WteUlod ft 99 MUZIEKFESTIVAL IN BERGEN VRIJDAG 22 JULI 1949 26c JAARGANG No. 29 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Concert in de Muziektuin Wo man singt, da lass' dich nieder: Böse Menschen haben keine Lieder. Of het deze woorden van Schiller waren, die Zaterdag avond velen hun schreden deden richten naar de Muziektuin, of dat het mooie weer velen naar buiten lokte, het aan de voor avond van het Festival gegeven concert door het Mannenkoor „De Stemmen van Amsterdam" en het Gemengd Koor „Koor vereniging Bergen" trok veel be langstelling. Beide koren zongen onder leiding van de heer Jac. Kort. Het Mannenkoor opende het concert met Cantate Domino van Hans Leo Hasler, gevolgd door Omnes de Saba van Jac. de Kerle en Tijdzang van Fred. Roeske. De Koorvereniging Bergen gaf een prachtvertolking van vier koralen uit „Weihnachtsoratorium van J. S. Bach. Na de pauze zong het Amster dams koor o.m. de Bierkensplaats van Joep Schreurs, Maskerdans van Bern Zweers en Deuntje van Jac. Kort. De koorvereniging bracht o.m. nog ten gehore „Zeg kwezelken, wilde gij dansen?" en „Daar boven uit het vensterke". Festival Ook voor het muziek-festival was grote belangstelling. Het weer werkte prachtig mee en dit eerste festival slaagde in elk opzicht. Officiële ontvangst ten gemeentehuize De deelnemende verenigingen werden 's morgens ten raadhuize verwelkomd door de heer C. Brak als loco-burgemeester. Deze zei het een bijzonder genoegen te vinden de deelnemende corpsen officiëel te mogen ontvangen. Hij juichte het toe, dat zovelen in hun vrije tijd de muziek beoefen den, en na volbrachte dagtaak medewerkten aan de culturele opbouw. Hij achtte het een voor recht voor Bergen, dat dit eerste onder auspiciën van de Algem. Ned. Unie van Muziekvereni gingen te houden Festival hier zou plaats vinden. Spreker ver trouwde dat Bergen's Harmonie, die twee jaar geleden bij het grote concours zo'n schitterend getuigenis had afgelegd van haar organisatie-talent ook dit festival zou doen slagen. Spreker eindigde met de ver zekering, dat het gemeentebestuur het muziekfeest met belangstelling volgt en sprak de hoop uit, dat het een succesvolle dag mocht worden. De heer P. Blankendaal sprak als voorzitter van de ontvangende vereniging en wees op de vele moeilijkheden die hadden moeten worden overwonnen. Teleur stellend noemde hij de mentaliteit van vele verenigingeneerst aan nemen, dan terugkrabbelen. Intussen hoopte hij dat dit fes tival gevolgd mocht worden door vele anderen. De heer V. J. Scheffer, voorz. van het gewest Noorholland van de Algem. Ned. Unie van Mu ziekverenigingen, bracht dank aan het gemeentebestuur voor de medewerking en verder aan Bergen's Harmonie. Hij wees er op, dat hier geen concours met zijn puntenstelsel wordt gehouden, maar een Festival. Laatste spreker was de heer Van Beekum, secretaris v.d. Ned. Unie van Muziekverenigingen, die wees op de grote waarde van zelf musiceren, en als ver ontschuldiging voor het niet meedoen van verschillende ver enigingen aanvoerde, dat het met het oog op de vacantietijd moeilijk kan zijn met een volledig corps op te komen. Marswedstrijd Ten aanschouwen van een talrijk publiek werd in het Van Reenen- park een marswedstrijd gehouden, waar aan werd deelgenomen door korpsenuit Wormerveer, Alkmaar, Oostzaan, den Helder, Assendelft en Heiloo. Het Vendelcorps uit Wormer veer opende de rij. Deze jonge vereniging kwam goed voor de dag en de vele damesleden roerden dapper de trom. Juryleden waren de heren D. Speets uit Santpoort en P. Pranger uit Noord-Scharwoude. Het middag-concert in de mu ziektuin werd geopend door Helder's Fanfarecorps gevolgd door De Postharmonie uit Alk maar, Harmonie Excelsior uit Alkmaar, Kunstzin uit