UeeltUai 99 99 EDUINCONCERT SCHOORLS GEMENGD KOOR W' IrVf^W VRIJDAG 15 JULI 1949 26c JAARGANG No. 28 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Verplicht programma ad f 0.25 Donderdag 21 Juli concert in de duinpan te Groet BERGEN Yerlichtingsavond V.Y.V. Eén van de meest gewaar deerde amusementen welke de V.V.V. op haar programma heeft, is wel de verlichtingsavond. Deze zal worden gehouden op Woens dag 27 Juli a.s. Vele buurtcommissies zijn reeds bezig de nodige voorbereidingen daartoe te treffen. En wij hebben daar steeds grote bewondering voor. Want hoe moeilijk was het, vooral de laatste jaren, om van dit verlichtingsfeest telkens iets bijzonders te maken. De vindingrijkheid die de buurt commissies hierbij aan de dag leggen is altijd weer een verras sing. Nergens hebben wij derge lijke feestavonden gezien, die het eigenaardige en feërieke van het Bergense feest evenaarden. Ook deze keer verwachten wij, dat dit feest weer zal slagen. Er zijn echter moeilijkheden, vele materialen als lampions enz. moeten dit jaar nieuw worden aangeschaft. Dit is voor de buurtcommissies thans wel heel bezwaarlijk, aangezien de prijzen hiervan veel hoger zijn dan vroeger. Daarom moet er dus wat finan ciële steun worden verleend. Trouwens de billijkheid brengt mee, dat de kosten niet uitsluitend door de bewoners der te ver lichten straten worden gedragen, doch dat de buiten dit rayon wonende ingezetenen in de kosten bijdragen. Het V.V.V. bestuur besloot nu pogingen te ondernemen gelden te verzamelen om deze bijstand te kunnen verlenen. Hiertoe zal huis aan huis een enveloppe worden toegezonden, met verzoek aan de bewoners deze met de gevraagde bijdrage te willen deponeren in de brie venbus van het informatiebureau van de V.V.V. aan de Oude Prinsweg. Bergense bevolking, toont dat gij de aloude verlichtingsavond, waarvoor duizendenden bezoekers naar Bergen komen, wilt helpen in stand houden. BERGEN's MANNENKOOR CONCERTEERT De heer J. Rijvordt, solist Bergen's Mannenkoor gaf onder auspiciën van V.V.V. Bergen en Paal 33 van Bergen aan Zee 'n concert te Bergen aan Zee. Het weer was helaas niet gunstig voor een concert in de open lucht. Het koor liet zich echter niet afschrikken door de straffe wind die over de duinen woei en de donkere wolkengevaarten die langs het zwerk joegen, liet zich niet ontmoedigen door de geringe opkomst van het publiek en zong o.l.v. Karei Böhne met ernst en volle overgave een negental wer ken van verschillende componisten. Het concert werd geopend met „O bone Jesu" van Palestrina, dat evenals het volgende nummer „Ave Maria" van Fr. Witt onder ademloze stilte werd aangehoord. Machtig klonk het „Heilig, heilig, heilig, ist der Herr" uit „Zum Sanctus" van Schubert. Het koorlid, de heer J. Rijvordt vierde triumfen met „Standchen" eveneens van Schubert en liet zich ook als solist horen in het volgende nummer van Grieg „Und das war Olaf Trygvason.... segelt durch das Nordmeer hin nach seinem jungen Königreich" Na de pauze werden eerst ten gehore gebracht een tweetal werken van Isr. J. Olman, de prachtige „Morgenidylle" en het guitige „Breistertje", waarin het ondeugende, mooie Kniertje de luisteraars tot het einde toe laat raden naar de bestemming van de kousen, waaraan zij zo ijverig werkt, om dan te onthullen, waarvoor zij wel bestemd zijn.... voor twee blote voeten! Met „Musica Proibita" van Gasteldon en „Bede" van G. A. Heinze, waarin de bariton-solist viel te bewonderen, werd dit concert op de kille donkere avond besloten, een concert, dat de weinige luisteraars enkele uurtjes van hoog kunstgenot bezorgde, waarvoor zij met hartelijk applaus hun dank betuigden. DE ROYAL SCOTS GREYS in het openluchttheater Schittering