Btcutdyevaat in tos en duin DE BANANEN WAREN RECHT sTrAND EXPLOIT AT IE Inenting en herinenting tegen pokken» mdtïi GEMEENTE SCHOORL aan het Noordzeestrand nabij paal 29) Het Gemeentebestuur van Schoorl roept gegadigden op tot het doen van aanbiedingen betreffende: A. de exploitatie van een gedeelte strand ter lengte van 200 M. ten noorden van de dam, waarop de nieuw aangelegde weg naar zee (doortrekking Munnikenweg) uitkomt. B. de inrichting en exploitatie van een rijwielstalling aan het einde van bovengenoemde weg. Inlichtingen omtrent vorm en wijze van exploitatie alsmede de gestelde eisen zijn ter gemeente-secretarie te bekomen. De termijn van inschrijving sluit op 15 Juli a.s. Burgemeester en Wethouders van Schoorl, Mr. C. A. J. Jochems, Burgemeester C. J. Schouten, wnd. Secretaris. GEMEENTE SCHOORL BEKENDMAKING overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van het Wegenleggerbesluit. Burgemeester en Wethouders van Schoorl maken bekend, dat met ingang van Maandag 11 Juli a.s. voor de tijd van dertig dagen op de secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage zal worden nedergelegd de wegenlegger der gemeente alsmede het door Ge deputeerde Staten van Noordholland opgemaakte ontwerp tot wijzi ging dier legger. Bezwaarschriften tegen dit ontwerp kunnen bij hun College worden ingediend en worden bij het ontwerp voor een ieder ter inzage ge legd, terwijl de bezwaarschriften kunnen worden toegelicht en be zwaren mede kunnen worden ingebracht in een zitting van hun College, te houden op Vrijdag 12 Augustus 1949, des namiddags 16 uur ten Raadhuize. SCHOORL, 8 Juli 1949. Burgemeester en Wethouders voornoemd: Mr. C. A. J. JOCHEMS, Burgemeester C. J. SCHOUTEN, wnd. Secretaris GEMEENTE BERGEN Nh. Burgemeester en Wethouders van Bergen Nh„ brengen ter open bare kennis, dat op Dinsdag 12 Juli 1949 te 16 uur in het Ge- meentewijkgebouw, gelegenheid zal worden gegeven tot kosteloze inenting en herinenting tegen pokken. Het trouwboekje der ouders of de geboortebewijzen der kinderen dienen te worden medegebracht. Burgemeester en Wethouders van Bergen Nh. Dr. W. HUYGENS, Burgemeester W. DE VRIES, Secretaris SCHOORL Hei nieuwe rijwielpad wordt Woensdag geopend Woensdag 13 Juli, 's morgens half elf, zal het nieuwe rijwielpad naar zee officieel worden geopend. De Commissaris der Koningin is uitgenodigd deze plechtigheid te willen verrichten. Belangstellenden worden er op attent gemaakt, dat de opening precies half elf zal plaats vinden aan het begin van het nieuw aangelegde gedeelte. Na de opening zal het officiële gezelschap zich over de nieuwe weg naar het strand begeven. Dat dit nieuwe rijwielpad, dat zeker tot de mooiste van het land behoort, in een behoefte voorziet, bewijst wel het drukke gebruik dat er reeds van wordt gemaakt. ANJERDAGCOLLECTE. Met dank aan allen, die daar toe hebben medegewerkt, deelt het comité mede, dat de collecte voor het Prins Bernhardfonds heeft opgebracht de som van f 268.- GESLAAGD. Voor het eindexamen Ambachts school te Alkmaar, slaagde dezer dagen onze plaatsgenoot Piet Duin voor het Banketbakkers bedrijf. BOEKBESPREKING Het boek van Kay Summers- by „Eisenhower was mijn baas" geeft ons het voorrecht nader kennis te maken met één van de zeer groten uit de nog maar kort achter ons liggende oorlogsjaren. Kay S. deed hiermede een goed werk, want op een aangename, vlotte wijze leerden wij nu hem kennen, die meer dan wie ook verantwoordelijk was voor de uitvoering der taak: vernietiging in de kortst mogelijke tijd van de geweldige Duitse oorlogs machine. Zijn naam sprak nog niet zo tot ons als b.v„ die van Roosevelt, Churchill, Stalin, maar dank zij K.S. beseffen wij na het -lezen van haar boek ten volle, hoe ook D.D. Eisenhower tot de allergrootsten uit de jaren '40-'45 gerekend mag worden. Dit boek is verschenen bij de Uitgeverij en Drukkerij Hollandia te Baarn. Prijs f 