99 99 VRIJDAG 20 MEI 1949 26c JAARGANG No. 20 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef BERICHT In verband met Hemel' vaartsdag verzoeken wij vriendelijk de copie voor het volgende nummer één dag eerder in te zenden. Berichten enz. dus tot Dinsdagmiddag 12 uur, advertenties tot Woens dagmiddag 12 uur. BERGEN BEHOUD VAN BERGEN'S NATUURSCHOON Reddingsbrigade gevormd De afd. Bergen van V.V.D. stak vorige week de krijgstrom pet, riep Bergen te wapen om Bergen's natuurschoon te ver dedigen. Wie mocht hebben verwacht, dat de dancing van de Rustende Jager Maandagavond te klein zou zijn om alle strijders te ontvangen, zag zich wel even teleurgesteld: slechts een vijftig tal inwoners had aan de uitnodi ging gevolg gegevenGebrek aan belangstelling Hadden geruchten, die liepen door het gehucht, als zou de Vrije vereniging van Horeca-bedrijven de actie optouw hebben gezet, als zou V.V.D. er politieke munt uit willen slaan, velen weerhouden hebben te komen? De voorzitter, de heer E. J. van Rees Vellinga, betitel de alle geruchten als vals en ver zekerde, dat de initiatiefnemers slechts één doel hadden: Behoud van Bergen's Natuurschoon. Zij waren om alle schijn te vermijden, onmiddelijk bereid plaats te maken voor anderen, die hetzelfde doel nastreefden. Uit de vergadering kwam de vraag, of V.V.V., die steeds op de bres had gestaan voor de be langen van Bergen, niet het meest geschikte lichaam was, om de actie te leiden? Het bleek, dat deze vereniging reeds op 10 Jan. j.l. een request aan de gemeente raad had gezonden, waarin werd aangedrongen op behoud van 't Oude Hof in zijn geheel, met de omliggende bossen en bosranden en waarin zij zich tevens bereid- verklaarde tot het organiseren van een te houden financiële actie. In overleg met het gemeentebestuur werd de inzameling uitgesteld tot op het tijdstip, waarop zulks op portuun zou zijn. De voorzitter meende, dat dit tijdstip thans wel gekomen was, waarmee ruim de helft van de aanwezigen het eens bleek te zijn. Na heel wat discussie, waarbij vele suggesties werden gedaan, werd besloten een comité te vormen en vond men de heren van Rees Vellinga, J. Keesman, B. Min en C. Peetoom en Mw. Diesfeldt bereid daarin zitting te nemen. WAT ZEGT DE V.V.V.? Het secretariaat van de V.V. V. deelt het volgende mede: Een politieke partij heeft dezer dagen een openbare actie inge zet tot inzameling van gelden voor het behoud van het Oude Hof. Van deze actie droeg het be stuur der V.V.V. vooraf geen kennis, met uizondering van het bestuurslid de heer Taets van Amerongen, die daarvan zijn medebestuursleden echter niet op de hoogte heeft gesteld. Een en ander heeft er toe geleid, dat de heer Taets van Amerongen j.l. Donderdag als bestuurslid der V.V.V. is afgetreden. Tezelfder tijd heeft ook de voorzitter, de heer J. H. Roggeveen, zijn functie neergelegd, daarbij als zijn mening te kennen gevende, dat in een bestuur, waarin niet over en weer de volste openhartigheid tussen de leden bestaat, geen vruchtbaar werk mogelijk is. De nog in functie gebleven vijf bestuursleden stellen er prijs op te verklaren, dat zij het stand punt van de heer Roggeveen in alle opzichten delen en dat zij uit solidariteit met dezen hun functie eveneens neer te leggen. Na de binnenkort te houden be stuursvergadering zal een nadere medeling aan de leden volgen. DE BERGER ULO GAAT UIT Drie dagen lang stonden de lokalen van klas 1 en 2 van de school aan de Beemsterlaan leeg. De heren Schuil en Verolme, bij gestaan door Mevr. Schuil en Mevr. de Bruin hadden de leer lingen elders om zich verzameld. Drie dagen lang trokken ze naar buiten, met de Jeugdherberg op de Hoge Berg op Texel als cen trum. Een drietal broedplaatsen werden bezocht. De vogelwachters hadden er schik in, want juist in deze tijd kunnen ze honderden nesten tonen. Wie zag er ooit in het nest van een reiger, waar drie naakte vogeltjes lagen, of woonde het uitkomen van de kievitseieren bij. Deze bezoeken