INetlttlad ff ff BERGEN SCHOORL AANBESTEDING VRIJDAG 17 JUNI 1949 26c JAARGANG No. 24 Verschijnt te Bergen» Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin» Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef FEESTELIJKE OPENING van het nieuwe schoolgebouw der Berger Schoolvereniging Zaterdagmiddag vond de her opening plaats van de in de oor log verwoeste „BosschoolDe belangstelling voor dit feestelijk gebeuren was groot. De voor zitter van het bestuur der Berger Schoolvereniging, de heer A. M. de Lange, sprak een hartelijk woord van welkom tot de aan wezigen, waaronder we o.m. op merkten de burgemeester Dr Huygens, wethouder Driessen, de burgemeesters van Egmond en Hoogwoud, de rector van het gymnasium en de directeuren van de R.H.B.S., de Rijkskweekschool en Handelschool te Alkmaar, hoof den en leerkrachten van ver schillende openbare en bijzondere scholen, de secretaris van de Bond van Scholen voor Neutraal Bijzonder onderwijs. De heer de Lange wees er op hoe bij de oprichting één der be doelingen was geweest, de jeugd de gelegenheid te geven hun schooljaren door te brengen in een omgeving, die hun 't gemis aan vrijheid en natuur niet te zeer zou doen gevoelen. Reeds spoedig na het in gebruik nemen van het mooie schoolgebouw kreeg de Berger schoolvereniging de naam van „Bosschool In 1926 is een school tot stand gekomen, gebouwd onder archi tectuur van de heer Lammers, een school waar Bergen trots op kan zijn. Deze bestond uit een lagere school en een 3-jarige Mulo-afdeling voor jongens en meisjes. Omstreeks 1934 werd de behoefte gevoeld voor het oudere meisje een aparte school te hebben omdat het onderwijs, zoals de heer Daalder, die toen voorzitter van de vereniging was, het uit drukte, ingesteld was alleen op het intellect van jongens. In de tijd van oprichting van de eerste H.B.S.-en en Gymnasia was er geen sprake van, dat meisjes deze onderwijsinrichtingen bezochten. In Sept. 1934 nam het bestuur het besluit de 3-jarige Ulo uit te breiden tot een 5-jarige school voor meisjes. Wij wilden ze niet meer domweg zetten in dezelfde klasse, de jongens en de meisjes, zoals onlangs te lezen was in „Wij ouders en leraren" onder redactie van Dr de Vletter. Het meisje met haar belangstelling voor talen, plant- en dierkunde, de jongen met zin voor wiskunde en tech niek en natuurwetenschap, het meisje met het oog op het prac- tische (zij gebruikt haar fiets), de jongen met plezier in de theorie (hij kent zijn fiets)het meisje ge nietend van poëzie en schoonheid, liefdevol voelend voor het klein menselijkede jongen in die jaren nog een zwaar redenerend theo reticus, anarchist in zijn gevoels leven, voelend voor organisatie en leidinggeven, vaak eerzuchtig en de baas willende spelen". Om van de school een inrich ting voor M. O. te maken, was nog niet mogelijk. Na vele voor spoedige jaren, aldus vervolgde de heer de Lange zijn openings rede, kwam op 1 Sept. 1939 de kentering toen het schoolgebouw ten behoeve van het Nederlandse leger gevorderd werd. De klassen werden verspreid over 4 verschillende gebouwen, die een paar km uit elkaar lagen. Het zou bijna 10 jaren duren, dat de school bleef aangewezen op het gebruik van noodlokalen. 29 Mei 1940 werd het .gebouw gevorderd door de Duitse weer macht. Op 20 Mei '42 veroor zaakten luchtspoorkogels van luchtdoelartillerie afgeschoten van het vliegveld brand, waardoor het hoofdgebouw grotendeels werd vernield. 5 Juni '42 werd de ruïne vrijgegeven de school kreeg de beschikking over de over blijfselen van de gebouwen, maar de geldelijke vergoedingen voor het gebruik der gebouwen hiel den meteen op. 2 lokalen waren nog wel te herstellen geweest, maar hulp van de wnd. N.S.B.