ff ff Schoorl Keurmeester De Groot gehuldigd. De Middelbare Meisjesschool te Bergen VLAGGENDAG SCHOORL EGMOND AAN ZEE VRIJDAG 22 APRIL 1949 26c JAARGANG No. 16 Verschijnt te Bergen» Bergen aan Zee» Schoorl» Schoorldam» Groet» Camperduin» Egmond aan Zee» Egmond~Binnen en Egmond a. d. Hoef 23 jaren op de bres voor volksgezondheid. 15 April 1924 kwam de heer G. de Groot naar Bergen als keurmeester bij het gemeentelijk slachthuis. 15 April '49 had hij 25 jaren gewaakt voor de gezondheid van talloos velen, had hij de bewo ners van Bergen, en van '39 af ook van Schoorl, Koedijk en Warmenhuizen een kwart eeuw beschermd tegen de gevaren, die het nuttigen vgn ondeugdelijk vlees oplevert. Op deze dag wapperde de driekleur vrolijk van het gemeentelijk slachthuis en kwamen autoriteiten en be langstellenden in groten getale de jubilaris de hand drukken en overstelpen met waarderende woorden en zichtbare blijken van waardering. Aanwezig waren o.m. Mr Leesberg, wethouder van het slachthuis te Alkmaar, de hoofd boekhouder, de administrateur, de keurmeester, het personeel van het slachthuis te Alkmaar, Dr Huygens, burgemeester van Bergen, de heren Brak, wethou der, de Vries, gemeentesecretaris, de heren Swaag en Onrust, leden van de commissie voor het slacht huis en vele slagers. Verschillende sprekers voerden het woord. Mr Leesberg opende de rij. Hij wees op het zonder linge gebeuren, dat het gemeente bestuur van Alkmaar naar Bergen kwam om één van zijn eigen ambtenaren te huldigen. De situatie is minder gecompliceerd, dan men op het eerste gezicht zou menentoen de gemeenten in zake de vleeskeuring een taak kregen en Bergen voor de keus werd gesteld zich aan te sluiten bij Alkmaar of zelfstandig te blijven, gaf Bergen de voorkeur aan het laatste, maar Alkmaar zou zorgen voor de keuring. 15 April 1924 werd de heer de Groot door Alkmaar benoemd tot keurmeester, waarna deze naar Bergen vertrok en zich nu op en top Bergenaar voelt. De wijze, waarop de heer de Groot in deze 25 jaren heeft gewaakt voor de volksgezondheid, aldus Mr Leesberg, stemde steeds tot hoge tevredenheid. Spreker eindigde met de jubi laris geluk te wensen en de hoop uit te spreken, dat hij nog jaren lang op dezelfde wijze zou mogen voortgaan. Als herinnering werd de jubilaris een fraaie bronzen medaille van de gemeente Alkmaar aangeboden. Burgemeester Dr Huygens hul digde de jubilaris namens Bergen. Spreker wees er op, dat Bergen zich mag verheugen in een zeer goed verzorgd slachthuis, dat naar hij hoopte nog vele jaren onder leiding van de heer de Groot zou werken tot heil van Bergen. Spreker liet zijn waar derende woorden vergezeld gaan van een enveloppe met inhoud. De heer Voorthuysen, direc teur van het slachthuis te Alkmaar, oud-leermeester van de heer de Groot, huldigde vervolgens zijn „stuurman", die de kunst had verstaan steeds tussen de klippen door te zeilen. Aan zijn stuur manskunst was het te danken, dat botsingen, aanvaringen, waren uitgebleven, hij had een sfeer van vertrouwen weten te scheppen tussen de keuringsdienst en de slagers, die natuurlijk een deel van hun vrijheid moesten op offeren. De heer Maasen, slager, sprak namens zijn collega's waarderende woorden. Nooit werd tevergeefs een beroep gedaan op de heer de Groot en ook in zijn vrije tijd hielp hij gaarne, als dit nodig was. De heer Frielink, keurmeester te Alkmaar, bood namens het personeel van het slachthuis te