Il/eekitod 99 99 ONZE KONINGIN VERJAART! 30 AfttU 1 UttqesbdcL Coöp. Boerenleenbank te Schoorl BERGEN VRIJDAG 29 APRIL 1949 26c JAARGANG No. 17 Verschijnt te Bergen» Bergen aan Zee» Schoorl» Schoorldam» Groet» Camperduin» Egmond aan Zee» Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Zaterdag wordt voor de eerste maal de tradi tionele Nederlandse Ko ninginnedag op 30 April gevierd. Onze vorstin zal dan haar veertigste ver jaardag herdenken, met haar gezin en met haar volk. Koninginnedag is in ons land een begrip geworden. Het is immer n feestdag geweest, waarbij het gros van ons volk zich bewust realiseert, dat de regerende vertegenwoordigster van het Huis van Oranje verjaart. Zonder Oranje zou de Staat der Nederlanden een andere historie achter de rug hebben. En evenzo ons volk. Zonder Oranje zou ook vandaag de positie van ons land een mindere zijn dan thans het geval is. Er is nog geen jaar voorbij gegaan, sinds Koningin Juliana de taak van haar geëerde Moeder heeft overgenomen. Toch weet ons volk reeds nu, dat de vorstin, wier ver jaardag wij Zaterdag vieren, de voetsporen van haar onvergetelijke Moe der drukt. Wie zal dit niet hebben beseft, toen de Koningin gedurende de afgelopen winter besloot haar vacan- tieverblijf in het buitenland van dag tot dag uit te stellen, omdat rond de Indonesische kwestie de internationale spanningen toe namen? Meer nog dan op de ministers drukt dikwijls het lot van land en volk op de schouders van de vorstin. Een minister gaat heen als hij faalt. Een koningin mag niet falen. Kijkt niet heel het Nederlandse volk op naar Haar, die zetelt op 's lands troon? Reeds als kroonprinses heeft Hare Majesteit zich in brede kringen van haar onderdanen bemind gemaakt. In de weinige maanden, die zij als regerend vorstin achter de rug heeft, is deze populariteit eerder gegroeid dan afgenomen. De band tussen koningin en volk is in overeenstemming met de ontwikkeling der democratie, zoals die in de laatste decennia is gegroeid. Deze doet niets af aan de eerbied, welke voor ons vorstenhuis wordt gekoesterd. In tegendeel, de overbrugging van de geweldige kloof, die voorheen tussen de gewone man en zijn koning bestond, is de basis voor het grote vertrouwen, dat ons volk nog heeft in het Huis van Oranje. Koningin Juliana viert haar verjaardag ook als echtgenote van Z.K.H. Prins Bernhard en als Moeder van vier jeugdige Prin sesjes. Er zullen in haar eigen gezin dus Zaterdag reeds vele blijde stemmen klinken. Stemmen, die voor Haar veelbetekenend zijn, omdat nu eenmaal het gezin de kern vormt van ons maat schappelijk leven. De blijdschap en de dankbaar heid van het Nederlandse volk sluiten hier echter direct bij aan. Want wij zijn blijde en dankbaar, dat ons deze vorstin is gegeven, die ook als een waardige Oranje de belangen van het volk behar tigt. Daarom klinke Zaterdag, voor het eerst op een 30e April LEVE DE KONINGIN! KONINGINNEDAG De Koninginnedag zal te Bergen worden ingeluid met een aubade van Bergen s Harmonie op het terrein van de Ruïnekerk. De burgemeester zal hier een toe spraak houden, 's Namiddags is het feest voor de jeugd. De hogere klassen van de lagere scholen zullen kunnen genieten van Oranje- en Kinderfilms, die in De Rustende Jager zullen worden vertoond en voor de lagere klassen is het feest in Duinvermaak. De dag zal worden besloten met een grote fakkeloptocht. Zwitserland Holland BERN BERGEN Een groot gezelschap technici, getooid met de Zwitserse kleuren, stapte dit week-end af aan het bekende Oranje-Hotel te Bergen. Het waren leden van het „Schweiz. Technischer Verband, Section Bern" op tournee door ons land. Dit gezelschap deskun digen op allerlei technisch gebied, aldus Ir. Eigenmann uit Bern, voorzitter van de afdeling, die zo vriendelijk was ons enkele ogenblikken te woord te staan, was na „Ostern" door Frankrijk, Luxemburg en België naar onze lage landen afgezakt om hier hun blikken te verruimen. Op Wal cheren was de wederopbouw bewonderd, te Ierseke was kennis gemaakt met de oesterteelt, van Rotterdam was een schat van herinneringen meegenomen en de heer Eigenmann was onuitputtelijk in zijn lof