ft 99 De „Royal Scots Greys" bezoeken Bergen SCHOORL VRIJDAG 1 JULI 1949 26c JAARGANG No. 26 Verschijnt tc Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef WAT ZIJN DE ROYAL SCOTS GREYS? Deze enige Cavalry Regiment Band uit Schotland, bestaat, be halve uit een Band van Pipers, onder leiding van een Pipe-Major (6 pijpers en 3 drummers), een formatie Dansers, die Highland dansen uitvoeren, uit een volledige militaire Band van 30 medewer kenden, onder leiding van Band- Master Holt A.R.C.M. Zij zijn uitgerust in voor-oorlogs groot tenue, hetgeen een luisterrijk effect geeft. Een hunner specia liteiten zijn o.a. de Trompetfan fares, die door 16 trompetten ge blazen worden. Dit regiment kan op een roem rijk verleden terugzienhet werd reeds in 1678 in Schotland samen gesteld uit dragonders en heeft sindsdien onafgebroken deel uit gemaakt van het Britse Leger. De eerste maal, dat het Regiment in Holland dienst deed, was in 1694 onder Koning William (onze stadhouder Willem III), en heeft zich buitengewoon eervol onder scheiden in de verschillende oor logen onder Koningin Anna en Koning William. En waairom heten zij zo? Tot 1939 bleef het een Cava- lerie-regiment met uitsluitend grijze paarden. Vandaar hun naam „Greys". Bij officiële gelegenheden speelde de Band, waarbij de musici op hun mooie grijze paarden bleven zitten. Nadat het paard echter lang zamerhand uit het leger verdween, werd het Cavalerie-regiment om gezet in een Artillerie-Regiment, maar dezelfde kracht, moed en durf, die eenmaal de kenmerken van de dragonders waren, bleven ook nu voortbestaan en het regiment heeft dit wel bewezen in de laatste wereldoorlog, waarbij zij met hun tanks in Palestina. Alameiii,Tripolie, Italië, Frank België, Holland en Duitsland tot aan het einde in 1945, vochten en ook hierbij toonden zij over bijzondere kwaliteiten te beschik ken. Ook in Holland vochten zij bij Breda, 's Hertogenbosch, Nij megen, Nederweert, en veel van hun beste soldaten liggen op Nederlandse bodem begraven. Het uniform, dat de Band draagt is hetzelfde, dat tot 1939 bij officiële gelegenheden, parades enz. gedragen werd, met uitzon dering van het voornaamste be standdeel, de hoofdtooi, n.l. de „berenmuts", dezelfde, die ge dragen wordt door de Britse brigade os Footguards. Deze uit rusting blijft nog als enige schakel, die het Regiment bezit, om het pu bliek aan de glorieuze pracht en praal van de Royal Scots Greys in oude tijden te herinneren. Wanneer kunnen wij ze horen en zien? Het regiment is in Nederland van 2 tot 11 Juli, achtereenvolgens te Rotterdam, Zeist, Hilversum, Noordwijk, Den Haag, Amsterdam en Breda. Zaterdag 9 Juli komen zij ook in Bergen! Te 7 uur beginnen zij met een muzikale mars door het dorij, vertrekpunt de Ruïne, waarna te 8 uur het concert plaats heeft in het Openluchttheater. Niemand verzuime dit schouw spel te gaan zien en de muziek te horen! De verkoop van kaarten en het plaatsbespreken is reeds be gonnen aan het V.V.V. bureau (Tel. 2124). Het trammetje naar Bergen aan Zee na 40 jaren trouwe dienst Het was Zaterdag veertig jaar geleden, dat de tran^ienst Bergen binnen-Bergen aan zee werd ge opend. Het was op 25 Juni 1909 dat het trammetje voor het eerst door reed naar zee. Bergen aan zee, dat tot die dag slechts te bereiken was per pedes aposto- lorum of per lorrie getrokken door een viervoeter langs een decauville spoor (in de zomer van '48 brachten op deze wijze nog 14400 personen een bezoek aan de opkomende badplaats was uit zijn isolement verlost. „De wagen gedreven door zich zelf" opende nieuwe perspectieven voor Bergen aan zee, zou wel vaart brengen. Onder grote belangstelling werd Zaterdag dit „veertigjarig ambts jubileum" van het trammetje her dacht en in alle toonaarden werd de jubilaris bezongen. Bij aan komst te Bergen binnen om 15.30 uur stond het College van Bur gemeester en Wethouders, het V.V.V. bestuur en Bergen's Harmonie, omstuwd door een enthousiaste menigte gereed om