ft 99 Anjerdag» Bergen- Juli a.$. wtaHt>ifyse>ccwyie*i Of* BERGEN Middelbare Meisjesschool Bergen ww IrVnrwlrïr VRIJDAG 24 JUNI 1949 26e JAARGANG No. 25 Verschijnt te Bergen» Bergen aan Zee» Schoorl» Schoorldam» Groet» Camperduin» Egmond aan Zee» Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef DE VROEDE VADEREN BIJEEN Het was Woensdag al vroeg dag voor de vroedschap, het was de dag voor de traditionele Bonnefaasschouw met daaraan voorafgaande vergadering ten raadhuize. Of het nu aan het vroege uur lag, de voorzitter begon met zijn ontevredenheid te uiten over het eenzijdige verslag, dat de pers mensen van de vorige vergade ring hadden gegeven. Dat het intussen niet tot de zeldzaam heden behoort, dat ook staats lieden autoriteiten van groot en kleinformaat, kunstenaars, sprekers en anderen minder goed te spreken zijn over een verslag blijkt wel uit het journalistengebed, dat zo als Van der Hout, indertijd se cretaris van de Nederl. Journa listen Kring, in een van zijn ar tikelen over de krant mededeelt, op de feestdag van de schutspa troon, Franciscus van Sales, op 29 Januari tot hèm gericht pleegt te worden. „Grote Patroon van een geteisterd geslacht, verleen ons uw beschermingschenk „ons" uwe dienaren, een beetje „meer" van uw critische geest, en een beetje „minder" aan onze „lezers" doe onze abonné's de genade deelachtig worden van minzaam heid, opdat zij over onze fouten mogen heenzien, de genade van verlichting, opdat zij onze verdiensten mogen leren onderscheidenmaak hen minder gevoelig voor complimentjes, meer gehard tegen berispingen, minder critisch op drukfoutenmaak, dat onze talrijke overheden hun terechtwijzingen in aangename vorm gieten en er niet verder op doorgaan; dan zullen wij, uw toegenegen dienaren, steunend op uw bescherming, uw strijd strijden met blijde harten, de wolf van de deur jagen, de duivel van de kudde en elkander ontmoeten in eeuwigdurende vrede." Maar ter zake. Na vaststelling der notulen kwamen de inge komen stukken aan de orde. Aan Mw. M. J. Moens werd een tegemoetkoming verleend in de kosten van vervoer van haar zoontje naar de school van de Berger Schoolvereniging. De heer J. Broersma kreeg verlof enkele vragen te stellen aan het college van B en W in verband met de stand plaats van S. Schoorstra. Spr. had na de gedachtenwisseling in de vorige vergadering verwacht, dat B en W hun houding zouden wijzigen. Nu dat niet het geval was geweest, verzocht spr. de reden te mogen vernemen, waarom B en W hun standpunt hand haafden. De voorzitter gaf de verzekering, dat het college van B en W de kwestie serieus had behandeld en zich uitsluitend had laten leiden door recht en billijkheid. De bewering, dat de Raad geen uitspraak had gedaan was voor de heer den Das aan leiding op te merken, dat z.i. B en W ernstig rekening hadden te houden met de meningen in de Raad. Gebeurde dit niet, dan zou bij iedere kwestie een uit spraak van de Raad moeten worden gevraagd, wat zeker de verhouding niet zou veraange namen. Verschillende sprekers voerden nog het woord over de kwestie Schoorstra. Tarief wijziging G.E.B. De Raad besloot de tarieven voor de klein-verbruikers van 't gemeentelijk electriciteitsbedrijf te rekenen van i Mei '49 te ver hogen met 1 cent per KWh. De heer Ellis had graag, dat de kwi tanties in plaats van per twee maanden, per maand werden aangeboden. Rijwielbergplaats en kasten De Raad ging accoord met het voorstel om medewerking te ver lenen voor de stichting van een rijwielbergplaats (raming f 1753,13) en het maken van twee opberg- kasten (raming f 594) voor de des morgens om 9 uur in het schoolgebouw, Rondelaan 24. Voor aangifte en inlichtingen zich te wenden tot de Directeur, de heer D. L. Daalder. Bosschool. De heer Min meende, dat men met een paar rietmatten en een dekzeil