lUukUcd ft I Im mm mm 99 BERGEN IANDIJK I BERGEN SCHOORl w w V If »iWfFw VRIJDAG 8 APRIL 1949 26c JAARGANG No. 14 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef EEN BELANGWEKKENDE EXPOSITIE In de kunsthandel van de heer Hopman te Bergen stelt de schilder J. Terwey uit Dotziges in Zwitserland een serie kunst werken tentoon die aller aandacht verdienen. Hij behoort tot de tijdgenoten van Ponstijn, Gestel e.a., studeerde o.a. aan de Aca demie van Beeldende Kunsten te Amsterdam, ontving de Willink van Collemprijs en vertegenwoor digde op de grote internationtale tentoonstelling in Rome ons land met figuren als Breitner, Blom- mers, Israëls e.a. Nog voor zijn vertrek naar Zwitserland onder ging hij de theoretische invloed, die van de befaamde kunstcriticus H. P. Bremmer en abstracte schilders als v. Doesburg, van der Leek, Mondriaan en anderen uit ging. De eerste kocht zijn schil derijen o.a. voor het museum Kröller, terwijl ook het Gemeente museum in Den Haag werk van hem aankocht. In 1912 verliet hij Nederland; hij schilderde daarna voornamelijk landschap en portret, maar telkens weer keerde hij terug naar de abstracte kunst, waarvan de ele menten al veel eerder te bespeu ren waren in zijn religieuze schil derijen. Men weet, wat met de term „abstracte kunst" wordt be doeld: afwezigheid van concrete voorstellingen in haar negatieve, onmiddellijke uitdrukking van ge voelens en ideeën in kleuren, lijnen en hun rhythmen zoals dat bij muziek geschiedt in klank en maat, haar positieve kenmerk. Het spreekt vanzelf, dat het in dividuele levensgevoel van de scheppende artist de aard van dit werk volkomen bepaalt: figuren als Picasso, Bracque, Matisse komen daardoor tot totaal andere uitingen dan een schilder als Terwey. bij wie het religieuze, beter misschien het sacrale karak ter domineert. Daardoor ook wijkt het in vele opzichten af van de kunst der Hollandse voor gangers, die zoëven werden ge noemd. In het bijzonder na de lezing van Dr Hammacher, waarover in „De Duinstreek" een verslag verscheen, mag belangstelling voor deze expositie worden ver wacht. ROND HET DORPSHUIS Naar ons wordt medegedeeld is door 18 van de 21 Horeca ondernemers te Bergen aan de Raad dezer gemeente een adres verzonden met het verzoek niet mede te werken tot het vestigen van een Horeca-bedrijf in het z.g. Dorpshuis. Huns inziens kan het niet in het algemeen belang zijn, indien door ongezonde vermeerdering van het aantal bedrijven de moei lijkheden nog vergroot worden van de reeds gevestigden, die toch al een zorgelijk bestaan leiden. Verder vernemen wij nog, dat de heren Diesfeldt en de Vries aan het K.C.B. expositieruimte hebben aangeboden. „DE MASKERSPELERS" De laatste uitvoeringen in dit seizoen zijn vastgesteld op Woens dag 20 en Donderdag 21 April a.s. Voor deze slotavonden, die worden gegeven in De Rustende Jager is de keuze gevallen op een vrolijk stuk, n.l. het blijspel in 4 bedrijven „Comedie om Geld" van A. Bromet. Dit stuk is vlot geschreven naar een een voudig gegeven, geestig en vol humor. De donateurs van de Maskerspelers wacht wederom een prettige avond, als gewoon lijk besloten met een gezellig bal. Voor niet-donateurs zijn nog plaatskaarten beschikbaar bij de boekhandelaren de Haan en Schoelink en eventueel des avonds aan de zaal. Reserveert reeds thans een van beide avonden voorde Maskerspelers. Deavonden van „De Maskerspelers" zijn goed verzorgd. Er is sfeer. STICHTING NOORDHOLLANDSE BUITENKLINIEK VOOR KINDEREN Reeds geruime tijd wordt in de kinderklinieken van grote steden, vooral te Amsterdam, een ernstig gemis aan buitenverpleging voor zieke kinderen gevoeld. Dit geldt natuurlijk in de eerste plaats voor kinderen met chronische aandoeningen, die langer dan zes weken ziek zijn en daardoor nooit buiten komen. In een vorige ge neratie, die de kinderziekenhuizen bouwde, is het idee van buiten verpleging nooit levendig ge weest. Wel voor tuberculeuse kinderen. Daarvoor hebben wij in Nederland