vielen zeer in de smaak, misschien wel het allermeest, omdat je van te voren niet wist, of je bij het waden door het moeras een nat pak zou oplopen. Na een zware dag vormde de goed verzorgde maaltijd voor allen een hoogte punt. Kortom drie dagen, zoals de leerlingen er wel 365 in een jaar wensen. BERGER LUCHTPOST Door de ongunstige weersom standigheden werden de duiven j.l. Zondag te Quiévrain aldaar ruim twee uur later gelost, n.l. om 10.20, de afstand bedroeg 260 km. No 1 was een vogel van de heer N. Vrasdonk en werd ge constateerd te 2.10 uur, 2. P. Oldenburg, 3. P. Worm, 4. N. v.d. Kamer, 5. H. Druiven, 6. N. Tesselaar, 7. C. Pijper. DE SIRENE LOEIDE Zaterdagmiddag half vijf loeide weer eens de sirene: brand in het door Fam. v.d. M. bewoonde perceel aan de Colnotweg. De brandweer was spoedig ter plaatse. Zij kwam, zag, zette de kachel er uit, veegde de schoorsteen, die vol zat met brandend roet, en.... had over wonnen. Onze brandweer krijgt zoetjes aan ervaring in het schoorsteen vegen. Aantal inwoners Het aantal inwoners in de gemeente Bergen bedroeg op 1 April j.l. 8360, waarvan 3809 mannelijke en 4549 vrouwelijke personen. OPENING BOSSCHOOL Op Zaterdag 28 Mei, 's middags 2 uur wordt het nieuwe school gebouw van de Berger schoolver eniging aan de Rondelaan officieel geopend. Na de opening zullen Lagere School en Middelbare Meisjesschool door zang en open luchtspel aan de bijeenkomst een feestelijk karakter geven. Behalve de genodigden zijn ook belang stellenden hartelijk welkom. BERGEN S MANNENKOOR in de Oude Prins Woensdagavond 11 Mei was Bergen's Mannenkoor op receptie in de Oude Prins, in verband met het feit, dat het 25 jaar was geleden, dat de heer en mevrouw Michels waren getrouwd. Waar bij kwam, dat de heer Michels ongeveer 25 jaar lid van het koor was. Er is in die jaren echter meer gebeurd. Het is de heer Michels, daarbij dan gesteund door zijn vriendelijke, actieve en zorgzame vrouw, gelukt van de Oude Prins een dier hotel-café- en res taurantbedrijven te maken, waar aan Bergen mede zijn goede naam als vacantieoord heeft te danken. De voorzitter memoreerde, dat het de heer Michels was, die te zamen met enkele anderen het koor ook in de meest moeilijke omstandigheden overeind had ge houden. Het was deze kleine groep, die steeds de ruggegraat van het koor was geweest. Zon der deze zou er thans geen Bergens Mannenkoor zijn. Daar na werd het feestlied ingezet. Een extra nummertje volgde. Nog ge ruime tijd bleef men gezellig bij een. SCH00RL Federatie van V.V.V.'s V. V. V. Noord-Kennemerland in de bloemetjes gezet Het was Zaterdagmorgen al vroeg een ongewone drukte in Schoorl: uit alle hoeken van Noordholland boven het IJ kwamen bezoekers per bus, auto of flets naar „De Rustende Jager" waar de V.V.V.-vlag wijd uit waaide, om daar de algemene voorjaarsvergadering van de Fe deratie van V.V.V.'s in Noord holland boven het Noordzeeka naal bij te wonen ende straks jubilerende V.V.V. Noord-Kenne merland te complimenteren. Aanwezig waren o.m. vertegen woordigers van 19 van de 24 V.V.V.'s in dit gebied, de bur gemeesters van Schoorl, Callants- oog, Sint Maarten, Helder, Aker sloot, Egmond en Medemblik, vertegenwoordigers van het A.N. V.V. en van Horecaf en..... de heer Fr. Stenneberg, de enig overgeblevene van de oprichters van V.V.V. Noord-Kennemerland in 1909, de laatste van de mannen, die veertig jaar geleden met ver vooruitziende blik zagen, dat voor de landbouw en veeteelt drijvende plattelands-gemeente Schoorl een toekomst lag als sei zoenplaats met het prachtige 1800 ha grote duingebied en de zee als machtige bondgenoten. De heer M. W. v. d. Garde Jr heette als voorzitter van Noord- Kennemerland de aanwezigen hartelijk welkom namens de gast- vrouwe. De heer D. G. G. Margadant, vice-voorzitter van de Federatie begon met de mededeling, dat de voorzitter Mr D. Breebaart onlangs bij een ongeval een been had gebroken en helaas niet aan wezig kon zijn. Besloten werd