5,90, gebonden. EGMOND AAN ZEE RAADSVERGADERING De gemeenteraad vergaderde Woensdagavond in bijzondere zitting. Met het oog op de ver bouwing van de raadszaal werd namelijk vergaderd in de burge meesterskamer en het was een gelukkig toeval, dat wethouder de Graaff en de heer H. van Pel juist verhinderd waren, zodat de raad en petit comité voldoende ruimte had. De eerste wijziging van het uitbreidingsplan was van Ged. Staten goedgekeurd terugont vangen. Inmiddels bleken reeds weder 2 nadere wijzigingen van het plan noodzakelijk, o.a. in verband met de bouw van een metaalwarenfabriek, de bouw van 28 woningen, de bouw van een badhuis en de verbouwing van hotel Bellevue. Besloten werd aan A. Wijker voor de herbouw van zijn afge broken perceel aan de Smidstraat, te verkopen 252 m2 grond aan de Trompstr. a f 3,50 per m2 voor de bouw van een woning en 264 m2 a f 1,50 achter de woning, voor de bouw van een timmermanswerkplaats. Daar de prijsbeheersing be zwaar maakte tegen de prijs van f 3,50, waarvoor aan de heer Wagner een perceel van 600 m2 verkocht was aan de Wilhelmina- straat, besloot de raad de prijs te verlagen tot f 3,per m2, door de prijsbeheersing, als maxi mumprijs vastgesteld. Aan het gemeentepersoneel werd, te rekenen vanaf 1 Nov. 1948 een tijdelijke bijslag op het salaris verleend van f 4,50 per maand en een tijdelijke kinder toeslag van f 0,25 per week per kind, te rekenen vanaf het tweede kind en wat de eerste bijslag be treft, voorzover het salaris minder dan f 312,50 per maand bedraagt. Eveneens werd besloten, over eenkomstig de richtlijnen der regering apn het gemeenteperso neel voor 1949 een gratificatie toe te kennen van 2 pCt van het salaris tot een maximum van f 50, voorzover het salaris minder dan f 4020,.per jaar bedraagt. De heer G. Groen, verzocht uitbetaling van deze gratificatie vóór de vacantie der betrokkenen te doen geschieden. De voorz. zegde dit toe. Goedgekeurd werd een aan vrage van het bestuur der R.K. lagere school voor de aanleg van een speelplaats met tegels vóór de school en het plaatsen van een muur om de speelplaats, voor een bedrag van f 3600,-. De heer L. Wijker verzocht uitbetaling van het verschil in salaris en militaire bezoldiging gedurende zijn diensttijd en als dit niet mogelijk was volgens het ambtenarenreglement, verzocht hij dit dan met terugwerkende kracht te herzien. De voorzitter lichtte toe, dat de heer Wijker werk zaam was voor de afdeling weder opbouw ter gemeente-secretarie. Als hij niet in dienst gegaan was, zou hij toch ontslagen zijn ge worden, doordat zijn functie overbodig werd. Daarom had hij geen recht op vergoeding. Wethouder Zwart voelde er wel voor het reglement dan, althans voor de toekomst te her zien. De voorzitter was van mening, dat hetgeen de heer Wijker wilde, n.l. wijziging met terugwerkende kracht, volkomen uitgesloten was. Waar bovendien de regeling, zoals die luidt, volkomen logisch is, achtte hij, ook wijziging voor de toekomst uitgesloten. De raad kon zich hiermede tenslotte ver enigen. Meer dan een uur debatteerde de raad vervolgens over het voorstel van B. en W. tot in stelling van de functie van direc teur van gemeentewerken of ge meente-architect. B. en W. meenten zonder groeikracht. Bovendien is men nu afhankelijk van anderen voor het maken van rioleringsplannen, uitbrei dingsplannen enz. hetgeen een vlotte werkwijze niet ten goede komt. Bergen en Castricum heb ben wel bouwbureaux met 8 a 9 man en Egmond aan Zee kan er dus toch zeker wel 3 gebruiken. Wethouder Zwart zag voor de nieuwe functionaris na 5 jaar ook een voldoende taak, als men alleen maar eens rekent, dat dan met spoed begonnen moet worden met krotopruiming, waartoe nu geen gelegenheid is, omdat de herbouw voor moet gaan. De heer Koeman handhaafde zijn mening. Hij gruwde van de langzame gang van zaken bij de wederopbouw en de hoge kosten van ambtenaren, waardoor een woning het