ft 99 feede - ïWef* Als de Paasklokken luiden**** BERGEN SCHOORL VRIJDAG 15 APRIL 1949 26c JAARGANG No- 15 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Als de Paasklokken dit jaar luiden, gaan onze gedachten uit naar de landen, waar een mono toon kanongebulder die klokken overstemt. Waar mannen vechten voor een doel, dat zij zelf niet kennen en vrouwen lijden in el lende en nood. Reeds tientallen jaren vecht in China een volk voor zijn herstel. Een vernieuwing van zijn be staan als volk en natie heeft het nog steeds niet verkregen. De klokken zijn reeds lang vergoten en verwrongen. Zij zwijgen om dat zij niet zijn begrepen. Hun hoopgevend en blij gejuich is ver vormd tot een angstig krijgsge-, huil dat moord en vernieling brengt. Als de Paasklokken bij ons lui den horen wij in Indië een doden gang van machinegeweren. En vingers, die bij ons aan touwen trekken van klokken, houden ge weer of revolver daar angstig omklemd. Waar wij preken van opstanding en nieuw leven is een dof geweerschot het enige ant woord. Slechts zacht horen wij stemmen aan conferentietafels over nieuwe verhoudingen spre ken. Ook dit jaar luiden de Paas klokken, klokken der vernieu wing, in Indië vergeefs Als de Paasklokken in Europa luiden is het stil in menig land in het Oosten. Stil, omdat het Woord van Opstanding en Vrij heid niet meer gepredikt mag worden. Stiller omdat de predi kers onvindbaar zijn, opgeborgen in gevangenissen en concentratie kampen. Hier geen Paasklokken, doch gekluisterde klokken, die slechts zwijgen kunnen en in hun zwijgen op deze dagen de stille aanklacht vormen tegen de ty- rannen. De zwijgende klokken vertellen van veel leed, van ge bondenheid en slavernij. Zij vor men een symbool van geestelijke dorheid, die een wereld bedreigt. In die stille landen zullen velen ademloos luisteren naar Paas klokken, die zij niet zullen horen. Die velen zullen schreien in de stilte en hun blik hoopvol naar het Westen wenden. Als in een klein land aan de zee met zeer veel kerken de Paas klokken luiden dan zal in een groot land met zeer weinig ker ken aan een andere zee, slechts een klein aanéal gebarsten klok jes hun stemmen laten horen, stemmen die vals zijn. En valse profeten zullen veel woorden spreken zonder inhoud. Maar hun lege klanken zullen overstemd worden door het gehuil der milli- oenen in mijnen en concentratie kampen en arbeidscentra. Hun lij den is groot en hun geschrei zal weerklinken tot in verre streken, ja zelfs tot in vergaderzalen waar dertien mannen bijeen zijn en plannen smeden om meer klokken te doen zwijgen en meer geschrei te doen weerklinken. Zij kunnen geen klok-gelui verdragen noch zullen zij klokke-klanken ooit ver staan. De jammerklachten van tallozen zullen met de winden meewaaien van het Oosten naar het Westen. Zal men ze horen? Als in het Westen dit jaar de klokken luiden zal er een groots en melodieus gebeier weerklin ken. Want uit oostelijke streken kwamen angstkreten door de winden meegevoerd en men heeft ze duidelijk verstaan. En velen, zeer velen, die in het Oosten ge reisd hebben, brachten verhalen mee over klokken, die daar ge broken werden en niet meer lui den kunnen, nooit meer. En men is eerst stil geworden in het Westen, zeer stil. Want men ken de daar reeds de klokkenslopers, zoals die nu in het Oosten toeven. Deze verwoestende krachten wa ren in veel westerse landen ge weest en hadden daar klokken vernield, zeer vele. En ook waren er jammerklachten geweest en zware verzuchtingen. En het Westen heeft hen tenslotte ver nietigd. Toen werden de klokken herbouwd, dezelfde, die nu lui den gaan. En men begreep de dreiging uit het Oosten. Vele mannen uit het Westen zijn bijeengekomen om over de klokken te spreken. Zij besloten een klok te bouwen, die luid zou klinken en door hen samen zou worden geluid. Het is