99 99 19 September 1799 Stay faij> VRIJDAG 23 SEPTEMBER 1949 26e JAARGANG No. 37 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef 150 jaar geleden was Bergen het toneel van een hevige strijd. rnmm. Bergen I - Wieringerwaard I FILMNIEUWS. SCHOQRl lnleeHtod DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr. Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijsf 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m,m. met een minimum van f 1,— In Bergen, aan het einde van de Russenweg, staat het fraaie Russische Monument. Een witmarmeren Andreaskruis ver heft zich op een voetstuk van donker gesteente. Het blanke kruis steekt mooi af tegen het groene gebladerte der aan- planting er achter. Wij weten, dat het monument gesticht is ter nagedachtenis van de Russische militairen, die in de omgeving sneuvelden, doch dit valt niet op te maken uit het uitgehouwen opschrift op het voetstuk, want de vergulde inscriptie is in het ïvussisch gesteld. Slechts het jaartal 1799 is voor een ieder te lezen. Dit jaartal voert ons terug naar de tijd, dat de Engelse en Russische armeeën een inval in Noord-Holland deden. Het was in het woelige tijd perk, kort na het oplaaien der Franse Revolutie. De nieuwe heersers in Frankrijk hadden, onder het voorwendsel de nieuwe ideeën der Revolutie te willen verbreiden, hun expansiedrang botgevierd en ook de eens zo mach tige Republiek der Verenigde Nederlanden was hieraan ten offer gevallen. Reeds in 1795 was het land onder de voet gelopen en de Fransen hadden er hun vazalstaat, de Bataafse Republiek, gesticht. Coalitie-oorlogen. De voortdurende veroveringszucht der jonge Franse Republiek, die zich naar alle zijden uitbreidde, wekte natuurlijk verzet in andere staten van Europa, die in een dergelijke machtsuitbreiding terecht een groot gevaar zagen. Dit leidde tot een lange reeks van oorlogen, de z.g. Coalitie-oorlogen. De eerste begon in 1793 en de zevende en laatste eindigde in 1815 met de nederlaag van Napoleon. Gedurende die tijd moest Frankrijk zich steeds te weerstellen tegen een groepering, een coalitie van naties, waarin Engeland meestal de leiding had. Zo ook in, de Tweede Coalitie-oorlog 1798 1801); tot welker voorbereiding vooral de Britse Eerste-minister William Pitt zich beijverde. Hij was het, die de andere deelnemers, Turkije, Rusland en Oos tenrijk, ertoe bracht, de oorlog te verklaren. Door de verbonden Mogendheden werd de FranseRepubliek in de jaren 1798 en 1799 op verschillende plaatsen aangetast: in Noord-Italië, in Zwit serland, in Zuid-Duitsland en in Noord-Holland. Deze laatste inval zou dan gepaard gaan met het verwekken van een opstand ten gunste van het Huis van Oranje. Bij de poging tot het laatste blijkt terstond het grote verschil tussen 1799 en 1944, toen ook de geallieerde troepenmacht in Europa landde om mede Nederland te bevrijden van een buitenlandse overheersing. Velen en lang niet de slechtsten, hadden in 1795 de Franse soldaten ver welkomd als bevrijders. En, inderdaad, de toestand voor de bezetting, toen onder een zwakke stadhouder, bij de het heft in handen hebbende Regenten- klieken de meest ergerlijke corruptie heerste, rechtvaardigde het woord „be vrijder" volkomen. Ondanks het feit, dat de Franse troepen zich vaak zeer slecht gedroegen; de inwoners van Bergen wisten hiervan mee te praten: zware inkwartieringen en herhaaldelijk plunderingen en requisities, was voor velen de Bataafse Republiek te verkiezen boven het stadhouderlijk bewind. Ten gevolge hiervan had de oproep tot opstand weinig succes. De aanval. Op 27 Augustus 1799, nadat de Bataafse vloot onder Story zich had overgegeven, landden de Engelsen, onder het opperbevel van de Hertog van York, op het strand tussen Callantsoog