Juliana- dorp, Concordia uit Oostzaan, Eensgezindheid uit Heilo. Op het avondconcert lieten zich horen D.S.V. uit Warmenhuizen, Harmonie uit Assendelft, Fanfare corps Nieuwe Niedorp en Wa- terlands Fanfarecorps A'dam. Intussen was de Muziektuin verlicht met lampions wat een sprookjesachtige aanblik gaf. Al met al een prachtig geslaagd muziekfeest. Districtsdag van de Gidsen- beweging in het openluchttheater Uit Bergen en verder uit wijde omtrek, uit Schoorl, Egmond, Alkmaar, Schermerhorn, Öudorp en Heilo trokken Zondagmiddag velen naar het openluchttheater om daar de Districtsdag van de Gidsenbeweging mee te maken. Allereerst werd de aandacht gevraagd voor de kabouters. Outsiders werden ingewijd in het vocabulaire van dit volkje en leerden hoe „kiejoe" kabouter betekent „draai je om" en men met „oehoe" kabouter „stilte" gebiedt. Men vernam verder hoe een kring van 24 kabouters is verdeeld in 4 groepen van 6 volkjes, feetjes geheten enz. enz. De kaboutertjes vermaakten zich en het publiek met dansjes, esta fettelopen enz. De gidsen beeldden hierna de vier jaargetijden uit in natuur en het menselijk leven, nadat eerst het ontstaan der aarde en het scheppingsverhaal was gedecla meerd. De Jeanne d'Arcgroep uit Alkmaar beeldde de Lente uit, de tijd van ontwakend leven, van bloemen en wat dies meer zij en die in het menselijk leven wordt afgesloten met het huwelijk. Indrukwekkend was de huwelijks inzegening en het plechtige Ave Maria v. Mendelssohn Bartholdy. De Oda-groep van Egmond- binnen bracht de zomer in het land, voor de gidsen de tijd van bivakkeren, de tijd van er op uittrekken. Leerzaam was aan het einde het gedrag van zeer verschillende gezinnenhet ene liet zien hoe het „niet" moet als men er op uittrekt, het andere toonde, hoe een dagje naar buiten wel slaagt. De Lidwinagroep uit Bergen beeldde de herfst uit, de tijd van oogsten, de tijd van wind uit alle richtingen, de tijd van regen jassen en.... verkoudheid. De Maria de la Luzgroep uit Alkmaar liet blad en bloem vallen, kwam met sneeuw en ijs. Koning Winter deed zijn intocht. Ook in het menselijk leven. Maar opa en oma, schoon krom gebogen van de ouderdom, genoten nog met hun grote schare kinderen en kleinkinderen. Met een plechtige Mariahulde door de Rafaëlgroep uit Alkmaar, een korte toespraak door de Districts Aalmoezenier de Zeer- eerw. Heer W. N. Zijlstra en het gezamenlijk zingen van Credo en Magnificat eindigde de in alle opzichten goed geslaagde Distr. dag. Zomerzegels en zomerbriefkaarten Doordat het comité weer de geheel belangeloze medewerking had van vele verkoopsters, aan wie zeer zeker een woord van dank toekomt, was het mogelijk in Bergen voor f 1558,54 aan zomerzegels en zomerbriefkaarten te verkopen. KUNSTENAARS CENTRUM BERGEN Het K.C.B. opende Zaterdag middag onder grote belangstelling zijn vierde veertiendaagse ten toonstelling in de kunstzaal van De Rustende Jager. De heer J. Schekkerman heette de aanwezigen hartelijk welkom en wees er in zijn openingswoord op, dat er tegenwoordig nogal gesproken wordt over de plaats, die de kunst inneemt en moet innemen in de maatschappij. Hij meende, dat de vele belangstellen den, die de opening bijwoonden er met hem wel diep van door drongen zouden zijn, dat de Kunst meer moet zijn dan een kleurige franje over het kleed van ons dagelijks leven. De belangstelling van overheid en gemeente Bergen deed weldadig aan, vooral meende spr., in vergelijking met vele andere gemeenten. De heer Schekkerman richtte een bijzonder woord van dank tot de ingezetene, die door het zenden van een prachtig bloemstuk uiting had willen geven aan zijn belang stelling. Hierna verklaarde spr. de tentoonstelling voor geopend, die een bonte staalkaart was van het kunnen van K.C.B.