de tuberculine beter is dan ooit. We zijn, aldus de heer Rempt, van de sta*tmethode naar de hals of ribwand over gegaan. Het is een feit, dat de staartmethode minder reageerders aanwijst, de hals- of ribwandme- thode is gevoeliger. In Friesland gebruikt men tu berculine, die bereid wordt door de Friese gezondheidsdienst voor vee. Van de Friese veestapel wordt plm. twee derde geoog- druppeld en een derde met de in-de-huidse methode onderzocht. In beide groepen komen meer reageerders voor dan in voor gaande jaren. De enting van Pirquet bij de mens, waarbij dus de mens ge- tuberculineerd wordt, levert zelfs voor de ervaren consultatiebureau arts moeilijkheden op bij de be oordeling van de reactie. Het zal moeite en geld kosten, maar de strijd moet gestreden tot het ideaal is bereikt. De vee houder moet de t.b.c. bestrijden: hij ziet elke afwijking, ruimt de reageerders op en scheidt ze op stal en in de wei van de t.b.c.- vrije dieren. Het gaat moeilijk: de kalveren apart houden gaat nog, maar voor pinken wordt 't bezwaarlijker. Spr. wees op het grote belang van t.b.c.-vrije opfok. Wei, welke niet gepasteuriseerd wordt, staat in slechte reuk. Bij zijn strijd moet de vee houder ter zijde worden gestaan door de dierenarts, die zijn volle kennis moet geven in de strijd tegen de „witte dood" en serieus moet tuberculineren. Sputumonderzoek bewijst niet voldoende, bij negatief resultaat is herhaald onderzoek vaak nodig. Spr. wees er nog op, dat z.i. de boer vergoeding behoeft voor het afslachten van slachtrijpe rea geerders en voor het aanbrengen van de nodige afscheidingen, dat voor melk van t.b.c.-vrije stallen meer dient te worden uitbetaald, dat bij het overdoen aan vet weiders van niet slachtrijpe rea geerders geschikt voor weiden een toelage in het vooruitzicht dient gesteld en gaf verder als zijn mening te kennen, dat er voor heel Nederland meerdere duizenden koeien zouden kunnen afweiden in de N.O.-polder. Maar wie zal dat betalen? Daarvoor werden verschillende wegen aangewezen. Gewaar schuwd werd ten sterkste tegen het kopen van koeien zonder een deugdelijke verklaring. Spr. ein digde zijn met de meeste aan- dacht gevolgde rede met er nog maals op te wijzen, dat t.b.c.- bestrijding niet alleen gewenst, maar ook dringend noodzakelijk is en zijn hoorders aan te sporen om vol te houden ondanks alle tegenslagen. We moeten en kunnen overwinnen. Hierop volgde een langdurige, maar buitengewoon interessante gedachtenwisseling, waarbij o.m. ter sprake kwam het gevaar, dat kippen, katten, papegaaien enz. enz. kunnen opleveren en het Deense systeem van de financiering van de strijd. De voorz., de heer H. Bruin, was de tolk van de aanwezigen, tojgn hij de spreker dank zei voor zijn uiteenzettingen en hem hulde bracht voor zijn onuitputtelijk geduld met de vele vragers. Zondag 3 April Propaganda-Feestavond van de K.J.VO. Op Donderdag 14 April geeft de Kennemer Jeugdgroep van Onthouders zijn jaarlijkse avond, waaraan het Berger Meisjeskoor, het Blauw Cabaret, de Dans groep en de Blauwe Spelers medewerken. Het Meisjeskoor staat onder leiding van Mevr. Corrie Morée- Dol en verwierf al bij velen be kendheid door het optreden voor de radio en door de verschillende concerten, die voor de gevangenen werden gegeven. De opbrengst is ten bate van een te stichten kliniek in het oude landgoed „Oud Bussum waarvoor Prof. Dr van Creveld uit Amsterdam het initiatief heeft genomen. Hier zullen chronische patiëntjes uit heel Noord-Holland worden geholpen. De K.J.V.O., die met Kerstmis voor de Oostenrijkse pleegkinde ren een feest organiseerde, meende, dat de kinderen van ons