Alkmaar een fraai bloemstuk aan en de heer Jonker, die 19 jaar met de jubilaris had samenge werkt, volgde dit voorbeeld. De heer Jb Swaag, lid van de commissie voor het slachthuis, sprak bij afwezigheid van de wethouder, waarderende woorden. Spreker memoreerde nog hoe zich hier in 1920 midden in het sei zoen een geval van vleesver giftiging had voorgedaan, wat heel wat onrust veroorzaakte en de bewoners de ogen opende voor het grote nut van een keu ringsdienst. Nu draait alles tot ieders voldoening. Laatste spr. was de heer W. de Vries, ge meentesecretaris, die jaren lang als secretaris, van de slachthuis commissie met de heer de Groot had samengewerkt en daaraan prettige herinneringen bewaarde. De jubilaris zei ten slotte allen hartelijk dank voor hun waar derende woorden en goede wensen en de vele zichtbare blijken van waardering. Spreker hoopte, dat spoedig weer de oude drukte zou terugkeren, al was 60 varkens of 23 runderen op één dag, zoals wel was voorgekomen, wel een beetje te veel van het goede. De voor de heer en mevr. de Groot onvergetelijke morgen werd be sloten met een poosje gezellig nababbelen. Ten huize van de jubilaris werd het herdenkingsfeest verder gevierd. Velen kwamén daar nog blijk geven van hun belangstelling, waaronder Blok Schoorl (waar onder ook Warmenhuizen en Koedijk ressorteren) en ook hier werd de feestruimte omgetoverd in een bloemenhof en vruchten- tuin. Daar is een tijd van komen, daar is een tijd van gaan. 29 April a.s. gaat onze plaats genoot, de heer P. Algra, ploeg baas bij de N.S. de dienst met pensioen verlaten. Begin 1910 kwam hij bij de spoorwegen te Heerhugowaard, ging met de opening van de tram naar Schoorl en verhuisde een half jaar later naar Alkmaar. 8 jaar later keerde hij naar Schoorl terug als ploeg baas en de laatste tien jaren was Bergen zijn standplaats. De heer Algra heeft gemeend, dat nu de tijd gekomen is om te gaan en zal 29 dezer afscheid nemen. Een stuk leven is voorbijhet leven gaat verder. PRACHTIG GESLAAGDE BONTE AVOND van de K.J.V.O. De Kennemer Jeugdgroep van Onthouders trad Donderdagavond in De Rustende Jager voor een volle zaal op met een bont pro gramma. Ten einde ook 'n steentje bij te dragen om het landhuis „Oud Bussum", in de gemeente Huizen, in te richten tot kliniek voor chronisch zieke kinderen, die thuis niet verpleegd kunnen worden, had de KJVO besloten, de baten van deze Bonte Avond af te dragen aan de Stichting Noordhollandse Buitenkliniek voor kindéren. De jeugd voor de jeugd! De avond werd geopend door Het Berger Meisjeskoor van de KJVO, dat onder leiding van en aan de piano begeleid door Corrie Morée-Dol een tiental liederen ten gehore bracht, die met een warm applaus werden beantwoord. Het was alles zuiver van toon en mooi van voordracht. Vooral Wildzang, Grootvaders klok, Kleine wolkjes varen, O Salutaris en de Avondklok werden buiten gewoon gewaardeerd. „Het blauwe cabaret" was een mooi propaganda-nummer van de blauwe brigade. Zelfs Ome Gert en ome Klaas, twee echte ouderwetse Westfriese boertjes, raakten ten slotte overtuigd, dat de nieuwe tijd toch beter was, dan de oude met zijn vrouwen en kinderarbeid en een borrel. Mevr. Francisca Krijgsman, met Corrie Morée-Dol aan de piano, vergastte haar auditorium op enige liederen, die zeer in de smaak vielen, Die Nachtigall (Russisch Volkslied, Fra i fiori (Ode aan de lente) en La Folletta van Marchesi. Als laatste