ft 99 NETELIGE RAADSKWESTIES BELANGRIJK VRIJDAG 27 MEI 1949 26c JAARGANG No. 21 Verschijnt tc Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Een mixed van standplaatsen, vliegveld en ontvanger vormde voor de Raad een minder smakelijke cocktail DE RAAD PRAAT De Gemeenteraad kwam Don derdagavond in openbare zitting bijeen onder voorzitterschap van burgemeester Dr Huygens. De meeste ingekomen stukken werden voor kennisgeving aan genomen. Het schrijven van de heer Hoeben inzake zijn inschrij ving voor een standplaats op de kermis had enige discussie tot gevolg. De heer Broersma infor meerde waarom het toegezegde overleg met de heer Hoeben niet had plaatsgevonden. Zijns inziens had deze gemeentenaar niet voor een standplaats moeten zijn ge passeerd. Ook de heer Den Das meende, dat inwoners in de eerste plaats in aanmerking dienden te komen. Nadat de voorzitter als nog een bespreking had toegezegd, wees de heer Den Das er op, dat aan de kwestie van stand plaatsen een geschiedenis is ver bonden. Er is indertijd een bepaling gemaakt, dat er standplaatsen zouden worden toegewezen voor de verkoop van fruit, paling, zuur, ijs enz. B. en W. zouden daar voor vergunning verlenen, maar.... er is niet besloten, dat die stand plaatsen verpacht zouden worden. Het verbaasde spreker dan ook, dat het niet meer pro Deo ging. Zijns inziens moest alle geld dat inkomt en uitgaat, gedekt zijn door een raadsbesluit. Voorz. zegt toe nog eens in de oude papieren te zullen snuf felen en zo nodig de fout te zullen herstellen. Het schrijven van de heer Schoorstra met het verzoek om zijn oude plaats te mogen be houden had de belangstelling van verschillende raadsleden. De heer Broersma wees op de nadelen verbonden aan de hem thans toe gewezen standplaats, als door gaand verkeer, geen licht enz. en had gaarne, dat hem zijn oude plaats teruggeven werd. Mr. Sluis drong hier eveneens op aan, hij zag niet in, waarom deze kleine man moest wijken voor de grote man, de exploitant van Duin- vermaak. De heer Min liet een ander geluid horen. De heer Bruin had z.i. de zaak gemaakt tot een der attracties van Bergen en nu kwam Schoorstra hem beconcurreren. De heer Den Das zei met ver bazing te hebben geluisterd. In de oude tijd stond daar David de Groot en ook anderen trach ten daar hun inkomentje wat te vermeerderen. Duinvermaak ver kocht ook fruit enz. en het was de exploitant een doorn in het oog, dat die kleine mensjes daar een broodje verdienden. Niet Duinvermaak was toen de trek pleister, maar het speelduin, een openbare gelegenheid. Het speel duin en de hoge bomen hebben de zaak groot gemaakt. Spreker gaf in overweging de zaak nog eens ernstig te bekijken. De heer Wittebrood pleit ook voor terug gave van de oude standplaats. Bruin is in feite de clandestiene concurrent, meende de heer Broersma. De heer Brak zei graag gezien te hebben, dat Schoorstra zijn plaats behouden had, maar zich eindelijk bij het besluit te hebben neergelegd, ofschoon niet van harte. De voorzitter ver klaarde, dat B. en W. uit ge voelsoverwegingen staan aan de kant van de kleinste, maar alle belangen overwegende en daarbij ook de belangen van de grote erkennende, tot dit besluit waren gekomen. Wat het idee van de heer Ellis betrof om als vroeger meerderen gelegenheid te geven daar hun tentjes te plaatsen, verzekerde de voorzitter dat het oude kermis- gedoe niet gewenst is. Intussen zullen B. en W. over wegen of het gesprokene in de Raad aanleiding kan zijn tot her ziening van het besluit. Het trammetje moet verdwijnen De voorzitter deelde mede, dat van de Directie der Nederl. Spoorwegen bericht was inge komen dat de tram eerlang (over circa 5 jaren) zal worden opge heven en dat zij alsdan zal worden vervangen door een autobusdienst. Het College van B. en W. had uitvoerige besprekingen ge voerd met de N.S. en onder aanvoering van vele argumenten aangedrongen op behoud en ver betering van de tram. De N.S. achtten echter handhaving niet verantwoord. Verder eiste de Rijkswaterstaat verwijdering van de rails