de oude getrouwe een warme ontvangst te bereiden. Als vertegenwoordigers van de Ned. Spoorwegen waren meege komen de heren van Meurs, hoofdinspecteur van vervoer te Amsterdam, Löhr, inspecteur ver voer te A'dam, J. Voerman uit Den Haag voor de Stichting tramarchief, J. A. Bonthuis, 2e voorz Ver. Belangstellenden in spoor- en tramwezen. Ir. Felix uit A'dam, hoofdingenieur N.S., Veelders pl.v. stationschef Alkmaar, J. D. H. Klein, stationschef Bergen, en verder opzichters van Weg en werken, loc. en treindienst, loc. depot, seinwezen e.a. Na een korte begroeting en nadat Bergen's Harmonie vrolijke wijsjes had doen horen, beklom Burgemeester Dr. Huygens het ijzeren gevaarte om daar vanaf zijn hoge plaats enkele woorden te richten tot vertegenwoordigers van de N.S. en het publiek. Spr. wees er op wat de jubilaris had betekend voor Bergen, hier wel vaart had gebracht en uitte zijn grote dank voor wat de N.S. in de 40 voorbije jaren voor de badplaats had gedaan. De heer Roggeveen, voorz. van de V.V.V. memoreerde hoe de heer en mevr. van Reenen- Völter met ver vooruitziende blik indertijd de stoot hadden gegeven aan het tot stand komen van deze tramverbinding. De tram, aldus deze spreker, is vergroeid met Bergen, wij kunnen en wij willen geen geloof hechten aan de telkens weer opdoemende ge ruchten, als zou het trammetje moeten verdwijnen. Spr. eindigde met een hartstochtelijk beroep te doen op de heer van Meurs, de directie van de N.S. te willen overtuigen van de noodzakelijk heid van een spoorverbinding met Bergen en Bergen aan zee. De heer van Meurs, de sprekers beantwoordende, dankte voor de vriendelijke woorden tot de N.S. gericht, zei er van overtuigd te zijn dat de tram die zoveel had bijgedragen tot de welvaart van Bergen, onmisbaar was, maar de toekomst ligt verborgen in de schoot der Goden. Nadat een grote krans aange boden door V.V.V., vóór op de locomotief was bevestigd, en alles was ingestapt, werd het 41ste jaar ingeluid met een ritje door één der mooiste gedeelten van ons^land, op deze feestdag besche nen door een stralend zonnetje. Te Bergen aan zee wachtte de jubilaris een nieuwe verrassing. Honderden kinderen van de ko loniehuizen „Voor Jong Neder land" en „Bio Vacantieoord" onder de veilige hoede van directrice en leidsters stonden al te wachten en al zwaaiende met hun vlaggetjes riepen ze de feest vierende een hartelijk welkom toe. Ook hier sprak de burger vader tot de menigte, waarna de heer J. Mosk namens de ver eniging Paal 33 het woord voerde en nog eens onderstreepte, dat de tram voor Bergen aan zee onmisbaar is. Met Bergen's Harmonie voor op, werd hierna nog een rond gang gemaakt door 't badplaatsje, er werden verversingen aange boden en toen was het weer retour. Het negende lustrum is be gonnen. Moge het trammetje nog tal van jaren een zegen zijn voor heel Bergen EINDEXAMEN M.M.S. Geslaagd: A. Beeldman, G. K. -osP'"'., A. G. Smit te Bergen; A. G. Biemans, P. H. A. Brink, K. HesselingA. G. Hildering, K. M. de*Lange, A. M. Leeuwrik, J. J. Lojenga, G. Schreuder, E. M. Tuyn te Alkmaar; A. S. H. v. d. Land, C. A. Oudes te Heiloo M. M. Maars, T. E. Oldenburg te SchoorlA. Stuurman te Koog a.d. Zaanafgewezen 3 candidaten. EXAMENS Geslaagd voor het vakexamen caféhouder van Horeca Mw. E. M. N. Verwer-v. Reysen te Bergen aan Zee. Aan de Universiteit te A'dam slaagde de heer Adr. Veenhuyzen voor het Candidaatsmedicijnen. HET DUO „WI-JO" OP DE PLANKEN Het gezelschap „Duo Wi-Jo" trad in De Rustende Jager op met een speciaal voor de „gasten" bestemd programma, d.w.z. met een programma samengesteld uit nummers van de laatste jaren. Het was nog te vroeg in het seizoen om de zaal geheel gevuld te krijgen met gasten. Het succes was er echter niet minder om. Leek het eerst of er geen lachje af kon bij de vreemde bezoekers, al spoedig lieten ze hun gereserveerde houding varen, het gezelschap had de harten stormenderhand veroverd en kon met Julius Ceasar zeggen„veni, vidi, vici", ik