99 99 ER WAS EENS---- Hei ucitt de fy&udest Jóoets BERGEN SCHOORL EGMOND AAN ZEE VRIJDAG 5 Augustus 1949 26e JAARGANG No. 31 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Een sprookje is werkelijkheid geworden. Hoevele malen hebben wij niet gehoord van de gouden koets, welke gebruikt wordt bij nationale hoogtijdagen. Elk jaar, op de derde Dinsdag van Sep tember, brengt de Gouden Koets onze Koningin naar de Ridderzaal te 's-Gravenhage, om de Troon rede voor te lezen. Duizenden en nog eens duizenden belangstellen den verdringen zich dan om slechts een glimp te kunnen opvangen van dit gouden sprookje. Zeer weinigen echter hebben op hun gemak de koets kunnen bewon deren. Maar nu zal de berg tot Mohammed komen. De koets is gaan varen. Het gehele land door. Na deze week in Den Helder te zijn geweest, zal het vaartuig, dat deze bijzondere last vervoert, aan de Handelskade te Alkmaar meren. Zaterdag 6 Augustus, vanaf elf uur des morgens, zal het publiek in de gelegenheid worden gesteld het tentoongestelde te bewonderen, evenals op Maandag 8 Augustus. Behalve de Gouden Koets ziet men daar de bekende crème caleche welke gebruiki wordt voor minder officiële rijtoeren, garde-uniformen van Grenadiers, Jagers en Irene- brigade, benevens vele andere bezienswaardigheden. Slechts een kleine vergoeding zal van de bezoekers worden ge vraagd, n.l. 25 ct., kinderen 10 ct. Een en ander komt geheel ten goede aan het Koningin Juliana- fonds, het nationale fonds ter bevordering van maatschappelijk werk. Alle kosten van vervoer worden gedragen door de Ned. Part. Rijnvaartcentrale en de Stichting Ned. Part. Binnenvaart. Wij wekken onze lezers gaarne op deze unieke tentoonstelling te gaan zien. De kans om de Gouden Koets van zo nabij te bekijken, zal hoogstwaarschijnlijk nimmer meer worden geboden. Het zal de moeite dubbel en dwars belonen. KUNSTENAARS CENTRUM BERGEN Zaterdagmiddag werd onder veel belangstelling de vijfde ten toonstelling van werken van leden van het K.C.B. geopend in De Rustende Jager. De heer J. Schekkerman heette namens het bestuur de aanwezigen welkom op deze, wat hij noemde, jubileumtentoonstelling, n.l. de vijfde in dit seizoen. Er waren schilderijen van Karei Colnot, Jaap de Carpentier, Jan van Herwijnen, Herman Vreeden- burg, J. H. Roggeveen en Dirk Vis, beeldhouwwerk van Marijcke Visser, edelsmeedwerk van Ma rijcke Visser en grafisch werk van Mia Pot-van Regteren Altena en Rein Snapper. Over de kunstuitingen zelf meende de heer Schekkerman niet te moeten spreken. (De wereldberoemde Kees van Dongen moet onlangs gezegd hebbenschilders moeten niet te veel over hun werk praten; je krijgt soms een rilling als je mensen over schilderijen hoort praten en dat gebeurt tegen woordig nogal eens, vooral met de radiode radio is een gevaar van de televisie is minder ge vaar te duchten; want dan ziet het publiek de gezichten van die kerels en dat zal stellig onthul lend werken.) De heer Schekkerman wees er nog op, dat, ofschoon bij deze exposities het artistieke element voorop staat, het commerciële niet wordt uitgeschakeld: de kunstenaar kan maar niet steeds door gaan met „uiten", als hij niet ook eens mag „innen". 14 dagen is het geëxposeerde te bezichtigen ente koop. Kerkconcert Albert Sluyter, hierbij velen nog bekend als de artistieke leider van „Kunst voor allen" en door zijn vioolconcerten, geeft Dins dag 9 Aug. in de Ruïnekerk en Vrijdag 12 Aug. in het kerkje te Bergen aan Zee Kerkconcerten met medewerking van H. van Westrienen uit Alkmaar, orgel. Uitgevoerd zullen worden wer ken van Bach, Handel, Teleman en oude Italiaanse meesters, o.a. de Ciaconna van Vitali). Voor verdere bijzonderheden verwijzen we naar een in dit nummer voorkomende advertentie. DE BETOVERDE KATUIL Het Amsterdams Jeugdtoneel geeft