over de schitterende ontvangst, die de Fa. Wilton het gezelschap had bereid. Via Gouda, Leiden en de on volprezen bollenvelden was A dam bereikt, waar niet alleen op tech nisch gebied veel interessants was gezien maar ook genoten van een rondvlucht per K.L.M. IJmuiden met zijn sluizen en haven bracht nieuwe sensatie voor de bergbewoners. Over de laatste pleisterplaats mooi Bergen raakte Ir. Eigenmann niet uitgepraat. Er stond verder nog op het programma een bezoek aan de Wieringermeer, de N.O. Polder, Giethoorn, het Noordse Venetië, Staphorst, Arnhem, Nijmegen en Eindhoven met de Philips-fabrie- ken. Het gezelschap was buiten gewoon enthousiast over alles wat het in ons landje had gezien en prees bovenal de ontvangst, die het overal te beurt was ge vallen. Met bijzondere nadruk verzocht de voorzitter bij herhaling toch in de pers vooral melding te maken van hun grote dank voor de hartelijke ontvangst, die hun stoutste verwachtingen verre had overtroffen en die onuitwis bare indruk bij alle bezoekers zou achterlaten. De hotelhouder, de heer Dal- loyaux, heette als gastheer de aanwezigen hartelijk welkom. Zwitserland en Holland, aldus deze spreker, door de eeuwen heen verbonden door een van de belangrijkste waterwegen van W. Europa, komen in vele op zichten overeen, voelen zich a.h.w. verwant: beider vrijheids zin, cultuur, geschiedenis, demo cratie leggen een hechte band die door bezoeken als deze slechts versterkt kunnen worden. Nadat de volksliederen van beide landen staande door allen waren ge zongen, wenste de gastheer zijn gasten verder „viel Vergnügen". Rond de welvoorziene dis, waarbij ook Burgemeester Huijgens en Weth. Driessen met hun dames mede aanzaten, genoot het gezelschap verder van een copieus diner en.... rhetorisch vuurwerk. Burgemeester Huijgens wees er o.m. op hoe de Hollandse gastvrijheid wedijvert met de Zwitserse en de heer van Riet uit Alkmaar meende als pl. voorz. van Horeca, dat het hotelwezen de ziel moet zijn van Hollands welvaart en bracht een bijzonder woord van dank aan gastheer en gastvrouwe, de heer en mevr. Dalloyaux. Het op de tafel prijkende wapen van Bern, gegarneerd met ijs en slagroom, ontlokte kreten van bewondering voor de schep per van dit kunstwerk en de Zwitsers bleken deze attentie buitengewoon op prijs te stellen. De gastheer had de gelukkige gedachte gehad om de Westfriese Volksdansers te Stompetoren uit te nodigen om deze avond enige oud-Holl. volksdansen te demon streren, wat bij de Zwitserse gasten veel waardering vond. De banden Holland-Zwitserland zijn weer versterkt en in de nabije toekomst zullen er stellig meer vriendschapsbanden worden gelegd. Het was de heer Verolme die daartoe de weg wees. Deze leeraar Duits aan de openbare Ulo school had dit jaar als interesse-centrum bij zijn onder wijs Zwitserland gekozen en stelde de vreemdelingen in de gelegenheid kennis te nemen van dit werk. Zijn kleine tentoon stelling trok algemeen de aan dacht en met zijn verzoek de correspondentie tussen Zwitserse kinderen en kinderen uit Holland te willen bevorderen, klopte hij niet aan een dovemans deur. Een prachtuitvoering van DE MASKERSPELERS „De Maskerspelers" sloten het seizoen met een uitvoering van „Comedie om geld", een blijspel van A. Bromet. Van dezelfde auteur ligt nog vers in het geheugen Mensen in Pension," waarmee deze toneelvereniging in Februari zo'n succes boekte. Was toen juffr. Govers het mid delpunt van al die vogels van diverse pluimage, nu zwermde een hele familie om oom Brander heen, de rijke vrijgezel. Vooral toen hij na een aanrijding zo gehavend was, dat het ergste was te vrezen, toonden de neefjes en nichtjes zich buitengewoon be zorgd om oompje. Om den wille van de smeer, likt de kat den kandeleer, rijmelde reeds Vader Cats, oompje had de neefs en nichts door, die op zijn dood aasden en zocht paar een middel om ze kwijt te raken. Zijn mede deling, dat hij door speculeren volkomen geruïneerd was en nu een beroep moest doen op de steun van zijn familie, had het gewenste gevolgmen liet de gokker in de steek. Un petit roman d'amour ontbrak niet en maakte dit blijspel echt tot een