-burgemeester was niet te krijgen, die „deed daar niet an", zoals deze -magis traat antwoordde. Spr. memoreerde vervolgens, hoe het bestuur pas 22 Juni '44 als resultaat van zijn bemoeiingen de zekerheid kreeg, dat de ver goeding voor de hulplokalen zou aanvangen op de datum van de brand en dat de school kon rekenen op medewerking te zijner tijd tot de wederopbouw. Juli 1945 kwam de school terug in Bergen en vond een onderdak in 't Heem. Na vele en moeizame be sprekingen met gemeentebestuur en bureau van wederopbouw, kon eindelijk in Mei '47 aan de architect Lammers opdracht wor den gegeven om te beginnen met de voorbereidingen van de bouw. Het werk zelf is op 18 Mei '48 door aannemer Schuit uit Eg mond a.d. Hoef aangevangen. En thans, aldus eindigde de heer de Lange, hebben wij het voorrecht de nieuwe gebouwen officieel in gebruik te nemen. Burgemeester Dr Huygens com plimenteerde de vereniging met deze heropening. Namens de Bond voor Neutraal Bijzonder Onderwijs sprak de heer W. Boegheim en namens de ouders van schoolgaande leerlingen de heer A. Kraft van Ermel. Alleraardigst was het op dit officiële gedeelte volgende feest programma. De leerlingen van de M.M.S. voerden een spel op van Jan Klaassen en Katrijn en de hogere klassen der lagere school kwamen met een sprookje van Andersen „De Zwijnenhoeder" Het openluchtfeest werd be sloten met een lekenspel van Henri Ghéon met Mariene Bree- baart in de duivelsrol en Conny v. Limburg Stirum als de sprekende kat. Van de gelegenheid om de ver schillende lokalen te bezichtigen, werd een druk gebruik gemaakt. K.C.B. Wij vestigen de aandacht van onze iezers op de tentoonstelling welke het Kunstenaars Centrum Bergen ook deze zomer weer organiseert. Thans worden de werken van leden tentoongesteld in de nieuwe kunstzaal van „De Rustende Jager" te Bergen. Nadat het seizoen op 4 Juni geopend werd met een expositie van de werken van Henry ten Holt, wordt op Zaterdag 18 Juni de expositie geopend van schil derijen van David Kouwenaar, Jaap Mooy, Jaap Min, Emile Dehé, terwijl tevens beeldhouw werk van Mevr. Kouwenaar- Bijlo wordt geëxposeerd. De openingstijden zijn vermeld in de advertentie waarnaar wij verwijzen. BERGEN S HARMONIE CONCERTEERT Der traditie getrouw zal Ber gen's Harmonie o.l.v. de heer P. Pranger ook dit jaar weer een serie concerten geven in de Muziektuin aan de Hoflaan. Het programma voor a.s. Dins dag ziet er uit als volgt1 Washing ton Grays, mars van Grafalla. 2 Ouv. Le roi d'Yvetot van Ad. Adam. 3 Papillon air Varié voor Alt. Sax van P. Bouillon. Solist J. Prins. 4 Leve de vrijheid, mars van J. P. Bisselink. 5 Les Fan toccini Balletsuite van Ch. Le- cocq. 6 Fantasie Pastorale voor Clarinet van J. B. Singelée. So list C. Wokke. 7. Au Pays Gas con fantasie van L. Reynaud. 8 De Jonge Garde mars van J. C. Beekman. EEN MOOIE PRESTATIE 1 Het Christelijk Gemengd Koor Bergen o.l.v. de heer Paul Kok heeft deelgenomen aan het con cours te Alkmaar en heeft een le prijs behaald met 354 punten in de le afdeling. Het is voor dit koor een mooie prestatie, daar het nog maar 1 jaar bestaat. DUO WI-JO treedt op voor de gasten Het in wijde omtrek bekende Duo „Wi-Jo" zal Donderdag avond in De Rustende Jager een voorstelling geven speciaal voor de gasten. Op die avond zullen verschil lende nummers uit programma's van de laatste jaren nog eens weer voor het voetlicht worden gebracht. Voor de geregelde bezoekers komt het Duo straks in September met een geheel nieuw jubileum programma. K.J.V.O.