veel goedkoper uit was. Verder volgde nog een voor stel tot het verlenen van een bouwcrediet aan de heer C. Houtman, een voorstel om f 2100 uit te trekken voor verbetering van een woning en een voor stel om over te gaan tot aan koop van een piano. De heer Swaag vond de prijs van f 950 wel wat hoog, hij wist er wel eentje te koop voor een paar honderd gulden minder. En toen gingen de vroede vaderen ter bonnefaasschouw. ANJERDAG 25 en 29 Juni te Bergen In alle gemeenten heeft het initiatief van het Prins Bernhard- fonds weerklank gevonden. Op Anjerdag herinneren wij ons de 29 Juli 1941 toen dat symbool van Z. K. H. door ons als eerste teken van verzet tegen de overheersing, daarmede uitend de aanhankelijkheid aan ons Vorstenhuis, gedragen werd. In de vreemde werd toen het Anjer fonds opgericht, waaruit bijdragen werden verstrekt tot bestrijding van de overheersers en belagers onzer vrijheid. Na de bevrijding kregen de fondsen een vreedzamer doel, doch de grondslag bleef dezelfde bescherming onzer West-Euro pese cultuur tegen ondermijnende krachten, die helaas na de be vrijding alom nog aanwezig zijn. Het Anjerfonds stelt zich tot taak de bevordering van de cul turele ontwikkeling van de rijpere jeugd van alle gezindten, die zich stellen op de grondslag van de Christelijke en West-Europese culturele waarden. Wij verheugen ons over deze symbolische actie, ^jyaarindoor ons Koningshuis wordt voorgegaan en waar de onder getekenden, jeugdleiders(sters) en hoofden van scholen van alle ge zindten zich met overtuiging achter scharen. De Anjerdagen zijn in Bergen vastgesteld op Zaterdag 25 en Woensdag 29 Juni a.s. De Landelijke Rijvereniging, leden van jeugdverenigingen en leerlingen van de hoogste klassen der Ulo-scholen zullen de col lectes verzorgen. De eerste elf tallen van B.S.V. en Berdos zullen Woensdag 29 Juni a.s. des avonds te half acht een voetbalwedstrijd spelen op het Berdosterrein aan de Nesdijk, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan het Anjer fonds. Bergen's Harmonie zal voor de aanvang van deze wed strijd een kleine rondgang door het dorp maken en de pauze met marsmuziek vullen. Na afloop van de wedstrijd wederom een rondgang door de gemeente. Bovendien wordt in Bergen „Oranje-ijs" gegeten, waarvan de opbrengst ook in het Anjer fonds vloeit. Terwille van onze jeugd vraagt het comité u de Anjercollecte op royale wijze te gedenken. Het AnjercomitéDr W. Huijgens, voorzitter, F. H. Bal kenende, P. Baretta, J. van Buss- bach, D. L. Daalder, J. A. Haak man, Zr Apollinaria, Zr Josephi, A. J. Ludding, J. Meijer, S. J. Nijdam, B. T. Offeringa, J. Schekkerman, B. Schuil, Z. van Soest en G. Stockmann. Het secretariaat is gevestigd ten Raadhuize, afd. Alg. Zaken. BERGEN S HARMONIE CONCERTEERT IN HET GROEN Bergen's Harmonie opende o.l.v. de heer P. Pranger Dinsdagavond haar serie zomerconcerten in Bergen's Muziektuin, waar anders „nachtegaal en merel zingt en 't lief gekweel der lijsters klinkt". Prachtig deden de verschillende nummers het op deze stille avond stond en een vrij talrijk publiek genoot weer van dit concert. Het werd geopend met een mars van Grafalla, „Washing ton Grays" en besloten met een mars van onze Bergense compo nist-hoornist-dirigent C. Beek man „De Jonge Garde". In twee nummers traden leden van Bergen s Harmonie op als solist. In „Papilion air Varié" voor alt-sax van P. Bouillon was het de heer J. Prins en in „Fantasie Pastorale" van Singelée vierde de heer C. Wokke triumfen als clarinettist. In de „Leve de Vrij heid-mars van Bisselink viel voor al het spel van de klarinet-speler Admiraal te bewonderen. Al met al een genotvolle avond voor de muziekliefhebbers onder ingezeten en gasten. Gemeenteraadsverkiezing BERGEN Geldige stemmen 4254 (in 1946: 3723). K.V.P. 1658 (1489) Zetels 5 (5) P. v.d. A. 1237 (1148) 4 (4) M.blok-V.V.D. 731 (501) 2 (2) Prot. Chr. 356 (280) 1 (1) C.P.N. 272 (305) 1 (1) Druk bezochte Streekdag van de afd. Noordholland van Nederl. Ver. van Huisvrouwen Uit alle hoeken van Noord holland, uit Alkmaar, Amsterdam, Beverwijk, Castricum, Haarlem, Den Helder, Hoorn, Purmerend, De Rijp, Schagen, Zaandam en IJmuiden waren vertegenwoordi- sters van de Nederl. Ver. van Huisvrouwen naar het mooie Bergen gekomen om daar op on gedwongen wijze, zoals Mevr. Zwanenburg-de Vrije, presidente van de afd. Alkmaar het uitdrukte in haar openingswoord, kennis te maken met hoofdbestuur en andere afdelingen. Nadat in „Duinvermaak" de aanwezigen hartelijk waren ver welkomd, de verschillende hoofd bestuursleden aan de aanwezigen voorgesteld, en het programma voor deze dag bekend gemaakt, verhieven de circa vijfhonderd dames zich van haar zetels om gezamenlijk het Bondslied te zingen. Kweek humor aan in het gezin Hierna werd de aandacht ge vraagd voor een causerie door Mevr. van ItersonRotgans, presidente van het hoofdbestuur. Spreekster begon met haar spijt uit te drukken dat de vereniging niet wat eerder geboren was. De huisvrouwen hadden dan misschien kunnen voorkomen, dat haar kunstgevoel vrijwel gede genereerd werd. Er is een tijd geweest, aldus Mevr. v. Iterson, dat onze gebruiksvoorwerpen aan onze aesthetische eisen voldeden, maar sinds de industrie na 1830 haar producten aan de markt bracht, werd het.... een prulleboel. Spreekster wekte vervolgens de huisvrouwen op om alle zeilen bij te zetten tot behoud van een prettige huiselijke sfeer. Een ge zonde lach noemde zij een tegen wicht tegen vele moeilijkheden. Waarom lachen we? Niet om mooie lectuur, niet om iets moois in de natuur, maar een aap met een hoed op is als imitatie van de mens belachelijk. De lach is van belang in elk gezin en speciaal in een groot gezin. Als arbeidsvoorwaarde zou spreekster opgenomen willen zien, dat de vrouw des huizes moet kunnen lachen, om te voorkomen dat een dienstmeisje heengaat, omdat er in huis niet gelachen wordt. Geïllustreerd met voorbeelden sprak Mw Iterson verder over humor, waarin de Engelsen uit munten met hun „keep smiling", en over de sociale functie, de opvoedende waarde van de lach enz. In de oorlog, aldus eindigde deze spreekster, hield de humor ons boven water, nu zijn we aan het kankeren geslpgen, laten we liever humor aankweken in onze gezinnen. Geen lekkende kranen 1 Ir. Schneider, hoofdingenieur van het provinciaal waterleiding bedrijf voor Noordholland, kwam vervolgens als goed zakenman zijn waar aanprijzen bij de grote schare afneemsters van zijn pro duct. Nadat hij zijn auditorium al half gewonnen had met een bloemetje en iets verborgen in een enveloppe, schetste hij de ontwikkeling van het bedrijf. Aan de hand van een kaart wees hij op de grote uitbreiding. Toen het bedrijf begon in 1920 hadden slechts twee gemeenten in Noord holland een waterleidingAlkmaar met een pompstation in Bergen aan Zee, en Zaandam met een station in Wijk aan Zee. Nadien behartigde de provincie deze hygiënische zaak en thans wordt water geleverd aan 120 gemeenten, waarvoor een buizennet van 2700 kilometer nodig is. De hy giënische gevolgen waren om trots op te zijn: was de typhussterfte in de provincie Noordholland vroeger groter dan elders in Nederland, na 1920 daalde het daar beneden. Spreker wees verder op het grote belang voor de zuivelindustrie en gaf in grote trekken aan, hoe het water van verschillende stoffen diende te worden gezuiverd, voor het uit de keukenkraan komt. Wat de omzet betreft: van de 27 millioen kub. meter per jaar, wordt alleen te Bergen 9 millioen weggepompt, dat is 24000 kub. meter per etmaal, of 1000 per uur. De gebruiksters van al dat water werd nog op het hart gedrukt, toch vooral zuinig aan