WttkMed ft 99 CONCERT H.M. KONINGIN JULIANA Z.K.H. PRINS BERNHARD VRIJDAG 8 JULI 1949 26c JAARGANG No. 27 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef BERGEN K.C.B. Derde tentoonstelling zomer' seizoen 1949 De in 1889 te Edam geboren kunstschilder Jac. J. Koeman, dje indertijd grote bekendheid ver wierf als samensteller van Ver- kade's Albums en duizenden mensen nader bracht tot de natuur, waarmee hijzelf zo nauw verbonden is, in het middelpunt der belangstelling bij het bereiken van de zestigjarige leeftijd! Onder grote belangstelling werd Zaterdagmiddag de derde ten toonstelling in dit seizoen geopend. Mr Kamp, voorzitter van het K.C.B. wees er in zijn openings woord op, dat de beide voor gaande tentoonstellingen reden hadden gegeven tot grote tevre denheid, wat het aantal bezoekers betrof, maar dat de verkoop van kunstvoortbrengselen helaas te leurstellend was. Deze derde expositie was bedoeld als een „overzichtstentoonstelling" van het werk van Jac. P. Koeman, die dit jaar de zestigjarige leeftijd bereikte. Naast het werk van deze jarige vroeg het werk van twee vrouwen de aandacht: van Mevr. G. Koeman-Meertens en Janna Koeman. „Niet de driehoek van de lite ratuur, merkte Mr Kamp op, doch in de zuivere gezinsverhou ding, deze man en de twee vrouwen". Over het werk zelf wilde de voorzitter het niet hebben het werk moet voor zich zelf spreken. Spreker besloot zijn openings rede met de woorden van Jan van Nijlen in Wijsheid: „Al ligt er schoonheid in het menselijk streven naar hechte waarheid, die niet zou vergaan; Hij weet alleen het beste woord van 't leven die aan het einde van zijn vroom bestaan Het kwaad niet heugt, dat ande ren bedreven maar zeggen kan: ik heb mijn werk gedaan." F. Kamstra, vriend en kunst broeder van de jarige wenste hem geluk op deze dag en sprak de hoop uit, dat hij nog tal van jaren de kunst zou mogen be oefenen. Spreker memoreerde verder nog enkele feiten uit het verleden, waarover ook Kasper Niehaus' Levende Nederlandse Kunst ons inlicht, waar hij ver telt, dat in 1889 te Edam geboren Koeman eerst de ambachtsschool bezocht en daarna een jaar lang leerling van de Rijksschool voor Kunstnijverheid te Amsterdam was. Prof. Derkinderen corri geerde geregeld zijn werk en gaf hem de raad rustig voort te gaan met het tekenen van koeien. Hij begon in Zaandam een cursus, waar mensen van allerlei slag kwamen werken, schilderen, teke nen, boetseren, borduren. Op 'n expositie van het werk der leer lingen maakre hij kennis met de heer Verkade. Deze kennismaking had tot gevolg zijn werk voor diens Albums, met de ver zorging waarvan hij tien of twaalf jaar belast was. Van enkele zijn de plaatjes alle of voor het meren deel van zijn hand. Het eerste was gewijd aan zijn aquarium en later aan vogels, vlinders, insecten vissen en bloemen. Zijn ideaal was om hierdoor de mensen nader te brengen tot de natuur, waarmee hij zelf zo nauw ver bonden is. De zestigjarige dankte zicht baar ontroerd voor de belang stelling hem betoond, 't Is voor een schilder zo moeilijk zijn gevoel in woorden uit te drukken, meende de jarige. Verder bracht hij in herinnering de woorden van een Japans schilder, die gezegd moet hebbenwat ik gemaakt heb beneden mijn vijftigste jaar, dat moet vernietigd worden; wat ik daarna tot mijn 75ste maakte, telt mee en mijn werk tot mijn tachtigste mag gezien worden. „Ik, aldus de jarige, ik voel mij nog jong, en zal opnieuw beginnen". Bij een rondgang langs de vele tentoongestelde werken van deze schilderende, etsende, lithografe rende kunstenaar toonden vele bezoekers grote belangstelling voor zijn