-leden. Er waren schilderijen van Harry Kuyten, waaronder Kermis in Schagen en Negerbokser, werken van Henk v. d. Idsert, Aan de Voert en een drietal aquarellen, verschillende aquarellen van Nico G. Berkhout, w.o. Interieur met bloemen, Rozen, Tulpen en werk van Anna van Loo, crayon, pastel en een olieverf Arcadie. Van J. W. Radecker was beeldhouwwerk te zien: panelen, een haantje, ontwerpen voor monument. Van Marijcke Visser was een hele collectie edelsmeed- werk te bewonderen. Verder dient nog vermeld grafisch werk van Mia Pot-van Regteren Altena en Rein Snapper en knipprenten van M. Dehé-Stijger. CHIEL DE BOER TE BERGEN Chiel de Boer en zijn mede werkenden mochten zich Donder dagavond bij hun optreden in „De Rustende Jager" verheugen in grote belangstelling. Het talrijke publiek heeft in de uurtjes, die er verliepen tussen het afgeven van de ouwe hoed en het terugkrijgen van een nieuwe, zoals Chiel het uitdrukte, volop kunnen genieten en op ondubbelzinnige wijze blijk gegeven van zijn waardering. Chiel de Boer, de ziel van het gezelschap wist steeds de aan dacht vast te houden. Hij lijmde de verschillende nummers van het elck-wat-wils-programma op enige wijze aan elkaar. Groot succes had hij met zijn schimmen, als avondstemming, geschiedenis van de wijn, de invloed van het water, de drie jongelui die de wereld intrekken. Zijn episode uit het leven van een handelsreiziger ontketende een luid applaus. Dini van Amstel boeide met haar liedjes, vrolijk en ernstig en Hanny Simons kwam met het aardige Meisjes H. B. S. Swen Smeele vergastte zijn auditorium op een vioolsolo. Mu zikaal Bergen (de woorden zijn van Chiel) genoot van dit Weiszt du noch wohl Als man van de Zwarte Kunst liet hij verbluffende toeren zien, later in samenwerking met of liever met tegenwerking van Ted Perron. De mummie van Pharao door Peter Aryan en Chiel de Boer was eveneens een succesnummer. Maar, er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan, meende Chiel. Naar het oordeel van vele be zoekers, liep het klokje deze avond wel wat al te vlug. ZONDAGSDIENST ARTSEN ZOMERUITVOERING van BE QUICK Van kleuter tot kampioen van Nederland Van de laagste tot de hoogste sport Begunstigd door prachtig weer gaf Bergens gymnastiekvereniging „Be Quick" Zaterdagavond in het openluchttheater een zomer- uitvoering o.l.v. de heer J. Schuit. Ofschoon het vooral 'n avond was voor kleuters en jongere meisjes en jongens, demonstreer den ook ouderen hun kunnen, ja zelfs de turnkampioen van Neder land, de heer Klaas Boot, liet staaltjes van zijn grote kunnen zien. De kleuters en jongeren toon den hun behendigheid aan brug. paard, ringen en bok en bij ver schillende wedstrijden met hinder nissen. De meisjes gaven vrije oefeningen op de tonen van „Waar de blanke top der duinen" en hadden later groot succes met haar knotsoefeningen. De rhyth- mische oefeningen van de dames bij het licht van de schijnwerpers waren een lust voor het oog. De heren gaven oefeningen aan de hoogbrug te zien. In samenwerking met enige turnsters uit Koedijk werden aan het slot baloefeningen vertoond, die met een hartelijk applaus werden begroet. De heer Klaas Boot, onze turnkampioen van Nederland, juist terug van het zeslandentournooi in Luxemburg, waar hij de achtste plaats ver overde, zorgde voor een grote verrassing met zijn vrije oefeningen op de grasmat. Zijn werken wekte de bewondering, de ver bazing van alle toeschouwers. Ook zijn oefeningen aan de hoog brug, ontketenden een storm van applaus. Oefening kweekt kunst. De waarheid hiervan werd deze avond duidelijk gedemonstreerd. Be Quick en zijn leider kunnen met voldoening terugzien op een welgeslaagde avond. Het was alleen maar jammer dat het openluchttheater niet tot