dubbele kost van de aanbestedingssom. De voorzitter meende, dat het toch ook moeilijk was na de oorlog orde te scheppen in de chaos in het land. Wethouder Zwart wees er nog op, dat als men 50 jaar ge leden zo vooruitziend geweest was om een behoorlijk bureau van bouw- en woningtoezicht op te richten, Egmond aan Zee er nu heel wat behoorlijker uit zou zien dan nu. Na nog enige discussie werd het voorstel van B. en W. aan genomen. De heer Koeman ont hield zich van stemming. Met het oog op het veelvuldig voorkomen van bos- en heide branden in tijden van droogte, verzoekt men ons een dringend beroep te doen op het publiek, om de uiterste voorzichtigheid met vuur in acht te nemen. Onthoudt U van roken in de dennenbossen en de duinen. Eén achteloos weggeworpen lucifer, sigaret of sigaar, kan tot gevolg hebben het in vlammen opgaan van grote opper vlakten hout. Helpt bij duin- en bosbrand krachtig mede tot blussing, achtten dit noodzakelijk, althans in de toekomst. De gelegenheid deed zich nu voor hiertoe over te gaan en dan te benoemen een functionaris van het intercommu naal bureau voor de wederop bouw, die voorlopig bij dat bureau gedetacheerd zou blijven, maar tevens gedeeltelijk in gemeente dienst kon komen en na afloop van de wederopbouwwerkzaam heden, geschat op 5 jaar, volledig in gemeentedienst zou kunnen komen. B. en W. stelden daarom voor in deze vergadering in principe te besluiten tot instelling van deze functie en dan in de Juli-vergaderlng over te gaan tot benoeming. De heer J. Koeman kantte zich zeer sterk tegen dit voorstel. Hij achtte het denigrerend voor de gemeente-opzichter, die hij liever als hij het werk niet afkon, een assistent erbij zou geven. Hij wenste de gemeente echter niet met een nieuwe last te bezwaren en over 5 jaar opgescheept te zien met een wederopbouwkracht. De heer F. Snoeks informeerde of de assistentie van de heer Wijker voor de opzichter niet voldoende was en sloot zich bij de heer Koeman aan. De voorzitter was van mening dat een kracht met meer diploma's nodig was voor instelling van een grondbedrijf, aanleg van rio lering, het maken van exploitatie rekeningen enz. Men moet voorts de toekomst van Egmond aan Zee niet bekrompen zien, het moet in de rij der badplaatsen een eerste plaats innemen. Er zijn talrijke aanvragen van buiten, van mensen die zich h'ier willen vestigen en ook van badgasten, die een zomerwoning willen zetten. Daarom moet men geen kruide nierspolitiek voeren. Er is een volledig bevoegde kracht nodig om van Egmond aan Zee een behoorlijke badplaats te maken. De heer Koeman achtte dit laatste niet afhankelijk van de aanstelling van een dergelijke kracht. Bovendien zit men over 5 jaar vast, terwijl de bedoeling wel zal zijn, deze kracht ook te benutten voor Egmondbinnen. Daardoor werkt men steeds meer in de richting van samenvoeging, waarvan hij zich een pertinent tegenstander verklaarde. De voorzitter vreesde eerder, dat de Egmonden op de duur bij een grotere gemeente gevoegd zullen worden, als zij hun zaken niet zelf goed regelen. Dan blijven het kleine ge- Bij de rondvraag verzocht o.a. de heer Koeman voortaan te voorkomen, dat tijdens het bad seizoen alles overhoop ligt, zoals nu door het werk op het Pomp- plein, terwijl de heer Snoeks meer efficiency bepleitte bij ge meente-werken, waar nu 6 man werken zonder merkbaar resultaat, terwijl n.b. 3 man de vuilnis auto bedienen. HET HERBOUWDE TROELSTRA-OORD OFFICIÉÉL GEOPEND. In de feestelijk met talloze bloem stukken versierde nieuwe conver satiezaal sprak de voorzitter van het bestuur van het Troelstra- Oord, de heer Kupers, Donder dagmorgen om 11 uur een wel komstwoord tot de vele genodig den en belangstellenden, die deze officiële opening bijwoonden. Het nieuwe Troelstra-Oord is van alle moderne gemakken voor zien en zo gebouwd en ingericht, dat het thans tot de schoonste vacantie-oorden ter wereld ge rekend mag