van Uniformen Op hun tournée door Neder land brachten de Schotten Zater dag een bezoek aan Bergen. Na een mars met muziek door het dorp, waar de bezoekers veel bekijks hadden, concerteerden de Royal Scots Greys in het open luchttheater, dat tot de nok ge vuld was met kijkgragen. Het was een fantastisch gezicht, vooral toen de schijnwerpers hun licht wierpen op de grasmat, daar de militaire band in hun kleurige uniformen hun verschil lende nuihmers te zien uitvoeren onder leiding van Band-Master Holt. De mars van de pijpers en drummers werd een muzikale show. De Schotten in hun eigen aardige klederdracht met hun doedelzakken leverden een schit terend schouwspel op. Vooral de man van de grote trom wekte de algemene bewondering. Na de pauze gaven enige dansers een demonstratie van Hoogland- dansen op de tonen van een doedelzak. Al met al een schit terende vertoning. (Zou Bergen's Harmonie het ook niet eens kunnen proberen met schitterende uniformen of een Schots rokje? Misschien liep de Muziektuin vol. Of zou het zijneen profeet is in eigen land niet geëerd?) 1939 - 1949 MOTET- EN MADRIGAAL VROUWENKOOR Jubileumconcert Het Motet- en Madrigaal Vrouwenkoor gaf Donderdag avond o.l.v. Corn. Jonker een concert ter herdenking van zijn 10-Jarig bestaan. Solisten waren Hélène Ludolf, sopraan en Leni Heere-Henning, alt, terwijl ver der medewerking werd verleend door het Hofstad-kwartet en Nico Akkerman, piano. Het concert werd geopend met twee gedeelten uit een Mis van Karei Luyten „Kyrie" en „Sanctus". De dirigent wees er in zijn korte toelichting op, hoe het destijds gebruikelijk was, ge zamenlijk te zingen uit één mis boek, waarbij alle wereldlijke geluid verstomde, er heerste een echt devote sfeer. Nadat de altzangeres vervol gens haar gehoor geboeid had met Aria van Dercea uit „Demo- fante" van Hasse en Virgin Tutto Amor" van Durante, ver volgde het Koor met „In Dulci Jubilo" van Praetorius, een oud Kerstlied, geschreven in polyphone stijl. Sopranen en Alten hadden zelfstandige melodiën en juichten van vreugde over de geboorte van Jezus „Stabat Mater Do lorosa" van Pergolese (1710-1736) vormde de hoofdschotel van dit jubileumconcert. Deze miszang, die eigenlijk gezongen moest worden op Vrijdag voor Palm pasen had op het jubileumcon cert op die tijd gezongen zullen worden, als het concert wegens ziekte van de dirigent niet uit gesteld had moeten worden. Pergolese componeerde dit werk, dat een van de beste com posities is, reeds op 19-jarige leeftijd. Koor en solisten gaven een prachtvertolking van deze „Kruis- klacht" en de begeleidende strijkers droegen er sterk toe bij om de juiste stemming te scheppen. Na de pauze vergastte de so praan-soliste met Nic. Akker man aan de piano de zaal op een tweetal liederen van Schu mann (Requiem en Ihre Stimme) en Liebesbotschaft van Schubert. Het Hofstad-Kwartet wisselde het vocale gedeelte af met de vertolking van het Negerkwartet (op 96) van Dvorak. Met gedeelten uit de „Godde lijke Comedie" besloot het koor de waardige herdenking van zijn tienjarig bestaan. Verdi, die een honderdtal opera's had gemaakt, componeerde op 80-jarige leef tijd nog vier heilige stukken, zijn muzikale testament. De presidente van het Koor, Mevr. Hamilton of Silverton Hill memoreerde bij het bereiken van de tienjarige mijlpaal nog even, hoe in 1939 op initiatief van Mw Klaassen het koor was op gericht en hoe het verder deze tien jaren gevaren was. Dank werd gebracht aan de dames Stam en Plomper voor het vele dat zij voor de vereniging hadden verricht. En numet volle zeilen verder. Bloemen zeiden de rest. Ook door Bergen s Mannen koor was een prachtige bloemen mand gezonden. TOCHT OUDEN VAN DAGEN Naar wij vernemen