Dinsdag a.s. om half drie in De Rustende Jager een buiten gewone jeugdvoorstelling van 't sprookje „De betoverde Katuil", door Jaap Hoogstra. Pers en hoofden van scholen waren overal enthousiast over de opvoering. JANKLAASSEN en KATRIJN in het Parnassia-park Het VVV-bestuur organiseerde Woensdagmiddag in samenwer king met de vereniging Paal 33 te Bergen aan zee een kinder feest in het Parnassia-park zou een voorstelling worden gegeven van de Levende Poppenkast on der directie van de heer Joh. Frevel. Te Bergen-binnen werd de tram bestormd door honderden vrienden, kleine ook grote, van Jan Klaassen en Katrijn. Ofschoon het nu juist geen strandweer was bood het mooie Parnassiapark voldoende beschutting tegen de wind en Pluvius hield de sluizen een poosje dicht. Jan Klaassen en zijn weder helft, nu eens geen poppen, maar mensen van vlees en bloed wer den door de ruim vijfhonderd bezoekers met groot gejuich be groet. Hier zag men nu eens, wat de eigenaar van het mario nettenspel in een der sprookjes van Andersen zich als hoogste ideaal had gedroomdalle ma rionetten leven ingeblazen, een levende troep van werkelijke ac teurs. Opgevoerd werden „De ge leende Koekepan" en „De ge laarsde kat". Beide stukken wer den in kleurige costumes op boeiende wijze voor het „voet licht" gebracht. Het publiek, en vooral het jeugdige publiek, ge noot van het spel en leefde mee met de mensen uit het sprookje. De heer en mevrouw Frevel waren vandaag Jan Klaassen en Katrijn en Lida Leeuwrik was in de huid van de gelaarsde kat gekropen. Alle spelers te noemen heeft geen zin, het was voor allen een succesvolle middag. Dinsdag a.s. zullen kunstenaars- in-de-dop wedijveren bij de grote zandfigurenwedstrijd te Bergen aan Zee. In het zeldzaam mooi gelegen openluchttheater gaat Vrijdag de tweede opvoering van „Circus Knie", waarmee de „Bergense Spelers" enkele weken geleden groot succes boekten. Gratis Openluchtfilmvoorstelling Dinsdag 9 Aug. 's avonds 9 uur wordt in het van Reenen- park een gratis Openluchtfilm voorstelling gegeven ten bate van de NIWIN. De tijdens de voorstelling te houden collecte bevelen wij ten zeerste aan. GESLAAGD Voor het van 25-29 Juli te Haarlem gehouden vakexamen voor schilders, slaagde onze plaats genoot H. Beukers, thans werk zaam in schildersbedrijf R. Beukers te Egmond-binnen. De traditionele VERLICHTINGSAVOND Onafzienbare rijen fietsen en auto's, overladen bussen, volle trams, alles spoedde zich Woens dagavond naar Bergen, waar viel te genieten van het lichtfeest. Duizenden bewogen zich op de traditionele verlichtingsavond weer voetje voor voetje langs de zon, maan en sterren, ontelbare licht bolletjes en lampions, hoog op spuitende fonteinen enz., ver sierde wegen. De oude ruïne met zijn hoge bomen zag er weer sprookjesachtig uit. Keizer Napoleon, de machtige heerser, moet in 1811 toen hij op de Hoge Sluis te Zaandam stond en overal rondom de molens hun machtige armen zag zwaaien, in vervoering hebben uitgeroepen „Sans pareil'. Allen, die Woens dagavond Bergen hebben zien baden in de zee van licht, zullen hetzelfde hebben kunnen uitroepen, sans pareil, zonder weerga. Joop Theunisz met zijn Zomer-Variété Een veelzijdig artist Joop Theunisz, de veelzijdige artist, bekend door zijn optreden in het theater Carré en bij de K.R.O., heeft zijn tent opgesla gen in Bergen. Deze Enkhuizer van geboorte, voelde zich reeds als kind aan getrokken tot de muziek, floot als een merel, bespeelde de oca- rino enz. en speelde al vroeg mee in plaatselijke bands. Geen wonder, dat hij op zekere dag de verfkwast en de verfpot in de steek liet (hij was in het schildersvak) en de wereld introk als vocalist drummer In Groningen nam hij later zang- en spraakles, maakte een fiets, waarop hij de ongelooflijkste toeren uitvoerde