een zeer grote klok geworden, die bij ver drag is gebouwd. Zij heeft een doordringende klank en velen, die thans in het Oosten luisteren, zullen hem horen. Dat is de be doeling. Zij heeft een aparte klank voor dertien mannen, deze Atlantische Paasklok. Zij luidt zo machtig dat ook de dertien hem moeten horenen verstaan. Rond de atlantische Paasklok ken klinken vele andere klokken, klokken, die een fijne klank heb ben, hun meegegeven door de Meester, die eens de grootste klok aller tijden op de Paasmor- gen luidde en besliste dat zij nooit weer zou zwijgen. Deze brengt een boodschap voor ons allen, die niemand kan misverstaan. Horen wij die met Pasen 1949 ook nog beieren: „Eens komt er vrede, eens is er recht". A. G. H. UW en „Vierde Prinsenkind" De Unie van Vrouwelijke Vrij willigers heeft Maandag haar jaarvergadering in De Rustende Jager gehouden. Alvorens tot de agenda over te gaan heette de presidente, Mw Huygens, de Secretaris, de Pen ningmeester en een kampcomman dant van de stichting „Het Vierde Prinsenkind" hartelijk welkom. Zij vroeg van de leden allereerst de aandacht voor de causerie en film van deze stichting. „Het doel van deze stichting" zo begon de heer Hofstede, is door het jaarlijks bieden van een onbezorgde vacantieweek aan alle oorlogswezen, halfwezen en aan lichamelijk getroffenen tot de veertienjarige leeftijd. Daadwer kelijke en morele steun te ver lenen aan de oorlogsweduwen en hun een hart onder de riem te steken en te laten voelen dat zij niet alleen staan in haar vele moeilijkheden. Wij willen hen als het ware voeren uit de schaduw en brengen in het stralende licht van een zon overgoten voorjaars dag. Onze uitzending strekt zich uit over ongeveer 1400 kinderen, die in goed verzorgde kampen onder zeer deskundige leiding (belangeloos) worden onderge bracht op de mooiste plekjes van ons land. Gezonde kinderen ge durende één, de invaliden twee weken. Wanneer het aantal kin deren terug loopt door het be reiken van de leeftijdsgrens zal de leeftijdsgrens voor de invaliden, indien de financiën dit toelaten, verhoogd worden. Een der kamp commandanten, de heer de Haan, vertelde daarna over het vrolijke maar geordende leven in deze vacantieweken en een film liet zien hoe vol vreugde de kinderen er spelen, uitstapjes maken en samenwerken in de verzorging van hun kamp. Vooral het kamp van de invaliden, die met elkaar als normale kinderen voetballen, indiaantje spelen en in zee baden, ontroerde en wekte op dit prach tige werk te steunen. Elk briefje van f 25,betekent een week vacantie voor een kind. Wie 'n kind adopteert verneemt, indien gewenst, na de uitzending naam en adres van dit kind. Hierdoor kwamen reeds aardige, soms zelfs zeer vruchtbare contacten tot stand. In enkele gevallen nam de adoptant zelfs de kosten van de gehele verdere opleiding op zich. Ook groepjes van vrienden, bridgeclubjes e.d. kunnen door een bedrag van f 25,bijeen te brengen, een kind adopteren. Hiertoe spoorde de Heer Lange- rak, Penningmeester van de stichting dan ook krachtig aan. De presidente dankte de heren hartelijk voor hun enthousiaste voordracht. Uit hun woorden zo besloot zij, hebben wij begrepen, dat al het werk, verzet in deze twee afgelopen jaren, geheel be langeloos is gedaan. Daar dit ook een van de grondslagen van de UW is, kunnen wij U geen beter dank doen toekomen, dan vele malen f 25,door bewoners van Bergen bijeen gebracht, aan uw stichting over te maken. Na de pauze werd tot de ver gadering overgegaan. Aan zes trouwe medewerksters werd het UVV-insigne uitgereikt. Hierna volgde het jaarverslag van de secretaresse en penningmeesteres- se. Drie volgens rooster af tredende bestuursleden bij enkele candidaatstelling herkozen. Na de rondvraag, waarbij het organiseren van „oppashulp" in de avond uren besproken werd, sloot de presidente