ktukilad Bezoekt Hetmis-ffUuutdo^ „ELCK WAT WILS" „DE MUSKETIERS" BERGEN FILMNIEUWS. t** AA ft VRIJDAG 10 JUNI 1949 26e JAARGANG No. 23 Verschijnt te Bergen* Bergen aan Zee* Schoorl* Schoorldam* Groet* Camperduin* Egmond aan Zee* Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef HET RODE KRUIS meer dan ooit paraat! Reeds sedert geruime tijd ver leent het Rode Kruis Korps van de afd. Bergen van het Nederl. Rode Kruis haar diensten bij in deze gemeente voorkomende on gevallen. Als zelfstandig orgaan doet zij dit gaarne in samenwerking met de plaatselijke overheids-instan- ties, daar het ook tot het arbeids veld van het Nederl. Rode Kruis behoort bij ongevallen de helpende hand te verlenen. Wil deze hulpverlening snel en doelmatig zijn, dan moet zij goed georganiseerd zijn. Te dien einde hebben thans het bestuur der afd. en de com mandant van de kolonne een, naar zij menen, afdoende regeling ge troffen. Zij hebben in deze gemeente van diverse personen en instel lingen de medewerking gekregen om als meldingspost op te treden. Bij: 1. het Politiebureau, Karei de Grootelaan 17, 2. de Zuivel fabriek „Wilhelmina", Bergerweg, 3. het café „Duinvermaak", Bree- laan 132, 4. de heer A. M. H. Büster, Oosterweg 17, 5. de brugwacht van de Koedijkervlot- brug, 6. de heer J. Kaandorp, Lijtweg 37, 7. de heer K. Folgers, Zeeweg, Bergen aan Zee, zullen duidelijke emaille schilden aan gebracht worden, ten teken, dat aldaar een meldingspost gevestigd is. Zodra een ongeval daar ge meld wordt, wordt vandaar ter stond een dokter gewaarschuwd, eventueel ook een geestelijke en één of meer der in de buurt wonende leden van het Rode Kruis Korps. Daartoe bevindt zich in iedere post een kaart, waarop alle nodige gegevens en adressen vermeld zijn. Zodra een dokter en één of meer leden van het Rode Kruis Korps bij het slachtoffer aanwezig zijn, beoordeelt de dokter, of de ambulance-auto nodig is en wordt deze dan gealarmeerd. Op deze wijze is het slacht offer een snelle en doelmatige hulp gewaarborgd. Hoewel wij hopen, dat zich zo min mogelijk ongevallen zullen voordoen, geloven wij, dat thans een regeling getroffen is, waar door ons Rode Kruis Korps nog meer dan ooit paraat is om haar geheel vrijwillige medewerking te verlenen. Tevens wordt hierdoor voorkomen, dat de colonnisten door niet voldoende regeling der alarmering zonder noodzaak op geroepen zullen worden. KAMPDAG van het Leger des Heils Er heerste op de 2e Pinkster dag al vroeg een overweldigende drukte in het cenrum van Bergen het Leger des Heils organiseerde een grote Kampdag in het Maes- dammerbos bij de Hoflaan. Korpsen uit Den Helder, Enk huizen, Alkmaar, IJmuiden, Zaan dam en Haarlem verzamelden zich op het Stationsplein en vormden een lange stoet met muziek en vaandels voorop. Omstuwd door een reusachtige menigte ging het op de tonen van „Anything for Jesus" naar het Maesdammerbos. Te midden van het groene hout en beschenen door een stralend zonnetje, vond hier de Heiligingssamenkomst plaats. Verschillende sprekers voer den het woord. Kolonel Jac. Smael, chef-secretaris van het Leger des Heils, herinnerde de talrijke menigte aan een andere Pinkstersamenkomst, waarop Pe trus zich met een gloedvolle rede had gericht tot enige duizenden. Veel is er sedert veranderd, al dus deze spr., maar nog is het Christendom niet doorgedrongen tot de uiterste hoeken der aarde. Het gesproken woord werd afgewisseld met muziek en zang. 