te doen en te zorgen voor goede binnenleiding, daar het verlies door lekkage ontstellend groot is. Tenslotte nog: het bedrijf is er niet op uit om winst te maken, maar wil zo goed en zo goed koop mogelijk in de behoeften voorzien. Mevr. Zwanenburg was de vertolkster van aller gevoelens toen zij Mevr. v. Iterson en Ir. Schneider hartelijk dank zei voor de interessante lezingen en Mevr. v. Riet-Top voor de keurige organisatie te Bergen. In drie groepen gingen de dames verder: een honderdtal bracht onder deskundige leiding een bezoek aan het Pompstation, een ander deel bezocht de Volks hogeschool en de rest verkoos de vrije Bergen. natuur in het mooie op Zaterdag 25 Juni en Woensdag 29 Juni. gedenkt de collecte, met een flinke yifl Bezoekt de VOETBALWEDSTRIJD BERGEN I-BERDOS I, op Woensdag 29 Juni, 's avonds 7.30 uur op het Berdos terrein a. d. Nesdijk. Entrèe 25 ct. Kinderen ben. 14 j. 10 ct. De opbrengst komt ten goede aan het Prins Bernhardfonds ZOMERFEESTEN V.V.V. BERGEN Alvorens het volledige officiële programma der Zomerfeesten te Bergen gepubliceerd wordt, kunnen wij nu reeds enige mededelingen doen van enige voorstellingen, die in de komende weken in het Openluchttheater zullen plaats hebben. De reeks zal worden geopend op Donderdag 30 Juni met een Dansspel, uit te voeren door de Kamer van de Dans „Terpsichore", een onderafdeling van de Stu dentenver. „Veritas" te Utrecht. Dit spel is een demonstratie van Klassieke, Landelijke en Hof dansen, dat reeds werd opgevoerd bij gelegenheid van het Twaalfde Lustrum van „Veritas" in de Kloosterhof te Utrecht. „Bij deze gelegenheid, schrijft De Volkskrant, heeft de Kamer van de Dans het Utrechtse publiek vergast op een sierlijk en be koorlijk dansfestijn in de stille beslotenheid van de aloude Kloos terhof. Menuet, Quadrille, Gavotte en Wals werden gerangschikt tot een stijlvolle suite van bewe- ginsschoonheid. Een historische suite in zekere zin, maar tevens een bewijs, dat deze deels hoofse, deels landelijke dansen, die een specialiteit vormen in het Veri- tijnse studentenleven, zowel be oefenaars als de toeschouwers 'n elegante vreugde kunnen bereiden. De eerste avond werd bezocht door de commissaris der Koningin en de rector-magnificus." Op vele plaatsen in het land heeft deze kamer van de Dans reeds gedemonstreerd, in haar streven, de oude dansen in hun rijke vormen te doen herleven. De groei in haar driejarig bestaan uit zich in een haast feilloze af werking en in de gelijktijdigheid der bewegingen. Omwille van de lichteffecten, welke het best bij duisternis tot hun recht komen, zal het spel s'avonds te 9 uur aanvangen. Het is een kostelijk spel, een bont gewemel van avondtoiletten en bloemruikers, van sierlijke révérences en tours-de-mains. De warmbloedige Vals Basqude, ge animeerde quadrilles met hun protocollaire,, visites"en„promena- des", de hoofse menuetten en de sierlijke, puntige gavotte en hoofse menuetten zullen sierlijk vloeien op het toneel van het Openlucht theater onder de ijle muziek van spitse fluiten. Van heden af be gint reeds de voorverkoop van kaarten en plaatsbespreking in het V.V.V. bureau. Op Zaterdag 9 Juli heeft er eveneens een bij zondere gebeurtenis plaats in het Openluchttheater. Dan zal n.l. na een mars door het dorp „The Royal Scots Greys", de beroemde Militaire Schotse Band in gezel schap van een formatie dansers en pijpers op hun tournée door ons land van wege het Holland- Festival 's avonds te 8 uur op treden in het Openluchttheater. Woensdag 13 Juli heeft de première plaats van het toneel spel „Circus Knie" door de Bergense Spelers, het gezelschap, dat met „De Paradijsvloek" en „Don Quichot" reeds zoveel successen in Bergen heeft geoogst. Tot slot verklappen we nog, dat op Zondag 17 Juli een Fes tival van 11 muziekkorpsen in D? Hertenkamp