en Huisduinen en zij slaagden er al spoedig in, de Bataafse troepen onder Daendels terug te drijven tot een linie tussen Alkmaar en Avenhorn, waarna zij zelf in de sterke Zijpelinie stelling namen. Noord-Holland gaf in die tijd een geheel ander beeld te zien dan thans. Het gebied achter de duinen bestond toen grotendeels uit moerassen en drassige polders, die bovendien op bevel van de opperbevelhebber der Frans- Bataafse strijdkrachten, generaal Brune, bijna alle onder water waren gezet. Hierbij kwam nog, dat het in de Herfst van 1799 wel uitzonderlijk slecht weer was, het was zeer regenachtig en stormen bemoeilijkten de aanvoer over de Noordzee. Alles werkte wel samen om het de aanvaller, die slechts de beschikking had over de smalle modderige dijken voor zijn opmars, zo moeilijk mogelijk te maken. Vooral de op 13 September ontscheepte Russen hadden van de slechte omstandigheden veel te lijden. Zij hadden gebrek aan alles; aan paarden, aan voertuigen, aan tenten, aan goed voedsel en zelfs aan behoorlijk drinkwater, want door de overstromingen was het water in de putten brak geworden. Generaal Abercromby, de Engelse bevelhebber, had na zijn eerste succes sen meermalen de kans zijn overwinningen uit te breiden, hij maakte daar van evenwel geen gebruik en bleef wachten op versterkingen, daardoor de verdedigers de tijd gevend zich te versterken. Na een mislukte poging om op de plaats, waar nu Bergen aan Zee ligt, troepen te doen landen, besloot de hertog van York op 19 September tot de aanval over te gaan. Vier grote colonnes zouden naar het Zuiden pp- rukken, de meest westelijke, bestaande uit 9000 Russen en 2500 Britten, langs de duinenrand. I Op deze oude prent wordt het gevangen nemen van generaal Hermann weergegeven. De Russische bevelhebber ligt in het centrum van de afbeelding op de grond, bedreigd door enige Franse grenadiers. Rechts op de voorgrond wordt een der Russische adjudanten gevankelijk weggevoerd. Foto Maas Het Russisch Monument te Bergen in de buurt waarvan 500 Russische militairen begraven liggen. De vertaling van het opschrift op het monument luidt: „Eeuwige nagedachtenis aan de Russische strijders, gevallen onder Bergen. Bij zonsopgang zou men oprukken, doch dit mislukte reeds. Ten gevolge van het feit, dat de troepen in de voorafgaande dagen bijna niets te eten hadden gehad, waren de Russen reeds om 3 of 4 uur in de morgen voor waarts gegaan, in de hoop, voedsel te kunnen bemachtigen, terwijl de En gelse soldaten weigerden te vechten en op uitdeling van voedsel wachtten. L. C. Vonk beschrijft in zijn in 1801 verschenen boek „Geschiedenis der Landing van het Engelsch-Russische Leger in Noord-Holland" het eerste deel der opmars aldus: „den negentienden September in den vroegen mor genstond begon de vijand den aanval langs onze geheele linie met zeer veel hevigheid. De Generaal Hermann, aan het hoofd van een verbazend korps Russen, deed de Fransche voorposten te Kamp en Groet terugdeinzen en marcheerde voorwaarts." Na Schoorl genomen te hebben, trokken de Russische grenadiers langs de voet der duinen op Bergen aan, op welke mars zij vele manschappen ver loren. Gevechten te Bergen. De bevelhebber te Bergen was intussen geheel onkundig gebleven van het feit, dat de Russen reeds gevaarlijk dich bij waren. De Z.O. wind dreef al het krijgsrumoer de andere kant uit. Een ordonnans bracht hem de mede deling slechts kort voordat de terugtrekkende generaal Rostollant en zijn mannen in het dorp arriveerden. In allerijl moest hij toen zijn troepen op stellen. Door de tactiek van de Franse kapitein Leroux mislukte de eerste aanval. Deze had enig geschut zodanig gecamoufleerd, dat de oprukkende Russen ze niet bemerkten, voordat zij er een tiental