FEESTV EUGDE tan$& de duinkant. Itapedie t&H dtaeve fdecUtipUeid SCHOORL IJZEREN GORDIJN VRIÏDAG 6 MEI 1949 26c JAARGANG No. 18 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef 30 April 1909. Jhr van Geen, secretaris van H.M. Koningin Wilhelmina, treedt de perskamer van het Paleis Noordeinde binnen, waar tientallen journalisten bijeen zijn, en zegt met bewogen stem, trillende van emotie: „Messieurs, j'ai l'honneur de vous communi- quer que la Princesse est née". Er is een prinses geboren, Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina! Kanongebulder, klokgelui, vlaggen, gejuich, heel Nederland viert feest. 30 April 1949, weer overal vlaggen en feesten, nu ter ere van Koningin Juliana. Bergen was er al vroeg bij. Daar luidde Bergen's Harmonie de grote dag in met een aubade op het terrein rond de Ruïnekerk. Burgemeester Dr. W. Huygens hield een toespraak, waarin hij de hoop uitsprak, dat deze eerste Koninginnedag op 30 April het begin mocht zijn van een lange reeks en waarin hij wees op de hechte band tussen Nederland en Oranje. 's Namiddags was het feest voor de jeugd, die kon genieten van film en goochelaar en 's avonds bewoog zich een lange stoet met brandende fakkels door het dorp, wat een fantastische aanblik bood. Ook te Schoorl wapperde van elk huis het „Rood, Wit, Blauw." De jeugd werd daar 's namiddags onthaald op een schitterende op voering van „Gelukskindeen sprookje van Grimm, waarmee verschillende ingezetenen o.l.v. de heer Goettsch een prachtig succes boekten, 's Avonds verzamelde heel Schoorl zich op het raad huisplein, dat baadde in een zee van licht en waar het fanfare corps De Vriendschap feestklanken deed horen. Onder ademloze stilte hoorde de menigte het „Wilt heden nu treden" en „Geluckig Vaderland" aan, dat gezongen door Schoorl's Gemengd Koor prachtig klonk in de stille avond stond. Burgemeester Mr C. A. J. Jochems wees de verzamelde me nigte er op, dat deze dag een dag is van vreugde, en een dag van bezinning. Een dag van vreugde, nu wij als kinderen van één huisgezin deze eerste ver jaardag van de Landsvrouwe mogen vieren. Een dag van be zinning als we bedenken hoe rijk gezegend ons volk is met een vorstin, die de verpersoonlijking is van onze vrijheid, onze consti tutionele monarchie. Met de bede, dat het Haar en ons gegeven mocht zijn deze 30 April nog vele malen gezamenlijk te vieren, eindigde de Burgervader. Toen laaide de feestvreugde hoog op. Op de tonen van het fanfarecorps voerde heel de menigte een rondedans uit op het plein en zette daarna koers naar het gecostumeerde bal-masqué, om daar de feestdag te besluiten. Acktec Uet Ds Knoppers uit Hardenberg lichtte Donderdagavond in het kerkgebouw Rehoboth een tipje op van het bekende IJzeren Gor dijn om de afd. Bergen van de Ned. Chr. Vrouwenbond een kijkje te geven in Hongarije, een der landen, die tot de invloeds sfeer van Rusland behoren. Het sinds jaren bestaande contact tussen de jongeren daar en hier, dat door de oorlog stagnatie ondervond, was het vorige jaar weer hersteld en de Hollanders waren nog niet vergeten. Er waren teveel herinneringen aan vroeger, de redding van predi kanten door Michiel Adriaansz. de Ruyter in de 17e eeuw, het gastvrije onthaal, dat duizenden kinderen na de eerste wereld oorlog hier mochten genieten en waaraan de Julianaschool te Boeda pest nog herinnerde enz. Al dadelijk bij het passeren van de Hongaarse grens voelt de vreemdeling de druk. Hongarije is een vrij land, maar De communisten, die slechts 17 pCt van de bevolking uit maken, kwamen aan de macht en breiden nog steeds hun macht uit. Spr. wees er op, hoe studenten door een politiek examen ge zuiverd werden, hoe de hulp die in huizenblokken werd geboden, neerkwam op controle, hoe door nationalisatie van de grond de kleineren tot horigen werden, hoe door nationalisatie van de scholen de invloed op de jeugd in bepaalde