if" 1^.10.000^0, N.V. NOORDER BANK Zittingen te Bergen: Vanaf 5 Juli j.l. wordt voor alle GROOTSE AANPLANT 0f£jL3}eAcO DE BOER BEZORGER „THE ROYAL SCOTS GREYS" Première van „CIRCUS KNIE" Administratiekantoor Joh. Broere Boekh. Oldenburg, Laanweg C 164, Schoorl EySf "'If)» Bibliotheek COöP, BOERENLEENBANK VRAAG EN AANBOD ZOMERHUISJE fistft pa Café Nieuwendijk iïevancUe> Bii{adu/edsicijd A. G. van der Hilst IXtodUcktoUus „De Duinstreek" Braad- en Soepkippen Secretaris - Penningmeester Autobeklederij Fa. E. Bakker Garage R, BREED Zn., Breelaan 50, BERGEN Ruime sortering Geïllustreerde Bladen en Tijdschriften CREDIETEN TE SCHOORL bankzaken zitting gehouden in café v. Campenhout, Bree- laan 35, op iedere Dinsdagmorgen van 10-12 uur Zegels verkrijgbaar voor het Bedrijfspensioenfonds voor de landbouw HET BESTUUR in Australië helpt Engeland aan Varkens. PRODUCTIE VAN VIER EN EEN HALF MILLIOEN KILO VLEES WORDT GEWAAR BORGD. Er is in Queensland (Au stralië) een groots experi ment aan de gang: men kweekt er op grote schaal een tropisch gewas, dat tot doel heeft, het Britse vleesrantsoen te verho gen. Het verband tussen vleesrantsoenen en de we- reldgraanpositie wordt in het algemeen te weinig beseft, hoewel de omvang van de veestapel van een bepaald land toch direct afhankelijk is van de vraag, hoeveel veevoeder het betrokken land kan produceren of importeren. Engeland heeft korte tijd geleden een initiatief ge nomen dat misschien an dere landen met een niet al te rooskleurige vlees positie tot voorbeeld kan strekken. De regen kwam. Omstreeks Kerstmis jongstle den wees de thermometer in Queensland ongeveer honderd graden in de schaduw aan. Dit gebied ligt juist onder de Zui- derkeerkring en wanneer wij, Noordelijk halfrondbewoners, in het hartje van de winter zitten, heeft men het ginds ongeveer even warm als het in Italië in Juni is. Droogte heerste in de enorme vlakten van dit Austra lische gebied en verlamde alle activiteit, voor zover die met de landbouw te maken had. Totdat „de regen kwam". In de tweede week van Januari kon men grote aantallen tractors over dit land zien trekken. Niet alleen overdag, ook 's nachts, terwijl 't terrein verlicht werd door enor me schijnwerpers, begon men in koortsachtig tempo het zaad van de sorgum-plant aan de aarde toe te vertrouwen. Het werd een race tegen de tijd. met voor spoed en tegenslag. Deze laatste kwam reeds na tien dagen: de grond werd te droog en men moest het zaaien staken. Geluk kig kwam er begin Februari op nieuw regen en toen werd in vier dagen tijds het doel bereikt: 12.000 ha grond was beplant met sorgum. Ook in West-Indië, Sorgum is een gewas, dat in talloze variëteiten voorkomt in warme streken. In Amerika is het een goed vervangingsmiddel voor maïs gebleken. De plant kan meer dan twee meter hoog worden. Het zaad vindt men bo ven aan de steel; de plant komt ook voor in West Indië. Het graan ervan is bij uitstek geschikt als varkensvoer en als het experiment lukt, kan de oogst het volgende jaar een oppervlak te van 40.000 ha beslaan. In de toekomst, als het met sorgum be plante gebied 100.000 ha zal om vatten, zullen een half millioen varkens (plus minus 4,5 millioen kilo varkensvlees!) gevoed kun nen worden met wat er in Queensland aan sorgum wordt