nummer voor de pauze volgde een Menuet, uitge voerd door een dansgroep o.l.v. de heer K. Boot, tegen een prachtig decor, vervaardigd door de kunste naar C. Colnot. Dit nummer werd een groot succes en werd later nog eens herhaald. Met een blijspelletje en een kleine Cantate van Cath. van Rennes werd de schitterend ge slaagde avond besloten, waarbij de KJVO-ers weer alle eer in legden en waarop ze met grote voldoening kunnen terugzien. Nu de Middelbare Meisjes school te Bergen twee jaar be staat en min of meer is gecon solideerd, is het moment gekomen, nog eens de aandacht op haar streven te richten. Als een vast staand feit mag worden geconsta teerd, dat voor een groot aantal meisjes de andere scholen voor middelbaar en gymnasiaal onder wijs een te breed en vooral te intellectualistisch programma af werken. Zij kunnen daardoor te weinig rekening houden met de typische aanleg van de meisjes èn met hun vermoedelijke toe komst. Het is daarom niet te verwonderen, dat de Middelbare Meisjesscholen zich mogen ver heugen in steeds toenemende bloei. Hun programma is een voudiger dan dat der genoemde scholen, terwijl het toch nergens uit het oog verliest, dat er op deze meisjesscholen middelbaar onderwijs moet worden gegeven van een totaal ander karakter dan dat van het U.L.O. Ieder meisje, dat niet van meet af moet worden opgeleid voor universitaire studie, een specifiek-vrouwelijke vorming verlangt of een zekere moeite heeft met het uitgebreide programma der andere scholen voor v.h.m.o., behoort van haar 12e tot haar 17e of 18e jaar thuis op de M.M.S., waar de vier moderne talen, en hun lite ratuur aardrijkskunde en geschiede nis in het middelpunt staan, wis-, natuur- en scheikunde op de achtergrond treden en vakken als fraaie, nuttige handwerken, kunstgeschiedenis, tekenen, zang, muziek, muziekgeschiedenis en lichamelijke oefening een recht streekse voorbereiding geven voor het latere vrouwenleven. Op de M.M.S. in Bergen wordt dit programma uitgebreid met cur sussen in koken en voedingsleer, kinderverzorging en opvoeding en eerste hulp bij ongelukken. Ook waar het de verovering van een betrekking betreft wordt de toekomst niet uit het oog verlorenhet einddiploma der M.M.S. geeft toegang tot onge veer alle vrouwelijke beroepen, waarvoor geen academische studie noodzakelijk is. Met de MMS te Bergen is een A-school verbonden, die het voor minder-begaafde kinderen mogelijk maakt, in langzamer tempo, en daardoor in 6 inplaats van 5 jaar, dit einddiploma te verwerven. De school ligt in een fraai en rustig bosgebied aan de rand van het natuurreservaatmomenteel profiteren bijna 180 leerlingen, uit Noord-Holland benoorden het IJ samengestroomd, van de vele mogelijkheden, die zij aan meisjes kan bieden. op de dag van de naastenliefde! Op 24 April a.s. is het de dag van de naastenliefde. Gaarne zag Pater de Greeve, dat, evenals dit ter gelegenheid van Koninginne dag, Arbeidsdag, Bevrijdingsdag e.a. gebeurt, alle medewerkers van de Bond ook op die dag de vlag zouden uitsteken. ORANJE COMITÉ SCHOORL De eerste verjaardag, welke H. M. Koningin Juliana als zodanig zal vieren, zal te Schoorl feestelijk worden herdacht. 's Middags om twee uur zal in de zaal van de heer Schuijt voor kinderen van 6t/m 14 jaar'n opvoering plaats vinden van „Het Gelukskind", een sprookje van Grimm. Aan de schoolkinderen, wonende ten zuiden van de Ko ningsweg zal op de scholen een toegangskaart worden uitgereikt. De elders schoolgaande kinderen van die leeftijd uit Schoorl kunnen Woensdag 27 April tussen 2 en 4 uur een kaart afhalen Slotlaan 227. (J. van Wijk). Aan de kinderen zal een ver snapering worden aangeboden. 