de nok gevuld waselders werd de aan dacht gevraagd voor een concert! WAS MUZIEK EN ZANG ER NIET het leven had geen waarde Zondagavond zullen liefhebbers van de zang kunnen genieten van een concert, dat bij de Ruïnekerk o.l.v. de bekende dirigent Karl Böhne zal worden gegeven door Bergen's Mannenkoor, De IJ- zangers, en 't Brandweer Mannen koor „Oefening na Arbeid', uit Amsterdam. (Hier valt o.a. te be luisteren een door Jac. N. Al ge componeerd lied van onze bekende medewerkster Mej. M. N.Zwaan.) Voor verdere bijzonderheden leze men de in dit nummer voor komende advertentie! MOLEN IN DE ZUUR VENSPOLDER EEN PROOI DER VLAMMEN Tijdens het onweer dat Maan dag om ruim vijf uur boven Bergen losbarstte, werd de molen in de Zuurvenspolder door het hemel vuur getroffen. Een toevallig in de buurt schuilende jongeman zag rook opstijgen, sprong op zijn fiets en waarschuwde de brand weer, die binnen tien minuten ter plaatse was. Met drie stralen trachtte men de vlammen te be dwingen, maar na een minuut of tien moest met het oog op het dreigende gevaar, dat de wieken opleverden, een ogenblik gereti reerd worden. Toen de wieken gevallen waren, werd het blussings- werk voortgezet, maar alles was reddeloos verloren. Naar wij verder vernemen, was de molen, die alleen als reserve dienst deed, in 1945 nog geres taureerd en verzekerd voor f 3000, een som beneden de restauratie kosten. CONCERT OP 23 JULI IN DE MUZIEKTUIN. Heemsteeds fanfarecorps Excelsior Dir. J. Beekhoven. 1 The middy mars, Kenneth J. Alford 2 Casmea, ouverture J. Beekman 3 Franche Smitié fantasie J. Martin 4 Versmaadde liefde, wals Paul Lincke arr. S. P. van Leeuwen 5 Houdt moed, mars J. Beekhoven Pauze 6 Staedvast and True mars C. Teike 7 Les Cloches de Corneville Planquette 8 Judex (Mars et Vita) C. Gounod arr. A. C. v. Leeuwen 9 Badeloch, ouverture P. Rogister 10 Finale Goede Oude Tijd, mars Alb. Kappert BERGER LUCHTPOST Na vooraf enige oefenvluchten te hebben medegemaakt, werd Zondag de eerste wedstrijdvlucht gehouden. Deze stond in het teken der T.B.C.-bestrijdingdoor de duivenliefhebbers werd voor iedere deelnemende vogel '25 ct. extra afgestaan voor dit mooie doel. De duiven werden om 8 uur gelost te Zevenbergen, 120 km. Aankomst 9.43 uur. 1 C. Pijper, 2 N. Vrasdonk, 3 P. Oldenburg, 4 N. Tesselaar 5 N. v. d. Kamer, 6 H. Druiven 7 P. Worm, 8 J. Heidbuurt. BEVORDERINGEN M.M.S. Toegelaten tot 2aSonja Blank man, Tilly du Crocq, Ilse Finken- sieper, Annie Hoekmeyer, Truus v.d. Steen, Nady Tours Bijns, Phily Verhoeven, Gonny Dekker, Majo Faber, Betsy Gelder, Lies v. d. Horst, Marry Slot, »Ina Tavenier, Hanneke Zwaan. Tot 2 B: Anita Hartman, Ti neke Kistemaker, Annie Klomp, Hanna Moens, Diete Twisk, Tini Winder, Mimy Vellinga, Elsje Pronk, Tineke Tanger, Henny van Jaarsveld, Diet Jofriet, Corrie Kloosterboer, Marijke Kooi man, Liesbeth Reinders, Corrie Vis, Marjan Doorn, Didi Schreu- der. Tot 3a: Nettie Andriessen, Betsy Beerepoot, Attie Kapper, Truus Avis, Nel v. Baaten, Iet van Beek, Wietske de Boer, Ina de Bruyn, Ank du Burck, Miep Fars, Annie Langendijk, Connie van Limburg Stirum, Margriet Sabel. Tot 3b: Metha Scherphuis, Gea Baarslag, Nicolien Bakker, Greetje Cloeck, Evelijn en Marian Eckmann, Hilda Éssers, Elly Heyn, Ella Husslage, Lenie Koorn, Rosan Kruisman, Gerda Piket, Ank Mes, Janke Nijdam, Corry Schellinger, Nettie Slabbe- koorn, Ada v. d. Stadt, Loeke Verkuil, Liesje van de Wolf, Addie van Wijland, Riek Zwaan, Mia Wols, Joke van Nes (voorw.) Nellie vos, Carla v. Kuyk. Tot 4a: Tineke du Burcq, Liesbeth Avis, Lisa Blankman, Els Bos, Hannie Botterman, Dédé Hoeneveld, Marina Loeff, Annie Kriek, Han Maars, Ans Pouwels, Greetje Schuurman, Dine Strooker. Tinie Werkman, Annie Westrup, Mappie Winder, Rie