eigen volk niet mogen worden vergeten en wij doen een dringend beroep op allen hieraan mede te werken. Met het oog op dit doel worden kaarten verkocht van verschillende prijs. De plaatsen zijn voor ieder dezelfde, maar door een kleine toeslag helpt U bovenbedoelde stichting tot stand brengen. Ruth E. Schuil, Voorzitster Rie Bant, le Secretaresse- Het abstracte element in de kunst 't KCB besloot zijn lezingenreeks van deze winter met een inleiding van de heer A. M. Hammacher, directeur van het Kröller-Möller Museum op de Hoge Veluwe. Na door de voorzitter van het K.C., de heer Mr Kamp, bij de talrijke aanwezigen te zijn ingeleid, trad de spreker op met het onderwerp „Het abstracte element in de Kunst." De heer Hammacher begon met er op te wijzen, dat de abstractie, waarvoor vele jongeren zo grote belangstelling koesteren, niet iets is van vandaag, maar even oud is als de kunst zelf. Spreker noemde het geen school, maar sprak van 'n telkens weer voorkomend moment in de kunst; 'zijns inziens was het een misverstand te spreken van „abstracte kunst", juister zou zijn „de abstracte kant aan de kunst." Aan de hand van beelden op het witte doek gaf spreker een historisch overzicht in vogelvlucht vanaf de oudste tijden en wees daarbij telkens op abstracties, op wat hij noemde spanningsmomen ten. Zo leidde de spreker zijn auditorium naar de twintigste eeuw, waarin de schilderkunst nieuwe wegen insloeg. Niet de omringende wereld was thans nog uitgangspunt. Men wil het innerlijk leven uitbeelden, de fan tasie krijgt vrij spel. Spreker bracht o.m. in herinnering Paul Cezanne, van wie een stimulans uitging in abstracte richting, Picasso, Mondriaan, van der Lek e.a. De kunst moet vrij zijn, aldus besloot de heer Hammacher zijn met de meeste aandacht ge volgde uiteenzettingen, maar de betekenis van de mededelingen, die de kunstenaar ons wil doen, moet niet düister zijn. Op deze improvisatie volgde enige gedachtenwisseling, waarna de voorzitter, Mr Kamp, de spreker hartelijk dank zei voor zijn inleiding. BILJARTCLUB BergenSchoor 1 Deze vereniging heeft 20 en 27 Maart wederom haar jaarlijkse wedstrijden gespeeld. Ook deze maal gingen evenals het vorige jaar de Schoorlenaren met de overwinning naar huis. Bergen had in 36 partijen 2973 caramboles en Schoorl 2891. Een verschil dus van 82 caramboles ten gunste van Schoorl. Onder de aanwezigen merkten wij o.a. op de Edelachtbare Heer Jochems, Burgemeester van Schoorl die in zijn functie van Ere-voor- zitter alle wedstrijden bijwoonde. Na afloop der wedstrijden werd er nog een partijtje gespeeld tussen de ere-voorzitter en het ere-lid, de Heer D. Duin. De heer W. Zoon ging in deze wedstrijd met de ere-palm strijken, doordat hij alle 6 partijen wist te winnen. Het hoogste ge middelde was voor de heer N. Min met 7,13, evenals de hoogste serie welke 55 caramboles be droeg. De plaatsing der spelers in deze wedstrijd was ten slotte als volgt: 1 W. Zoon (hoogst aan tal gewonnen partijen), 2 N. Min (hoogst gemiddelde), 3 Stam, 4 de Vries, 5 P. Timmerman, 6 Boendermaker, 7 T. Timmerman, 8 D. Min, 9 Selhorst, 10 Feld, 11 Groenendaal, 12 v. Lienen. Tournooi om de K.N.V.B.-beker BERGEN - R.K.A.F.C. j 1-1 In de eerste minuut namen de gasten al de leiding. 0-1. Daarna ging het een poosje gelijk op en zoetjesaan kreeg Bergen 'n veld- meerderheid, hoewel dit niet in doelpunten werd uitgedrukt. Ongeveer een kwartier vóór de rust kwam uit een goede aanval van de gastheren de bal bij de midvoor Hottentot, die met een uitstekend schot de doelverdediger Boeters passeerde en daarmee beide partijen op gelijke voet bracht. 