en oefende zich in buikspreken. In de oorlogstijd zwierf hij met zijn ezeltje en een kar met be nodigdheden voor openlucht voorstellingen de boer op. Na de bevrijding kreeg hij bekend heid door zijn optreden bij Carré en de K.R.O., en speelde voor verenigingen. Dat voorjaar begon hij met zijn zomer-varieté een tournée door onze provincie. Het hele programma is Joop Theunisz, het hele orkest Fred Polano (aldus Joop). Hij treedt op als conferencier, en weet met een praatje, een liedje al gauw een echte sfeer te scheppen, heeft groot succes als muzikale clown, verbaast het publiek met zijn toeren op fietsen, groot en klein, zonder stuur, met één wiel enz., en wordt luide toegejuicht als buikspreker. Al met al, een avond naar Joop Theunisz betekent een avond van genot. MET DE M.M.S. NAAR ZWITSERLAND Daartoe in staat gesteld door uiterst billijke voorwaarden van de reisorganisatie Kruit in Schagen maakten zestig leerlingen van de M.M.S. te Bergen o.l.v. 8 do centen een tiendaagse reis naar Zwitserland. Met voortreffelijke Naco-bussen reed men via Maas tricht, Verviers Stavelot en Luxem burg naar het oude slot Hollen- fels, een van de mooiste jeugd herbergen in Luxemburg. Na een korte nachtrust trok men over Thionville, Metz, de grootse Col de Bonhomme in de Vogezen, Kolmar, Mulhouse naar Bazel en vandaar over Olten, Luzern, langs het Vierwaldstattermeer over de prachtige Brünigpas naar Meiringen en Inertkirchen in het Hasli-tal. Daar overnachtte de meisjes in een Jugendheim, be zochten de Aare-schlucht, het Urbachtal, de Reichenbachfall, gedeeltelijk de Rosenlauigletscher en ze maakten een boottocht van Brienz naar Interlaken. Na drie dagen werden ze ingekwartierd in een jeugdverblijf in Gatmen, 700 meter boven Inertkirchen en dit werd het uitgangspunt voor wandeltochten in het hooggebergte, waarvan die naar de Steingletscher ■en de Süstenpashöhe (2500 meter) ongetwijfeld de mooiste was: het is een ongekende gewaarwording op 20 Juli met sneeuwballen te gooien Met weemoed scheidde men van de imposante bergwereld. Een reis, die men nooit zal vergeten. De M.M.S. in Giethoorn Twee groepen leerlingen uit de laagste klassen der M.M.S. te Bergen hielden een week ver blijf in een kampeerboerderij in Giethoorn. Zwervende met de zeilpunters op de schilderachtige meren en fietsende langs de pit toreske dorpen in dit wonder mooie waterlandschap genoten de kinderen intens. De leiding was in handen van Mw. Jonker- Jonker. BERGER LUCHTPOST Het verloop van de vlucht met jonge duiven was j.l. Zondag als volgt: gelost te Duffel, 160 km., om 8 uur, aankomst 10 uur. 1 N. Vrasdonk, 2 P. Olden burg, 3 C. Pijper, 4 H. Druiven, 5 J. Heidbuurt, 6 G. Worm. 7 N. v. d. Kamer, 8 N. Tesselaar. Het Nederlandse Roode Kruis Enkele maanden geleden is door geheel Nederland een grote inzameling gehouden ten bate van het Roode Kruis. Deze in zameling is een enorm succes ge worden. Voor de seizoen-plaatsen, zoals Bergen en Schoorl, heeft het hoofdbestuur een andere re geling goedgekeurd, zodat hier deze inzameling zal plaats hebben van 15-20 Augustus. Het af delingsbestuur doet een vriende lijk beroep op alle inwoners en gasten van Schoorl ons te willen helpen. Aan alle ingezetenen wordt een aankondiging plus leeg zakje toegezonden en deze zakjes worden op de genoemde data aan huis afgehaald in de hoop, dat ze met een milde hand zijn gevuld. Wie mee wil helpen deze zakjes af te halen wordt verzocht zich daarvoor aan te melden bij een der onderstaande comité leden mw Heringa, mw Pinxter, mw Jansen, mw Jochems, en mw H. Dapper. DE SIRENE LOEIDE Nauwelijks was de sirene be gonnen te loeien of de Schoorlse brandweer rukte uit en binnen 10 minuten werd er al water ge geven. Zij kon helaas niet voor komen, dat de oude met riet ge dekte en tot