sanatoria, zowel aan zee als in de bossen. Er zijn ook talrijke vacantie-kolonies voor het zwakke praetuberculeuse kind, maar er is tot heden nog niet gezorgd voor kinderen, die ge woon langer dan plm. 6 weken ziek zijn en geen tuberculose hebben en langdurig verpleegd moeten worden. De psyche van het zieke kind na het acute stadium eist bezig heid en later onderwijs. Kinderen, die niets te doen hebben worden baldadig. De pleegzusters in een drukke stadskliniek hebben geen tijd om met de kinderen te spelen, laat staan hen iets te leren. In een buitenkliniek, zoals wij ons deze denken moet dus ge legenheid zijn de kinderen Fröbel- of Montessori-middelen te geven om zich geestelijk te ontwikkelen. Aan de oudere zieken moet lager onderwijs gegeven worden, zoals reeds in onze kindertuber- culose-sanatoria gebeurt. Er doet zich nu een bijzondere gelegen heid voor. Een groot landhuis „Oud- Bussum" geheten, in de gemeente Huizen is door de oorlogsom standigheden in het bezit van 't Rijk gekomen en deze heeft het huis, omringd door grote weiden en afgesloten met hoog geboomte, ter beschikking gesteld van de stichting „Noordhollandse Buiten kliniek voor kinderen". Zoals alles in deze tijd op financieel gebied tegen valt, zo ook hier wat de inrichting van dit huis tot kliniek betreft. Zonder veel particuliere steun komen wij er niet. De ziekenfondsen zullen ons in één of andere vorm steunen, maar het particulier initiatief moet in de eerste plaats een grond- kapitaal bijeen brengen. Wij zijn gelukkig al aardig op weg, want iedereen voelt hoe nodig en nuttig een inrichting is voor chronisch zieke kinderen, die thuis niet verpleegd kunnen worden. Wij zijn zeer erkentelijk voor het initiatief van de KJVO een steentje bij te dragen om ons doel, dit gebouw in de naaste toekomst voor de kinderen in te richten, te verwezenlijken. DE EERSTE APRIL stuurt men de gekken, waar men wil De eerste dag van Grasmaand, sinds onheuglijke tijden over de hele wereld bekend, om zijn fopperijen, behoort weer tot het verleden. Op deze „all fools' day", zoals het heet in Engeland, werden ook hier in Bergen weer velen het slachtoffer van April grappen. Slechts een enkele trok er 's morgens op uit om z'n hart op te halen aan de aangekondigde windhondenrennen, die zouden worden gehouden op de Vinken- krocht en waarvoor 63 honden, waaronder de beroemdste Grey hounds uit ons land heetten te zijn ingeschreven. April!!! 's Avonds slaagde een andere Aprilmop beter. Ér liep door 't gehucht een wonder gerucht, het was.... nu eens niet van een jonge boerinne, zoals Van Zegge len vertelde in het bekende versje, maar.... van Abe Lenstra, het voetbal-phaenomeen, dat zou optreden in Café Hilbrand. De jeugd brandde van nieuwsgierig heid, maar „üs Abe" liet verstek gaan! De eerste April A.s. ZondagBekerwedstrijd Aanvang 2.30 uur. Bergen aan Zee gaat fröbelen De oude volkswijsheid „Ledig heid is des duivels oorkussen" geldt in zeer bijzondere mate voor het kind en reeds voor het zeer jonge kind. Dat hebben alle grote opvoeders gezien. Aan de kleuters heeft in dit opzicht in het bijzonder Fröbel gedacht. Friedrich Fröbel (17821852) heeft de brandende behoefte van van de kleuter aan geschikte bezigheid doorzien. De badgasten in het plaatsje Liebenstein mogen hem, als zij hem dagelijks met kleine kinderen zagen rondsprin gen, voor een „oude gek" hebben versleten en Diesterweg, in zijn tijd de meeste gezaghebbende schoolman in Duitsland, mag het hiermee eens geweest zijn, toen hij schreef: „Lieve vriend, gij ijvert voor natuurlijke opvoeding en wilt die inleiden door een natuurlijke behandeling van het kind in zijn eerste levensjaren, gij gelooft, dat er weldra geen dorp zal bestaan zonder een kin dertuin.... vergeef mij, beste Fröbel, maar gij zijt heus een oude gek, een van die gekken als Pestalozzi er ook een was," de z.g. speel- gaven van die oude gek beant woordden beter aan de behoefte van de kleuter dan de grote mensen-dingen van