1-1. De thuisclub bleef in de meerderheid, maar doelpunten bleven uit. Na de rust speelde Bergen tegen de wind in, maar wist het beste van het spel te behouden. De uitvallen der Alkmaarders waren niet van gevaar ontbloot, doch de achterhoede en de midden linie van de gastheren waren zeer goed op dreef en wisten alle gevaar te bezweren. Eenmaal leek het of Brouwer zou doelpunten doch op het critieke moment werd hem de bal ontnomen. Verdere doelpunten bleven uit en zo eindigde deze op zeer goed peil staande wedstrijd met gelijk spel. Een kleine zege voor de thuisclub had de verhouding beter weergegeven. Vermeld dient nog dat de scheidsrechter het spel uit stekend leidde. Van onze bekende Bergense natuurliefhebber, de heer J. Ivangh, vernamen wij, dat Don derdag 24 Maart te Petten de eerste lentebode is gezien. Naar aanleiding van een in de pers gedaan verzoek om bericht te mogen ontvangen van de komst van de zwaluwen, kreeg hij van de heer W. Kooyman te Alkmaar een schrijven met de mededeling, dat deze op bovengenoemde datum in het nieuwe gebouw van het Hoogheemraadschap te Petten een zwaluw had gezien. Onder zijn werk hoorde hij gekwetter en kijkende in de richting van waar het geluid kwam, zag hij op een ijzeren zolderbalk een zwaluw zitten, een bode der lente. SCHOORL Eerste steenlegging van de Openbare Lagere School. Onder grote belangstelling vond Woensdag de eerste steenlegging plaats van de openbare lagere school. Een jarenlang «gekoester de wens van de bevolking gaat in vervulling, het einde van de via dolorosa, want er kan met recht van een lijdensweg worden gesproken, is in zicht. De moei lijkenheden dateren al van 1934, toen de minister kwam met zijn concentratieplannen, wat koren op de molen was van de toen malige burgemeester; die droomde van één openbare school voor heel de gemeente. Van het oude schoolgebouw, waarvan de eerste steen was gelegd in 1867, deugde plotseling niets meer, het moest verdwijnen. Maar de bevolking dacht er anders over, sprong op de bres voor het behoud van haar school. Er werd vergaderd, gerequestreerd, op een audiëntie bij minister Marchand gepleit, maar de strijd scheen hopeloos. Ten einde raad werd overgegaan tot de stichting van een vereni ging voor Bijzonder neutraal onderwijsmocht de opheffing van de openbare school toch door gaan, dan wenste men hetzelfde onderwijs onder een andere naam voort te zetten. De Koninklijke goedkeuring werd verkregen en enige tijd later zakte het onweer af. Van de stok achter de deur behoefde geen gebruik te worden gemaakt. Intussen vergat men, dat de tijd, die niets verschoont, ook de oude school niet spaarde. Einde lijk werd ingezien, dat er toch wel iets te repareren was en kwamen B. en W. met een voor stel tot verbetering van de school, waarvoor een crediet van f1600 werd gevraagd. Dit Sinterklaas- verrassinkje ging niet door. V.V.V. Groet-Camperduin drong aan op het bouwen van 'n nieuwe school en het raadslid P. Kos ijverde in de Raad voor ver nieuwing. April'39 kwamen B.en W. met een voorstel om in be ginsel te besluiten tot de stichting van een nieuwe schoolde be staande school kon, heette het in de toelichting, naar het oordeel van deskundigen niet meer af doende worden verbeterd. De kosten werden geraamd op f 15000. Maar de lijdensweg was nog niet ten einde, nog lang niet. Dikke onweerswolken pakten zich samen boven Europa. Het werd mobilisatie. De jeugd moest wijken voor de militairen en vond een heenkomen in het gebouw van de Ned. Herv. Kerk. Korte tijd later werd 't oude gebouw weer betrokken, maar 10 Mei '40 moest 't weer ontruimd. Nog ééns zou 't oude schooltje zijn bestemming volgen, tot Dec. '42 de jeugd moest verhuizen naar het R. K. Verenigingsgebouw. 