richting werd geleid. Het was overal controle, spion- nage, arrestatie. En de Kerken, de Katholieke, de Ger. Hervormde en de Lutherse mochten vol zijn, er heerste geen opgewekt geeste lijk leven. De jongeren hebben het moeilijk: wat hebben ze te verwachten, is er enig uitzicht op bevrijding? Gelukkig meende de heer Knop pers een soort reveil te zien, een ontwaking. Er zijn helden, maar helden des geloofs? Velen pro beren het langs de weg van com promissen, maar, aldus spr., een compromis tussen Kerk en onge loof is niet mogelijk, niemand kan twee heren dienen, God dienen en de Mammon gaat niet. Maar, besloot Ds Knoppers zijn met de meeste aandacht gevolgde rede, er komt wijziging, toeneming van druk brengt de sterkeren naar voren. Enkele aanwezigen kwamen nog met vragen, die spr. gaarne beantwoordde. BERGEN's MANNENKOOR concerteert Bergen's Mannenkoor gaf Don derdagavond o.l.v. zijn dirigent Karei Böhne en met medewerking van de bas-bariton Laurens Bogt- man en Bram Bruin, orgel, zijn jaarlijkse concert in de Ruïnekerk. Er was grote belangstelling voor dit concert en de muziek lief hebbers werden niet teleur gesteld. Het koor handhaafde weer zijn oude roem. De avond werd geopend met „Ecce quomodo moritur" van Handel, ter nage dachtenis van het oudste lid van het koor, wijlen de heer Lodewijk Jupijn, die op 13 Febr. was over leden. Het koor gaf onder meer een mooie vertolking van „In een kloostertuin" van Jac. Jansen, „Israël" van Keereweer, en „Bede" van Heinze, waarbij het koorlid J. H. Rijvordt de solopartij zong. De orgelsolist Bram Bruin uit Alkmaar gaf een gevoelige ver tolking van „Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ" van Joh. Seb. Bach en „Prière" van L. Boëllmann. De bekende bas-bariton Laurens Bogtman bracht zijn auditorium in verrukking met werkjes van Bach, Handel, Beethoven, Schu bert, Huygens, Pijper, v.d. Sigten- hout-Meyer en Bern Zweers. AFSCHEID na 40 jaren dienst bij de N.S. De vele fietsen langs de muur en de vele bloemstukken voor de ramen, wezen er Vrijdag al op, dat er iets gaande was bij onze plaatsgenoot de heer P. Algra. Na bijna 40-jarige dienst bij de N.S., waarvan de laatste 10 jaar als ploegbaas te Bergen, ging de heer Algra de dienst met pensioen verlaten. Sleutel en hamer rustten deze laatste dag en de heer Algra en niet minder zijn echtgenote, haddeneen van de druktste dagen van hun levenhet woon vertrek zat vol met chefs, colle ga's, vrienden en belangstellenden, die allen waren gekomen om blijk te geven van hun achting en waardering en de scheidende nog vele jaren van rust en gezond heid toe te wensen bij het einde van zijn loopbaan. De heer Schaafsma, Hoofdbouwkundige bij de N.S. huldigde de scheidende ploegbaas als een stoer werker, die o.m. na de bevrijding bij de wederopbouw te Alkmaar, Heiloo en Bergen getoond had de rechte man op de rechte plaats te zijn, een man, die niet alleen wist wat werken was, maar ook tegen over het personeel zijn plaats kende. Hij wenste de scheidende nog vele jaren van geluk en voorspoed na dit welbestede stuk leven. De heer Rooker, voorzitter van de vakorganisatie de Prot. Chr. Bond van spoor- en tram wegpersoneel, getuigde, dat de vereniging hem zal missen. Er is behoefte aan mannen, die leiding kunnen geven. Het moge dan waar zijn, dat niemand onmisbaar is, hier ontstaat een leegte, die tot weemoed stemt. De heer Algra heeft in de vakbeweging grote activiteit getoond, was een man, die ook wist te luisteren, die begrip had voor de moeite en zorgen van anderen. Spr. richtte zich vervolgens tot Mevr. Algra, die steeds haar man had geschraagd in zijn werken en streven en eindigde met het uitspreken van de wens, dat beiden nog tal van jaren in goede gezondheid mochten genieten van een welverdiende rust. De scheidendeheer Algra dankte sprekers en anderen voor hun waarderende woorden en geluk wensen en voor de stoffelijke