's Namiddags werd het een Muziek- en Zangfeest. Waar anders de nachtegaal de eenzame wandelaar in verrukking bracht, traden nu koren en muziekkorpsen op onder leiding van de kapel meesters Schut uit Haarlem en Geus uit den Helder en brachten hun groot auditorium een genot volle middag. De met heerlijk weer gezegende dag zal nog lang in herinnering blijven bij de vele bezoekers van deze buitengewoon geslaagde Kampdag. EEN WONDER IS DE NIEUWE KLEUTERSCHOOL Onder grote belangstelling vond Woensdagmiddag de officiële opening plaats van de nieuwe kleuterschool van Volksonderwijs. Terwijl de Nederlandse drie kleur op het gebouw fier haar banen ontplooide, heette de heer Kaptijn als wnd voorzitter van de afd. Bergen van Volksonder wijs, de velen welkom, die daar wachtten vóór het lint, dat de toegang tot de school nog ver sperde. Spreker wees er op, hoe op deze voor het kleuteronderwijs zo gewichtige dag, eindelijk de sedert jaren gekoesterde wens in vervulling zou gaaneen eigen home. Burgemeester Dr Huygens me moreerde, hoe hier een vriendelijk schoolcomplex was ontstaan door nauwe samenwerking tussen Volks- onderwijs en Gemeentebestuur, dat grote sympathie gevoelde voor het Kleuteronderwijs. Spr. bracht hulde aan de mannen, die met taaie volharding en grote durf dit resultaat hadden weten te bereiken en aan de heren T. v.d. Meyden en J. v. Zoonen, bouw kundigen, de aannemers J. Orij en de kunstenaars Rie Kooyman, Karei Colnot en Jaap de Carpen- tier, die het z.g. Smeerstation hadden omgetoverd in het wonder, dat de nieuwe kleuterschool met recht kan worden genoemd. Verschillende sprekers voerden hierna nog het woord. De heer Rees Vellinga, voorz. v.d. ouder commissie bood de school namens de ouders een piano aande heer Pascha wenste als wnd hoofd der openbare school personeel en in woners geluk met deze aanwinst de heer Schuil kwam namens de afd. Duinkant van het Nederl. Onderwijzersgenootschap z'n beste wensen aanbieden en de heer Sijpheer feliciteerde namens de Oudercommissie van de openb. school. Mevr. Nijdam kwam met een gedicht van haar echtgenoot, die helaas wegens ziekte niet aan wezig kon zijn bij dit grote ge beuren, maar op deze wijze blijk gaf van zijn medeleven. In dit gedicht werd hulde gebracht aan allen, die voor het kleuteronder wijs hadden gestreden en in het bijzonder aan de heer Hogervorst, die als penningmeester steeds gelet had op de kleintjes en er zo niet weinig toe had bijgedragen, dat het thans tot stand gekomene, financiëel mogelijk was. Mej. A. Stoll uit Amsterdam, schoolopziener voor het Kleuter onderwijs in district 6, d.i. Noord holland, wenste Bergen namens de regering geluk met dit „mo nument van gemeenschapszin", zoals zij het noemde. Nadat nog Dr Sikkema, school arts zijn gelukwensen had uitge sproken met dit in hygiënisch opzicht ideale schooltje en de heer J. v. Gemeren namens de kleuterschool te Heilo had ge sproken, bracht de heer Kaptijn dank aan allen, die blijk hadden gegeven van hun belangstelling. Van het hoofdbestuur kwam nog een gelukstelegram. En toen trad een kleutertje, dochtertje van de heer v.d. Meyden, heel dapper naar voren met de schaar, waarmee het lint, dat de toegang tot het gebouw nog versperde, zou worden door geknipt. Bij een rondgang door het gebouw werden heel wat woorden van bewondering geüit. In het gebouw zijn onderge bracht 3 ruime leslokalen met een speellokaal, een ruime gang met langs de wanden de garde- robe's, terzijde van deze gang een toiletruimte met voldoende W.C.'s en Urinoirs, terwijl in de toiletruimte een ocriet-wasfontein met waterfilm is geplaatst. In ieder lokaal bevindt zich een werkhoekje voor de kleuters met aanrecht en kastjes, terwijl langs één der wanden in elk lokaal enige kleine borden zijn aange bracht voor het maken van teke ningetjes door de kleuters. In de lokalen zijn z.g. Rupaldek- vloeren aangebracht. Enkele Bergense kunstenaars hebben fraaie muurbeschilderingen aangebracht, passend in een kleuterschool. Een wonder is de nieuwe school Nationale Reclasseringsdag Zaterdag 18 Juni '49 Meer dan een eeuw al heeft de Reclassering haar werk in stilte gedaan. Slechts eenmaal per jaar treedt zij in de openbaar heid en vraagt zij uw