langs de Kanaaldijk, zodat een nieuwe spoorbaan zou moeten worden aangelegd, hetgeen on aanvaardbaar is voor de N.S. Er zal moeten worden gezocht naar een oplossing van het ver keersprobleem. De Vliegveldkwestie Naar aanleiding van een pers bericht over de weer in gebruik neming van het voormalige vlieg veld, deelde de voorzitter mede, dat hem bij informatie bij de hoogste marineautoriteit was ge bleken, dat geen enkel besluit was genomen in die richting. Verder was hij van mening, dat het in de tegenwoordige wereld omstandigheden niet op de weg lag van een gemeentebestuur om uit eigen belang te ageren tegen grotere belangen. Hierna liet Dr. Hemelrijk zijn waarschuwende stem horen. M. de Voorz., aldus deze spr., weet U wat uw uitspraak be tekent Uw uitspraak betekent, dat U als burgemeester van Bergen in een critieke situatie uw gemeente in de steek laat! De Raad heeft eenstemmig het college van B. en W. opgedragen, alles in het werk te stellen om het weer in gebruik nemen van het vliegveld te verhoeden, daar zij dit noodlottig acht. De Raad heeft dat gedaan in vol vertrouwen op uw leiding in deze zaak. In dat vertrouwen is ze nu beschaamd! U bent omgevallen, U bent bij de eerste tegenstand bezweken voor een argument, dat wij al jaren op goede gronden bestrijden en U deelt ons dat nu terloops mee naar aanleiding van een krantenbericht, dat terecht grote ongerustheid verwekt. U meent, dat het levensbelang van Bergen, (want het gaat hier om een levensbelang) moet wijken voor een strategisch belang van het land. Ik zeg U, dat aan een „vermeend" strategisch belang het onmiddellijk belang van deze streek geofferd dreigt te worden. Het is nu net, alsof iemand uit angst voor een mogelijke kogel in de toekomst nu alvast maar vergif inneemt. Toen wij vóór de oorlog tegen het vliegveld ageerden (en er is toen een stevige actie gevoerd) hadden we met hetzelfde argument te kampen. Welnu, vraag nu eens naar de strategische bete kenis, die dit vliegveld gehad heeft in 1940!? Maar er is meer. We hebben achter de schermen gekeken. Toen wij met drie leden van het comité een onderhoud hadden in Soester- berg met de militaire instantie, die de minister adviseerde en we er op wezen, dat dit vliegveld toch evengoed zonder schade voor het landsbelang verder weg in de polder kon komen, kregen wij het veelzeggende antwoord (en luistert U nu goed„Ja, maar we kunnen onze officieren niet in de rimboe zettendie willen ook wel wat comfortabel zitten". Dat was het strategisch belang, dat toen de doorslag gaf. We hebben het toen niet kunnen beletten, helaas. Het vliegveld is er geweest. Was het er maar geweestWat we er tot nu toe van gemerkt hebben, is maar kinderspel vergeleken bij wat het worden zal, als deze plannen te eniger tijd werkelijk heid worden. Dan komt er een garnizoen van i 2000 man. Die komen in Alkmaar Die „slapen" in Alkmaar, maar.... ze komen hier herrie maken, ze komen hier de rust verstoren ende gasten ver jagen. Ik vrees, dat uw fantasie en de fantasie van velen misschien te kort schiet om zich voor te stellen, wat de werkelijkheid zal zijn. Maar dan is het te laat en zal men het tevergeefs betreuren niet als één man tegen het drei gende gevaar het hoofd te hebben opgestoken. Het is nog niet zover, het is nog te keren. Maar er is periculum in mora (gevaar in talmen). De Alkmaarse Courant heeft het bericht niet uit de lucht gegrepen. De tegenspraak, die er op verzoek van hogerhand op volgde, bewijst alleen, dat men de publicatie nog niet opportuun acht. Daarom is het hoog tijd, dat er een comité van waakzaam heid komt. M. d. Voorz. op uw kracht dadige steun en leiding valt niet te rekenen, tenzij U nog tot een ander inzicht mocht komen. De burgerij zal dus zelf in 't geweer moeten komen, onder aanvoering van de V.V.V. Wij doen ons best het natuur schoon, waaraan Bergen zo rijk is, gaaf en ongerept te behouden opdat Bergen een lustoord blijft, zoals er aan de kust van heel Nederland en België geen tweede te vinden is. Maar wat geeft het als we met de ene hand