vroeger en zullen vermoedelijk de kleuters nog lang boeien. Het ideaal, dat Fröbel voor ogen had, moge dan niet helemaal verwezenlijkt zijn, het doel op ieder dorp een kinder tuin, door Bonebakker later om gedoopt in kleuterschool, schijnt niet onbereikbaar. Het kleuter onderwijs mag zich verheugen in een steeds groeiende belangstelling. Ook Bergen aan Zee heeft inge zien de grote waarde, die geschikte bezigheid in een passende sfeer heeft voor het kind en dank zij het initiatief van Mevr. van de Berg-Lidth de Jeude werden po- pingen aangewend om ook hier een kleuterschool op te richten, welke pogingen met succes werden bekroond. Dinsdagmiddag kon de officiële opening plaats vinden in tegenwoordigheid van vele be langstellenden, die zich hadden verzameld op het speelplein vóór het schooltje. De voorzitter van de school vereniging heette allen hartelijk welkom en gaf een kort overzicht van de totstandkoming van deze voor Bergen aan Zee zo belang rijke nieuwigheid. Nadat enkele maanden geleden op een verga dering van Paal 33 Mevr. v.d. Berg het denkbeeld opperde een kleuterschool op te richten, werd een commissie ingesteld om de mogelijkheid te onderzoeken. Men liet zich niet afschrikken door de schijnbaar onoverkomelijke bezwaren. Met het devies van Paul Kruger voor ogen „Alles sal regkom", zette men door. De morele en financiële steun, waar voor de voorzitter zijn warme dank betuigde, overtroffen de stoutste verwachtingen. Een be stuur voor de schoolvereniging Parnassia werd gevormd met de heer K. v.d. Linde als voorzitter. Mevr. Grondsma-Blauw als secre taresse, de heer C. L. Koster als penningmeester en verder nog de dames v.d. Berg-Lidth de Jeude en Hopman-Blauw, er werd hard gewerkt en Dinsdag kon bij een stralend zonnetje en vrolijk wap perende driekleuren, de school worden geopend. De oudste in woner van Bergen aan Zee, de 78-jarige heer D. Bakker, viel de eer te beurt om het lint, dat nog de toegang tot het lokaal versperde, te mogen doorknippen, waarna het jongste 2' /2 jaar oude kleutertje Cobie Slot de oude baas bloemen aanbood. Hierna betraden de belangstellenden het lokaal en uitten hun bewondering voor de inrichting. Overal volop licht en lucht, keurige meubeltjes enz. enz. Daar zullen de kleintjes van Bergen aan Zee straks onder leiding van Mej. W. B. Bruin gepaste bezigheid vinden. In de er bovengelegen melk- salon van de heer Hopman maakten velen gebruik van de gelegenheid om het bestuur geluk te wensen met deze aanwinst voor Bergen aan zee. Een mooie onderscheiding Op de 10de internationale Slagersvakwedstrijd te Utrecht, waar zeven landen met ruim duizend inzendingen vertegen woordigd waren, behaalde onze plaatsgenoot de heer C. N. Hoogvorst een tweede prijs voor lunchworst en een eervolle ver melding voor metworst. DE GEMEENTERAADS VERKIEZINGEN Maandag 4 April j.l. vond in de Kennemer Lunchroom een goed bezochte huishoudel. leden vergadering plaats van de afd. Bergen van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Het be stuur legde aan de ledenvergade ring enige belangrijke punten ter beslissing voor met betrekking tot de a.s. Gemeenteraadsver kiezingen. Besloten werd, dat de afd. Bergen der VVD voor de eerst volgende verkiezingen zal uit komen met een met het Midden- blok gecombineerde lijst onder denaam: Middenblok-Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Als candidaten voor de VVD werden verkozenMr G. v. Hil- ten, H. L. Baron Taets van Amerongen, E. J. van Rees Vel- linga en P. Kluitman. Nu het Middenblok kort geleden zijn candidaten reeds heeft aangewezen, zal de gecombineerde lijst, waar mede met toepassing van het personenkiesstelsel aan de ver kiezingen zal worden deelgenomen, er als volgt uitzien: 1 Mr G. van Hilten (VVD), 2 Jb. Swaag Jnz. (Middenblok), 3 H. L. Baron Taets van Ame rongen (VVD), 4 A. M. de Lange (Middenblok), 5 E. J. van Rees Vellinga (VVD), 6 Mej. J. Kreb (Middenblok), 7. P. Kluitman (VVD), 8 G. Fransen (Middenbl.). Voor