blij-eindend-spel: een compagnon schap voor het leven tussen de zwabberaar neef Melle en Ronny, het sportieve meisje, dat oom Melchior bijna naar de andere wereld had geholpen. Mocht de auteur dit stuk hebben geschreven om als Bredero „alle menschen te verlustighen en verbeteren", dan is hij wat het eerste betreft wel zeer geslaagd. Er is hartelijk gelachen om de grappige situaties en dank zij het voortreffelijke spel van alle betrokkenen werd de uitvoering een volledig succes, waarop De Maskerspelers onder regie van Gerrit Kooyman weer met grote voldoening kunnen terugzien. V.V.V. BERGEN Tuinwedstrijd zomer 1949 Wanneer men bezoek gaat ver wachten dan komt er een ogen blik dat gastheer zowel als gast vrouw het druk krijgen. Men doet zijn best zijn gasten zo goed mogelijk te ontvangen. De heer des huizes zorgt voor fijne sigaren, de huisvrouw voor iets extra's en zelfs in het kleinste hoekje wordt alles opgeruimd en afgestoft en.... er komen bloemen op de tafel te staan. Als de Meimaand is aange broken dan komt zo langzamer hand de periode dat ook Bergen zijn gasten kan verwachten. Een van de dingen die evenals aan een huiskamer, aan een dorp een feestelijk aanzien geven zijn bloe men, in smaakvolle kleurrijke tuintjes en die aan de wandelaars zowel gasten als bewoners, vreugde schenken. Hef is verleden jaar voor de V.V.V. een grootsuccesgeworden, toen zij de poging waagde de bewoners van Bergen op te wekken aan een tuinwedstrijd deel te nemen, trots dat velen zich lieten weerhouden mede te doen, omdat zij de onjuiste ge dachten hadden, dat kleine en eenvoudige tuintjes geen schijn van kans zouden hebben in een wedkamp met de groteren. Hun gedachtengang was daarom al onjuist, omdat al zouden zij geen kans op een prijs gehad hebben zij toch hadden medegewerkt aan het hoofddoel dat de V.V.V. beoogde, Bergen een fleurig aan zien te geven. Hun bezwaar, dat zij toch geen De aangekondigde ledenvergadering en film avond wordt door omstandigheden uitgesteld tot Woensdag 25 Mei 1949» zelfde plaats en tijd. Het Bestuur prijs zouden winnen, wat toch eigenlijk bijzaak zou moeten zijn, hebben wij toch in verschillende gesprekken weerlegd door op te merken, dat wij een duidelijke grens getrokken hebben tussen grote en kleine tuinen, die elk een aparte rubriek kregen. Maar ook de samenstelling van de jury was zo gekozen, dat de meeste aandacht geschonken werd aan de zorg en liefde waarmede gewerkt was, omdat juist die factoren zo belangrijk zijn voor 't slagen iets moois te maken van elk hoekje tuingrond. De mooiste rozen zonder liefde ergens neer gezet en niet met zorg behandeld kunnen niet wedijveren in schoon heid met een eenvoudig bed viooltjes, goudsbloemen of iets dergelijks in een omlijsting van een grasrand of mos, waaraan met smaak en gevoel gewerkt is. De jury laat zich niet over bluffen door vele en dure bloemen of planten, maar let in hoofdzaak op een smaakvol met zorg geko zen en onderhouden geheel, op een als het mogelijk is goed ge kozen aansluiting tot één geheel, van tuin en huis, b.v. door een klimplant of enige struiken en op de afsluiting van de tuin van de weg. Dit laatste is natuurlijk een moeilijker probleem voor vele tuinbezitters, omdat een goede tuin afsluiting door een mooie gesnoeide heg van liguster of meidoorn niet in één jaar te bereiken is. Wanneer de eigenaar van een huurhuis b.v. bij de bouw een lelijk smakeloos ijzerhek heeft laten maken, dan kan de huurder dat niet wegnemen, maar hij kan wel door het aanbrengen van klimrozen of een eenvoudige rand van goudsbloemen b.v. veel goed maken. Al kunt U zeker wel voorstellen dat de jury een hoofd of voeteneinde van een ijzer ledikant, om een gat te dichten in een ligusterheg, niet bijzonder op prijs gesteld heeft, evenals hopen vuil die hier en daar de achterzijden van de huizen ont sierden en van de straat af zicht baar waren en met oude weg geworpen fietsbanden aanleiding gaven tot critiek. Zij waren geen bewijs van veel schoonheidsge voel van de bewoners, en waren beledigend voor de goede smaak. Het doel van ons streven is, het dorp voor onze gasten, maar ook voor ons zelf een