zal Donder dag 21 Juli de autotocht voor ouden van dagen uit Bergen plaats vinden. Aan de tocht zullen ruim 300 personen deelnemen, onder leiding van het comité van ouden van dagen met assistentie van helpsters en 2 verpleegsters, pers en foto- -graaf. De route is vastgesteld als volgtvertrek van het van Renenpark om half negen, naar Amsterdam, waar in de Apollo- hal de koffie wordt gebruikt. Vandaar naar de ontspannings plaats „Oud Valkenveen", waar enige tijd zal worden vertoefd. De terugtocht gaat via Alk maar, waar wederom in de mu ziektuin, een waardig slot aan de dag zal worden gegeven, waarna de deelnemers(sters) om ruim 8 uur door Bergen's Harmonie in het van Renenpark zullen worden verwelkomd. K.C.B. Wij vestigen de aandacht op de tentoonstelling van het Kun stenaars-Centrum Bergen, gehou den in De Rustende Jager te Bergen, ingang Karei de Grote laan. Zowel schilderijen van de schilders Berkhout, v.d. Idsert, Kuyten, Sterk en Mevr. van Loo- de Klerk, als ceramiek van Hubers, beeldhouwwerk van J. W. Rae- decker en edelsmeedwerk van Marijcke Visser worden geëxpo seerd. Omtrent de openingstijden vindt de lezer de nodige gegevens in de in dit nummer voorkomende advertentie. Priesierfeest Blijde Incomste Na 3 Juli te Arcen tot Priester te zijn gewijd, werd Zaterdag avond onze vroegere plaatsge noot Frans Kops door de paro chianen feestelijk ingehaald vanaf de rand der gemeente. Vooraf gegaan door Herauten en ruiters te paard en Bergen's Harmonie, die vrolijke feestklanken liet horen, trok een lange stoet van de diverse jeugdverenigingen, de gymnastiekvereniging D.I.O. en bruidjes met de jonge priester naar de Parochiekerk van de H.H. Petrus en Paulus, waar 'n dichte menigte blijk gaf van haar medeleven met de Neomist en het gelukkige ouderpaar. In het kerkgebouw, dat buiten en binnen rijk versierd was met bloemen in de pauselijke kleuren, werd de jonge Priester een wel komstlied toegezongen door de parochianen. Pastoor van Beers sprak hartelijke woorden van welkom tot de Neomist en diens familie en wees er op, dat het voorrecht door God geroepen te zijn tot het priesterschap niet slechts de Neomist en familie reden tot grote dankbaarheid geeft, maar ook de parochie. Met een plechtig lof werd de indrukwekkende plechtigheid be sloten. Plechtige Eerste H. Mis Zondagmorgen droeg de Eerw. Neomist, daarbij geassisteerd door Pastoor van Beers als presbyter assistent, Pater P. Kops als diaken. Pater Dr. S. Schotten als sub diaken zijn eerste H. Mis op in de parochiekerk. Het koor zong o.l.v. de heer C. Molenaar de vierstemmige Mis van Ruighrok en aan het slot de Priestercantate van J. Haag Cz. Een neef van de jonge priester, Pater P. Kops hield de feestpredikatie, naar aanleiding van de woorden van Paulus: Wij zijn gezonden niet om te heersen, maar om vreugde te brengen. 's Namiddags werd in het St. Jansgebouw een druk bezochte receptie gehouden. DE BERGER SCHOOL VERENIGING EXPOSEERT De Berger Schoolvereniging organiseerde Zaterdag en Zondag een tentoonstelling van werk van leerlingen der lagere school en beide meisjesscholen. Velen maak ten van deze gelegenheid ge bruik om een idee te krijgen van het werk «an deze naar indivi- duële ontwikkeling strevende en tot werkgemeenschap uitgroeiende inrichtingen, „wo nicht Jeder schlaft und Einer spricht." De dames werden allereerst getrokken door de vele fraaie staaltjes van handwerken. De baby's tussen een schat van tex tiel, de schorten, tassen, kussens, doopjurk, wanten, macrameewerk, het familiewapen van een der meisjes, applicatiewerk als 't tropische aquarium enz. enz. be zorgde de leerares Mw. v. d. Laan-Bosch heel wat compli mentjes. Het geëxposeerde op het ge bied van hout- en