meters van verwijderd waren. Toen klonk het commando „Vuur" en vijf vuurmonden braakten hun dode lijke ladingen schroot uit over de niets vermoedende militairen. Deze schoten in het wilde hun geweren af en maakten zich uit de voeten,' doch niet na nog een tweede lading in de rug gekregen te hebben. Een bombardement op het dorp Lad ook niet het gewenste resultaat, waarna de infanterie weer naar voren kwam, die er na hevige straatgevech ten in slaagde, het dorp te veroveren. Het was toen ongeveer 10 uur en de Russen begonnen direct uit te zien naar middelen om hun hongerige magen tevreden te stellen. Zij plunderden het legermagazijn, waar zij zich te goed deden aan het aanwezige brood en jenever. Het laatste was funest. Een lege maag verdraagt geen alcohol en spoedig lag een belangrijk deel der strijders te snurken. Bovendien was er niet voldoende voedsel voor allen, zodat velen wegtrokken om te plunderen. Generaal Hermann bleef in Bergen wachten op de Engelsen, die hem achterop zouden komen, doch die daartoe niet in staat waren, omdat zij in hevige gevechten waren gewikkeld met de strijdkrachten van generaal Du- monceau. Zo vormden de Russen de weinig weerbare spits van een diep in de Franse linies gedrongen penetratie. Generaal van Damme, de Bataafse bevelhebber van deze sector, maakte intussen toebereidselen tot een tegenaanval. In het Oosten, in de flank van de Russische troepen, rukte een legergroep op, die er in slaagde, ondanks hevige tegenstand van de Engelsen, generaal Hermann en zijn soldaten te isoleren. De van Alkmaar komende manschappen van Van Damme en de uit het Westen komende soldaten van Rostollant hadden inmiddels het dorp bereikt, maar generaal Hermann was niet van zins, de behaalde voordelen prijs te geven en posteerde zijn mannen aan de weg naar Alkmaar, die naar Schoorl en bij de Ruinekerk. Na een roffel op de trommen stormden de Bataafse en Franse soldaten op het dorp toe. De Russen verdedigden zich als razenden. Ze kregen echter munitiegebrek en moesten hun toevlucht nemen tot geweerkolven, bajonetten en stenen, waardoor hevige man-tegen-man gevechten ontstonden. Generaal Hermann, die begreep, dat hij van zijn Engelse bondgenoot geen hulp meer te verwachten had, poogde met een deel van zijn leger naar de duinen te ontkomen. Bij het Hof te Bergen stuitte hij echter op de strijdkrachten van generaal Rostollant. Een hevig gevecht ontstond, waarin velen sneuvelden en waarin Hermann met enige zijner adjudanten werd gevangen genomen. Ook de Russen, die in het dorp achtergebleven waren, moesten zich toen spoedig overgeven. Na de slag lag Bergen en zijn omgeving bezaaid met de lichamen der doden en gewonden. Een groep van veertig mannen was gedurende de gehele daarop volgende week bezig de gevallenen te begraven. Voor de gekwetsten werden de kerken en de school ingericht tot noodhospitalen, wat tot gevolg had, dat tot Januari van het volgende jaar geen onderwijs kon worden ge geven en geen godsdienstoefeningen worden gehouden. De niet gewonde krijgsgevangenen werden gespijzigd en naar Alkmaar overgebracht. Door de nederlaag te Bergen was het hele aanvalsplan van de hertog van York in duigen gevallen en hij zag zich dan ook genoodzaakt, al zijn troepen terug te nemen op de stellingen in de Zijpe, vanwaar zij die morgen opge rukt waren. Volgens Vonk waren toch nog verscheidene Russen na de strijd ontkomen: „Zij vloden in het hout en in de duinen, en verkozen liever, aan hunne be komen wonden of door den honger om te komen, dan zich in de armen hun ner edelmoedige overwinnaars te werpen. Van deze halsstarrigen wierden echter nog velen bij het leven behouden. Dagelijks maakte men jagt op dezelven, en het gelukte den Republiekeinen, eenigen dier