opbou wen wat we met de andere af breken Op een lustoord als Bergen behoort de provincie, ja heel het land, zuinig te zijn als op een kostbaar kleinood. Men verminkt het niet anders dan in uiterste nood. Die noodzaak is beslist niet voorhanden. Mijn conclusie is, aldus eindigde Dr. Hemelrijk zijn pleidooi, dat Bergen moet vechten voor zijn zaak. Het is nu de tijd. Als nu op doeltreffende wijze actie ge voerd wordt, als men de juiste snaar weet aan te roeren, als voldoende aandrang met beleid wordt uitgeoefend en men zich van invloedrijke medestanders in provincie en rijk kan verzekeren, kan nü deze dreiging definitief afgeweerd worden. Mr. Sluys meent, dat Bergen er zich bij moet neerleggen, als de tot oordelen bevoegde machten van mening zijn dat het algemeen belang de weer in gebruikneming van het vliegveld eist. Burgemeester Huygens meent, dat de alarmklok nog niet behoeft te worden geluid. Met de oude argumenten bereikt men echter niets. Spreker acht het onverant woord verder oppositie te voeren, het is vechten tegen de bierkaai. Maar, mochten er nieuwe ar gumenten zijn aan te voeren, dan zal hij een actie graag krachtig ondersteunen. De bewering van Dr. Hemelrijk, dat hij de gemeente in een critieke situatie in de steek zou laten, was wel wat al te Van je partij en je familie moet je 't maar hebben, meent de heer Jb. Swaag. Dr Hemelrijk dringt nogmaals aan op actie, hier valt niets te verliezen, slechts te winnen. Frappez toujoursaldus deze spr. Dorpshuis Met het voorstel van B. en W. tot het aankopen van het Dorps huis kon de Raad zich verenigen. Woningbouw Op voorstel van B. en W. besloot de Raad tot de bouw van 8 duplexwoningen, geschikt voor 16 gezinnen, aan de Jaap Weyand- weg. Kamperen Om de gemeente veilig te stellen tegen overstroming met kampeerwagens, wordt de politie verordening gewijzigd en ver boden op terreinen gelegen binnen de gemeente te kamperen of toe te laten, dat daarop tenten, kampeerwagens en z.g. rijdende woningen worden geplaatst of gehouden met het doel daarin te kamperen. B. en W. zullen ont heffing van dit verbod kunnen verlenen. Museumcommissie De commissie werd aangevuld door de benoeming van Mevr. Regteren Altena-Evers en Mevr. M. Th. Brugman-Scholten. Millioenenlening Zonder discussie ging de Raad accoord met het voorstel van B. en W. om het maximumbedrag der kasgeldleningen ten behoeve van de dienst 1949 te verhogen tot f 1240000,—. Een onverkwikkelijke geschiedenis Voorstel van B. en W. een bedrag van f 660,uit te trek ken voor hulp aan de ontvanger bij het opmaken van de gemeente rekening over het dienstjaar 1946. Toen de ontvanger 1 Juli 1948 zijn functie aanvaardde, stond hij voor de taak twee rekeningen op te maken. Na overleg met de districts verificateur van de vereniging van Nederl. Gemeenten, aldus de toe lichting, zijn B. en W. tot de conclusie gekomen, dat dit voor de ontvanger een te grote op gaaf is. Hiervan zou het gevolg zijn, dat de financiële administratie ontoelaatbaar zou worden ge remd. Derhalve stelden B. en W. voor de ontvangsten te ontlasten van het opmaken van de rekening over 1946, waartoe de heer K. Human, destijds waarnemend ont vanger, zich bereid had verklaard. Dit behoorlijk gecamoufleerde voorstel (de woorden zijn van Dr. Hemelrijk) zou niet zonder discussie door de Raad worden aanvaard. Het was Weth. Brak, die het eerst het woord voerde, ofschoon bij eerst van plan was geweest er het zwijgen toe te doen. Een schrijven van de ontvanger had hem onaangenaam getroffen en noopte hem tot spreken om enkele beweringen daarin te ontzenuwen. Wat de hoeveelheid werk betrof de heer Human had als wnd ontvanger kans gezien twee re keningen van '44 en '45 af te werken met problemen stammende uit de moeilijke oorlogsjaren en de heer De Sonnaville had geen kans gezien om één rekening af te werken terwijl op de afd. Financiën nog veel werk was verricht wat eigenlijk de ontvanger had moeten doen. Weth. Brak meende, dat dit schrijven meer kwaad dan goed had gedaan. Nadat de voorzitter had ver