worden. Zal het des zomers als vacantie-oord dienen, tijdens de andere jaargetijden zal het tevens een studie-oord zijn en dus mede daardoor een cul turele taak vervullen. Dank bracht hij aan architect Mulder, die een schoon geheel schiep, want er zit synthese in dit fraaie, moderne gebouw. Inmiddels verdienen vooral de heren Asman, de aannemer en Van Dugteren, secretaris-penning meester van het Troelstra-Oord alle lof voor hun energiek aan pakken, om alles zover klaar te krijgen. In het bijzonder heette spreker hierna welkom aan Ir. v. Oppen, als vertegenwoordiger van Mi nister in 't Veld, de directeur de heer Klijssen en de heer Van Marie, van bouw- en woning toezicht van Amsterdam, de heer Spijker, hoofd van het wederop- bouwbureau Noordholland-West, dr. Hamaker en de heer Broek man van de Ver. Ziekenzorg, de gemeente-secretaris van Egmond aan Zee en de heer Hakke van het bestuur van het N.V.V. Verschillende sprekers voerden hierna het woord en boden ca- deaux aan. Namens het bestuur van het N.V.V. sprak de heer van der Lende. Hij bracht in herinnering een gedicht uit een oude jaargang van „De Timmerman", over het spelen van de arbeiderskinderen. Daar heette het nog „De straat is hun speelplaats, de goot is hun bad". Nu hebben de kinderen straks een prachtige speelzaal in het mooie Troelstra-oord. Dat stemt tot verheugenis over het gedane werk, de strijd, die ge streden is voor de arbeider, wiens vacantie vroeger zijn werk was, terwijl anderen wel recht op va cantie hadden. Het bestuur van het N.V.V. verheugt zich, dat het T.-O. schoner is herbouwd dan het was. Eigenlijk moest er veel meer worden afgebroken om het schoner te kunnen opbouwen. Spreker was eens ergens uitge nodigd met de boodschap „je trapt het hek maar open" en kreeg op zijn verwonderde vraag, waarom, ten antwoord „je komt toch zeker niet met lege handen! Zo wilde hij ook hier, als ge nodigde, niet met lege handen komen en daarom had hij 5 grote fraaie, houten electrische lampen voor de recreatie-zaal meegebracht Ir. van Oppen bracht de ge lukwensen over van Minister in 't Veld. Deze had persoonlijk op de uitnodiging gezet, dat hij er gaarne gebruik van zou maken, als er geen bijzondere verhinde ring was, maar die was er helaas wel. De genodigden verenigden zich hierna aan een gezellige koffie maaltijd en werden daarna in de gelegenheid gesteld, het fraaie en moderne, nieuwe Troelstra-oord te bewonderen. AANRIJDING Zaterdagavond te ongeveer 9.15 passeerde de motorrijder J.G.B. uit Amsterdam het kruis punt V oorstraat- J ulianasf raat-Bur gemeester Eijmaplein, toen uit laatstgenoemde straat de luxe wagen, bestuurd doorJ.R.D. ook uit Amsterdam, de Voorstraat wilde oversteken. De motorrijder werd in de zij aangereden. Dank zij de aangebrachte valbeugels aan de motor, die nu de stoot met de luxe wagen opvingen liep dit ongeval zonder persoonlijke ongelukken af. Beide voertuigen liepen lichte schade op, die onderling geregeld zal worden. Onmiddellijk was de politie ter plaatse, die van een en ander de situatie vastlegde. In mijn tijd...» ,,Na een langdurige vacantie, die ik in Drommelshoek had doorgebracht kreeg ik op zekere dag bericht, dat „De Noord star", die een beetje moest wor den opgeknapt, weer zeilklaar lag in de haven van Rotterdam. Ik had me al een paar dagen zitten te vervelen en was blij, dat de dag weer zou aanbreken dat we de zeilen gingen hijsen en het ruime sop kiezen. Van louter plezier gooide ik mijn pet in de lucht en riep „Joho, ik ga weer varen!" Mijn vader stak zijn hoofd eens uit de bedstede, toen hij mij 's morgens vroeg al zoveel ka baal hoorde maken en vroeg wat er aan de hand was. Nou hij was eerlijk gezegd blij, dat ik weer op reis ging, want als ik in Drommelshoek was gebeurden er altijd gekke dingen en mijn va der was erg op zijn rust ge steld. Aan boord merkte ik al direct, dat iedereen in een vrolijke stemming verkeerde. „De