aller mede werking, daar alleen door uw hulp haar arbeid in stand ge houden kan worden. Zoals bekend, tracht de Reclassering hen, die maatschappelijk gevallen zijn en daardoor geheel ten onder dreigen te gaan, weer op te heffen door hen te steunen in hun pogingen om hun verloren plaats in de maatschappij weer terug te winnen. Zovelen, die eenmaal een fout begingen, zouden voor goed ver loren zijn, indien geen reclasse- ringsinstellingen bestonden, die hun de reddende en leidende hand toestaken en hen behoedden voor het anders veelal onver mijdelijke recidivisme. Met haar arbeid beschermen de reclasseringsinstellingen zowel de maatschappij als het individu. Het gaat dus om grote belangen. Voor dit doel is een beroep op de liefdadigheidszin van de inge zetenen ten volle gerechtvaardigd. Moge een ieder naar zijn ver mogen bijdragen tot het slagen van de op 18 Juni a.s. te houden collecte tot het in stand houden van het reclasseringswerk. Het Ned. Genootschap tot Reclassering, de R.K. Reclasse- ringsvereniging, de Prot. Chr. Reclasseringsvereniging en het Leger des Heils vormden te Bergen één Comité, waarin zitting hebbenMr. F. G. G. Boerrigter, voorzitter, Mr. J. N. Alblas, M. W. P. Kappen, secretaris, Not- weg 22, Mr. F. Zeiler, penning meester, giro 377256, Mevr. J. Diesfeldt-Pieters, J. Chr. Ketten- borg en Th. J. Sluyter. Het werkcomité, waarbij col lectanten zich kunnen opgeven, bestaat uit de heren A. G. van der Hilst, Breelaan 5, tel. 2610, F. H. Balkenende, Notweg 10, tel. 2344 en G. J. Stockmann, Nassaulaan 7. AUTOTOCHT OUDEN VAN DAGEN Alle Bergenaren, die de laatste film-voorstelling hebben gezien van de uitgaansdag ouden van dagen in 1948, waren opgetogen over hetgeen de oudjes toen hebben genoten. Op 21 Juli a.s. hoopt het comité ouden van dagen weer een uitgaansdag te organiseren, wat echter alleen kan gebeuren, als er door Bergen's Burgerij weer in ruime mate wordt bij gedragen, om aan deze plannen uitvoering te geven. Over enkele dagen zal U weer een intekenlijst worden gepresenteerd. Het comité is er van overtuigd, dat zij kan rekenen op de steun van alle ingezetenen, want er is niemand, die voor dit mooie doel wil achterblijven om de oudjes een dag volop te doen genieten. Nadere bijzonderheden over deze dag zullen nog worden be kend gemaakt. GESLAAGD Onze plaatsgenoot de heer F. Maijs slaagde te Amsterdam voor het onderdeel Belastingrecht van het Accountantsexamen gehouden door het Ned. Inst, van Accoun tants. MUZIEKFEEST IN BERGEN De Algem. Ned. Unie van Muziekverenigingen waarvan B.H. in 1948 als lid is toegetreden, heeft B.H. verzocht de organisatie van een Festival (ééndaagscon- cours) op zich te willen nemen, dat zal gehouden worden op Zon dag 17 Juli a.s. Alle verenigingen, tot nu toe 12 die hebben ingeschreven, kozen Bergen als plaats waar zij het liefst heengingen. En dit is geen wonder, immers van het concours in 1947 gehouden is een grote roep uitgegaan, de organisatie was prima verzorgd, en de mede werking der burgerij zó spontaan, dat de verenigingen zich unaniem uitspraken voor Bergen. Ook nu rekent B.H. op veler medewerking, enige oud-comité leden hebben deze reeds toegezegd. BERGER SPORTVEREEN. „BERGEN" B.S.V. hield in het clublokaal „De Oude Prins" haar jaarlijkse ledenvergadering onder voor zitterschap van de heer J. v. Zoonen. De voorzitter uitte bij de opening zijn teleurstelling over de geringe opkomst van de leden. Hij heette de aanwezigen harte lijk welkom en bracht een groet aan de B.S.V.