hem een tele gram te zenden en hem een spoedig en algeheel herstel toe te wensen. Vervolgens bood de wnd. voorzitter namens de Federatie de jubilerende VVV Noord- Kennemerland een fraai bloem stuk aan en sprak daarbij de hoop uit, dat Noord-Kennemer land nog jaren lang haar zegen rijk werk zou mogen voortzetten. Ter herdenking van het over leden oud-bestuurslid Mr Moens verhieven de aanwezigen zich enkele ogenblikken van hun zetels. Hierna werd een aanvang ge maakt met de agenda, terwijl een paar Westfriese schonen in haar schilderachtige klederdracht een geurig kopje koffie ronddienden. Notulen en jaarverslag werden goedgekeurd. De heer Niekerk, directeur van de VVV Amster dam wees er op, dat alleen cijfers gebaseerd op deugdelijke gronden, waarde hebben. Uit verdere dis cussie bleek, dat er vaak niet veel geneigdheid tot medewerking is te vinden. De burgemeester van den Helder, de heer Rit meester, wekte allen op om mede te werken tot het geven van juiste gegevens. De heer Meeden- dorp, secr. Groet-Camperduin stelde voor de vereiste gegevens te doen verzamelen op door de Federatie ingerichte tabellen. De heer Zeiler, secr. van de Federatie, achtte de beste weg, de gegevens te verzamelen in nauwe samenwerking tussen VVV en gemeentebesturen. Over de verkeerscourant v. d. WV bleken de meningen nogal uiteen te lopen. De een wilde geen advertenties uit gebieden buiten Noordholland boven het Noordzeekanaal: Hij vergeleek de VW-verkeerscourant met 'n huisorgaan van een bedrijf, dat toch ook geen advertenties van concurrenten opneemt. Een ander zou de courant willen openstellen voor iedereen. De heer Dinkel- berg, directeur van de Federatie, zeide dat de tussenweg bewandeld wordt uit practische overwegingen, om de uitgave financiëel mogelijk te maken. Bestuursverkiezing De heren W. Velthuis en Mr F. Zeiler hadden te kennen ge geven, dat zij hun mandaat ter beschikking wensten te stellen. De vergadering deed tevergeefs een beroep op de heer Zeiler om terug te komen op zijn be sluit. Deze meende echter, dat men beter één ding goed kan doen, dan twee maar half en bleef bij zijn besluit. Candidaat werden gesteld de heren de Groot, (Beverwijk), Ooms, (Zaandam), v. d. Garde Jr, (Schoorl) en Mr de Boer (Schagen). Verkozen werden de heren Ooms en Mr de Boer, die beiden hun benoe ming aanvaarden. Tot afgevaardigden naar de a.s. algemene vergadering van de A.N.V.V. werden aangewezen de voorzitter, de secretaris en de directeur. Wat de daar te be handelen voorstellen betreft, wees de heer Zeiler er op, dat de voor gestelde statutenwijziging z.i. niet zo onschuldig is. Als het enkel een naamsverandering betreft, van A.N.V.V. in Ned. Instituut voor Vreemdelingenverkeer, dan heeft hij geen bezwaren, maar 't moet niet worden een ambtelijk apparaat, een instituut geheel af hankelijk van de overheid. Anderen waren het er mee eens, dat men zijn zelfstandigheid niet moest prijsgeven. De vergadering besloot de a.s. najaarsvergadering in Den Helder te houden. De heer Dinkelberg, directeur, deed nog verschillende mededelin gen over een in 1950 te houden tentoonstelling, een Noordhollands film, een toeristenkaart, toeristische tochten en een stempeltocht, waar mee de agenda was afgewerkt. Het was een aardige gedachte van het bestuur van Noordholland geweest, om Jo de Leeuw van 't bekende duo Wi-Jo uit te no digen, de rimpels uit het voor hoofd van de vergaderden weer wat te doen ontplooien, wat hem als Westfries boertje wonderwel gelukte. Het werd een vrolijk be sluit en er werd hartelijk gelachen en de refreintjes dapper meege zongen. Toen werd het zoetjesaan tijd om ook enige aandacht te schenken aan de inwendige mens. Een zeventigtal gasten verzamelde zich daartoe rond de welvoor ziene dis in Hotel v. d. Garde en deed zich te goed aan het daar gebodene. Als de katjes muizen, dan mauwen ze niet, zegt een oud Hollands spreekwoord, maar hier was 't anders: terwijl buiten een zacht regenbuitje