het geval één der can didaten dezer lijst vóór de ver kiezingen zou komen uit te vallen, zal als candidaat aan de lijst worden toegevoegd de heer A. Kraft van Ermel (VVD). Behalve hetgeen hierboven reeds vermeld werd, werden nog verschillende andere belangrijke punten op de ledenvergadering der VVD behandeld, terwijl voorts een verkiezingsfonds werd ingesteld. Prachtig geslaagde uitvoering van „ONS GENOEGEN" De toneelvereniging „Ons Genoegen" trad Zondagavond in De Rustende Jager op met een speelse comedie van Wim Dumont getiteld: „Excuseerik ben m'n zus," een stuk, dat de hele avond boeide door de levendgie dialoog en de amusante en gevoelige manier, waarop het is uitgewerkt. Jammer, dat er nogal wat stoelen in de zaal onbezet bleven; Ons Genoegen had heus beter ver diend, maar ja.... April is meer de tijd van voorjaarsschoonmaak, modeshow en bloeiende bollen velden. De rollen waren prachtig ver deeld, overal de rechte man op de rechte plaats, zodat de uit voering een echt succes werd. Een klein plaatsje in Brabant was in opschudding gebracht door een filmvoorstellingde personen en toestanden in dit dorpje waren zo juist getekend, dat de auteur beslist een dorps genoot moest zijn. Wie was de snoodaard, hij moest worden uit gebannen. Mevr. Lagendaal, een oude stijve tante (mooi vertolkt door Mw. A. den Das-Steen), Meester de Keizer (voor welke rol R. den Das als geknipt was) een ouwe zeur, en freule Hart- lever (Mevr. Roos-Wognum) zouden de boosdoener wel vinden. De verdenking viel op Dr Boerhave, de dierenarts, (juist afgebeeld door A. Mooy) en wie de boerenmentaliteit op zo'n negorij kent, voorziet de gevolgen. Wee de wolf, die in een kwaad gerucht staat, de boeren werden tegen hem opgezet en de dokter, ofschoon volkomen onschuldig, werd het leven onmogelijk ge maakt. Hij verkocht huis en praktijk en ging heen, maar niet zonder de schrijfster van het scenario, de lieftallige onderwijze res Rita Rensdael, (een rol. waar mee Mej. Heidsma veel meer succes oogstte). Als overal in dit kortstondig leven, zocht ook op dit dorpje door alle beslommeringen heen de jongen en het meisje, de een met meer succes dan de ander, tot groot vermaak van de toe schouwers. Het heeft weinig zin om alle rollen en vertolkers te vermelden. Slechts een tweetal mogen hier nog volgen: Riek Hartland, als het jonge vriendinnetje van Rita, die haar dankbare rol volledig uitbuitte en er als enfant terrible van alles uitflapte tot grote schrik van haar zure ouwe tante en Tr. Bakker, die de rol vervulde van Mijntje, de oude getrouwe Bra bantse gedienstige, die heel wat levenswijsheid verkondigde en vaak zorgde voor de vrolijke noot. Al met al, een prachtig ge slaagde uitvoering! CONCERTGEBOUW STRIJKKWARTET V/ij herinneren nog even aan het concert van hedenavond, Vrij dag 8 April in de N.H.-kerk. Muziekliefhebbers, toont uw be langstelling en waardering, dat zoiets in Schoorl plaats heeft. SCHOORLSE BRIDGECLUB Uitslag van de Dinsdag j.l. gehouden wedstrijd. Bekker-Beeldman 69,5 fam. Limonard 69,5 Dames van Wijk 76,5 v. Twuyver-v. d. Lelie 78,5 Mevr. de Wilde-van Wijk 80 Haasbroek-Aalders 80,5 Jonker-Half Sr. 83 Diederich-Piijxter 88 Nieuwland-Visser 92 fam. Jochems 92 Dames Verboom-IJssels 92 Half Jr.-Jes 95 Repko-Mevr. Bouman 95,5 VOETBAL De regen van Zondagmorgen was oorzaak, dat de plaatselijke ontmoeting tussen Schoorl 2 en Duinranders I voor het Gouden Kruis geen voortgang kon hebben. Ook de andere wedstrijden voor de lagere elftallen van Schoorl werden afgelast. 