's Avonds feestverlichting van het dorp met om acht uur een serenade op het Raadhuisplein door de muziek- en zangvereni ging. Verder zal op die avond in de zaal van de heer Schuijt een gecostumeerd bal-masqué worden gegeven, waaromtrent nadere mededelingen per adver tentie in dit blad zullen worden bekend gemaakt. SCHOORLSE BRIDGECLUB Uitslag van de Dinsdag j.l. gehouden wedstrijd. Half Sr-v. d. Lelie 69,5 Pinxter-Diederich 71 Bekker-Beeldman 74,5 Mw. Arpeau-IJssels 75 Half Jr-Jes 79,5 Dames van Wijk 82,5 Echtpaar Repko 87,5 Dames Peppel-Bouman 91 Aalders-Haasbroek 91,5 Visser-Nieuwland 94 Mw de Wilde-v. Wijk 95 Echtpaar Veuger 97 GROTE DRUKTE LANGS DE DUINKANT Duizenden gaven met de Paas dagen gehoor aan de roepstem van onze Wildenborchse land- heer-dichter Staring„Ontvlugt nu de steden, wie vreugde be geert! Ontvlugt ze nog heden; de Lente regeert." In onafzienbare rijen bewogen auto's (uit vele provincies) fietsers en wandelaars zich langs der duinenrand, waar het oog ge boeid werd door het mooie duin- landschap aan de ene zijde en en de wijde polders aan de andere kant. Café-houders maakten goede zaken en zelfs de strandexploi- tanten aan het eindpunt Camper duin mochten zich verheugen in een vrij druk bezoek. Enkelen konden de lust niet weerstaan even een duik te nemen in de lokkende zee en luidden het sei zoen alvast in. VOETBAL Schoorl I heeft met Sporters I uit Hoorn met drie punten uit 2 wedstrijden de leiding in de pro- motie-degradatie-wedstrijden. Zondag a.s. komt ZAP op be zoek. Dat zal een spannende strijd worden, waarin beide par tijen zich ongetwijfeld ten volle zullen geven. Wanneer Schoorl mocht winnen, dan staan haar kansen zeer goed. Schoorl II won Maandag j.l. met 6-2 van Vios II in Warmenhuizen. Het programma voor Zondag a.s. luidt: 10 uur Alcmaria d- Schoorl a. Half drie RKAFC 5- Schoorl 3. Half drie Schoorl I- ZAP I. UITVOERING V.V.V. De vereniging voor vreemdelin gen verkeer bood haar leden na de Paasdagen een gezellige avond aan, om de band met de leden te versterken. Gezien het groot aantal leden moesten hiervoor 3 avonden gereserveerd worden. Het was een goede gedachte hiervoor het gezelschap van de bekende radio-artist Frans Dumée uit te nodigen. Burgemeester Niele heette, als voorzitter der V.V.V., Dinsdag avond bij het eerste optreden van Fr. Dumée de aanwezigen welkom en verheugde zich er over dat de zaal tot de laatste plaats bezet was en ook de vol gende avonden alles volgeboekt was. Hij wees er op, dat de V.V.V. de ziel van de badplaats is en aller steun verdient. Na een vrij zwak begin, bracht hierna Frans Dumée, als de glazenwasser, met een grap en een kwinkslag over de U.N.O., spoedig de juiste stemming er in en vanaf dat moment boeide de revue „Holder de Bolder" het publiek tot het middernachtelijk uur. Het leeuwendeel van het succes komt zeker op rekening van Frans Dumée zelf, die on overtroffen was in zijn schetsjes, liedjes, grapjes, praatjes, ja wat niet al. Naast hem viel ook het optreden van Greetje van Schaick zeer te loven, die op levendige en geestige wijze verschillende levensliedjes zong en daarmede tevens voorlopig afscheid nam, omdat zij de volgende week voor