-AVOND voor het zwakke kind Het saldo van de avond, die gegeven is ten bate van de Buiten kliniek voor het zwakke Noord hollandse kind bedraagt f 52,50, welk bedrag is overgemaakt aan Prof. Dr. S. van Crefeld, voor zitter van de Stichting „De Noordhollandse Buitenkliniek" te Amsterdam. Het is jammer, dat door de hoge zaalhuren te Bergen niet een groter bedrag kon worden bereikt. Hartelijke dank aan allen, die medewerkten om de avond te doen slagen. GESLAAGD Onze plaatsgenoot P. Breed Breelaan'50, slaagde 13 Juni j.l .te Rotterdam voor het aldaar ge houden examen Bovag Patroons diploma. Aan de Leidse Universiteit slaagde voor het doctoraal examen Indisch Recht onze plaatsgenoot, de heer G. Smit. ZONDAGSDIENST ARTSEN BROEDERSCHAPSHUIS HERREZEN! Centrum van Doopsgezind leven Onder grote belangstelling vond Zaterdagmiddag de „tweede" opening plaats van het op 1 Juli 1932 voor de eerste maal geopende Broederschapshuis„de strijd, die niets verschoonde, verslond zijn eerste wezen, doch bouwkunst heeft opnieuw zijn delen tsaam gehecht". Noordholland, waar 50 pCt van de Menisten in ons land wonen, heeft in Schoorl aan de voet der duinen en verscholen in het groen weer een centrum van Doopsgezind leven. Hier hebben de Doopsgezinden weer een eigen huis, een huis waar conferenties van geloofsgenoten kunnen plaats vinden, een vacantieverblijf, waar onder godsdienstige leiding van predikanten velen weer nieuwe krachten voor ^ichaam en geest kunnen opdoen, een huis, waar zendingskracht van kan uitgaan. Ds Dr A. Vis, die de openings plechtigheid leidde, ving aan met dezelfde woorden als zijn voor ganger Ds Dr Leendertz op 1 Juli 1932: „Ai zie, hoe goed, hoe lieflijk is 't, dat zonen van 't zelfde huis als broeders samen wonen" (ps 133). Hij heette de velen, die de grote zaal vulden, hartelijk welkom en wendde zich daarbij in het bijzonder tot de afgevaardigden van een groot aantal Doopsgezinde Gemeenten en andere Doopsgezinde or ganisaties, de vertegenwoordiger van het ministerie van weder opbouw, de burgemeester van Schoorl, de predikant en de pas toor van Schoorl, verschillende collega's, de directrice Mw de Vries-de Ruiter en de bouwmeester C. Hoogvorst Az., aan wie alle lof werd toegezwaaid voor de wijze waarop hij naar 't ontwerp van Ir Knuttel uit Deventer en met C. Breed als uitvoerder, dit gebouwencomplex heeft doen herrijzen „uit stuivend puin". De penningmeester van het be stuur memoreerde in zijn kort historisch overzicht hoe 't broeder schapshuis, opgericht in 1932 de eerste acht jaren rustig kon wer ken en voorzag in een grote be hoefte. Toen kwam de storm op zetten, kwam inbeslagneming ten behoeve vandeNederl. militairen, en in Mei 1940 trokken de be zetters binnen. Van het gebouwen complex, drie slaaphuizen, een grote eetzaal, het kerkje, de ga rage, de uitkijktoren, bleef niet veel over: wat maar branden wou, werd opgestookt. De vrede kwam. Wat nu? Men besloot tot herbouw, wist de schijnbaar onoverkomelijke moeilijkheden te overwinnen en er verrezen naast de grote zaal, voorlopig twee slaap huizen voor een honderdtal gasten. Het liefelijke kerkje is nog toe komstmuziek. Verschillende spre kers kwamen het bestuur com plimenteren. Burgemeester Mr C. A. J. Jochems wenste de Doopsgezinden en de gemeente Schoorl geluk met de wederopbouw, overtuigd als hij was van het nut, dat deze inrichting zou brengen voor de Doopsgezinden en voor de pen sionplaats Schoorl. Dr W. F. Golterman, voorz. van de Algem. Doopsgezinde Sociëteit uitte zijn blijdschap over de wederopbouw van dit Broeder schapshuis, waar men met leden kon samenkomen en waarvan hij verwachtte, dat grote zendings kracht zou uitgaan. Verder werden nog goede wensen en geschenken aangeboden namens de Doopsgezinde Ring in Noordholland, het Broederschaps huis Elspeet, de Doopsgezinde