de vergadering, alle aanwezigen nog eens ernstig aan sporend adoptanten voor Vierde Prinsenkindertjes te vinden. De gelden worden dankbaar aan vaard door de Penningmeesteresse van de UW Mw Diesfeldt, Karei de Grootelaan 1 of op postgiro 157405 van G. A. de Wolff Peereboom-Eecen, Voert 17, Bergen. OPPAS-HULPDIENST Reeds in verschillende grote steden in ons land heeft de Unie van vrouwel. vrijwilligers, U. V. V., een „oppashulpdienst" in het leven geroepen. Deze dienst blijkt niet alleen een werkelijke „hulp" doch tevens eengrootsucces te zijn. Teneinde tot oprichting van genoemde dienst te Bergen te geraken, dient te worden nage gaan of in onze gemeente be hoefte aan een „oppashulpdienst" bestaat. Wij zullen mogen aannemen, dat het veelvuldig voorkomt, dat wanneer een echtpaar, hetwelk niet over eigen huispersoneel be schikt, een avond wordt uitge nodigd, ofwel van ontspanning buitenshuis genieten, hiervan af moet zien, omdat men de kin deren niet alleen kan laten. Is het niet een genot, wanneer de man na een inspannende dag taak tegen zijn vrouw, die haar dagelijkse werkzaamheden achter de rug heeft, kan zeggen„Van avond gaan we samen uit! Onze kinderen zijn met behulp van de UW in goede handen Het behoeft geen betoog, dat ieder op zijn tijd behoefte heeft aan enige ontspanning en dat velen een goed concert, film e.a. voorbij moeten laten gaan, om dat de nodige oppas ontbreekt. De UW meent met beperkte middelen in deze moeilijkheden te kunnen voorzien. Reeds be schikt UW Bergen over enige dames, die zich voor dit doel ge heel belangeloos beschikbaar stelden. Indien U van deze dienst ge bruik wilt maken of zich be schikbaar wilt stellen en nadere inlichtingen en gegevens wenst te verkrijgen, verzoeken wij U zich te willen melden bij mevr. I. van Ulsen-Jager, Kastanjelaan 1 te Bergen, tel. 2066. Kleuterschool Volksonderwijs OPENBARE LES Gekoesterd door een steeds toenemende warme belangstelling groeit en bloeit de kleuterschool van Volksonderwijs. Momenteel genieten hier dagelijks negentig kleuters de zegeningen van ge schikte bezigheid in een passen de omgeving, en als straks het nieuwe gebouw in gebruik kan worden genomen, zullen het er 120 zijn. Dinsdagmiddag werden de ou ders in de gelegenheid gesteld eens een openbare les bij te wonen. Een vijftigtal moeders had de schoonmaak in de steek gelaten, om haar pupillen eens in actie te zien. Het hoofd der school, mej. G. van Trotsenburg, wees in 'n korte inleiding onder meer op de grote verdiensten van Fröbel (17821852), die naar aanleiding van waarnemingen zijn zoge naamde speelgaven had samenge steld, die een keten vormen, waarvan niet één schakel kan worden gemist en die de behoeften van het kind bevredigen, waar mee het naar hartelust kan uit beelden. Na de korte inleiding kwamen de kleuters binnen en kon het spel beginnen. Een stoeltje voor één poppetje werd even ver toond, en toen was alles in actie. Vol ijver, met volle overgave toog dat kleine grut aan het werk en als er weer eentje klaar was, keek hij of zij triomfantelijk rond. Wie trotser was, de kleine baas of de moeder!? Nu een bank voor vier poppen. Niet alleen lukte het even vlug, maar moei lijkheden zijn er om overwonnen te worden en.... de aanhouder won.... Na dit gedeelte volgde een tweede spelletjeeen onlangs ver toond filmpje, waarin kaboutertjes 's nachts uit een holle boom te voorschijn kwamen om mensen, die daaraan behoefte hadden te helpen met spitten, kousen stoppen enz. enz. leverde de stof voor het spel van de Berger Kabouters. Al met al een goed geslaagde openbare les, met grote propa gandistische waarde. DE BRANDWEER RUKT UIT Zaterdag tegen de middag werd er brand gemeld: Loudelsweg 51. Onmiddellijk na de alarmering rukte de brandweer uit. Ter plaatse gekomen, kon het grootste gedeelte weer inrukken: 't was