blijken van belangstelling, die hij had mogen ontvangen. Zijn de vies was steeds geweest, als je je ergens voor geeft, dan moet je het helemaal doen, of zoals Vondel het uitdrukte: Indien 't gemeen u roept, besorght het als uw eigen. Hij had ook moeilijke tijden meegemaakt, ook in de vakbeweging, toen bijv. in de bezettingstijd het vaandel moest worden gered, dat men kon laten onderduiken inhet Stads museum. Een stuk leven is voorbijhet leven gaat verder. om de etalagewedstrijd In vele, door bedde- en andere lakens zorgvuldig voor nieuws gierige ogen afgeschermde eta lages, speelden zich vorige week geheimzinnige gebeurtenissen af. Men was bezig met de voorbe reidingen voor de étalagewed- strijc, met als bijzondere attractie het opsporen van fouten. Een bekende groenteman had na lang zoeken iets passends ge vonden bij de steeds schaarser wordende en dientengevolge in steeds minder kleursoorten ver krijgbare appelen. Hij had nog meer moeilijkheden. Zijn talrijk dagelijks om de deur spelend kroost moest buiten het grote geheim blijven. Alleen de oudsten werden ingewijd. Na het begin van de wedstrijd dromden de prijzenjagers spoedig voor de etalage samen. De fout was heel moeilijk te vinden. „Ik geef het op," zei er een. Op dat moment kwam des groentemans vijfjarige Henkie de deur uit. „Ik weet em allangal. Het is een kaasebal. Daar leit-ie, tussen dat hopie appele". Vader groenteman stormde de winkel uit. „Jij gaat meteen naar je....(bed)", klonk het tegen de aan de boord van zijn kieltje in de lucht bengelende Henkie. J. v. D. VERENIGING VOOR HUIS- EN KRAAM- VERZORGING 1929-1949 „Huis- en Kraamverzorging" hield Maandagavond haar jaar vergadering in Café Spoorzicht. 20 jaren heeft deze vereniging haar zegenrijk werk kunnen ver richten, 20 jaren heeft niemand ooit te vergeefs een beroep op haar gedaan en kon steeds voor hulp gezorgd worden, waar dat nodig was, vooral dank zij de grote stuwende kracht van de secr.-penningmeester, de heer K. Beets. Wij ontlenen aan het jaar verslag, dat het ledental, dat op 1 Jan. van het vorige jaar 399 bedroeg, in de loop van '48 is gestegen tot 755, dat is met 89 pCt. Twee helpsters Mej. A. Houten en A. Blokker, volgden met goed gevolg de cursus voor gezinsverzorging. Deze gediplo meerde huisverzorgsters en de vereniging werden door het Min. van Soc. Zaken als wettig er kend. Wat de geboden hulp betreft, de huis-en kraamverzorging gaven reden tot grote tevredenheid bij bestuur en leden. Ook aan niet- leden werd hulp verleend door bemiddeling van de vereniging. 265 hele dagen, 36 twee derde dag, 299 morgens, 36 middagen werd huisverzorging gegeven; in 18 gezinnen Kraamverzorging. De aangevraagde rijkssubsidie kon nog niet worden verleend; plannen om in samenwerking met de gemeente een gezins verzorgster in vaste dienst aan te stellen, die geschikt was om dienst te verlenen in a-sociale gezinnen, werden nog niet ver wezenlijkt. Dat de hier bereikte resultaten ook buiten de gemeente de aandacht trokken, bleek uit een verzoek om inlichtingen uit Winsum in Groningen. De rekening van de penning meester sloot in ontvangsten en uitgaven met f 5530,70. Het batig saldo, dat op 1 Januari '47 f 1717,76 bedroeg, was in de loop van '48 gedaald tot f 1543,82. Nadat de kascom missie rapport had uitgebracht van haar be vindingen, werd de penning meester gedéchargeerd. Tot leden van de financiële commissie voor 1949 werden be noemd Mevr. Ivangh en de heer N. v. d. Berg. De begroting voor '49 werd in O en U vastgesteld op f 4790. In het bestuur kwam geen wijziging, de aftredende leden werden alle herkozen. Bij de rondvraag besloot de vergadering o.m. om het twintig jarige bestaan niet te herdenken en te wachten tot de zilveren mijlpaal was bereikt. Naar aanleiding van een op merking werd er om alle mis verstand verder te voorkomen, nog eens op gewezen, dat de vergoeding, die aan de