klaard zich hierbij volkomen aan te sluiten en de heer Den Das als zijn mening had uitgesproken dat hier iets niet in orde was, kwam Dr. Hemelrijk aan het woord. Spreker begon met zijn „j'accuse" met te memoreren, hoe 10 Juni 1948 deze hoofdambtenaar door de Raad was benoemd met zeven van de twaalf stemmen, buiten de voordracht om met voorbijgang van sollicitanten, die in rang en ervaring boven hem stonden. Deze verrassing, deze overrompe ling, wekte de indruk het gevolg te zijn van een onderhands af spraakje tussen Middenblok, Chris telijke en Katholieke fracties. De voorspelling: „Ze krijgen hun treken wel thuis, want de man kan het niet", schijnt nu bewaar heid. Het is nu de tijd, meent spreker, eens te onthullen wat de heren toen bezield heeft met deze schandelijke protectie, en eigenlijk zouden ze de financiële schade, die hun handelwijze heeft veroor zaakt, uit eigen zak moeten betalen. Mr. Sluis wijst er op, dat de toen gehouden stemming geheim was en acht het voorstel van B. en W. acceptabel. De heer Ellis spreekt van Barbertje en hangen en meent dat Dr. Hemelrijk er politieke munt uit denkt te slaan nu de verkiezingen naderen. De heer Hemelrijk, nogmaals het woord verkrijgende, meent dat de burgerij zelf wel in staat zal zijn zich een oordeel te vormen over de verschillende fracties en wat het schrijven van de ontvanger betreft, herinnert hij aan de woor den: qui s'excuse, s'accuse. Hierna werd het voorstel van B. en W. aangenomen. Verhuur gemeentewoningen. Met het voorstel tot overdracht van de bevoegdheid van de Raad tot het verhuren van gemeente eigendommen, w.o. de woningen gebouwd ingevolge de woningwet, aan het college van B. en W„ ging de Raad accoord. Met het aanbieden van de ge meentebegroting over 1949, ein digde deze bijeenkomst. LEGER DES HEILS Op de 2e Pinksterdag organiseert het Leger des Heils overal in de lande haar kampdagen. In 1947 waren de corpsen Haar lem II, IJmuiden en Alkmaar in Bergen tezamen. Dit jaar zullen op de 2de Pink sterdag meerdere corpsen ver enigd zijn n.l. Den Helder, Enk huizen, Alkmaar, Zaandam, IJmui den, Haarlem I en Haarlem II. Deze kampdag wordt gehouden in het Maesdammerbosch bij de Hoflaan, welk terrein geheel spon taan is afgestaan door de WelEd. Gestrenge Heer Mr. van Reenen. In de middaguren zal er muziek- en zangfeest zijn, waarin o.m. zal spelen het Haarlem I muziekcorps, dat verleden jaar September een uitvoering in de Ruïnekerk heeft gegeven. De algehele leiding van deze dag berust bij de Chef Secretaris van het Leger des Heils in Neder land, Kolonel J. Smael. Tenslotte een hartelijke op wekking tot het bezoeken van deze kampdag. Voor verdere bijzonderheden en aanvang der samenkomsten raadplege men de advertentie in „De Duinstreek" van de volgende week. BOND VOOR VEILIG VERKEER 120 leerlingen van openbare scholen te Bergen, Schoorl, War- menhuizen en Koedijk, van de R.K. Jongensschool te Bergen en de Chr. School te Krabbendam, namen Donderdag deel aan het onder auspiciën van de „Bond voor Veilig Verkeer" gehouden ver- keersexamen te Bergen. 113 jongens en meisjes hebben daarbij bewezen de regels voor een veilig verkeer goed te kennen en tevens getoond deze stipt te kunnen toepassen, daarbij de nodige voorzichtigheid in acht nemende. De burgemeester van Bergen, Dr. Huygens, reikte aan alle ge slaagden het diploma uit en wees hen daarbij op het grote belang van kennis van de regels en stipte toepassing daarvan, voor eigen veiligheid en voor die van anderen. Hij wekte de jeugd op om de regels nu ook steeds te blijven toepassen. Medegedeeld werd, dat vijf van de 120 geen enkel foutje hadden gemaakt en met lof waren geslaagd, n.l. L. Kok uit Schoorl, J. Veenhuizen en J. de Jong uit Bergen, D. Dekker en J. Hartog uit Koedijk. Onder applaus van hun mede scholieren werd hun een verkeers- speldje uitgereikt. Burgemeester Huygens bracht vervolgens dank aan onderwijzend personeel en opperwachtmeester R. Etzes uit Alkmaar. Deze laatste sprak na mens de Bond voor Veilig Verkeer een woord van dank tot