Noord star" lag prachtig zwart geteerd in de haven en de zeilen en touwen waren allemaal splinter nieuw. Wat zouden we een mooie reis hebben! Toen alle leden van de be manning waren gearriveerd, ver trokken we. Omdat het zo hoor de keken we een beetje weemoe dig over de reling en wuifden naar de mensen op de kade, die een traan wegpinkten, omdat we lange maanden op zee zouden zwalken. „Dag jongen", riep mijn buur meisje, „houd je maar haaks!" Nou dat was ik al van plan en ik ging opgewekt aan mijn werk. Toen we een paar dagen gevaren hadden werd ik een beetje nieuwsgierig naar het doel van onze reis en ik vroeg het aan de bootsman. „Tja", zei deze, „ik weet het ook niet precies, de kapitein ook niet. Zie je", zei hij, „er is een rijke sinjeur in Holland en die wil graag iedere dag een tros bananen eten. Nou heeft-ie de kapitein gevraagd om een heel schip vol te halen. Als we steeds maar rechtuit varen, heeft die sinjeur gezegd, komen we er vanzelf." „Wat zijn dat eigenlijk voor dingen, bananen?" vroeg ik aan de bootsman, want in mijn tijd zag Je ze nooit in Holland. „Oh, dat zijn allemaal rechte gele stokken, zolang als mijn pijp", wees de bootsman. „Je kunt ze opeten en ze smaken naar, ja wat zal ik zeggen, naar ehnaar bananen!" „Ja, ja,", antwoordde ik, maar was nog niet veel wijzer gewor den. En hoe moesten we die rechte stokken allemaal in ons schip leggen? „De Noordstar" had juist een krom gebogen scheepswand. Ik moest er des nachts wakker van liggen. Eerlijk gezegd was ik ook niet zo erg gerust op dat steeds maar rechtuit varen. Stel je voor, dat er ergens een eiland zou liggen. Dan moest je daar dus tegenop varen? Gelukkig kwam het niet zo ver. Wel zagen we zo -nu en dan een eiland liggen, maar dan gingen we er met een boogje omheen en dan weer rechtuit. Ja, ja, we hadden een slimme kapitein in mijn tijd. Hij ver loor nooit de rechte koers uit het oog. Je kunt het geloven of niet, maar we kwamen tenslotte van zelf in het land waar de bana nen groeiden. Je kon je nooit vergissen, want er hing op het strand een heel groot bord waar op stond: „Bananen te koop voor iedereen". Een heleboel mensen waren blij, dat we gekomen warén en de kapitein ging direct aan het kopen. Ik heb al wel eens ver teld hoe groot „De Noordstar" was, dus je begrijpt, dat er heel wat gekocht werd. Maar er stond ons nog een grote schrik te wachten. De ka pitein had een grote zak met guldens bij zich en die waren niet geldig meer in het bananenland. We mochten alleen met rijks daalders betalen. Nou, toen heeft onze kapitein met de vuist op tafel geslagen. Het héle strand dreunde er van en „De Noordstar" lag te dei nen in de haven. Toen vonden de bananenver- kopers het goed en begon het in laden. Zoals de bootsman had gezegd waren de bananen zo recht als een kaars, en toen wij ze in het schip brachten, pasten ze niet tegen de ronde scheeps wand. Drie dagen.is onze be manning bezig geweest om al die bananen krom te buigen! Onze kapitein is toen met de bootsman naar de koning van dat land gegaan en heeft ge vraagd of hij er voor zorgen wou dat de bananen voortaan krom zouden groeien. Dat was veel gemakkelijker voor ons en die koning zou dan een mooi ge schenk van ons krijgen: een nieuwe gouden kroon, omdat de oude hem een beetje te klein was geworden. Nou, die koning vond dat best en sindsdien groeien de bana nen altijd krom. Abonneert U op „De Duinstreek" BIOSCOOP „DE RUSTENDE JAGER" BERGEN (Nh.) Vanaf 8 Juli a.s. Charles Coburn en Tom Drake in een sterk gegeven naar het boek van A. J. Cronins „Robert Shannon's jonge jaren" (The Green Years) Vanaf 11 Juli a.s. De grootste ammusementsfilm met van Johnson, June Allyson, limmy Durante in „Twee meisjes en één matroos" Vrijdag-, Zaterdag-, Zondag-, Maan dag-, Dinsdag-, Woensdagavond 8 u. en Zondag- en Woensdagmiddag 2.30 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1949 | | pagina 2