neerdaalde, vloeide hier binnen de welsprekend heid in brede stromen. Tijdens deze lunch voerden o.m. het woord burgemeester Mr Jochems, burgemeester Ritmeester van den Helder, de heer van de Gronde van de ANVV en afgevaardigden van verschillende VVV's en de jubilerende VVV had vele goede wensen in ont vangst te nemen. De heer v. d. Garde dankte voor de vele vrien delijke woorden en bloemstukken. Toen was het weer opstappen en in een lange rij auto's en bus trok het hele gezelschap langs de vele nieuw aangelegde wegen door het 1800 ha grote duinge bied en bewonderde het zo rijk aan natuurschoon zijnde Schoorl. Als glaasje bij de valreep nog een kopje thee in de Schoorlse Lunchroom van de heer Swaan. De geanimeerde voorjaarsver gadering was teneinde, allen ver spreidden zich weer naar alle richtingen, meedragende prettige herinneringen aan een welbestede dagin mooi Schoorl en.... een flacon Egg-Flip, een cocktail, als nieuwste product van de Fa. v. d. Garde te Schoorl. ZONDAGSDIENST ARTSEN 15 jaren op de planken 1934 - DUO WI-JO - 1949 Het was 18 Januari 1934 dat Jo de Leeuw en Wim Lakeman voor de eerste maal optraden als Duo Wi-Jo bij Nut en Genoegen te Schoorldam en daarmee de eerste schrede zetten op het glibberige, moeilijke pad der kunst. Medewerkers kwamen, medewerkers gingen, maar Wim en Jo waren onafscheidelijk en hun auto met aanhangwagen doorkruiste ons land om overal ontspanning, lering en vermaak te brengen. Er zullen in wijde omtrek maar weinig plaatsjes zijn, waar hun gezelschap in de loop der jaren niet optrad en overal werden hun prestaties hogelijk gewaardeerd. 1400 voorstellingen mochten ze in deze 15 jaren geven en daarvoor legden ze 290000 kilometer af, waarbij zoals Jo het publiek toevertrouwde slechts één boompje en een reuzenhaan sneuvelden. Voor wie van cijfers houden, werd verder nog meegedeeld, dat in deze drie lustra 4500 brieven binnenkwa men, dat ze voor 385000 be zoekers hadden gespeeld en dat ze daaraan hadden verdiend maar dat mogen we niet ver klappen. Dit vierde lustrum begon Zondagavond te Schoorl in De Rustende Jager alweer met een stampvolle zaal en weer heerste er een buitengewoon opgewekte stemming. En geen wondertegen drie dingen immers is het zwartste pessimisme niet bestand, n.l. een schone lentemorgen, een vrolijke kinderlach enhet amusements gezelschap o.l.v. Duo Wi-Jo. Een van de hoogtepunten was Zondag weer het optreden van Jo als Westfries boertje in Jaap en Jans gaan zeilen. Prof. Remidol, de grote tove naar, had buitengewoon succes als „Zingende goochelaar". Hoogstvermakelijk was de Avond in Tirol met tegen een achtergrond van besneeuwde Alpentoppen een in schilderachtig costuum gestoken dansend en jodelend groepje. Wim werd luide toegejuicht bij zijn optreden in „De verstoorde kunstmiddag" en had als postbode heel wat goede raad voor de luisteraars. Annie Hof die als steeds de muzikale begeleiding schitterend verzorgde, en Ria Brinkman werden luide toegejuicht toen zij hun liedjes brachten. Al met al, een prachtig geslaagde avond. Toen het applaus verstomd was, kwam de heer Jb. Kuyper, voorzitter van „Ons Genoegen" waar het jubilerende duo zijn eerste successen boekte in 1934, het gezelschap complimenteren en bood daarbij een fraaie vruch- tenmand aan, terwijl de heer N. Schuyt, eigenaar van De Rustende Jager, waar het Duo zovaak triumfen had gevierd, bloemen aanbood. Bij dit vierde lustrum zij de wens geuit, dat het jubilerende gezelschap ook in de toekomst nog veel zal mogen brengen, dat kan dienen tot ontspanning, lering en vermaak. We mogen al vast wel verklappen, dat binnenkort de premières kunnen worden ver wacht van een nieuwe „West- friese show" en een Zuid-Afri kaans muzikaal nummer. Opening v.d. Jeugdherberg TEUN DE JAGER Ondanks de druilerige regen was er hoog boven de Klimweg een recht feestelijke stemming. Het rijk met bloemen getooide dagverblijf van de jeugdherberg was geheel bezet met genodigden toen de voorzitter