Stelling. Tot 4b: Gre Adolf, Marlen Breebaart, Wietske v. Dok, Me- litta Dorbeck, Truus Ewald, Greta Hartgrink, Ina Husslage, Ina Kloosterboer, Jettie Koster, Rie de Leeuw, Ankie v. Meyen- feldt, Nelleke Passenier, Gurie Postma, Freddy Rustman, Rina Ruygewaard, Aly Schipper, Sita Vellinga, Hetty Visser, Anneke de Vries, Elly Zwaan, Riet Leeuwe rik, Hans Dekker, Ank Tavenier. Tot 5b: Lies van Bragt, Mara Burger, Tini Cornelisse, Anneke de Haas, Mara Hart, Truus Heyneman, Carla Kerssemakers, Silly de Koning, Mause Krak, Henny Langedijk, Annie Laten- stein, Bibi van Rossum, Marian Schermer, Ageetje Scheephuys, Lida Schmidt, Lideke Stokreef, Elly Suzenaar, Marjan Vlessing, Eina Wayboer, Annie Winder, Truus Buisman, Gre Mantel, Corrie Spandaw, Atie Dekker, Hans Dekker, Corrie Harzing, Geerie Koster, Annie Kriek, Gre Muskee, Trudi Prins, Corrie Ridder, Ans v. Soest, Ank Tavenier. BIOSCOOP „De Rustende Jager", Bergen Een koninkrijk voor een huis Een film over het actuele onder werp: „De woningnood en de gedwongen samenwoning". De heer en mevr. Van Laar bewonen met hun zoon Rob een grote villa in de Apollolaan. Een ambtenaar van de u oningdienst brengt het bericht, dat zij twee kamers met gebruik van keuken moeten afstaan. Leiden in last.... maar tenslotte blijkt de als ramp beschouwde samenwoning de redding van de Van Laars te zijn. SCHOORL Mooi Schoorl Het aan natuurschoon zo rijke Schoorl, dat zich de laatste jaren mag verheugen in steeds groeien de belangstelling van de vreem delingen, telt ook dit seizoen weer een groot aantal tijdelijke in woners, die hier nieuwe krachten voor lichaam en geest zoeken. Het strandleven moge tot heden wat lijden door het minder gun stige weer, er is genoeg anders. Onder aanvoering van het wak kere V.V.V.-bestuur wordt alles gedaan om het de vreemdelingen zo aangenaam mogelijk te maken. Geregeld worden onder leiding van de heer Stoelhorst van het Staatsbosbeheer wandelingeh ge organiseerd door de duinen. Ook 's avonds is er vaak gelegenheid tot verstrooiing. Dinsdag en Donderdag viel er resp. te Schoorl en te Groet in de door de natuur gevormde openluchttheaters weer te genieten van een concert, gegeven door Schoorl's Gemengd Koor, o.l.v. de heer Corn. Jonker. Het uit gebreide programma werd schit terend uitgevoerd. Liefhebbers van kleinkunst kunnen hun hart ophalen in het varieté-theater achter De Rode Leeuw, waar de bekende Joop Theunisz triumfen viert. Een verbetering voor Catrijp DE BONTE KOE HEROPEND Het van ouds bekende café „De Bonte Koe" te Catrijp, heeft wel een grote verandering onder gaan. Van de grote hoerenkamer, wat het oude café toch eigenlijk was, is niet veel meer dan de ingang overgebleven. De café ruimte is nog eens zo groot ge worden en alles is gemoderni seerd. Een aardig gemetseld buffet vervangt de oude houten toonbank; de verlichting is ge heel vernieuwd en de wand lampjes zorgen voor knusse hoek jes. Öp de plaats, waar eens de dorsvloer lag, prijkt nu het keu rige parket. De meubilering is vernieuwd en uitgebreid, het biljart is weer als nieuw en om geven door een mooie loper. Het is een gezellig en intiem zaaltje geworden. Bij de opening j.l. Zaterdag was de belangstelling zo groot, dat nauwelijks ieder 'n zitplaats kon bemachtigen. Een schat van bloe men getuigde van de belang stelling van vrienden, collega's, leveranciers, verenigingen enz. Wij wensen de heer Slijkerman gaarne succes in zijn vernieuwde zaak. DE DUINSTREEK Zondag 24 Juli Dr. LUGTEN, Telef. 2700 Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen De Haan's Boekhandel, Stationsstr. Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m,m. met een minimum van f 1,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1949 | | pagina 1