vereni ging verschuldigd is voor even- tuële hulpverlening, zeer gering is en volgens een vastgesteld ta rief. DE FEESTDAG VAN DE ARBEID De P. v.d. A. herdacht de 1 Mei-dag Maandagavond in De Rustende Jager. De voorzitter van de afd. Bergen wees er in zijn openingswoord op hoe deze dag in de loop van de 60 jaren, die er sedert de eerste viering waren verlopen, onder steeds wisselende leuze was gevierd. Nu was het parooléén verenigd Europa, bedrijfsdemocratie en wereldvrede. De aanwezigen ver hieven zich enkele ogenblikken van hun zetels ter herdenking van hen, die de afdeling in het afgelopen waren jaar ontvallen, t.w. Mw Onnes en de heren Leegwater en Bleyenberg. Nadat de Stem des Volks o.l.v. B. Richard Sombroek vervolgens een tweetal liederen ten gehore had gebracht, kreeg de spreker voor deze avond het woord. Dr. A. J. van Leusen uit IJmuiden. Een terugblik werpende op de weg, die de arbeidersbeweging in 60 jaar heeft afgelegd, consta teerde spreker, dat er veel is bereikt, maar dat er toch nog alle reden is te zingenEens komt de grote dag waarop de mens de mens een vriend is. Wat het heden betreft, stond spreker lang stil bij Indonesië, wat velen belet op deze Meidag feest te vieren. Het oog op de toekomst rich tende, wees Dr. van Leusen op de nieuwe leuzen, boven al ge noemd. Deze met de meeste aandacht gevolgde rede, werd gevolgd door een langdurig applaus. De avond werd verder gevierd met zang, muziek, voordracht eneen dansje. ONDERSCHEIDING Aan de heer F. Kops, besteller bij de P.T.T. te Bergen, is bij gelegenheid van d verjaardag van H.M. Koningin Juliana, de bronzen eremedaille verleend, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. Wij wensen de heer Kops gaarne geluk met deze koninklijke onderscheiding. BERGER LUCHTPOST Na een lange rustperiode, voor afgegaan door enige oefen vluchten, zijn thans de concoursvluchten wederom aangevangen. Zondag werd gevlogen van Roosendaal, 127 km, de duiven werden in vrijheid gesteld te 8 uur, de eerste duif werd te Bergen ge constateerd om 10.25 uur. De aankomst was als volgt 1 N. Vrasdonk, 2 P. Oldenburg, 3 N. v. d. Kamer, 4 P. Worm, 5 H. Druiven, 6.J. Heidbuurt, 7 C. Pijper. „St. JAN" OP DE PLANKEN De toneelvereniging „St. Jan" sloot haar speelseizoen met een mooie opvoering van „Tot weder dienst bereid", een geestig blijspel door Piet Mossinkoff naar het Amerikaans. „Geen betere medicijn om over de bitterheden van het aardse leven heen te komen, dan een gezonde lach", zegt Theo Lingen ergens. De spelers van St. Jan hebben hun hoorders deze laatste avond een flinke voorraad van dit probate middel meegegeven. Er is de ganse avond hartelijk gelachen, kleine tekortkomingen werden gaarne vergeven en met een ovationeel applaus namen de vele vrienden afscheid van deze dilettantenclub en hun eminente leider Jaap van Baar. „Tot wederdienst bereid", aldus de jonge man Tony Hamilton tot de oude visser, die hem het leven redde. Het was deze belofte, die hem later heel wat last zou bezorgen. Als de oude zijn einde voelt naderen, doet hij een beroep op de jonge man om voor zijn kind te willen zorgen, zijn Charlie. Hij, die op 't punt staat te trouwen met een mondain jong meisje, een kind adopteren!? Maar be lofte maakt schuld. Charlie komt, gebracht door Olivier Smith. Tableau! Geen jongetje, zoals men verwachtte, maar een meisje van een jaar of 18, stijf gekleed, een echt buitenkind, begeleid door ouwe Ollie op en top een buitenmanDeze vreemde eenden in de bijt tussen de deftig doende dames, ontketenden heel wat ge snater en getater. Het was een prachtscène, waarbij Kea van Baar als Charlie en Jan Leering als ouwe Ollie hun kansen uit buitten. De verwikkelingen die volgden, deden de zaal daveren van de lach. Aan het einde van het tweede bedrijf, als de vreemde eenden het bijt verlaten, worden velen toch even stil: een ont roerend ogenblik voor een enkele