ongelukkige voor werpen, door honger en uitgestane ongemakken afgemat, op te speuren en krijgsgevangen te maken." Veer gevechten in de Buurt. Op 2 October trokken de Geallieerden wederom ten aanval. Op het strand, waar nu Bergen aan Zee ligt, kwam het tot een treffen en later werd met wisselende kansen slag geleverd bij de Fransman. Ook aan de kant van Schoorl vonden zware gevechten plaats, doch het dorp zelf werd bij deze gelegenheid geen slagveld. Deze opmars slaagde beter dan die op 19 September; over de gehele breedte van Noord-Holland rukten de Anglo-Russische legers op. Op 6 )ctober vond een veldslag plaats in de buurt van Castricum, waarbij de ;rans-Bataafse legers na veel moeite de overwinning wisten te behalen. Het gevolg hiervan was, dat de aanvallers zich wederom op hun stellingen in de Zijpe moesten terugtrekken. Doordat de weersgesteldheid steeds slechter werd en de opstand der Orangisten op niets was uitgelopen, besloot de hertog van York op 13 October met gen. Brune in onderhandeling te treden over de ontruiming van Noord-Holland en reeds op 18 October kwam een dergelijke overeen komst tot stand. De aftocht der laatste troepen geschiedde op 29 November; toen was dus het bewind der Bataafse Republiek volledig hersteld. Gevolgen van de strijd, In Bergen had de strijd natuurlijk vele sporen achtergelaten. Vele huizen en andere gebouwen, zoals het Raadhuis en de R.K. kerk, werden vernield of beschadigd. De ruine van de Hervormde kerk stamt echter niet uit deze tijd; deze verwoesting vond reeds plaats in 1574. Doordat van beide zijden braaf geplunderd en gerequireerd was, hadden de inwoners bijna al hun be zittingen verloren. Dit had een zeer grote armoede tot gevolg; velen ver lieten het dorp en anderen moesten maandenlang geheel van staatswege onderhouden worden. Van de schade, die ruim 172.500.bedroeg, werd bijna niets vergoed, zodat het lange jaren duurde, eer er weer enige wel stand in het dorpje achter het duin heerste. Een blijvende herinnering aan de strijd is het Russische Monument, dat in 1901 door toedoen van de Russische militaire attaché, kolonel De Mulder, werd opgericht. Het gedenkteken werd uitgevoerd door de beeldhouwer Philips. Bij de plechtige inwijding door de aartspriester van Parijs in Sep tember 1901, waren behalve leden van het Russische gezantschap, o.m. ook de militaire attachés van Engeland en Frankrijk en Nederlandse militaire autoriteiten aanwezig. Tot aan de Russische omwenteling in 1917 werd elk jaar bij het gedenkteken een dienst gehouden, hierna geschiedde het nog een enkele maal. Degenen, die meer over de gebeurtenissen uit de geschiedenis van Bergen willen vernemen, verwijzen wij naar het boekje van M. van ReenenVolter „de Heerlijkheid Bergen in woord en beeld'. DE SLAG BIJ BERGEN IN 1799 Heden 19 September is het 150 jaar geleden, dat er bij Bergen een veldslag woedde tussen Fran sen en Engels-Russische strijd krachten, tussen de Fransen die hier in 1795 op aandringen van de Patriotten waren gekomen om ons te „verlossen van de druk, waaronder wij gebukt gingen" en de Engelsen en Russen, die in 1799 in Holland waren geland met het doel een poging te wagen om ons te doen opstaan uit de diepe vernedering, waarin wij gezonken waren. Zij hadden geen succes en het zou nog tot 1813 duren voor wij be vrijd werden van onze bevrijders. Ter herdenking van deze wei nig glorieuze tijd, was er in de ex positiezaal van De Rustende Jager een tentoonstelling georga niseerd van gravures, prenten en aquarellen, die betrekking hebben op dit gebeuren, en van verschillende voorwerpen, zoals geweren, kogels, trommels enz., afkomstig uit de strijd bij Bergen. Burgemeester Dr. W. Huygens opende de tentoonstelling, die werd