bloemen, portretten, naakten enz. enz. waarvan de bekende kunstcriticus Kasper Niehaus in zijn Levende Nederl. Kunst ge tuigde: In enkele bloemstillevens stijgt hij tot verwantschap met niemand minder dan Fantin La- tour, in enkele aquariumstukken is hij even goed als Dysselhof, de bekende vissenschilder, van wiens invloed hij zich geheel vrij weet te houden. In zijn intieme stemmingslandschappen toont hij zich soms een met de boeren- schilder Millet verwant tempara- ment. De expositie blijft geopend tot en met 15 Juli a.s. BERGEN VIERDE KERMIS Zaterdagmiddag werd te Bergen de jaarlijkse kermis ingeluid. Deze allerakeligste mislukking van publieke vermakelijkheid, deze parodieën charge der feestvreugde het tegendeel van al wat wei- luidt, welstaat en welvoegt, deze bacchantendienst der nieuwe tijden, de vergoding der uitzinnig heid, zoals Augustijn het uit drukt in de Camera Obscura. Och kom, meenden duizenden met zijn vriend Hildebrand, het zou toch wel raar wezen, dat dingen, die voor jaar en dag voor genoegens in de wieg gelegd zijn, sinds jaar en dag voor genoegens aangenomen, geheel en al hun bestemming zouden mislopen en de volkomen ongeschiktheid hebben om mensen met goede gewetens vrolijk en gelukkig te maken. Ondanks de philippica van Augustijn tegen de Kermisvreugde waagden zich talloos velen in de „besmette dampkring", niet alleen om vreugde te smaken, maar ook om te zien. Het was soms overweldigend druk en velen maakten goede zaken (waarbij vooral de fietsen stallingen). Reeds van verre klonken de schoten van de kermisschutters, en de klappen op het arme hoofd van Jut, waarmee velen kans zagen een ridderorde te veroveren. Anderen verdrongen zich bij kansspelen, sjoelbak enz. enz., of lieten zich eens heerlijk door mekaar schudden in Rups, Spin, Zweef, Turkse schop, Golfbaan of hoe deze moderne, deze in genieuze folterwerktuigen mogen heten. En dan The Scooter Car het was maar geen sensatie zelf zo'n autootje te mogen besturen, het hele vërkeer in de war te mogen jagen, als acrobaat in de straat te kunnen optreden. Ook de lekkerbekken konden hun hart ophalen, er was genoeg te smullen, paling, fruit, noga, olie bollen, poffertjes en wat niet al. Bergen viert kermis, één kermis maar in heel het jaar. BUSLICHTINGEN P.T.T. De laatste lichting van de bij brievenbussen is 1 uur later ge steld, n.l. ten 18.30, op het hoofd kantoor ten 20.10 met aansluiting op de nachtposttreinen. Voor Bergen aan Zee blijven de lich tingen ongewijzigd. Circus Knie in het Openluchttheater Volgende week slaat „Circus Knie" zijn tenten op in het Openluchttheater. „De Bergense Spelers" zullen dan onder aanvoering van Joh. Frevel optreden als koorddansers, trapéze-werkers, acrobaten, clown enz. enz. Zij zullen echter het publiek niet trachten te vermaken met halsbrekende toeren of ander sensationeel gedoe, maar met het vertonen van het toneelspel van Carl Zuckmayer, getiteld „Circus Knie" de toeschouwers een idee geven van het leven achter de schermen van zo'n rondtrekkend circus. De auteur schetst hier het leven, vaak hard en moeilijk, van deze artisten, die als kinderen van één gezin onderling kibbelen en plagen maar tegenover de buitenwereld optreden als één geheel, onafscheidelijk aan elkan der gebonden. Le roman d'amour ontbreekt evenmin in dit spel van een lach en een traan. DORDRECHT BEZOEKT BERGEN Na 's morgens om zes uur te zijn gestart bereikte het personeel van de Electr. Motorenfabriek te Dordrecht, een vijfhonderd dames en heren, via Gorkum, Utrecht, Amsterdam en Alkmaar, Zater dagmiddag per autobussen ons mooie Bergen. Nadat elk zich