traan. Het derde bedrijf brengt nieuwe verrassingen Charlie heeft een volkomen gedaanteverwisse ling ondergaan. Tante Fanny (Miep de Vos) zag geen kans om van een lap zakkengoed een zijden avond japon te maken, maar toch is het buitenkind ver anderd in een jongedame, een filmster, die heel wat veroverin gen maakt. Zelfs Tony (Aat Groot) wordt door een pijltje van Cupido geraakt in de roos van zijn hart. Al met al een avond, die stellig velen gevolg zal doen geven aan het verzoek van de voorzitter van St. Jan om toe te treden als donateur en het daardoor mogelijk te maken, dat in het volgende seizoen telkens twee avonden kunnen worden gespeeld, waar door de kosten aanmerkelijk zullen dalen. „VOOR HEN DIE VIELEN" Woensdagmorgen 11 uur vond een korte, droeve plechtigheid plaats bij de plek, waar 11 April 1945 te Zijpersluis tien van onze mannen het leven lieten voor het vuurpeleton. Nadat Burgemeester en Wet houders van Schoorl, de Gemeente secretaris, leden van de Gemeente raad, de Pastoor van Schoorl, leerlingen en onderwijzend per soneel van de openbare scholen te Groet en te Schoorl, en de R.K. School te Catrijp en vele anderen zich hadden geschaard rond het groene heuveltje, waarop 4 Mei 1947 een monument werd onthuld ter nagedachtenis van „hen die vielen", legde Burge meester Mr. C. A. J. Jochems namens de gemeente Schoorl een krans aan de voet van het monu ment. Na deze kranslegging hield de Burgemeester een korte toespraak. Het is vandaag, aldus Z. Ed., de tweede maal sinds de oprichting van dit monument en de over dracht daarvan aan de gemeente, dat wij hier samenkomen om te getuigen van onze eerbied en dankbaarheid jegens hen, die in de strijd voor de vrijheid van Nederland zijn gevallen. Gij dapperen, die het niet kondet verkroppen, dat ons vaderland door ruwe en brutale overmacht werd bezet, gij hebt, toen de on gelijke strijd was beslecht en Nederland zich had moeten over geven, die strijd ondergronds voortgezet. Gij waart de expo nenten van het verzet, gij waart de exponenten van de heldenmoed en opofferingsgezindheid, die zulk een groot deel van ons volk sierden. Gij hebt Uw leven ge geven voor de vrijheidsidee, gij hebt de uiteindelijke overwinning niet mogen beleven, maar in de geschiedenis van het verzet, in de geschiedenis van ons vaderland, maar vooral in de harten van alle goede Nederlanders leeft gij voort. En vandaag, nu wij hier staan aan de voet van het monument, dat te uwer ere werd opgericht, zijn onze gedachten bij Wij blijven U in eerbiedige dankbaar heid gedenken. Tegelijk met U als verzetslieden gedenken wij met dezelfde gevoelens de militairen van de Nederl. strijdkrachten, de zeelieden en de geallieerde mili tairen, die waar ook ter wereld in de jaren van de oorlog te land, ter zee of in de lucht voor de bevrijding van het koninkrijk zijn gevallen. Op deze rede volgden enige ogenblikken van doodse stilte, waarna de kinderen hun bloemen neerlegden aan de voet van het monument en twee coupletten zongen van het Wilhelmus. Toen het geluid van deze honderden kinderstemmen verklonken was, verlieten allen, diep onder de indruk, deze droeve plek. SCHOORLSE BRIDGECLUB Uitslag van de Dinsdag j.l. gehouden wedstrijd. Mevr. Arpeau-IJssels 62 Bekker-Beeldman 71,5 Aalders-Haasbroek 76,5 Echtp. Limonard 77 Visser-Nieuwland 79.5 Half Jr-Jes 79,5 v. Twuyver-v. d. Lelie 82 Echtpaar Repko 86 Half Sr.-v. Wijk 88,5 Pinxter-Diederich 90,5 fam. Jochems 93 Dames v. Wijk 98.5 Mw. Bouman- Mw Timmerman 107,5 ZONDAGSDIENST ARTSEN „DE DUINSTREEK" Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen de Haan's Boekhandel, Stationsstr Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P. Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijsf 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1 8 Mei Dr POOT. Tel. 2423 9

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1949 | | pagina 1