Vredesgroep, de Doopsgezinde Jongerenbond en door Ds R. de Zeeuw van Houten als voorzitter van de commissie voor gemeen schappelijk broederschapswerk. Tenslotte werd een rondgang gemaakt over het terrein en de inrichting bezichtigd van de in het groen verscholen gebouwen, de grote eet- en recreatiezaal en de beide slaaphuizen, waar 48 kamertjes aan een honderdtal gasten gelegenheid bieden om, in slaap gezongen door de nachte galen in het omringende bossage, te genieten van hun nachtrust. DRIE DAGEN KERMIS Schoorl heeft zijn kermis weer gehad, drie dagen jolijt. Vooral de eerste dag heerste er een overweldigende drukte, waarvan vooral de fietsenstallingen profi teerden. En de kermisexploitanten? Het geld raakt op, meneer, was een veel gehoorde klacht. De dansvloer oefende grote aantrek kingskracht uit op de feestgangers, die niet moe werden in een tropische hitte op de tonen van de speulmannen rond te zweven. Op de beide kermisterreinen kon elk zijn hart ophalen in lucht- schommel, zweefmolen, raceboot- baan of hoe al die apparaten ook mogen heten en een kansje wagen bij deDerby-rennen. Het knallen der geweerschoten en de klappen op het hoofd van Jut was ;n verre omtrek hoorbaar. Wat rustiger was het in De Rode Leeuw, waar het Groeter Cabaretgezelschap onder aan voering van C. Hoogvorst met een elck-wat-wils-programma op trad. Intussen wist Schoorl het nuttige aan het aangename te paren, utile dulci! De vereniging Dorcas mocht zich in een druk bezoek verheu gen. Het tentoongestelde werd door de dames algemeen bewon derd en vond grage koopsters. Ook de lootjes vlogen weg, zodat de nuttige vereniging haar zegen rijk werk weer kan voortzetten. Hoogtepunt van de tweede dag was de Veteranenvoetbalwedstrijd ten bate van de Stichting „Onze Kleuterschool". Twee elftallen van oudgedienden, waaronder twee grootvaders (één van 58 jaar) kwamen in het veld om ten aanschouwen van en tot groot vermaak van een grote schare belangstellenden een aardig som metje bij mekaar te trappen voor de kleuters van Schoorl. Er werd door beide partijen hard gewerkt, Abe was in topvorm en Fanny mocht deze avond wel niet aan verbetering van een record toe komen, de dames langs de lijn vonden toch, dat de oudjes het nog best deden. J. Beeldman maakte als Abe twee doelpunten voor de witten, P. v. Twuyver en J. Henneman zorgden, dat de blauwen niet achter bleven. Strafschoppen moesten de uit eindelijke beslissing brengen. De blauwen werden triomphators. Na deze titanenworsteling was het goed rusten rond de ronde tafel in De Rustende Jager, waar de oudjes een taart wachtte van ter Burg en de Jong, en waar Nic. Schuijt en de Heer de dappere strijders onthaalden op andere wijze. Onze kleuterschool voer er wel bijéén honderd negentien gulden kon aan de kas worden afge dragen. RECLASSERINGS- COLLECTE De jaarlijkse reclasserings- collecte zal ditmaal plaats vinden op Zaterdag 18 Juni a.s. De opbrengst komt ten goede aan de reclasseringsinstellingen van alle gezindten en wij be velen deze collecte gaarne van harte aan. Wij verwijzen in dit verband ook naar de huis aan huis verspreide reclasseringskrant. Het plaatselijk comité rekent op een milde bijdrage. SCHOORL-SPORTERS: 3-0 Schoorl vierde de eerTe Ker misdag met een 3-0 overwinning. Gelukt het de Schoorlers volgende week in de wedstrijd tegen L.S.V.V. één puntje te bemach tigen dan zullen zij hun plaats behoudenSchoorl zal dan 11 punten hebben tegen Z.A.P. en Sporters, die uitgespeeld zijn, 10. Sporters en Z,A.P. zullen dan om de andere plaats hebben te strijden. Verliest Schoorl in de Langen- dijk dan moeten Sporters, Z.A.P. en Schoorl opnieuw beginnen om twee plaatsen. Er was