en Muziektuin zal plaats hebben onder auspiciën van Bergens Harmonie. Verdere bijzonderheden zullen t.z.t. volgen. BERGENS MANNENKOOR Woensdag 22 Juni concer teerde Bergens Mannenkoor in de strafgevangenis te Alkmaar met welwillende medewerking van de cellist Bauer en de pianist Visser. Door het koor werden werken uitgevoerd van Palestrina, Witt, Schubert, Grieg, Olman, Gastel don en Heinze. De soli in Landerkannung van Grieg, Musica Proibita van Gas teldon en Bede van Heinze werden zeer verdienstelijk gezongen door het koorlid Ryvordt, terwijl ge noemde heer zich ook als een Bij de ingang der Bruidsdagen van het Koperen Huwelijksfeest van Hare Majesteit KONINGIN JULIANA en Zijne Koninklijke Hoogheid PRINS BERNHARD Nu gaan gedachten weer terug 'n Twaalf-en 'n-half jaar, Dat was een wonderschone tijd, Toen klonk de blijde maar: ,,'t Ons zo geliefde Koningskind „Gegroeid tot jongr Vrouw, „Geeft straks aan Hare Bruidegom, »Het kleine woord van Trouw." Zij werd de Bruid, Hij Bruidegom, De Prins van Hare dromen, Was jong, eenvoudig en sportief, Tot Zijne Bruid gekomen, O schone dag, o blij geluid, Onz' Juliana werd de Bruid! Nu zijn Zij Bruidspaar, wederom, Thans is hun hoofd" gaan sieren Het koper van de Huwelijkstrouw, Dat wij te zaam gaan vieren, Prinsesjes zijn nu om hen heen. Gelukkig, jong gezin, Van onze Prins en Juliaan, Onz' jonge Koningin. Nu gaan spontaan de vlaggen uit, 't Oranje, Rood-Wit-Blauw! Ten teken van ons aller vreugd, En onz' onbreek're trouw, Gelukkig Bruidspaar, wees gegroet, Op dit uw kop'ren feest! Heel Neêrland leeft dit hartelijk [mee, Zo dankbaar, blij van geest, 23 Juni 1949 MAARTJE N. ZWAAN goed zanger deed horen in Zwei kleine schmutzige Hande van Kampf met begeleiding van cello en piano. Cellist Bauer gaf een mooie vertolking van Rêverie du Soir van Maurice Karasowski en Gigue uit Suite III van Johan Sebastiaan Bach. Voor gramofoonopname zorgde de heer W. Cornelissen uit Alk maar, zodat de zangers enige ogenblikken daarna hun zang vanaf de zwarte plaat konden beluisteren, alsmede de cellosolo van de heer Bauer. Een geslaagde uitvoering, waar voor het koor en de solisten de dank van de directeur ontving. De Burgemeester van Amersfoort sprak voor de P. v.d. A. Met het oog op de a.s. ge meenteraadsverkiezingen organi seerde de afd. Bergen v. d. Partij van de Arbeid een openbare vergadering in „Het Wapen van Bergen". Spreker wasx de heer H. Molendijk, burgemeester van Amersfoort. Spreker begon met er op te wijzen dat tussen de beide oor logen de gemeente, de kleinste staatkundige eenheid, van grote betekenis was geworden, hoe het gemeentebestuur als centrum van deze kleine levensgemeenschap op velerlei terrein, verschillend voor elke gemeente, het initiatief diende te nemen, opdat de ge meente werd tot een levend organisme. Men diende zich af te vragen, waaraan is behoefte. Is er behoefte aan bijv. een bad huis, aan jeugdtehuizen, aan sportvelden, aan lectuurvoorzie ning enz. enz., dan neme het gemeentebestuur het initiatief om daarin te voorzien, waarmee niet gezegd wil zijn, dat het gemeente bestuur met een stel ambtenaren dat alles regelt, neen, exploitatie, organisatie dient overgelaten te worden aan daarvoor geschikte krachten uit de burgerij, waarmee velen een positieve taak krijgen in het leven van alle dag. Spreker schetste hoe in zijn gemeente uit alle bestaande ver enigingen een overkoepelend lichaam was gevormd, wat tevens het grote voordeel had, dat schrille tegenstellingen zoetjesaan verdwijnen. UeelMad DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 |Telefoon 268 Agentschap te Bergen De Haan's Boekhandel, Stationsstr. Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m,m. met een minimum van f 1,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1949 | | pagina 1