hier op eigen manier had ver maakt, verzamelden allen zich om vijf uur fn het openluchttheater om daar te genieten van het door „De Bergense Spelers" onder regie van de heer Joh. Frevel vertoonde toneelspel van Carl Zuckmayer, getiteld „Circus Knie". Aan het slo^ vertolkte de heer C. Asselbergs, voorzitter van de personeelsvereniging van de E. M. F. de gevoelens van dank en bewondering voor het gebodene en bood bloemstukken aan in de Dordse kleuren. Toen was het weer instappen en trokken de bezoekers langs der duinen rand weer huistoe, een een prettige herinnering mee nemende aan het mooie Bergen. VOETBAL EN ANJERFONDS Voorafgegaan door Bergen's Harmonie en gevolgd door een enthousiaste menigte trokken de eerste elftallen van B.S.V. en Berdos Woensdagavond naar het Berdosterrein aan de Nesdijk om daar een vriendschappelijke wed strijd te spelen, ten bate van het Anjerfonds. Ten aanschouwen van enige honderden belangstellenden stre den beide elftallen om de eer. Schouten van Berdos opende de score uit een voorzet van Bos. Berdos had de leiding en behield die lange tijd. Met een tweede doelpunt door J. Schmidt uit een vrije schop op de rand van het strafschopgebied verhoogde Ber dos nog zijn voorsprong voor de rust. Na de rust nam B.S.V. revanche. Reeds enkele minuten na her vatting maakte Hottentot het eerste tegenpuntje en spoedig wist W. Brouwer uit een voorzet van Hottentot de gelijkmaker te scoren. Tien minuten voor het einde maakte Hottentot het derde en winnende doelpunt. Met muziek voorop werden de kampvechters voor het Anjer fonds weer teruggeleid. van „Bergen's Harmonie" EXAMENS Onze plaatsgenote, Mej. C. M. Beentjes behaalde te Amsterdam het Sleuteldiploma, het diploma voor algemene ontwikkeling, dat als zodanig door alle grote in stanties en bedrijven wordt erkend. Aan de Universiteit te A'dam slaagde onze plaatsgenoot de heer B. Bulstra voor het Candidaats Medicijnen. De heer G. J. Ludding slaagde te Alkmaar aan het Gymnasium voor het Eindexamen B. MM.S.-nieuws SCHOOLREIZEN Van 1525 Juli maken 60 leerlingen der Middebare Meisjes school onder leiding van enkele docenten een reis naar Zwitser land. Van 1623 en van 2330 Juli worden twee andere groepen ondergebracht in een zeilkamp in Giethoorn. ZWEMTRIOMFEN Bij de jaarlijkse zwemwedstrij den in het Alkmaarse zwembad veroverden de leerlingen van de M.M.S. te Bergen 3 eerste prijzen en één tweede prijs. Zij kwamen daardoor in het bezit van drie der vier wisselbekers. VAN DE M.M.S. NAAR DE KUNSTNIJVERHEIDS SCHOOL Tot de Kunstnijverheidsschool in Amsterdam werden na examen toegelaten de volgende leerlingen der M.M.S. te Bergen: L. Wieg man en B. Jonker te Schoorl, J. de Kruyf te Amsterdam en A. Kriek te Krommeniegeen enkele candidaat van de M.M.S. werd afgewezen. TOELATING M.M.S. Tot de eerste klasse der MMS te Bergen werden na gunstig examen toegelaten G. H. de Backer, G. A. Blaauw, E. L. Schmidt, G. Frankfort, T. v. d. Neut, H. J. Hamburger, M. Jager, N. R. J. Keesman te Alkmaar, M. Tijken, D. van Berge, H. A. C. Hodges, H. C. Blein, K. Règnory, M. J. Scheep maker, H. W. Rodermond, R. Eecen te Bergen, N. Slooten te Koedijk, E. Cortel en A. Jansen te Castricum, A. C. Bakker te Broek op Langendijk, A. H. Haek te Heiloo, Y. Blauw te Hensbroek, M. M. Smits te Wormerveer, H. Braams te Krommenie, H. Mes te Koog a.d. Zaan, N. Reitsma te Sloot- dorp, M. A. Bosch te Amstelveen. Afgewezen 1 candidate. Op 5 September wordt voor nieuwe leerlingen nogmaals examen afgenomen. 