woonhuis ingerichte boerderij aan de Teuglaan een prooi der vlammen werd. Alleen de schuur bleef behouden. Om wonenden, die de brand ont dekten, verschaften zich toegang tot de woning, waarvan de be woners, de fam. Krebs, even af wezig waren, door de ruiten in te slaan en wisten de inboedel te redden. Omtrent de oorzaak tast men in het duister. Burgemeester Mr Jochems was tijdens het bluswerk op het terrein aanwezig. Eén kermis maar in heel het jaar Groet heeft zijn kermis weer gehad, zijn drie dagen feest voor oud en jong. Vele ouderen mogen het dan niet meer zo gezellig vinden als een dertig jaar ge leden, toen iedereen reeds dagen tevoren in de weer was om alles in gereedheid te brengen voor de ontvangst van familie en kennissen uit wijde omtrek, moeder de vrouw het huis nog eens een goede beurt gaf en het manvolk heg en tuin onder handen namen, de grote pot soep moge tot het verleden behoren, toch betekent de kermis nog enige dagen van vreugde. En niet alleen voor de ingezetenen, ook voor de tijdelijke inwoners, de „gasten" is de ker mis nog een welkomen attractie. Het is maar geen feest voor de stedelingen zo'n boere kermis eens mee te kunnen maken, eens rond te draaien in zweef- en draaimolen, zijn geluk eens te beproeven met de lijntreksport of met ringenwerpen, of om eens te schieten met een heuse buks. En dan die ouderwetse oliebollen De grote danstent trok als steeds weer heel wat danslustigen. Vooral de eerste avond was het „bar" druk. Op de tweede avond ging veler belangstelling uit naar het bekende blijspel „Tot wederdienst bereid", waarvan de plaatselijke toneelvereniging, de H.T.V. een mooie vertolking gaf. Toen vond Pluvius, de regen gever, het schijnbaar welletjes en zette de sluizen wijd open. SCHOORL'a ZEESTRAET PAAL 29 De Schoorlse zeeweg is officiëel geopend. Velen hebben te voet of per rijwiel al kennis gemaakt met deze nieuwe aanwinst voor Schoorl en allen zijn enthousiast over het prachtige duinlandschap, dat door de 20ste eeuwse Zee- straet wordt doorsneden. Maar zon, zee en zand mogen hoofd voorwaarden zijn voor de strand- genoegens, paal 29 zal meer moeten bieden om te worden tot een aantrekkingspunt voor wijde omtrek; wandelaars en pedaal ridders smachten naar een frisse dronk, zoeken naar een beschut plaatsje voor hun stalen ros enz. enz. Intussen dringt de tijd, het seizoen vordert, tiid haldt gjin skoft. De heer Y. Minkema, de taaie Fries, die als pionier Cam perduin gemaakt heeft tot wat het is, tot een aantrekkingspunt voor wijde omtrek, heeft zijn schouders er ondet gezet. Voor hem schijnen moeilijkheden er slechts te zijn om te worden overwonnen. In een minimum van tijd stampte hij een nieuwe bad plaats „paal 29" uit de grond: er kwam een snelbuffet, een ijs- buffet, strandtenten, badstoelen, ligstoelen, een grote overdekte rijwielstalling. Badplaats paal 29 is in wording. Wij wensen de pionier veel succes bij zijn pogen om paal 29 te maken tot een aantrekkings punt voor wijde omtrek. V.V.V. „GroetCamperduin" Waterstanden te Camperduin Aug. Aug. SCHOORLSE BRIDGE CLUB Uitslag van de Dinsdag j.l. gehouden wedstrijd. Mej. PapingIJssels 68,5 v.d. Leliev. Twuijver 71,5 Echtp. Staphorsius 77,5 HaasbroekAalders 81,5 Jochems<Half 83,5 Jes—Half Jr 84 Echtp. Veuger 84,5 Mevr. BoumanNieuwland 85 Pinxter—Diderich 85 Echtp. Repko 89 NIWIN-WEDSTRIJD Ten bate van de Ni win zal Zaterdagavond op het Egmondse sportpark een voetbalwedstrijd gespeeld worden door spelers uit de Egmondse badgasten. Hier onder zijn verschillende spelers van Amsterdamse eerste-klassers, zodat het een aardige wedstrijd kan worden. Het EGMONDSE SPORTPARK officieel geopend Zondagmiddag is het Egmondse sportpark officieel geopend met de wedstrijd KFC I-Stormvogels I. Het terrein zag er keurig ver zorgd uit en