dus vandaag reden tot blijdschap. Schoorl was in het begin meer productief en daardoor gelukte het door mooi solospel aan Grasser met 1-0 de leiding te nemen. Daarna maakte de doel- verdediger een wandeling met de bal en kwam op de rand van het strafschopgebied met de bak er buiten. De vrije schop werd door C. \!an Zoonen keihard in een doelpunt omgezet 2-0. Met deze stand ging de rust in. Na de hervatting zette Sporters alles op de aanval. De Schoorlse verdediging was hun echter te machtig. Nadat van Buren van Schoorl nog eenmaal tegen de lat had geschoten kogelde hij eindelijk no. 3 in het net. Zo kwam het einde met een 3-0 overwinning voor de Schoorlers. „Dorcas"-vereniging te Schoorl Opgericht 1906 TREKKINGSLIJST 1949 Gehaakt kleed 16 7 Badpakje 40 25 Lopertje 42 50 Zakdoekje 49 36 Serrekleed 52 6 Kussen 60 19 Kleedje 65 46 Jurkje 68 23 Kam en fotoétui 71 41 Gehaakt kleedje 77 38 Damesvest 80 4 Gebreid kleedje 87 49 Slipover 103 13 Spensertje 104 35 Ontbijtlaken 123 3 Krantenbak 131 30 Gehaakt kleedje 133 43 Gehaakt kleedje 136 40 Baby-jasje 156 37 Fles eau de cologne 174 51 Prullenbak 190 14 Schenkblaadje 191 22 Kussen 194 33 Sokken 199 28 Kraagje manchetjes 224 34 Bruin kussen 225 12 Chimates kleed 229 5 Jumpertje 233 10 Tas 252 44 Gehaakt ovaal kleedje 253 29 Jutekleed 274 26 Theemuts 279 39 Pantoffeltjes 317 47 Voetenbankje 335 20 Slabbetje 339 45 Dekservet 364 2 Gehaakt kleedje 365 16 Overgooiertje 374 48 Gebreid kleedje 379 27 Jongenspakje 384 9 Handschoenen 390 15 Handwerktas 396 21 Groen kleed 411 8 Laken en slopen 423 1 Kussen 427 32 Slipovertje 441 18 Geborduurd kleedje 452 24 Zakdoekje 457 42 Kraagje en manchetjes 471 17 Bruin tasje 477 31 Schortje 492 11 Het getal was 999 en is ge trokken na loting door Mw. T. Leeuwenkamp-van Lienen. De dames van de Dorcasver- eniging zeggen hiermede harte lijk dank voor de belangstelling met de tentoonstelling en voor de ontvangen textielpunten. SCHOORL s BELANG Volgens een in dit nummer voorkomende advertentie komt Schoorl's Belang ook bij deze verkiezing voor de gemeenteraad weer met een lijst uit. Bij Schoorl's Belang geldt de democratische opvatting, dat zij/hij die de meeste stemmen-op zich verenigd, is gekozen. De lijst is dan ook alphabetisch opgesteld. Van de stemmen gaat er niet één verloren, daar alle stemmen van lijst drie bij elkaar gesteld worden en het totaal aantal uit gebrachte stemmen uitmaakt hoe veel zetels in de Raad bezet kunnen worden. Bij Schoorl's Belang kunt U Voor de op 15 Juni 1949 gehouden aanbesteding tot het bouwen van een dubbele arbeiderswoning aan de Wagemakersweg en twee dubbele arbeiderswoningen aan de Laanweg, werd ingeschreven door: InschrijverAdres Perceel Perceel WagemakerswegLaanweg J. W. Damiaans, Schoorl, f 23575,- J. van Exter, Bergen, 22250,— f 44300,- G. Heyne, Heiloo, 19850,- Fa. Houtenbos, Bergen, 21000,- 42300,- Klaver en Molenaar, Koedijk, 21120, 42280,- Gebr. Kops, Bergen, 22240, 42949,— J. Kooyman, Schoorl, 21190, 43620,- A. en J. Kroon, Bergen, 21184, 42299,— C. Krom, Limmen, 19998,— 40584,- Marquering, Bergen, 21900,- 44500,— C. Noort, Bergen, 21650,- 44620,- Fa. de Nijs, Warmenhuizen, 22944,- 45298,- C. Tervoort, Egmond Binnen 20908,— 43144,- J. Schotvanger, Schoorldam, 23263,- 47562,- P. Wildeboer, Schoorl, 24472,- 48368,- Begroting 21935,- 42770,- DE DUINSTREEK Zondag 19 Juni Dr POOT, tel. 2423 Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 iTelefoon 268 Agentschap te Bergen De Haan's Boekhandel, Stationsstr. Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m,m. met een minimum van f 1,— Lot no. Prijs no.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1949 | | pagina 1