kwam, zag en overwon. De zingende gooche laar, prof. Remidol, dat bedeesde, verlegen manneke, was de eerste verrassingdit gezelschap had toch wel iets in zijn mars. En toen de gasten met Rie en Annie en Jo en Wim een avondje in Tirol hadden meegemaakt en daarna nog het Westfriese boertje Jaap zijn belevenissen met Jansje hadden horen vertellen, toen was er helemaal contact tussen beide partijen aan weerskanten van 't voetlicht. Er werd dapper mee gezongen en genoten van de liedjes van Ria Brinkman en Annie Hof, die zich ontpopte als een all-round artiste, er werd flink gehuiverd bij het mysterieuze nachtelijke gebeuren, men uitte zijn bewondering voor Wim, die uit de kachelhoutjes, welke hij voor moeder de vrouw had ver zameld, zulke vrolijke wijsjes wist te toveren en stond ver baasd bij wat prof. Remidol als goochelaar en telepaath presteerde. Kortom het gezelschap duo Wi-Jo handhaafde weer zijn oude roem en het publiek was gul met zijn applaus. NIEUW GARAGE-BEDRIJF De Fa. Breed Zn. uit Wieringerwaard, als vroegere bewoners van Klein-Zwitserland te Schoorl geen onbekende aan de Duinkant, opende Zaterdag aan de Breelaan in een mooi pand met alle exploitatie-moge lijkheid een garage-bedrijf annex verhuurinrichting. Het geheel maakt binnen en buiten een frisse, prettige indruk. De ruime gelegenheid voor stalling was ter gelegenheid van de opening in een ware bloemenhof herschapen. In de goed geoutilleerde werk plaats is gelegenheid voor repa raties aan auto's en motoren door gediplomeerd monteur in bezit van patroonsdiploma Bovag. Wij voegen gaarne onze beste wensen bij de vele, die de onder nemende zakenman bij de ope ning van het nieuwe bedrijf mocht ontvangen. TENTOONSTELLING JAC. J. KOEMAN Voor de tweede maal gedurende dit zomerseizoen wijdt het Kun stenaars Centrum Bergen een expositie aan het Sverk van een harer leden. Ditmaal is het de heer Jac. J. Koeman, die dit jaar zijn 60ste verjaardag viert. Het betreft een overzichtstentoonstel ling van schilderijen en etsen, terwijl tevens enig werk te zien is van mevr. G. Koeman-Meer- tens, de echtgenote van de schilder en van zijn dochter mejuffr. Jama Koeman, die naaldwerk exposeert. Wij vragen voor deze interes sante expositie gaarne de belang stelling der kunstzinnige inwoners van Schoorl en Bergen en wij verwijzen naar de in dit nummer voorkomende advertentie. Tentoonstelling in de Bosschool Op Zaterdag 9 Juli van 2 tot 10 uur 's middags en op Zondag 10 Juli van 10 tot 10 uur wordt in de Bosschool, Rondelaan 21 en 24 een tentoonstelling gehou den van werk der leerlingen van de lagere school en de beide meisjesscholenhandwerken, han denarbeid, opstelwerk etc. De expositie is gratis toegankelijk voor alle belangstellenden. ROND HET KAMPVUUR Padvinders en K.J.V.O.-ers schaarden zich Maandagavond tegenover huize Kranenburg aan de Hoflaan rond het kampvuur. Terwijl het vuur hoog oplaaide lieten de jonge mensen hier op deze ideale plek tussen het hoge hout, waar anders „vinken lijster orgelen" hun liederen schallen onder aanvoering van de heer L. Postma van de Volkshoge school enmet medewerking van de steeds groeiende mensen menigte. De heer J. Ivangh, con sul A.N.W.B. heette allen harte lijk welkom rond het kampvuur en sprak een woord van dank tot allen, die deze avond hadden mogelijk gemaakt. Van Delfstof tot Sieraad Reeds enige keren hebben wij de aandacht van onze lezers ge vraagd voor tentoonstellingen van schilderijen, beeldhouwwerk en ceramiek. Nu vragen wij eens Uw aandacht voor een speciale tentoonstelling, n.l. de etalage van K. M. Gerritsen, Kerkstraat 6, waarin een expositie van stenen en kristallen, afkomstig uit een particuliere verzameling en welke zijn gewonnen en uitgehouwen in Berg- en Rotsmassa's uit ver schillende Europese landen, w.o. smaragd, beryll, ametyst en enige granaten. Deze stenen zijn door kunstenaarshanden gekloofd, ge slepen en gepolijst en met goud tot sieraden verwerkt, welke sie raden een lust zijn voor 't oog en die in de etalage zijn te be wonderen. Het geheel maakt een keurig verzorgde indruk zodat wij een ieder kunnen aanraden, deze etalage eens te bekijken. De geëtaleerde sieraden worden na afloop van de expositie ten ver koop aangeboden. BERGER LUCHTPOST Chateauroux, 690 km van hun hok verwijderd werden de duiven j.l. Zaterdag om 6 uur des mor gens gelost. Het weer was gunstig, zodat de vogels regel matig van deze fondvlucht terug keerden. Na. kwam 's avonds te 6.10 uur in Bergen en heeft dus precies de klok rondgevlagen. 