3 jaar later, Oct. '45 werd een barak gebouwd en kreeg de Groeter jeugd weer een eigen home, zij het dan ook verre van ideaal. Van nieuwbouw kon wegens „materiaalschaarste voorlopig niets komen. De Raad onder aanvoering van Burgemeester Mr. Jochems bleef echter niet werkeloos af wachten, bleef niet bij de pak ken neerzitten aan architect Zuurbier werd de opdracht ver strekt een plan te maken voor een nieuw gebouw. Hiermee was echter nog niet alles in kannen en kruikeneen school van f 100000 ging niet, f 12000 per lokaal, meer mocht het niet kos ten en dan was Groet nog de eerste jaren niet aan de beurt, het stond niet op de urgentielijst. Dank zij cfh grote voortvarend heid van Burgemeester Mr Jochems en de hulp van alle mogelijke instanties kon toch 7 Januayi '49 worden overgegaan tot de aan besteding. Jan Kroon werd de bouw gegund, als laagste in schrijver voor f 33950. Met indrukwekkende snelheid werd aangepakt en Woensdag morgen kon bij een stralend zon netje de eerste steenlegging plaats vinden in tegenwoordigheid van Burgemeester en Wethouders en raadsleden, onderwijzend perso neel en leerlingen en vele be langstellenden. Burgemeester Jochems heette allen hartelijk wel kom en wendde zich daarbij in het bijzonder tot de heer Vernooy, inspecteur van het l.onderwijs, en de heer Kettenborg, die van 1913 tot 1936 als Hoofd der School was werkzaam geweest in de oude school. Spreker memoreerde nog eens de vele moeilijkheden die hadden moeten worden overwon nen, doch meende dat er voor leerkrachten, ouders en kinderen thans alle reden was tot dank baarheid, een goed en prettig gebouw toch is van grote waarde voor onderwijs en opvoeding. Toen was het grote ogenblik aangebrokèn. Drie leerlingen t.w. Nic. Jonker, Jenny van Lente en Piet Hulshof legden elk als vol leerde metselaars een eerste steen op het trasraam, terwijl de foto graaf alles vastlegde op de ge voelige plaat. Na deze plechtigheid voerden nog het woord de Inspecteur van het lager onderwijs, het Hoofd der school de heer W. Bant, de voorzitter der oudercommissie de heer A. M. Oosterbaan, en de aannemer de heer J. Kroon. De jeugd uitte zijn blijdschap met het zingen van een speciaal voor deze gelegenheid gemaakt vers. De blijde morgen werd besloten met tractatie voor de jeugd en een gezellig koffieuurtje in „De Staande Leeuw". Gemeenteraadsvergadering De Raad kwam Woensdag avond in openbare zitting bijeen onder voorzitterschap van Burge meester Mr Jochems. De notulen werden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld en een viertal ingekomen stukken voor kennisgeving aangenomen. Installatie nieuw raadslid Nadat Mw Jansen en de heer N. Kaag de geloofsbrieven had den onderzocht en tot toelating hadden geadviseerd, besloot de Raad met algemene stemmen het nieuw benoemde raadslid in de vacature Blankenstijn toe te laten. Hierna legde de heer H. Meeden- dorp de vereiste eden af. De voorzitter wenste hem geluk met zijn toelating en sprak de hoop uit, dat de verantwoordelijke taak, die hij aanvaardt, hem veel vol doening mocht schenken. Woningbouw Het voorstel van B. en W. om te besluiten tot de bouw van een zestal woningen, twee aan de Wagenmakersweg en twee dubbele aan de Laanweg, in het kader van het woningplan '49, met gebruikmaking van de door het Rijk gegeven financiële faci liteiten,, kreeg de instemming van de Raad na langdurige dis cussie." Voor de bovengenoemde bouw besloot de Raad vervolgens zonder stemming tot aankoop van gronden van Mevr. Veenen- bos-Peeck te Haarlem en de heer J. Kossen te Groet. Met