4-DAAGS TENNISTOURNOOI op de Molenkrocht Onder de meest gunstige weers omstandigheden is van Donder dag 30 Juni tot en met Zon dag 3 Juli het tennistournooi voor spelers van de C-klasse en juniores op de banen aan de Kruisweg gespeeld. Het aantal inschrijvingen was beduidend minder dan in 1948. Toch werden enkele bijzonder aardige partijen gespeeld. Onder de deelnemers bevonden zich ook enige badgasten. Zoals de ge trouwe lezer reeds weet, wordt speciaal voor de badgasten een ABC-tournooi georganiseerd in de eerste week van Augustus. Het spelpeil van de jongeren bleek hoopgevend voor de toe komst. Alleen is hun spel te vaak uitsluitend defensief, wat soms eindeloze valleys ten ge volge heeft. Meer durven, meer oplopen naar het net, is hetgeen de jeugd nog zal moeten aanleren. Bij de heren werd M. Lau in de halve finale tegen de ver wachting verslagen door B. Ve- rolme. Dit was één der spannend ste partijen. In de eindstrijd heren single D. Mosk contra B. Verolme, bleken de vastheid en het snelle lopen (dit laatste ook bij Ver olme) van Mosk wel zeer sterke wapens te zijn, die hem vooral in een wedstrijd tot een geducht tegenstander maken. In de finale heren-dubbel tussen dr. Lugten-D. Mosk en A. Kool- N. v. d. Berg zagen wij vooral in de tweede set aan beide kan ten fraai spel. In de kwart-finale gemengd- dubbel ontmoetten mevr. Lugten en D. Mosk onverwachte tegen stand van het duo Conny van Limburg Stirum en A. Kastein uit Hoorn. Kr?"". A KtJtA Ter gelegenheid van het Koperen Huwelijksfeest van en 7 JULI 1949 En nude Koperen Huwelijkskroon Is 't Bruidspaar thans gaan sieren. Wij willen allen met elkaar Dit schone feest nu vieren. Heil Juliana! Heil de Prins! Moog' God nog lang U sparen, Opdat het volk van Nederland, Rondom U kan vergaren. Het sprookje van het wit Paleis Zet zich nu verder voort, Een lief gezin, een echtelijk paar, Naar 't eens gegeven woord. Wij danken op deez' blijde stond Ons aller God en Heer, Hij gaf ons de hereniging En 't Vorstelijk Huis ons weer. Moog'God eens 't zilver en het goud 't Oranje-echtpaar schenken. Ons volk zij één rondom de troon, In dankbaar, blij gedenken. Hoog dan't oranje, rood-wit-blauw Onz' eigen, Neêrlands vlag, Op 't Koninklijke Koperen feest, Op deze schone dag! Een sprookje was 't Een Gouden Koets, Een jeugdig Prinselijk Paar, Dat reed ter trouw naar d'oude kerk Gelukkig met elkaar. Een juichend volk Op Hollands erf Een nieuwe lent' geboren! Ons lief Prinsesje werd een vrouw, 't Geluk werd haar beschoren. Een sprookje was 't Het wit Paleis! Prinsesjes, lief en teer 't Gaf vreugde aan ons ganse volk En nieuwe hope weer. Een donkere wolk.... Het sprookje scheen Verbroken voor altoos. Maar neen, de oorlog ging voorbij En na een lange poos Waaide in ons oude Vaderland De driekleur weer aan alle kant. Terug kwam onze Koningin! Terug kwam 't Prinselijk gezin! Bij de dames was bijzonder aardig de finale tussen Tini Winder een zeer levendige speelster met toekomst en mevr. Boonen. In de eerste set ging de strijd ge heel gelijk op tot 4-4. Toen sloeg Tini Winder twee snaren van haar racket stuk en behaalde nadien geen enkele game meer. Met grote aandacht volgde het publiek ook de finale dames-dubbel mevrouw Lugten en mevrouw Boonen tegen „de hoop der toe komst", Conny van Limburg Stirum en Tini Winder. Laatstgenoemden speelden aan vankelijk wat onzeker, maar gaven in de tweede set schitterend partij. Na hevige strijd om de zevende game werd het tenslotte 6-4 in het voordeel van de seniores. De uitslagen der finales: Heren enkelspel, D. Mosk sl. B. Ve rolme, 6-2,6-1Heren dubbelspel dr. J. M. P. Lugten en D. Mosk sl.