de Burge meester voor zijn medewerking, tot de heer G. C. Ros voor het vele voorbereidende werk en tot de politie voor haar assistentie. De dag werd besloten met het vertonen van enige filmpjes. BERGER LUCHTPOST Begunstigd door fraai weer werden de duiven j.l. Zondag om 7 uur gelost te St. Quentin. De afstand bedroeg 330 km. Aankomst eerste duif te Bergen om 12.20 uur. 1 P. Oldenburg, 2 N. Vrasdonk, 3 N. v. d. Kamer, 4 P. Worm, 5 H. Druiven. PROVINCIAAL DUINTERREIN Alle duinterreinen in de om geving dezer gemeente, behalve het Gem. Natuurreservaat, zijn overgegaan in eigendom van het Prov. Waterleidingbedrijf, zoals dit reeds eerder het geval was in de Egmonden, Castricum, Heemskerk en Beverwijk. Alle gevoerde onderhandelingen ten spijt is het niet gelukt te be werkstelligen, dat vrije toegang tot de duinen en bossen wordt toegestaan. Het is thans zaak, dat de ver eiste toegangskaarten overal en zo gemakkelijk mogelijk door de bevolking en de gasten kunnen worden verkregen. Daartoe zullen de hotels en pensions in de gelegenheid worden gesteld, kaarten aan hun gasten te verkopenbovendien zullen nog verschillende verkoopadressen worden aangewezen. De verkoop van de kaarten op deze adressen zal op duidelijke wijze worden aangegeven. Verkrijgbaar zullen zijn: dag kaarten f 0,20 en maandkaarten f I,-beide kaarten geldig voor een volwassene en 2 kinderen beneden de leeftijd van 14 jaar. Gezinskaarten ad. f 5.ver krijgbaar ten Gemeentehuize, bureau V.V.V. en nader bekend te maken adressen. Persoonlijke jaarkaarten ad. f 3,— uitsluitend ten Gemeentehuize en bureau VVV. Verwacht wordt, dat een ieder zijn medewerking zal willen verlenen, hoofdzakelijk degenen op wie een beroep wordt ge daan kaarten in consignatie te nemen. Aller belang zal hierdoor worden gediend. De Vrije School Dr. Rudolf Steiner's Opvoedkunst Dr. F. W. Zeylmans van Emmichoven hield Maandagavond in het Dorpshuis een openbare voordracht over het onderwerp: De morele en kunstzinnige bete kenis van Rudolf Steiner's op voedkunst. Spreker begon met te wijzen op de grote verwachtingen die hier na de bevrijding gekoesterd werden over onderwijsvernieu wing, die zou brengen een dras tische beperking van de leerstof, meer aandacht zou schenken aan karaktervorming, een ruimere plaats zou geven voor het kunst zinnige enz. enz. Is die vernieuwing mislukt, vroeg spreker en hij antwoordde de vernieuwing est en route. Tot zijn onderwerp komende memo reerde Dr Zeylmans van Em michoven hoe Rudolf Steiner 1861 1925) geheel nieuwe ideeën ontwikkelde, die hij in practijk bracht aan de in 1919 in Stutt gart geopende „Freie Waldorf- schule". Vele scholen werden naar dit voorbeeld opgericht, in ons land in Den Haag, Zeist en Amsterdam en sedert twee jaar worden ook in Bergen op de Vrije School de paedagogische denkbeelden van Dr. Steiner in practijk gebracht. De ontwikkelingsgang van de mens nagaande, stond spr. uit voerig stil bij de eerste levens jaren. Deze toch zijn beslissend voor heel het verdere leven. Hij wees er op, hoe een pasgeboren kind geheel en al zintuig is, geheel openstaat voor de wereld en hoe de opvoeder de taak heeft rondom het kind de juiste sfeer te scheppen. Gewaarschuwd werd tegen het naar bakertrant gebroken voor praten en de raad gegeven het kind bij zijn spel waarbij een onuitputtelijke fantasie tot uiting komt, te laten begaan. In de tweede periode, na het tandwisselen, de schooltijd, wil Rud Steiner lez3n, schrijven enz. geboren zien uit het picturale kunstzinnige element (waarmee niet gezegd wil zijn, dat de school tracht op te leiden tot kunste naars). In de derde phase, die met de y lüeekêtad DE DUINSTREEK (Stichter William Booth) Kampdag in Bergen Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 |Telefoon 268 Agentschap te Bergen De Haan's Boekhandel, Stationsstr. Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdij laan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m,m. met een minimum van f 1,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1949 | | pagina 1