-ers in Oost en West en sprak de hoop uit, dat zij spoedig in goede welstand mochten terugkeren naar hun haardsteden. Hierna volgde een reeks ver slagen, die een beeld gaven van het verenigingsleven in '48. De wnd. secretaris, de heer C. Timmer, sprak in zijn jaar verslag van een jaar van vele moeilijkheden. Gememoreerd wer den de verrichtingen van de 3 elftallen, de junioren en de ad- spiranten en opgewekt tot het trouw bijwonen van de trainings avonden. Tijdens het seizoen was Jaap Tuin gehuldigd: 25 jaren lid van B.S.V. De rekening van de penning meester, de heer P. Voorthuis, sloot in ontvangsten en uitgaven met f 4751,54. Er was een batig saldo van f 635,78. Nadat de kascommissie bij monde van de heer C. Kroon had gerapporteerd, dat zij alle stukken en bescheiden in de beste orde had bevonden, werd de penning meester gedéchargeerd met dank zegging voor zijn accuraat be heer. Er werd heel wat gedis cussieerd over de beste wijze van contributie-inning, waarbij ver schillende suggesties werden ge daan. De begroting voor 1949 sloot in ontvangsten en uitgaven met f 4860,20 en liet een na delig saldo zien van f 344,90. De heer Friedt gaf een keurig beknopt verslag namens de elf talcommissie, de heer Dey voor de jeugdcommissie en de heer C. Timmer voor de P.P.C. Het clubblad, het onmisbare contact orgaan, dat ook geregeld naar Oost en West werd verzonden, had geregeld kunnen verschijnen. Toen was het ogenblik van verkiezingen aangebroken voor bestuur en verschillende commissies Tot leden van het bestuur werden gekozen de heren J. C. van Zoonen (voorz.), J. Hotten tot, W. Beeldman, W. C. F. Michels, J. de Waal, L. Sikkema, C. Timmer. WEEST OP UW HOEDE! Dreigende invasie van coloradokevers Om een dreigende invasie van Coloradokevers te voorkomen werd Woensdagmiddag per radio centrale de hulp ingeroepen van de Bergense jeugd. Een honderd tal kinderen vertrokken per bus en zochten o.l.v. de heren Z. van Soest en J. Slooten het strand af met het resultaat dat werden gevonden ongeveer twee duizend van die gevreesde be lagers van onze aardappels. Men zij op zijn hoede! ZONDAGSDIENST ARTSEN de uitvoering van het Groeter Aanvang 8 uur Entree f 1,25 (plus bel.) Plaatsbespreking op de dag Een Mandoline-club te Bergen DE ULO TREKT ER OP UIT Vrijdagochtend om 7 uur ver trokken ongeveer 30 leerlingen van de 3e klas o.l.v. van de heer Verolme, leraar Duits aan de ULO en Mej. C. Bakker, voor het schoolreisje naar Oldebroek. De eerste mijlpaal op de 165 km lange fietstocht was de Jeugdherberg te Blaricum. Onder weg werd het Muiderslot be zichtigt, wat eerst niet op 't pro gramma stond en daarom dubbel werd gewaardeerd. De tweede dag ging het naar Oldebroek. Van de heerlijke tocht over de Veluwe werd reusachtig genoten en allen waren dan ook enthou siast. De Zondag werd besteed aan het maken van wandeltochten over de heide en door de uitge strekte bossen, 's Avonds was er 'n bonte avond georganiseerd, door verschillende jongens en meisjes en na een gezamenlijke avondwandeling was het bedtijd. Maandagochtend werd weer om half acht gestart voor de korte tocht naar Harderwijk, waar om 10 uur de boot naar A dam ver trok. Na een heerlijke overtocht, zonder één enkele zeeziekter patient, werd toen aan de laatste 40 km naar huis begonnen en om 5.30 uur arriveerde de ko lonne op het schoolplein, waar een driewerf hoera werd uitge bracht, op deze ongetwijfeld uit stekend geslaagde en door heer lijk weer begunstigde tocht en waar door de heer Verolme een woord van dank werd gesproken tot mej. Bakker, voor de wel willendheid, waarmee ze zich had beschikbaar gesteld om bij te dragen tot het welslagen van deze tocht. AANTAL INWONERS Het aantal inwoners is ge durende de maand April gestegen met 32 en bedroeg op 1 Mei j.l. 8392, waarvan 3827 mannen en 4565 vrouwen. aret- en Amusementsgezelschap o. 1. v. C. Hoogvorst Czn., in „De Roode Leeuw", m. m. v. uitvoering van 1 tot 3 uur DE SIRENE LOEIDE Enkele weken geleden heeft de bekendmaking plaats gevonden van de gecombineerde candidaten- lijst, waarmede het Middenblok en de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie op 22 Juni a.s. aan de Gemeenteraadsverkiezingen te Bergen zullen deelnemen. Van de zijde der combinatie wijst men er ons op, dat ook ditmaal het z.g. personen-kiesstelsel in toepassing gebracht zal worden, zodat de kiezers ook daadwerke lijk invloed kunnen uitoefenen op de verkiezing van diegene der candidaten van de gecombi neerde lijst, die naar hun mening de voorkeur verdient. De combinatie Middenblok- V.V.D. heeft gemeend aan deze methode boven het lijsten-kies- stelsel de voorkeur te moeten geven, daar het in het bijzonder bij de behartiging van de ge meentebelangen gaat om de per sonen, die die belangen be hartigen. Dit persoonlijk element gaat helaas bij het lijsten-kies- stelsel voor een groot deel ver loren. „Met Muziek door het leven" de film, waarover men voor de oorlog reeds zoveel heeft gehoord, wordt gedurende deze week wederom vertoond in Bioscoop „DeRustende Jager te Bergen. Muziek en zang worden ver zorgd door de wereld-beroemde „Wiener Sangerknaben"T oegang alle leeftijden. In de tweede helft der speel- week vindt de vertoning plaats van de Amerikaanse film met Esther Williams, van Johnson, „Het vergeten BruidjeDeze film heeft met Esther Williams een vrolijk en gezellig karakter gekregen. Bovendien is het geheel een prachtig mooi kleurrijk schouw spel geworden. Toegang alle leeftijden.. ASTRA Indien wij juist ingelicht zijn, bestaat er onder verscheidene be woners van de duinstreek veel animo om te kunnen komen tot oprichting van een muziekclub, bestaande hoofdzakelijk uit man doline, mandola en gitaarspelers. De bekende leraar in tokkel- instrumenten en dirigent van ver schillende ensembles, Wim Haan- raadts, uit Alkmaar, heeft zich bereid verklaard, daartoe gaarne het initiatief te willen nemen. Om te beginnen zou genoemde heer dan gaarne een overzicht willen krijgen van het aantal deelnemers, enz. enz., om daarna eventueel zo spoedig mogelijk tot het houden van repetitie avonden te kunnen overgaan. Een ieder, die voor genoemd doel belangstelling heeft, onver schillig van welke leeftijd en hetzij beginner of gevorderde, wordt daarom verzocht, zich op te geven, bij de heer Haanraadts, die daartoe op Woensdag 15 Juni van 46 uur aanwezig is in ,,'t Dorpshuis" naast het Ge meentehuis. Ook kan men zich voorlopig opgeven bij de Ber gense Muziekhandel, Stroomer- laan 21. Wij hebben veel vertrouwen in deze opzet en hopen in de toekomst, naast de reeds bestaande muziekgezelschappen, ook een eigen Bergens Mandoline-orkest te mogen begroeten. 2e Pinksterdag tegen 7 uur in de avond werd de brandweer weer eens gealarmeerd voor een bosbrandje langs de trambaan tussen het Jachtpad en de Jan Willemlaan. De brandweer, die onmiddellijk ter plaatse was, had het ditmaal erg gemakkelijk: een wandelaar, die de brand opmerkte, bedacht zich geen ogenblik en viel de vlammen aan met.... zand. Omtrent de oorzaak tast men in het duister. Een vonk uit de locomotief? Een achteloos weg geworpen sigaret van een reiziger? BERGER LUCHTPOST Dat de Berger Luchtpost over vogels beschikt die tot grote prestaties in staat zijn, werd j.l. Zondag bewezen met de wed vlucht van Corbeil, 480 km, de eerste twee aankomende vogels van onze vereniging waren resp. 1 en 3 van het rayon Alkmaar. Gelost om 6.30 uur, aankomst no. 1 te 12.25 uur. 1. P. Oldenburg, 2. N. Vrasdonk, 3. N. v.d. Kamer, 4. N. Tesse- laar, 5. P. Worm, 6. H. Druiven. DE GECOMBINEERDE LIJST van het Middenblok en de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie „DE DUINSTREEK" Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 (Telefoon 268 Agentschap te Bergen De Haan's Boekhandel, Stationsstr. Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m,m. met een minimum van f 1,< Zondag 12 Juni Dr LUGTEN, tel. 2700

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1949 | | pagina 1