-A. J. Kool en N. v. d. Berg, 6-1, 6-4. Gemengd-dubbelspel: mevr. Lugten en D. Mosk sl. mevr. en de heer Boonen, 6-3, 6-1. Dames enkelspel: mevrouw Boonen sl. Tini Winder, 6-4, 6-0. Dames-dubbelspelmevr. Lugten en mevr. Boonen sl. Conny van Limburg Stirum en Tini Winder, 6-0, 6-4. P.B. BERGER LUCHTPOST Met de vlucht vanaf Corbeil, 460 km, heeft wederom „de zwarte" van de heer N. Vrasdonk van zich doen spreken, door deze af stand af te leggen in 7 uur en 45 min., 20 min. sneller dan de tweede vogel van Alcm. Victrix. Mede door deze prestatie werd tevens het kampioenschap midden fond behaald, waarmee wij de heer Vrasdonk vanaf deze plaats hartelijk feliciteren. KAMPEERDERS LET OP UW SAECKI Kamperen zonder kampkaart deze zomer vrijwel onmogelijk I Hoewel de wettelijke regeling van het kampeervraagstuk nog op zich laat wachten, is het aan tal gemeenten, dat het bezit van een kampeerkaart verplicht heeft gesteld, wil men in aanmerking komen voor een plaatselijke kam- peervergunning, thans dermate toegenomen, dat het komende seizoen practisch geen kampeer der het meer zonder deze kaart zal kunnen stellen, aldus deelt de A.N.W.B. mede. Deze documenten worden af gegeven door de Ned. Kampeer- kaarten Centrale aan ieder, die „te goeder naam en faam" bekend staat. Daar als regel 14 dagen verlopen tussen het indienen van een aanvraag en het ontvangen van de kampkaart (dit in ver band met de in te winnen in formaties) verdient het ten zeerste aanbeveling-de aanvrage zo gauw mogelijk in te dienen. Dit geldt nog te meer, waar in het seizoen bovengenoemde termijn nog aan merkelijk langer zal kunnen zijn. Aanvraagformulieren voor kamp- kaarten zijn voor iedereen gratis te verkrijgen op alle kantoren en agentschappen van de A.N.W.B. en bij onderstaande adressen Jac. Zander, Voorweg C 120, Schoorl; J. Ivangh, Loudelsweg 99, Bergen. FILMNIEUWS. „The Green Years" en „Twee meisjes en één matroos". In de bioscoop De Rustende Jager zal Vrijdag, Zaterdag en Zondag te 8 uur en Zondag middag te 2.30 uur de sterke speelfilm „The Green Years" (Robert Shannon's Jonge Jaren) worden vertoond. De film is de geschiedenis van Robert Shannon, een Iers weesjongetje, dat 7 jaar oud wordt opgenomen bij zijn grootouders. Na een hardnekkige strijd tegen gierigheid, klein burgerlijkheid en huichelarij weet hij tenslotte zijn ideaal, genees heer te worden, te bereiken. Een film met vele huiselijke en humo ristische strekkingen. „Twee meisjes en één matroos" draait Maandag, Dinsdag en Woensdag 's avonds 8 uur en Woensdagmiddag te 2.30 uur. Deze vrolijke, opgewekte, sen sationele film werd het vorige jaar voor een uitverkochte zaal vertoond. Burgerlijke Stand Bergen DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen De Haan's Boekhandel, Stationsstr. Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m,m. met een minimum van f 1, Dirigent: P. Pranger op Dinsdag 12 Juli in de Muziektuin PROGRAMMA Klankfestein, mars Hannusch-Molenaar Ouverture „Die Prinzessin von Trapezunt" Jac. Offenbach Les Fantoccini. Ballet-pantomime (6 dln.) Ch. Lecocq arr. P. Pranger Au Pays Gascon, fantasie L. Reynaud Pauze Ouverture Le Roi d'Yvetot Ad. Adam Fragmenten uit „De Vogelkoopman'' C. Zeller-'arr. S. P. v. Leeuwen Donau-wellen, wals J. Ivanovici Mars-finale Vrije toegang MAARTJE N. ZWAAN van 27 Juni tot en met 3 Juli 1949 Geboren: Louise Anna, d.v. Pieter Smit en Trijntje Antje Schenk. Ondertrouwd: Hendrik Jan Jager, Alkmaar en Sieuwtje Blokker. Gehuwd; Gene. Overleden: Geertruida Wantje Broek huizen, 59 j. wed. van Johannis Boo gaard (wonende te Bloemendaal). Antje van Til, 75 jaar, wed. van Nico- laas Kooij.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1949 | | pagina 1