verbouwd. Bij toeval ontdekt. De „ontdekking" van dit ge bied is een geschiedenis op zich zelf en is eigenlijk aan het toe val te danken. In het najaar van 1947 werden er Brits-Australi sche besprekingen geopend over de vraag hoe Australië zou kun nen bijdragen tot de vergroting van Groot-Brittannië's veestapel. In Januari 1948 gingen enige au toriteiten van het Britse ministe rie van voedselvoorziening per vliegtuig naar Australië. Toen zij Queensland overvlogen, ontwaar den zij in het Oosten van dat gebied grote stukken weidegrond waarop hier en daar wat ge graasd werd. De waarde van deze weidegrond, zo hoorde men later, ging echter jaarlijks ach teruit doordat hij in de letter lijke zin van het woord reeds te zeer afgegraasd was. Een van de Engelse deskundigen opperde het idee, het land om te ploegen en het als bouwgrond te benut ten. De suggestie kwam bij de premier van Queensland, die er zijn goedkeuring aan hechtte en twee maanden iater richtten En geland en Queensland samen de Queensland-British Food Corpo ration op met het doel, sorgum te gaan kweken op enorme schaal. (Wa) KERKDIENSTEN BERGEN SCHOORL EGMOND AAN ZEE EGMOND BINNEN ZONDAGSDIENST ARTSEN V.V.V. „Groet—Camperduin" Waterstanden te Camperduin Hoog water: Juli voorm. nam. 8 1.55 uur 2.29 uur 9 2.47 3.20 10 4.12 11 4.26 4.59 12 5.11 5.39 13 5.51 6.18 14 6.32 6.59 Laag water: Juli voorm. nam. 8 7.55 8.29 9 8.47 9.20 10 9.38 10.12 11 10.26 10.59 12 11.11 11.39 13 11.51 12.18 14 12.32 12.59 FAMILIEBERICHTEN GEVRAAGD Gemeub. vrijstaand HUIS of iets dergelijks, CORSETTENHUIS Langestraat 101 Alkmaar Tel. 3880 Bezoekt a.s. Zondag v.m. 11 uur De heer P. Boendermaker Prof. Koehof AFWEZIG tot WOENSDAG 13 JULI gevraagd Groet - Camperduin. f 1.50 per pond. Nesdijk 11, Bergen. Vereniging van Polders en Oningepolderde Landen onder Schoorl en Petten Gegadigden naar de betrekking van van bovengenoemd Waterschap, worden verzoekt hun schriftelijke sollicitatie in te leveren tot en met 16 Juli 1949, gericht aan de Voor zitter C. M. Winder, die ook nadere inlichtingen verstrekt. OPENLUCHTTHEATER V.V.V. BERGEN Zaterdagavond 9 Juli, 8 uur De voorverkoop van toegangskaarten tegen gereduceerde prijs eindigt onherroepelijk Vrijdagmiddag 5 uur (V.V.V.- bureau). Daarna zijn slechts kaarten verkrijgbaar aan de kassa van het theater, vanaf half acht. Woensdag 13 Juli, 's avonds 8 uur, openluchtspel: van Carl Zuckmayer Gast-Regie: Joh. Frevel Vanaf heden reeds kaarten verkrijgbaar aan het V.V.V.-bureau Torenburg 5, Alkmaar, Tel. 4097 (K 2200) Uw adres voor binnenbekleding en autokappen Solide afwerking Vlugge levering Tevens verkoop en reparatie van paardentuigen Beleefd aanbevelend, Fa. E. BAKKER GEEN KALE HOOFDEN MEER! het Excelsior Haarwater EIG. j JOH. BROERE Belastingconsulent KERKELAAN 17, BERGEN Nh. Verzorgt Uw Boekhouding, Vermogensbeheer Belastingzaken Reparaties en Stalling auto's en motoren In- en verkoop gebruikte auto's Benzine-station. - Olie en banden TAXI beschikbaar U belt, wij zijn tot uw dienst. Vanaf heden voorradig DEVIEZENBANK Kantoor Bergen: Dorpsstraat 13. Tel. 2554 2üdaye*i: Dinsdag en Vrijdag v. 2—5.30 uur. aan handel en landbouw. Bemiddeling bij het sluiten van hypotheken. Zegels verkrijgbaar voor het pensioenfonds van de land- en tuinbouw. der