metaalbe werking getuigde van vaardig heid en smaak. Met bijzondere liefde bleek ook het tekenen te worden be oefend. De heer Kuyper, leeraar tekenen, wees op de resultaten van groepswerk, tekenen naar opdracht (als de Zeven wilgen van Ad. van Scheltema), plak- tekenwerk als voorbereiding tot applicatiewerk, het fantasietekenen enz. enz. Buitengewoon interessant was de verzameling opstellenprenten boekjes, gidsen, vrije opstellen (de blinde, Bach, Mozart etc.) pro en contra-opstellen, verhande lingen over een bepaald land, studies van bepaalde schrijvers, proeven van practisch werk als secretaresse reisvereniging of iets dergelijks), de schoolcourant enz. enz., te veel om op te noemen. BERGER LUCHTPOST Zondag werd de laatste vitetsse- vlucht gehouden van Quievrain, 261 km. De duiven werden ge lost te 7.30 uur, aankomst te 12 uur. Wederom was een vogel van de heer N. Vrasdonk no. 1 en werd door deze overwinning tevens kampioen vitesse-vluchten. Hij heeft thans 2 kampioenschap pen behaald, t.w. vorige week op de fond en nu op de vitesse- vluchten. Een prestatie die wel vermelding verdiend. Proficiat 2. N. v.d. Kamer, 3. P. Olden burg, 4. J. Heidbuurt, 5. P. Worm. CIRCUS KNIE in het Openluchttheater De première werd 'n groot succes „De Bergense Spelers" die het vorige seizoen in het openlucht theater triumfen vierden met „De Paradijsvloek" en „Don Quichot" gaven Woensdagavond een pracht vertolking van „Circus Knie" toneelspel in 4 bedrijven door Carl Zuckmayer in de vertaling van J. Sternheim. Het publiek leefde geheel mee met dit circus gezelschap, waarvan de leden als kinderen van één gezin samen kibbelden, zich vermaakten met kleine plagerijtjes, maar leefden voor hun kunst, al bracht die hun slechts een schamel stukje droog broods. Ontroerend was het heengaan van de dochter van de baas toen die het gezelschap verliet was het als met een bijenvolk, dat de koningin heeft verloren, het volk scheen tot ondergang gedoemd. Prachtig werd de rol van de circusdirecteur uitgebeeld door Cor Berkhout de rol van Vader Knie, die als een vader heerste over het troepje en die vast overtuigd was, dat zijn dochter Katharinchen tot de troep zou terugkerenje haalt geen hond achter een haas vandaan, geen Knie uit een circus, en die de eeuwige slaap ingaat als de dochter niet terugkeert. Mea Coppens was de dochter. De onbekende gever die haar aan het slot bloemen liet aan bieden, was wel de tolk van alle aanwezigen met dit blijk van waardering. Mevr. Schotten-Krul was als Bibbo, de oude circusvrouw met haar levenswijsheid onverbeterlijk. G. Meijer had de als voor hem geknipte rol vau deurwaaarder. Alle rollen te vermelden heeft geen zin. Alle spelers gezamenlijk hebben onder regie van Joh. Frevel van het geheel iets moois gemaakt, waarvoor het publiek met veel applaus zijn dank be tuigde. WILD EN VISBEDRIJF De heer E. Halff oud ge worden in en doorkneed in het visbedrijf verzoekt ons naar aan leiding van zijn advertentie in dit nummer er even op te willen wijzen, dat hij om de vele be zwaren, die aan het venten langs de weg zijn verbonden, te ont gaan, gaarne levert op bestelling. Voor het bereiden van vis verstrekt hij gaarne alle inlichtingen WEEK-END MET ZANG EN MUZIEK De muziektuin aan de Hoflaan zal dit weekeinde het middelpunt zijn van zang en muziek. Zater dagavond zal de „Koorvereni ging Bergen" daar, in samen werking met het Mannenkoor „De Stemmen van Amsterdam" een concert geven o.l.v. Jac. Kort. Uitgevoerd zullen worden koralen uit't Weihnachtsoratorium van J. S. Bach, Volksliederen en werken van Hasler, de Kerle, Roeske, Zweers, Hol, Schreurs en Kort. Aan het festival op Zondag zullen deelnemen corpsen uit Warmenhuizen, Helder, Schoorl, Alkmaar (Excelsior en Posthar- monie), Heilo, Assendelft, A'dam, Oostzaan enWormer. Medewer king zal verder worden verleend door het Vendelcorps „Hercules Hebe" uit Wormerveer. Na de officiële ontvangst ten Raadhuize volgt een marswed strijd in het Van Reenenpark. EXAMENS Voor het eindexamen A van het Gymnasium slaagden nog onze plaatsgenoten A. ter Laag en Hilda v.d. Laan. ZONDAGSDIENST ARTSEN SCHOORL SCHOORL's ZEESTRAAT GEOPEND Reeds veertig jaar geleden werd door de mannen, die met ver vooruitziende blik zagen, dat voor de landbouw en veeteelt bedrijvende plattelandsgemeente Schoorl een toekomst lag als seizoenplaats, het waren de op richters van V.V.V. Noord Kennemerland, gewezen, op de wenselijkheid van een verbinding met de zee dwars door het duin. Een lang gekoesterde wens is nu in vervulling gegaan. Woensdagmorgen begaven ge meentebestuur, V.V.V. bestuur, verschillende autoriteiten en be langstellenden zich naar het be ginpunt van het nieuwe gedeelte, waar de vlaggen al vrolijk wapperden. Burgemeester Mr C. A. J. Jochems heette hier midden in het duinlandschap allen hartelijk welkom. In zijn verdere rede wees de burgemeester er op hoe reeds in Nov. 1929 in het Han delsblad de aanleg van een weg naar zee was bepleit en hoe het thans voor de heer Stenneberg de laatste van de oprichters van V.V.V. Noord Kennemerland 'n blijde dag moet zijn, de opening te kunnen bijwonen. Reeds in 1918 werd met een weg begonnen de z.g. Munniken weg, aangelegd door de te Bergen geïnterneerde Duitsers. Er zou nog een oorlog voorbij moeten gaan om de situatie zodanig rijp te maken dat doortrekking van de weg naar zee voor de hand lag. In de bezettingstijd werd het zandpad door de Duitsers bestraat en ontstond de Munni kenweg zoals hij nu is. De helft van de verbinding was er dus. In zijn vergadering van 30 Januari '48 besloot de gemeenteraad van Schoorl in principe tot doortrek king van deze weg naar zee. De weg zou 1840 meter lang worden, vijf meter breed, met een ver harding over een breedte van 3 meter en hij zou uitkomen 180 meter ten zuiden van paal 29, dat is net tegenover de dam, die daar in de buurt ligt. De kosten werden geraamd op f 35000, De Raad nam dit besluit niet, dan nadat hij zich vergewist had van de instemming van de Directie van het Staatsbosbeheer. De burgemeester wees er op dat hij reeds in zijn eerste onderhoud met de Directeur van het Staats bosbeheer Ir, van Steyn, diens toezegging mocht krijgen, het verzoek in gunstige overweging te zullen nemen, en hoe na enige tijd de officiële toestemming volgde. Burgemeester Jochems betuigde nogmaals zijn hartelijke dank aan de heer Steyn voor diens mede werking en tevens aan de Hout vester te Alkmaar en de plaat selijke ambtenaren van het Staats bosbeheer, waarbij de heer Stoelhorst in 't bijzonder werd genoemd. Met deze hoewel zeer belang rijke toestemming, aldus spreker, was de zaak nog lang niet in orde. De Planologische Dienst had ook een woordje mee te spreken en ook de Dienst van de Rijkswaterstaat, want zonder toestemming van deze laatste, mocht de weg niet door de duin- reep. De gemeente vond echter DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laan weg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen De Haan's Boekhandel, Stationsstr. Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m,m. met een minimum van f 1, Iin de fraai gelegen duinpan aan de I Munnikenweg te Schoorl te geven door DirigentCORN, JONKER op DINSDAG 19 JULI, Aanvang 8 uur. K Het programma bevat o.a. werken van Palestrina, Lotti, Bach, Haydn, Nieland Bestuur V.V.V. Schoorl Zondag 17 Juli Dr. POOT, Telef. 2423

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1949 | | pagina 1