vriendelijk, fleurig aanzien te geven en om eendrachtig met de Natuur samen te werken om op eenvoudige manier schoonheid te scheppen. Rest ons nog de mededeling dat voor deze zomer de V.V.V. be sloten heeft iedere tuinbezitter automatisch tot deelnemers te maken van deze wedkamp in schoonheid. Er zijn nu verschil lende commissies gevormd, die elk een gedeelte van het dorp zullen bezoeken op verschillende tijden in de zomer om zodoende een overzicht te krijgen van de tuinen in verschillende stadia. Wij hopen dat alle tuinbezitters nu willen medewerken aan het door ons gestelde doel, en dat de best geslaagden met trots hun huis kunnen sieren met een schil derij, een ets, houtsnede of een mooie vaas. JAN PONSTIJN „DE VRIJE SCHOOL" te Bergen Sedert December van het vorig jaar is „de Vrije School" in het Dorpshuis te Bergen ge vestigd. In Sept. '46 in „de Arend" te Schoorl met vier kinderen be gonnen, telt de school nu 28 kinderen over zes klassen ver deeld, terwijl er tevens een kleuter klasje aan verbonden is. Zuster scholen, die volgens dezelfde be ginselen werken zijn er in Den Haag (deze school bestaat reeds ruim 25 jaar), Amsterdam, Zeist, Leiden en Haarlem. Ook in R'dam zal in Sept a.s. een school worden opgericht. Reeds in 1919 werd de eerste „Vrije School" in Stutt gart geopend, de z.g. „Freie Woldorfschule" voorde kinderen der arbeiders van de Waldorf Astoria cigarettenfabriek op initia tief van de fabrikant Emil Molt, die voor de verwerkelijking van zijn idee raad vroeg aan zijn vriend en leraar Dr Rudolf Steiner. Deze laatste was in vele kringen reeds bekend als groot paedagoog en mensenkenner. In de vele voorbereidende cursussen en voordrachten, die Rudolf Steiner hield voor de leraren van deze nieuw op te richten school wees hij er o.a. op, dat het kind als kleuter voornamelijk een willend wezen is, op de lagere school leeftijd meer voelend in de wereld staat, terwijl eerst na het 14de jaar de intellectuele opvoeding beginnen kan. Het te vroeg en uitsluitend ontwikkelen van het intellect hindert het kind in zijn gezonde ontwikkeling. Zijn wils- en gevoelsleven vragen om be weging, rythme, kleur, schoon heid van vorm enz. Zijn creatieve vermogens wil het ontwikkelen en zo zal men op deze scholen het gehele onder wijs van kunstzinnigheid trachten te doortrekken, of het nu gaat om het leren der letters om grammaticale regels of aardrijks kunde, op kunstzinnige wijze zal de leraar zijn stof aanbieden en door het kind laten uitwerken. Daarbij zal het ene kind meer nodig hebben zich in kleuren uit te drukken, een ander, dat ge brek aan vormkrachten heeft, zal via het boetseren geholpen kunnen worden. Wilszwakke kinderen zullen be paalde wilsoefeningen krijgen, het fladderende, gauw afgeleide kind zal concentratieoefeningen ont vangen. Op de wekelijkse leraren vergadering, het hart van de school, worden de kinderen be sproken en gezamenlijk wordt ge zocht naar de beste wijze om het kind te helpen in de har monise! e ontwikkeling van zijn denk-, gevoels- en wilsleven. De leerstof is hiertoe middel en niet in de eerste plaats bedoeld om het kind in de kortst mogelijke tijd de grootste hoeveelheid kennis bij te brengen. In dit kort bestek kunnen slechts enkele aanwijzingen gegeven worden. Op 23 Mei zal Dr F. W. Zeylmans van Emmerhoven uit Den Haag uitvoerig over deze nieuwe paedagogie in het Dorps huis spreken. BELLO ALS VUURTJESTOKER? Zondag tegen enen riep de sirene de brandweer weer eens te hulp; langs de trambaan Bergen binnenBergen a. Zee was brand ontdekt. Reeds 's morgens was iets soortgelijks voorgekomen toen hadden voorbijgangers het vuur gedoofd. De brandweer hoefde geen water te gevenmet schoppen werd het gevaar be zworen. ZONDAGSDIENST ARTSEN DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen de Haan's Boekhandel, Stationsstr Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P. Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijsf 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m met een minimum van f 1 (FOTO „PERSBELANGEN") A.B.H. 1 Mei Dr POOT, Tel. 2423

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1949 | | pagina 1