Vereniging „ALGEM. WELZIJN". A.s. Dinsdag, 12 Juli, 's avonds van 19-20 uur, begint weer de uitlening der boeken in 't Oude Raadhuis te Schoorl. Laat het door uw KAPPER beoordelen welke PERMANENT U moet hebben 1 Kapsalon U R S E M Zondag 10 Juli RUïNEKERK NED. HERV. GEMEENTE v.m. 10 uur Ds. Bekius HERVORMDE EVANGELISATIE MARANATHA v. m. 10.30 uur Ds BREMER GEREF. KERK v. m. 10 uur en n.m. 5 uur Ds J. WR1STERS van Amsterdam LEGER DES HEILS Dorpshuis, 2 uur Zondagsschool voor kinderen tot 12 jaar Iedere Woensdagavond 8 uur, Bijbelklas voor jongens en meisjes boven 12 jaar, Breelaan 5 Donderdag 2 uur, tijdelijk Breelaan 5 gezinsbond voor vrouwen en meisjes boven 18 jaar KATHOLIEKE KERK H.H. Missen Zondags v.m. 6 uur - 7 uur - 9.15 uur (Hoogmis) en 10.45 uur Kindermis te 8.15 uur Alleen voor kinderen van de lagere school, jeugdgroepen (gezamenlijk) en voor de genen, die een toegangsbewijs bezitten. (Aan de pastorie te bekomen) In de week v.m. 7, 7.45 en 8.30 uur Het Lof Zondags n.m. 7 uur. Donderdags en de lste Vrij- en Zaterdagen v. d. maand n.m. 7.30 uur Biecht-gelegenheid Zaterdag van 4-6 en van 7-8.30 uur Verder iedere morgen tot 9 uur NED. HERV. GEMEENTE v. m. 10 uur in het Gymnastieklokaal Ds C. M. DE JONG NED. HERV. KERK v. m. 10 uur Ds ROOBOL OUD-KATHOLIEKE KERK v. m. 8 uur vroegdienst v. m. 10 uur laatdienst n. m. 7 uur Vesper HERV. GEMEENTE v. m. 10 uur (Hoef) Ds E. A. J. PLUG CHR. GEREF. KERK Broek op Langendijk 9.30 en 3 uur Leesdienst Zondag 10 Juli Dr. VAN GELDER, Telef. 2027 3.38 Heden overleed tot mijn diepe droefheid, na een langdurig, doch moedig en voorbeeldig gedragen ziekte, mijn lieve man, de heer KLAAS KERKMEER in de ouderdom van ruim 67 jaar Uit aller naam N. KERKMEER-NIEMAN BERGEN, 4 Juli 1949 Lij t weg 11 De crematie heeft Donderdag plaats gehad. Met grote droefheid geven wij kennis van de geboorte van een zoontje, dat enkele uren later weer van ons is heen gegaan. J. SMIT Jr. J. SMIT-STINS Bergen NH„ 2 Juli 1949 Ruïnelaan 11 Hartelijk danken wij allen, die hun be- Iangstellidg hebben getoond bij gelegen heid van ons 12V2-jarig huwelijksfeest. M. C. v. d. KLUNDERT A.M. v.d. KLUNDERT-DORRESTIJN en Kinderen. Bergen, Juli 1949 DANKBETUIGING. Aan allen, die tijdens de ziekte en bij het overlijden van onze geliefde Broer en Oom, P. DUIN Wz. van hun belangstelling hebben blijk ge geven, onze hartelijke dank. In het bijzonder aan Burgemeester en Wethouders, het bestuur der Ver. „Hulp in Nood", de Schoorlse Jagersvereen. de Biljart-club en de begratenisvereen. „De Laatste Eer" voor de laatste dienst aan hem bewezen. GROET, Juli 1949 Fam. DUIN. Voor de vele blijken van belangstel ling bij ons huwelijk ondervonden, be tuigen wij, mede namens wederzijdse ouders, onze hartelijke dank, P. BLOM A. E. BLOM-BAKKER Eierland, (Texel), Juli '49 Net MEISJE gevraagd voor de huis houding, voor halve dagen. Goed loon, Dorpsstraat 86, Bergen Gevraagd een NET MEISJE voor winkel en huishouding. H. Wesselingh, Huishou delijke artikelen, Voorstraat 97, Egmond aan Zee. Bekwame METSELAAR gevaagd. Tevens prima HANDWAGEN te koop gevraagd. P. A. Dekker, Oostwal 118, Warmenhuizen Gevraagd Een JONGEN om opgeleid te worden in de stoffeerderij. Van 't Hoff, Breelaan 27, Bergen. Biedt zich aan: R.K. JUFFROUW, 