een schoorsteenbrandje. Rappe handen zetten de kachel naar buiten, de schoorsteen werd flink doorgeraagd enhet gevaar was bezworen. Nog water ge geven? Neen, dan wordt de boel zo vuil enmagge we niet terugkomme BERGEN's MANNENKOOR Donderdag 28 April e.k. con certeert Bergen's Mannenkoor in de Ruïnekerk, voor dit doel welwillend afgestaan door het Kerkbestuur. Als solisten werken aan dit concert mede de heren Laurens Bogtman, bas-bariton en de or ganist Bram Bruin. Door het koor zullen werken uitgevoerd worden van Schubert, Palestrina, Witt, Heinze, Keereweer en bovendien een werk van onze plaatsgenoot Jac. Jansen. Met het oog op de beperkte ruimte is het raadzaam, zich reeds nu van plaatsbewijzen te voorzien, bij de Haan's Boek handel, Stationsstraat, A. Prins, Karei de Grotelaan 40 en M. W. van Gulik, Studler van Surcklaan 8. Voor verdere bijzonderheden zie advertentie in „De Duinstreek" van Vrijdag 22 April e.k. MET ERE GESLAAGD Zaterdag 9 April slaagde te Den Haag voor het aldaar ge houden examen voor belasting consulent onze plaatsgenoot Joh. Broere, Kerkelaan 17. Als bijzonderheid kunnen wij nog vermelden, dat de heer Broere een dertig jaar in Indië een belangrijke finantiële positie heeft bekleed en nu, genoodzaakt om in Holland te blijven, nog het Ned.-Belastingrecht met succes heeft gestudeerd. Verkiezingen Gemeenteraad De datum, waarop te Bergen de verkiezingen zullen worden gehouden van de leden van de gemeenteraad, is door burge meester en wethouders vastge steld op Woensdag 22 Juni 1949. Bekerwedstrijden Bergen - Andijk 12 Het was een matige wedstrijd, vooral van de zijde van de thuis club: het ontbrak aan geestdrift, aan tempo. Men kon bemerken, dat het een bekerwedstrijd was, de competitie-sfeer ontbrak. Hoe wel de gastheren ontelbare kansen kregen, wist de voorhoede, deels door onoordeelkundig spel, deels door pech, daarvan geen gebruik te maken. Vóór de rust nam Andijk uit een vrije schop de De steen Die door de tempelbouwers. Verachtelijk was een plaats ontzegd, Is, tot verbazing der beschouwers, Van God ten hoofd des hoeks gelegd. Gedood.... verraden met een kus, Getrapt, bespuwd, gehoond, Met Koningsmantel, tot een spot, Met doornen wreed gekroond, Stierf onze Heer aan 't martelend Kruis De grootste aller plagen, Heeft Hij in Liefde en geduld, Tot aller heil verdragen. Door aardse bouwers, klein van geest, Werd Hem een plaats ontzegd, Maar door God-zelf werd Hij verheerlijkt, Door Godes hand tot hoofd des hoeks gelegd. De grote Bouwheer van 't Heelal, Heeft in Zijn eeuwig plan, Zijn Zoon tot hoeksteen uitverkoren, Tot heil van al wat was verloren, Die allen dragen kan. Vergeving onzer grote schuld, Een Liefde, oneindig groot, Straalt van het Kruis ons tegemoet, In onze grote nood. Eeuwig leven! hel en dood Door Christus overwonnen! Een nieuwe dageraad breekt aan, Hij is de Hemel ingegaan, Het Leven is begonnen! Paasklokken liydt dan met heerlijke klank Christus herrezen! Gode dank! Pasen 1949, MAARTJE N. ZWAAN leiding en wist die tot de rust te behouden. 01. Na de rust eenzelfde spelbeeld. De thuisclub kreeg soms wat veldmeerderheid, maar er ontbrak iets. Uit een aanval over links wist Andijk na ongeveer een kwartier spelen, door haar 1. buiten de score te verhogen 02. De keeper werd hierbij volkomen verrast. Eindelijk wist Brouwer uit een corner de eer te redden met een kopbal. 