van het plaat selijk bestuur allen welkom heette en de heer Holthuis van de Centrale het woord gaf tot het uitspreken van zijn openingsrede. Spreker gaf eerst een terugblik op de oorlogsjaren: in 1940 waren er 70 jeugdherbergen, in 1945 nog 8, Schoorl is de 43e alweer. Hij herinnerde voorts aan de wel primitieve, kleine, maar ge zellige Bregthoeve en schetste vervolgens de lange weg met alle hindernissen, die men is ge gaan, voor dit gebouw tot stand kwam. Eerst zou dit radiopeil- station vernietigd moeten worden. Men wist dit gelukkig te voorkomen, en later heeft het bestuur lang moeten onderhan delen met regeringsgevolmachtig den en Staatsbosbeheer, vóór met de verbouw kon worden begon nen. Aan vele van deze autoritei ten werd hulde en dank gebracht, niet het minst aan de aanwezige vertegenwoordiger van het de partement van onderwijs, en aan het Prins Bernhardfonds, dat een aanzienlijke bijdrage gaf. Verder dankte spr. de ontwerpers, van de werkgemeenschap, de uit voerder en ook de jonge helpers. Van de vrijwillige werk groep van trekkers, die vele weekeinden assisteerden. Hij sprak hartelijke woorden tot de herbergouders, het echt paar Brouwer en was overtuigd dat met hun benoeming een goede keus was gedaan. Hij voorspelde hun een mooie maar drukke werk kring, in de toekomst zal „Teun de Jager.' te klein blijken en uit gebreid moeten worden. Hij overhandigde aan voorzitter Zuurbier de sleutel van de in gang en sprak de wens uit dat deze J.H. een zegen voor de Nederlandse jeugd zal zijn. Na een langdurig applaus kwamen nog verschillende sprekers aan de beurt. De heer Gerhard sprak namens het Westerdistrict zijn vreugde en gelukwens uit. Wethouder Bakker van Alkmaar kwam feli citeren en een prachtige platte grond van de naburige stad aanbieden. De heer Schekkerman beloofde namens de naburige Volkshogeschool een katheder en tevens goede buurschap en samen werking. De heer Ruigers bood namens een speeltuinvereniging een barometer aan, de heer Ens namens de Schoorlse winkeliers een electrische klok. Hierna was er pauze met thee, waarna het gehele gezelschap even naar buiten ging, waar de groene N.J.H.C.-vlag werd ge hesen onder gezang, en de bel, die de heer Buurman aanbood, werd geluid. Tenslotte was er gelegenheid de gebouwen en ver trekken te bezichtigen. De ruime slaapzalen, practische keuken, bergplaatsen en kantoortje werden algemeen bewonderd. Zo is Schoorl een prachtig, veilig tehuis voor de jeugd rijker geworden en op genomen in het jeugdherbergnet. Jaarlijks zullen duizenden jonge mensen in deze prachtige natuur kunnen genieten. Dit begon al onmiddellijk, na de opening werden de gebouwen geheel gevuld door padvindsters die er het weekeind kwamen doorbrengen. SCHOORLSE BRIDGE CLUB Uitslag van de Dinsdag j.l. gehouden wedstrijd. Half SrJonker 73,5 Bekker—Beeldman 76 Mw ArpeauIJssels 76,5 Echtp. Limonard 79,5 Echtp. Repko 80 PinxterDiederich 80 Mw de Wildev. Wijk 80,5 HaasbroekArpeau 83 VisserNieuwland 87 Half JrJes 97 v. Twuyverv.d. Lelie 97 Fam. Jochems 98 VOETBAL Van de vijf candidaten, die strijden om twee plaatsen in de 4e klasse K.N.V.B., is L.S.V.V. kansloos. De Langedijkers hebben uit de 5 door hen gespeelde wedstrijden geen enkel punt be haald. De overige verenigingen, Z.A.P. A.-Paulowna, Sijbekarspel, en Schoorl, die ieder ook 5 wed strijden hebben gespeeld, hebben met Sporters, dat 4 wedstrijden speelde, ieder 6 punten. Sporters (Hoorn) staat er dus betrekkelijk het beste voor. Alles kan echter nog gebeuren. Zondag a.s. heeft Schoorl rust. Er wordt dan gespeeld. Z.A.P.Sporters L.S.V.V.—Sijbekarspel WeeicMad DE DUINSTREEK 22 Mei Dr POOT. Tel. 2423 Hemelvaartsdag Dr VAN GELDER, Tel. 2027 Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen de Haan's Boekhandel. Stationsstr. Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P. Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1..

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1949 | | pagina 1