het voorstel tot instelling van een Woningbedrijf ging de Raad accoord. Het verhuren van de gemeente woningen, welke in het woning- bedrijf der gemeente zijn of zullen worden ingebracht, werd over gelaten aan B. en W. De huur prijs zal bedraden, f 5,50 voor een enkele woning en f 4,75 voor elk deel van een dubbele woning. Onderverhuur is verboden, be houdens toestemming van B. en W. Zonder discussie ging de Raad verder accoord met de voorstellen tot het aangaan van een drietal vaste geldleningen, de vaststelling van een nieuwe 5e suppletoire begroting voor de dienst 1948 en de opnieuw vaststelling, resp. bevestiging van de pensioens grondslagen van het gemeente- personeel. Tot bescherming van belang rijke gebouwen als het oude raad huis, werden in de Algem. Poli tieverordening bepalingen opge nomen, zoals Ged. Staten in overweging hadden gegeven. De Raad ging tenslotte nog accoord met het voorstel van B. en W. om het presentiegeld voor de leden van het Hoofd stembureau en van de stembureaux op resp. f 5,.en f 10,per zitting vast te stellen. Rondvraag De heer Sevenhuijsen infor meerde naar de nieuwe nummering. Het was de voorzitter reeds be kend, dat men met het wijken- stelsel niet erg ingenomen was en deelde mede, dat B. en W. de hele nummering opnieuw in beschouwing zouden nemen. De heer N. Kaag wees er op, dat te Groet heel wat bomen waren gesneuveld en vroeg of het nog mogelijk was dit voor jaar bij te planten. Deze vraag gaf aanleiding tot het instellen van een „bomencomrnissie", waarin zitting zullen nemen Mw Jansen en de heren N. Kaag en H. Meedendorp. De heer H. Meedendorp ves tigde ten slotte nog de aandacht van B. en W. op de slechte toestand van de Binnenweg te yargen. Hierna ging de Raad in comité. ORANJE COMITÉ SCHOORL Op 30 April zal de eerste ver jaardag, welke H.M. Koningin Juliana als zodanig zal vieren, in Schoorl feestelijk worden herdacht. We krijgen een verlichting van het dorp, optreden van muziek en zang en 's middags een op voering van een sprookje van Grimm voor alle kinderen. Het laatste belooft schitterend te worden. Het behoeft geen betoog, dat het kinderfeest aan de kas van het comité zware eisen zal stellen, maar het- comité is er van overtuigd, dat alle ingezetenen van Schoorl gaarne een bijdrage zullen offeren om het feest voor de kinderen mogelijk te maken. In de a.s. week zal huis aan huis een intekenlijst worden aan geboden voor giften voor het kinderfeest. Geeft met blijdschap en met milde hand. Gemeenteraads-* verkiezingen De gemeenteraadsverkiezingen zijn weer in zicht: de tweede Dinsdag in Mei behoort de candi- daatstelling plaats te vinden. Voor Schoorl betekent deze verkiezing, dat straks niet zeven, maar elf leden naar de gemeenteraad zullen worden afgevaardigd, daar het inwonertal is gestegen tot boven de 3000. De plaatselijke vereni ging „Schoorl's Belang", welke zich alleen bezighoudt met de gemeenteraads-verkiezingen, zal volgende week Woensdag een vergadering beleggen ter be spreking van de candidatenlijst. „Schoorl's Belang" plaatst de candidaten alphabetisch en ver kozen is hij of zij, die de meeste stemmen op zich verenigt. „Schoorl's Belang" is van alle politiek vrij, zij interesseert zich alleen voor „gemeentebelangen". Ueektlod DE DUINSTR WEER NAAR DE NESDIJK uit Arasterdam Donateurs GEEN vrije toegang Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen de Haan's Boekhandel. Stationsstr Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P. Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m met een minimum van f 1.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1949 | | pagina 1