33 jaar, bij heer alleen of klein gezin, v.g.g.v. Br. letter B. Thomas' Boekh., Bergen WERKSTER biedt zich aan voor Vrijdag Kogendijk 6, Bergen Wil diegene die Vrijdag 1 Juli 5.30 u. een rode Autoped heeft medegenomen, deze in eigenbelang terugbezorgen, daar de dader nu bekend is. C. Veer, Achterpad 16, Bergen VERLORENEen GOUDEN SPELD met steen. Terug te bezorgen bij P. Krom, Voorweg C 112, Schoorl VERLORENEen bewerkte gouden SCHAKEL-ARMBAND, gaande van Oorsprongweg (hoogte Broederschapshuis) naar de Polder (hoogte timmerman Beste man). Terug te bezorgen p/a Kager, Koningsweg 101, Catrijp, gem. Schoorl in Bergen voor de maand Augustus Fam. K. J. Rademaker, Hotel „De Oude Prins", Bergen. 2 Meisjesstudenten zoeken voor Aug. niet te dure KAMER met gebruik van keuken. Br. no. 536, Bureau v. d. blad te Schoorl LOGIES met ontbijt gevraagd voor 1 a 2 personen te Bergen of Schoorl. Br. no. 563, Bureau v. d. blad, Schoorl VACANTIERUIL Aangeboden te Bilthoven v.d. maand Aug. huis met 6 slaappl.. in ruil voor over eenkomstige woning te Bergen of omgeving. Adres Hoflaan 10, Bilthoven. WONINGRUIL Aangeb. woning te Schagen bev. kamer en suite, keuken en 5 slaapkamers. Gevraagd: woning te Schoorl of omg., minstens bev. 4 slaapkamers. Br. no. 8, Bureau v. d. blad te Schoorl f 1.75. Cevulde BLOEMBAKJBS vanaf Bloemkwekerij Lijtweg 44, Bergen Gevraagd Gemeub. HUIS te huur voor 5 pers. voor Aug. Adres Postjeskade 157 '1 Amsterdam Heer en Dame zoeken per October a.s. in rustieke omgeving voor permanente bewoning. Aanb, no. 544, Bur. v. d. blad, Schoorl BOERENKOOLPL ANTEN verkrijgbaar bij J. Bruin, Smeerlaan B 111, Schoorl Voor RIJWIELEN-VERHUUR DE GOEDE, Bergen Te koop: Lips BRANDKASTJE, buitenmaat 40 x 50 x 40binnenmaat 37 x 25 x 18. Te bevragen De Haan's Boekhandel, Bergen Te koop: STOFZUIGER in goede con ditie, 125 Volt, twee houten KINDER- LEDIKANTJES, 'n3-arms lichtkroontje Dr. v. Peltlaan 28, Bergen. Voor HAARDEN en KACHELS.., DE GOEDE, Bergen Te koopDonkergrijs gestreept Heren- costuum en nieuw Overhemd, prijs te zamen f 30.- z.p. Adr. Breelaan 66, Bergen Voor RIJWIELEN DE GOEDE, Bergen. n en een mooi figuur, door het dragen van een Wala Beha Voor ieder figuur een juist* pasvorm in alle matm voorradig UW BELANG Breelaan 5 Bergen voor Het EXCELSIOR HAARWATER heeft reeds 23 chronische gevallen genezen, reeds 10 jaren geleden het eerste geval, behandeld door de heer Bruns, kapper te Alkmaar en het laatst door de heer Bekker, kapper te Schoorl WORDT ONDER GARANTIE GELEVERD, binnen de 8 dagen moet de zwaarste roos verdwenen zijn, zo niet dan kan U het geld bij uw kapper terughalen, de uitvinder van 't EXCELSIOR HAARWATER is overtuigd, dat, wanneer de haarwortel niet weg is, door het masseren U uw haar weer terug krijgt. Vraagt bij uw kapper naar 't EXCELSIOR HAARWATER en U zult perplex staan van de uitwerking. Lid Ned. College voor Belastingconsulenten Telefoon 2496 (Dag en nacht) CT bjd KLM, Lissone, Kiosken. Giro 241.000 J27-lu.48,2al506,1257,1508 29 JULI ZEKERE TREKKING LUVA LOTEN 60 cent te Bergensig. Drieënhuizen, lotag. Groot; Groet* 't Kap pershuis; Schoorl: coif. Bekker; bureau van „De Duinstreek". Telefoon 2104 Gediplomeerd Dameskapper.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1949 | | pagina 3