's Middags kon echter de eerste wedstrijd voor de promo tie-degradatie tussen Schoorl I en L.S.V.V. I plaats vinden. Een verslag van die wedstrijd vindt U elders in dit nummer. Schoorl I won met 3-1. Zondag a.s. moeten onze blauwhemden naar Sijbekarspel I. Aanvang 2 uur. Laten wij niets voorspellen. Schoorl I weet waarom het gaat en dit doet ons het beste ver wachten. En danniet door ge- pingel het spel ophouden, maar vlug en goed plaatsen, dat geeft snelheid en verrassing aan de strijd en voorkomt fiet buiten spel-zetten van de eigen voorhoede. Schoorl 2 zou om half 3 thuis spelen tegen S.S.V. I. De moge lijkheid, dat die wedstrijd vroeger zal worden gespeeld, is niet uit gesloten. SCHOORL I—L.S.V.V. I 3-1 Schoorl wist in zijn degradatie wedstrijd tegen L.S.V.V. de beide kostbare puntjes thuis te houden door te winnen met 31. L.S.V.V. begon met het voor deel van de sterke, schuin over het veld staande wind. Van een meerderheid was echter geen sprake. Beide partijen kregen enkele kansen, welke niet be nut werden. De rust ging in met 0-0. Na hervatting was Schoorl voortdurend in de aanval. L. van Buuren gaf Schoorl met een strak schot de leiding. 10. De achter hoede van LSVV trachtte de Schoorlse voorhoede buiten spel te zetten. Dikwijls lukte deze tac tiek, maar tweemaal werden zij er zelf de dupe van: Grasser en Weiland ontsnapten aandebuiten- spelval en.... Schoorl leidde met 3-0. Tegen het einde, toen de Schoorlse achterhoede niet reso luut wegwerkte, maar het te mooi wilde doen," maakten de gasten een tegenpunt. Met 31 kwam het einde van deze goed geleide wedstrijd. ALGEMENE LEDENVERGADERING V.V.V. „Groet-Camperduin". V.V.V. „Groet-Camperduin" hield haar voorjaarsvergadering in café Klop onder voorzitter schap van de heer D. Duin Wz. Na de opening en de vast stelling der notulen volgde een lange rij van ingekomen stukken en mededelingen. Met het bestuur van de zustervereniging te Schoorl was overeengekomen om in het vervolg vóór elke ledenvergade ring besprekingen te houden. Met het oog op het reddings wezen zal een onderzoek worden ingesteld naar het werken van de reddingsbrigade te Egmond aan Zee. B. en W. hadden gunstig beschikt op het verzoek tweemaal per week vuilnis te doen ophalen. Op het aan het Gemeentebestuur en aan de Polderbesturen gerichte verzoek om verbetering van de wegen, was van B. en W. bevredigend antwoord ontvangen. Het ant woord van 't polderbestuur werd zeer onbevredigend geacht. Van P.T.T. was de toezegging ver kregen tot het plaatsen van een publieke telefooncel te Camper duin. Aan de brug te Zijpersluis zal een bord worden aangebracht voor de watertoeristen en aan het N. Holl. Kanaal bij de Bree- laan en bij de molen van Zwart zullen verkeersborden worden geplaatst. Te Groet en Camper duin komen aanplakborden waar op o.m. de hoog- en laagwater- standen worden vermeld. De Verkeerscourant wordt na 1 Mei niet meer gratis verspreid onder de leden. Aan de Herenweg, hoek Achterweg zal een nieuwe brievenbus verrijzen. Aan P.T.T. is een adres verzonden met het verzoek het kantoor te Groet meerdere uren open te stellen en de bestelling beter te regelen. En last but not least, dat dit voorjaar reeds meer dan 500 aanvragen zijn binnengekomen en het merendeel reeds is ver huurd en besproken. Jaarverslag Het uitgebreide jaarverslag meldde, dat het ledental was ge stegen tot 170. De financiën waren gezond. Wandeltochten en feestelijkheden waren in '48 goed verlopen. 300 toeristen hadden te Groet laten stempelen voor de stempeltocht. De samen steller van het verslag kon niet goedkeuren, dat enkele leden van hun misnoegen hadden laten blijken, als een neringdoende eens een gast had laten voor gaan en keurde ten zeerste af als een verhuurder de kijkers iets moois laat zien en dat vervangt door iets minder goeds tegen de tijd dat de gasten komen. Rekening Penningmeester De rekening sloot in ontvang sten en uitgaven met f 3988,61 en een batig saldo van f 1651,55. Na rapport van de financiële commissie en nadat verschillende posten nog nader waren toege- DE D TREEK N. I. HEIJBROEK, Kinderarts Amsterdam Secretaris van de Stichting Terrein Kerkedijk. Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: de Haan's Boekhandel, Stationsstr. Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P. Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1. f

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1949 | | pagina 1