vrolijk wapperden de Nederl. vlag, die van de ge meente en die van Egmondia en Achilles rondom het terrein, toen om half drie een haag van ad- spiranten van Egmondia en A- chilles zich formeerde en de spelers 't terrein betraden. Jammer was het, dat juist op deze ope ningsdag de regen, die voor dit droge terrein zo hard nodig is en waarop zolang ver geefs gewacht werd, wel niet in stromen neer viel, maar toch zeker velen er van weerhield aanwezig te zijn. Toch waren nog ruim 1000 toeschouwers op gekomen om dit historisch feit, dat voor het eerst inde geschiedenis van Egmond een sportveld kon worden geopend, bij te wonen. Burgemeester Niele sprak het openingswoord, waarin hij memo reerde, dat op 11 November '35 de eerste plannen gemaakt wer den voor dit terrein. Het was een gigantisch werk, waar het hele speelveld en de daarom liggende sintelbaan 2 m diep moest worden uitgegraven om het water peil te bereiken. Door de oorlog lag het werk 5 jaar stil, maar daarna werd zo spoedig mogelijk met de afwerking begonnen. Dank bracht spreker aan allen, die daaraan hadden medegewerkt, in het bijzonder aan Mr Spit, de gemeente-secretaris, die de grote stuwkracht was en dan de gemeente-opzichter, de heer van Pel, die de grootste zorg aan het terrein besteed. Nadat de burgemeester het terrein officieel geopend had ver klaard, sprak de heer J. Koelink namens de voetbalvereniging Eg mondia woorden van gelukwens en van dankbaarheid voor dit prachtige sportveld. Onder leiding van scheids rechter van der Schilde, stelden de elftallen zich daarna, beide met enkele invallers, op. Voor de wind spelende waren Stormvogels direct in de meer derheid, hetgeen zij na 20 min. in een doelpunt van dé links binnen wisten uit te drukken. Kort daarop telde men de ge lijkmaker reeds, maar doelman Hamers, die Kraak uitstekend verving, voorkwam deze op het laatste nippertje. Zo bleef het tot rust 1-0 voor Stormvogels. Tijdens de pauze spraken de heer Ranzijn, namens Zeevogels en de voorzitter van de kampeer vereniging, „Ons Buiten" woor den van gelukwens. Inmiddels was het geheel droog geworden en kregen de toe schouwers nog 'n aardige spannen de wedstrijd te zien. Na een kwartier wist K.F.C., hoewel Stormvogels tegen de wind uit stekend stand hield, toch gelijk te maken. Er werd nu vinnig gestreden en na tien minuten wist de rechtsbuiten van Stormvogels de bal zo verraderlijk in de doel- mond te plaatsen, dat de keper van K.F.C. deze niet klemvast kon vangen en de linksbinnen hem in het doel wist te werken. Met de stand 2-1 voor Storm vogels gooide K.F.C. er nog een extra-schepje op en nadat het Stormvogel-doel eerst op wonder baarlijke wijze nog ontsnapte, toen de keper reeds geslagen was, wist Baljet 10 minuten voor tijd toch de gelijkmaker te scoren. Fel werd nog om het winnende puntje gestreden, maar de ver dedigingen hielden stand en zo kwam het einde van deze spannen de en sportieve wedstrijd met 2-2. Na afloop bood het comité voor de officiële opening, spelers en genodigden een diner aan in de grote zaal van De Vergulde Valk en zo kon burgemeester Niele, als tafel-president, om 6 uur een 120-tal genodigden wel kom heten. Tal van sprekers voerden tijdens de maaltijd het woord. m iVeekttad DE DUINSTREEK 1 Hoog water: - voorm. nam. 5 12.30 uur 1.18 uur 6 1.48 2.25 7 2.45 3.17 8 3.32 4.03 9 4.16 4.45 10 4.56 5.22 11 5.33 6.01 Laag water: voorm. nam. 5 6.30 7.18 6 7.48 8.25 7 8.45 9.17 8 9.32 10.03 9 10.16 10.45 10 10.50 11.22 11 11.33 12.01 Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen De Haan's Boekhandel, Stationsstr. Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijsf 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m,m. met een minimum van f 1,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1949 | | pagina 1