1. P. Oldenburg, 2. N. Vrasdonk, 3. N. Tesselaar, 4. N. v. d. Kamer. GEEN RAADSLID Naar wij vernemen heeft Mr G. v. Hilten, die bij laatst ge houden raadsverkiezing te Bergen werd gekozen, bedankt ten be hoeve van de heer H. L. Baron Taets van Amerongen, op grond van de overweging, dat de heer Taets van Amerongen als zittend raadslid en als langjarig inge zetene de gemeente belangen zeker op de juiste wijze zal weten te behartigen. SCHOOLREISJES Openbare Lagere School Ook dit jaar heeft er weer 'n uitwisseling plaats gehad tussen leerlingen van de O.L.S. te Ber gen met die van scholen in andere gemeenten. De leerlingen der 5e klasse zijn naar de Bilt geweest, waar ze bij de ouders der Biltse scho lieren werden ondergebracht, ter wijl de Biltse kinderen bij de Bergenaren logeerden. Onze Berger leerlingen hebben van 13 tot 18 Juni De Bilt en omgeving leren kennen en o.a. de weerballon van het K.N.M.I. zien opstijgen. Ze hebben een indruk gekregen van het drukke stadsleven in Utrecht, gebouwen als Postkantoor en Galeries Mo- dernes bewonderd, musea bezocht, een tocht door de grachten ge maakt en van het wijdse uitzicht vanaf de Dom genoten. Verder hebben ze kennis ge maakt met de grote rivieren, met de Lekbrug bij Vreeswijk en een bezoek gebracht aan Rhenen. Daar hebben ze in plechtige stilte het Oorlogskerkhof op de Grebbe- berg bezocht en zich verder ver maakt in Ouwehands Dierenpark. En dat de kersen juist rijp waren hebben ze in de boomgaard er varen Ook hebben ze Konimgin Juli ana en prins Bernhard gezien op hun tocht naar Utrecht. U merkt het wel: het is een prachtige week geweest, waar de kinderen veel van hebben opge stoken en die ze niet licht zullen vergeten; Wederkerig hebbende Biltse kinderen hier genoten van bos, duin en zee, de Alkmaarse Kaasmarkt, enz. De 4e klassers hebben van 22 tot 24 Juni geruild met leerlingen van Amsterdam-Noord (Tuin dorp Oostzaan). Ook zij hebben geweldig genoten van al het be zienswaardige van onze hoofd stad. Scheepswerven en dokken, de Nieuwe Kerk, Artis, Schiphol, een tocht door grachten en havens, enz. hebben een onvergetelijke indruk gemaakt. De volgende week gaan de beide 6e klassen uitwisselen met Hontelaarsdijk (gem. Naaldwijk). Zij zullen daar kennis maken met het Westland met zijn groente en fruitteelt en o.a. een van de grootste druivenkwekerijen van Europ bezichtigen. Natuurlijk staat ook een bezoek aan Den Haag met zijn gevangenpoort, Vredes paleis, enz. op het programma. Verder zal nog een bezoek wor den gebracht aan Delft met zijn oude historische gebouwen en aan Hoek van Holland. Ongetwijfeldzullen de6e klassers die week niet minder genieten dan de 5e en 4e klassers reeds hebben gedaan. Ook de lagere klassen zijn niet vergeten en hebben hun schoolreisje gehad, al is het op bescheidener schaal. Dinsdag 21 Juni zijn de leer lingen van de le en 2e klas per bus naar Egmond aan Zee ge weest, waar ze aan het strand genoten hebben van wedstrijden en spelletjes. Vandaar ging het naar de Alkmaarse Hout om vogels, marmotten en apen te bekijken, terwijl daarna het hele gezelschap naar de bedriegertjes werd gereden, waar de kinderen zich in de speeltuin naar harte lust hebben vermaakt. De 3e klassers hebben de bekende tocht naar Artis gemaakt, waar ook zij geweldig hebben genoten van apen en papagaaien, aquarium, artisfilm enz. enz. Laten wij ons verslag besluiten met een woord van hartelijk dank