een half jaar voor de NIWIN naar de militairen in Indonesië gaat. Jaap Molenaar begeleidde aan de piano, terwijl de dames-Ma tadors ter afwisseling enkele ïdering en film- ïeden uitgesteld zelfde plaats Het Bestuur Luxemburg en België naar onze lage landen afgezakt om hier hun blikken te verruimen. Op Wal cheren was de wederopbouw bewonderd, te Ierseke was kennis gemaakt met de oesterteelt, van aanwezigen hartelijk welkom. Zwitserland en Holland, aldus deze spreker, door de eeuwen heen verbonden door een van de belangrijkste waterwegen van W. Europa, komen in vele op- streren, wat bij de Zwitserse gasten veel waardering vond. De banden Holland-Zwitserland zijn weer versterkt en in de nabije toekomst zullen er stellig meer vriendschapsbanden worden kans op een prijs gehad hebben zij toch hadden medegewerkt aan het hoofddoel dat de V.V.V. beoogde, Bergen een fleurig aan zien te geven. Hun bezwaar, dat zij toch geen re oergen Sedert December van het vorig jaar is „de Vrije School" in het Dorpshuis te Bergen ge vestigd. In Sept. '46 in „de Arend" te Schoorl met vier kinderen be de school nu 28 er zes klassen ver- er tevens een kleuter- :rbonden is. Zuster- volgens dezelfde be ken zijn er in Den school bestaat reeds Amsterdam, Zeist, arlem. Ook in R'dam s. een school worden eeds in 1919 werd 'rije School" in Stutt- d, de z.g. „Freie le" voor de kinderen s van de Waldorf ïttenfabriek op initia- abrikant Emil Molt, verwerkelijking van ld vroeg aan zijn ar Dr Rudolf Steiner. was in vele kringen als groot paedagoog :nner. In de vele de cursussen en die Rudolf Steiner leraren van deze richten school wees j, dat het kind als lamelijk een willend i de lagere school- voelend in de wereld- eerst na het 14de llectuele opvoeding i. Het te vroeg en ïtwikkelen van het ert het kind in zijn /ikkeling. Zijn wils- ren vragen om be- ïme, kleur, schoon- m enz. eve vermogens wil len en zo zal men en het gehele onder stzinnigheid trachten :n, of het nu gaat n der letters om regels of aardrijks- nstzinnige wijze zal stof aanbieden en d laten uitwerken, iet ene kind meer i zich in kleuren uit ■en ander, dat ge- mkrachten heeft, zal ren geholpen kunnen e kinderen zullen be- feningen krijgen, het jauw afgeleide kind atieoefeningen ont- le wekelijkse leraren- het hart van de ïn de kinderen be- ezamenlijk wordt ge- beste wijze om lelpen in de har wikkeling van zijn s- en wilsleven. De :rtoe middel en niet plaats bedoeld om Je kortst mogelijke :e hoeveelheid kennis i. In dit kort bestek (enkele aanwijzingen len. :i zal Dr F. W. n Emmerhoven uit itvoerig over deze gogie in het Dorps- LO ALS 'JESTOKER? gen enen riep de ndweer weer eens te e trambaan Bergen en a. Zee was brand ls 's morgens was !jks voorgekomen voorbijgangers het d. De brandweer vater te gevenmet d het gevaar be zworen. ZONDAGSDIENST ARTSEN Ueekttad DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen de Haan's Boekhandel, Stationsstr. Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P. Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1. Adm.C. Oldenburg, j, Schoorl, Giro 147071 elefoon 268 chap te Bergen oekhandel. Stationsstr lefoon 2452 voor Egmond-Binnen and aan de Hoef: iit, Abdijlaan 59 voor Egmond aan Zee :r, Voorstraat 125 sprijs: f 3,24 per jaar 1 per kwartaal trijs: 10 ct. per m.m linimum van f I 1 Mei Dr POOT, Tel. 2423

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1949 | | pagina 1