georganiseerd niet uit waar dering voor oorlog en veldslagen, niet om deze glorieuze tijd te ver heerlijken, maar om het historische feit aan de vergetelheid te ont rukken. In zijn openingsrede schetste spreker in het kort de geschiedenis van af 1795 toen ons land een vazalstaat werd, wat het zou blijven tot 1813 toen we werden bevrijd van onze bevrij ders. Spreker eindigde met het uitspreken van de hoop, dat oorlog tot het verleden zou blijven behoren. Zondag a.s., 2.30 uur: Terrein Kerkedijk. SLEUTELDIPLOMA Kunt U een brief schrijven zonder fouten? Kunt U een be hoorlijke sollicitatiebrief opstellen of reflecteren op een advertentie? Weet U hoeveel vloerbedek king U nodig heeft voor uw kamers? En hoe berekent U de inhoud van uw kamer om te zorgen dat uw nieuwe kachel voldoende warmte geeft voor dat vertrek? Welnu, als u op al deze en meer dergelijke practische vragen ontkennend moet antwoorden, maak U deze kennis dan eigen. Volg een eenvoudige cursus in taal, rekenen en kennis van ons land. Na afloop zult U niet meer verlegen staan! Bovendien kunt U desgewenst nog een diploma behalen, het Sleuteldiploma, dat U een voorsprong geeft bij het solliciteren naar verschillende be trekkingen en dat door alle grote instellingen op het gebied van handel en industrie als zo danig wordt erkend ZONDAGSDIENST ARTSEN Zondag 25 September Dokter van GELDER, telefoon 2027 Vrijdag, Zaterdag en Zondag, 's avonds 8 uur en Zondagmid dag 2.30 uur draait in „De Rus tende Jager" de speelfilm (geen documentatie uit de oorlog) „Vliegende Tijgers", een film over roekeloze mannen, die de overwinning in de lucht een feit hebben gemaakt. Hartstocht, liefde, vriendschap en haat, dat alles is verenigd in deze film. Leeftijd 14 jaar. Maandag, Dinsdag en Woens dag, 's avonds 8 uur en Woens dagmiddags 2.30 uur wordt ver toond „Het lokkende leven" met Mona Freeman, in de rol van Ziggie Brennan, die pas tot bezinning kwam, toen haar kind haar werd ontnomen en haar moederhart op de pijnbank was gelegd. Leeftijd 18 jaar. SCHOORLSE BRIDGE CLUB. Uitslag van de Dinsdag j.l. ge houden wedstrijd. 1. Pinxter-Diderich 63 2. Mw Arpeau-IJssels 72 3. Dames v. Wijk-Bouman 73'/2 4. Familie Jochems 79^2 5. Familie Repko 831/2 6. Aalders-Haasbroek 84 7. v. d. Lelie-v. Twuyver 84 8. Half Sr.-Jonker 86 9. Mw de Wilde-v. Wijk 90 10. Nieuwland-Bekker 93 11Dames Hoff-Pinxter 97 12. Half Jr.-Jes 102' Door middel van Esperanto naar het buitenland Dit jaar zijn we met drie Es perantisten de gasten geweest van een Esperantistengezin in Denemarken. De reis werd per Scandinavien-Express afgelegd, via Duitsland, waar nog vele ruïnes te zien waren. We kwa men in Fredericia aan 's nachts om half één, waar we werden verwelkomd door vier Esperan tisten, die ons per tajd naar de plaats van bestemming brachtten. We hebben het eiland Fuenen bezocht, met zijn wereldbekende brug over de Kleine Belt. Over deze brug gaat al het verkeer naar Zweden. De meren tussen Silkeborg en Skanderborg, in het midden van Jutland, zijn werkelijk iets moois. Drie uur zijn wij op deze meren geweest en hebben daar tevens het hoogste punt van Denemarken beklommen. Wehebben kennis gemaakt methet leven op het platteland. Eén dag zijn we daar geweest, maar zes maal werd de tafel gedekt, dus verhongeren doe je daar direct niet. Vele Esperantisten hebben we daar ontmoet, zelfs - de om- roepster van radio Parijs. De dagen, die wij in Denemarken hebben doorgebracht, zijn onver getelijk! Dit alles hebben wij te danken aan Esperanto. Wilt U op een goede en goedkope ma nier iets van het buitenland zien, leert dan nog deze winter Espe ranto. (Zie de adv. in „De Duin streek" van 16 Sept.) W. S.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1949 | | pagina 1