1 2. Hoewel aan beide zijden nog enkele goede scoringskansen kwamen, mocht geen der partijen er in slagen wijziging in de stand te brengen en konden de Andijkers welverdiend beide puntjes mee naar huis nemen. CONCERTGEBOUW STRIJKKWARTET CONCERTEERT Een evenement op muzikaal gebied voor Schoorl Het bestuur van Alg. Welzijn is bij het organiseren van een tweede culturele avond in dit seizoen wel zeer gelukkig ge weest het vond een viertal leden van het Amsterdamse concertge bouworkest bereid een concert te geven. Het bestuur heeft daar mee vele muziekliefhebbers ten zeerste aan zich verplicht. Het is een avond van geconcentreerd muziekmaken en gespannen luis teren geworden. In het kleine in 1783 „uit stuivend puin in bet'ren staat herrezen" kerkje is op deze avond intens genoten van de kwartetten van Jos. Haydn, L. v. Beethoven enAnt. Dworsjak, die door de heren G. Mul der, le viool, A. de Groot, 2e viool, J. Smits, altviool en J. C. Weydom Claterbos werden ver tolkt met een warmte en vaar digheid, die de aanwezigen ver baasde. Aan elk nummer ging vooraf een korte toelichting ter oriën tering van de luisteraar. Met het kwartet van Jos. Haydn op. 77 in F. dur werd het con cert geopend. Van de 4 delen waaruit het bestaat, werd de aandacht gevestigd op de thema tische bewerking van de beide hoekdelen en op de variatievorm van het langzame derde deel. Dit kwartet, deze „conversatie tussen vier intellectuelen" zoals Goethe het uitdrukte, werd ge volgd door een kwartet van L. v. Beethoven op. 18 no. 6 in Bes dur, opgedragen aan zijn adellijke beschermer, de vorst van Lobkowitz. Dit in 1800 ge schreven kwartet kan beschouwd worden als een samenvatting van alles, wat tót die tijd op kwar- tetgebied gepresteerd was, d.w.z dat Beethoven veel van Haydn en Mozart geleerd had. Het eerste deel heeft een thema gebouwd op een drieklank. De cello voert een dialoog met de eerste viool, terwijl de andere instrumenten begeleiden, tot de conversatie algemeen wordt. Het kwartet eindigt met een rondo met langzame inleiding, getiteld Malinconia d.w.z. Zwaarmoedig heid. Na een korte pauze volgde 't kwartet op 96 van de Boheemse meester Ant. Dworsjak (1841- 1904). Deze liet zich bij voorkeur inspireren door volksdansen. Dit kwartet, bijgenaamd Negerkwar tet, werd geschreven na zijn reis naar Amerika en is geïnspireerd op een negermelodie. Het eerste deel is gebouwd op een vijftonige reeks, zoals gebruikt werd door alle volken van de Oude Orient en nog heden toegepast wordt door Chinezen, Javanen, Basken en Schotten. De aanwezigen waren zo onder de indruk van het gehoorde, dat velen vergaten, dat zij zich be vonden in een bedehuis en als in een concertzaal uiting gaven aan hun grote waardering van de „conversatie tussen deze vier in tellectuelen." Bond van Plattelandsvrouwen De afd. Schoorl van de Bond van Plattelandsvrouwen had op haar laatste bijeenkomst in De Rode Leeuw het genoegen de heer Köhnert uit Alkmaar in haar midden te zien, die zou spreken over „Geheimen en diepte der zee". Ondanks voorjaarsschoon maak en modeshows was de zaal goed bezetook vele heren hadden gevolg gegeven aan de uitnodi ging, deze avond bij te wonen. De heer Köhnert verstond als uitstekend verteller de kunst om moeilijke dingen weer te geven op populaire wijze. Hij voerde zijn auditorium terug naar twee duizend millioen jaren achter ons liggende tijden en schetste, hoe men zich het ontstaan van ons zonnestelsel denkt, hoe na de gasfase doorlopen te hebben, de aarde vloeibaar werd en daarna een dunne stollingskorst ontstond, vol met onregelmatigheden, putten en kraters van gasuitbarstingen. Zoals de geschiedenis der mens heid begint met uiterst vage mededelingen, zo ligt ook de ge schiedenis van de aardkorst in een zeer dichte nevel. Thans is 2/3 van het aard oppervlak bedekt met oceanen,, Ueektiod DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro M7071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen de Haan's Boekhandel, Stationsstr. Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P. Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijsf 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1. (berijmde Psalm 118 vers 11 gedeeltelijk)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1949 | | pagina 1