aan allen, die deze reisjes mogelijk gemaakt hebben en tot hun succes hebben bijgedragen! RAADSVERGADERING SCHOORL De gemeenteraad handhaaft zijn standpunt inzake Steun aan noodlijdende Kunstenaars De Raad kwam Vrijdagmiddag in openbare zitting bijeen onder voorzitterschap van Burgemeester Mr C. A. J. Jochems. Alvorens tot de agenda over te gaan herdacht de voorzitter het overlijden van de heer P. Duin, administrateur van het Gem. Gasbedrijf. In hem verloor de gemeente een plichtsgetrouw ambtenaar, die veel en belangrijk werk voor Schoorl heeft verricht. De notulen werden met een kleine wijziging op verzoek van de heer C. Duin vastgesteld. Verschillende ingekomen stuk ken werden zonder discussie voor kennisgeving aangenomen. Op 't verzoek van de Bond tegen het schenden door het vloeken van Gods H. Naam te 's Graven- hage om financiële steun, besloot de Raad overeenkomstig het ad vies van B en W afwijzend te beschikken met het oog op de stand der geldmiddelen. Zonder discussie ging de Raad verder accoord met de voorstellen van B en W tot vaststelling van enkele suppletoire begrotingen en tot het aangaan van een lening ter conversie van een lening tot een gelijk bedrag. De verordening vastgesteld in Nov. '49 op het bespuiten van gewassen ter- bescherming van de bijen werd overeenkomstig het verzoek van de Minister van Landbouw enz. ingetrokken: het belang van de bijen weegt niet op tegen het veel grotere belang voor de gewassen. Nadat nog een tweetal voor stellen over regeling van de ver plaatsingskosten van onderwijzend personeel voor gewoon lager onderwijs en regeling kindertoe lage voor gemeentepersoneel, waren aanvaard, kwam nog eens weer ter tafel het in de vergade ring van 9 Mei j.l. met 5 tegen 2 stemmen verworpen voorstel tot Regeling van Steunverlening aan noodlijdende kunstenaars. Geeu steun aan Kunstenaars Verschillende gedachtenwisse- lingen, o.m. met ambtenaar Soc. Zaken waren voor B en W aan leiding geweest, nog eens weer met eenzelfde voorstel te komen als op 9 Mei. De voorzitter wees er'op, dat de steun voor drie kwart gedragen wordt door het Rijk en verder, dat de kunstenaar niets cadeau krijgt, maar er iets voor moet presteren, waaruit blijkt, dat men inderdaad met een kunste naar te doen heeft. Een commissie van deskundigen zal hebben te beoordelen of een noodlijdende voor steun in aanmerking komt. De gemeente zal een kwart hebben bij te dragen in de steun en krijgt daarvoor een schilderij terug. Men kan nu wel zeggen, aldus de burgemeester, laat ze werk zoeken, dat moet een ander ook, maar.... waar vinden ze een baantje en dat wel in deze tijd? Ook van humanitair standpunt dient de zaak bekeken, meent de voorzitter. Bij de nu volgende discussies bleek, dat de leden van de Raad, die in de vorige ver gadering hadden tegengestemd, sedert geen aanleiding hadden gevonden hun standpunt te wij zigen. Mw Jansen-Breevaart zeide de vorige keer na ernstig over leg haar besluit te hebben ge nomen en thans meende er niet op terug te moeten komen. De heer C. Duin wees er op, dat heren kunstenaars wat meer overleg moeten lerenals een boer in de zomer als zijn beesten volop melk geven, maar alles op maakt, zit hij 's winters als zijn koeien droog staan, ook op zwart zaad. De heren Sevenhuysen, Meeden- dorp en Kaag menen ook, dat zij hun standpunt niet kunnen wijzigen. Nadat de Burgemeester nog eens een beroep gedaan heeft op de vroedschap en wethouder Kaandorp er op gewezen heeft, dat het lang niet onmogelijk is, dat ons nageslacht het werk van thans noodlijdende kunstenaars in Schoorl zal bewonderen, wordt tot stemming overgegaan en het voorstel van B en W met 5 tegen 2 stemmen weer verworpen. WeelMad DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 iTdefoon 268 Agentschap te Bergen De Haan's Boekhandel, Stationsstr. Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m,m. met een minimum van f 1,.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1949 | | pagina 1