9t f9 v.v.v* BERGEN Speciaalzaak in Brillen SPREKEN SCHOORL „Noord-Kennemerland' gaat jubileren. Onze Kleuterschool EGMOND AAN ZEE FILMNIEUWS. De ren achter het lederen monster VRIJDAG 30 SEPTEMBER 1949 26c JAARGANG No. 38 Verschijnt tc Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Bouwt U mee aan het dieren- asyl in Alkmaar? Hoeveel dierenvrienden slaken niet de wens, dat er nu eindelijk eens een officieel dierenasyl te te Alkmaar komt. Het is het vurig verlangen van het bestuur van de afd. Alkmaar en omstre ken, dat in 1950 de Nederlandse driekleur ten top gaat -bij de opening van een dierenasyl. Alkmaar zal in de week van 3 tot en met 8 October staan in het teken van de dierenbe scherming. De actie wordt gevoerd onder het motto: „Bouwt U mee aan het dierenasyl". Met groot genoegen melden we, dat de Fa. Vroom Drees- mann een étalage ter beschikking stelde voor onze propaganda, welke door haar personeel op smaakvolle wijze is ingericht. Wij nodigen U uit tot een bezoek aan onze stand beneden in de zaak van V. D., waar hulp vaardige dames U met raad en daad terzijde zullen staan. Ook andere acties worden in Alkmaar gevoerd. In Bergen, waar één onzer comitéleden zeer actief gewerkt heeft, bestaat reeds een hartelijke belangstelling voor deze actie en we verzoeken de inwoners zich te begeven naar de juwelierszaak van de heer K. M. Gerritsen, Kerkstraat nr 6, die ook zijn door ons zeer gewaardeerde me dewerking heeft willen verlenen en als hoofdprijs een wekker beschikbaar heeft gesteld. In Bergen wordt de collecte door omstandigheden op 1 Oct. gehouden. Wij hopen ook daar zware bussen te mogen tellen. Ook door de directies van de Alkmaarse bioscopen is ons me dewerking toegezegd. Onze dank geldt dan ook velen, die ons deze actie hebben helpen voor bereiden. Zo U niet aanwezig bent op de collectedag en niet in Alkmaar komt kijken, vergeet U dan niet na lezing een goede daad te doen, Uw giften, groot en klein, ontvangen wij ook gaarne op gironummer 424482 van onze penningmeesteresse Mw F. Vorstenburg te Alkmaar met vermelding „bijdrage dierenasyl", terwijl deze offers ook gaarne in ontvangst worden genomen door de heer Verwer, onze Inspecteur. „Bouwt mee aan het Alkmaarse dierenasyl". Nieuwe aanwinst voor Bergen In de Kleine Dorpstraat opende de heer D. W. Pastoor, Mr Opticien-Refractionist, Zaterdag j.l. een speciaalzaak in brillen. „Maar „mijn" ogen zijn best, daar heb ik nog nooit enige last van gehad," zult U misschien zeggen. Misschien nietmaar bent U er wel zo zeker van, dat U „hen" geen last veroor zaakt, een last, die vandaag of morgen voor hun trouwe diensten te groot zal worden? Bent U er zo zeker van, dat U werkelijk zo goed ziet als U veronderstelt? Weet U zeker, dat uw ogen geheel in orde zijn? De ervaring heeft geleerd, dat men vaak veel te lang wacht met het aanschaffen van een bril, tot grote schade voor de ogen, het meest kostbare instrument van de mens. Velen hebben een hekel aan een bril. Waarom eigenlijk? De tijd is voorbij dat een bril mis maakte; de moderne bril, ver vaardigd in harmonie met de gelaatslijnen en gelaatsuitdrukking, flatteert zelfs in vele gevallen. In de modern ingerichte zaak, die hier geopend is, kunt U zekerheid krijgen, een volledig bevoegde geeft U raad en voor lichting. De Duinstreek voegt gaarne zijn beste wensen bij de vele, die de heer Pastoor dezer dagen mocht ontvangen. HET NEDERL.RODE KRUIS Afd. Bergeu en Omstreken Dank zij de welwillende mede werking van zeer velen is de geldinzameling van de Afdeling Bergen en Omstreken van het Nederl. Rode Kruis dit jaar een groot succes geweest. In Bergen werd ingezameld f 1688,11, in Schoorl f 306,25, in Warmenhuizen f 229,52 en in Koedijk f 118,22, zodat de ge hele opbrengst bedroeg f 2342,10. Het bestuur van de afdeling was bijzonder dankbaar voor de grote hulp, die zij hierbij mocht ondervinden van hen die zich in Schoorl, Koedijk en Warmenhui zen tot afzonderlijke comité's ge vormd hadden om deze fictie zo schitterend te doen slagen. HET DUO „WI-JO" 15 jaren op de planken Het Duo „Wi-Jo" behoeft in de provincie Noord Holland geen introductie: er zullen in wijde omtrek maar weinig plaatsen of plaatsjes zijn, waar het in de loop der laatste jaren niet voor het voetlicht trad en waar de prestaties van dit tweetal niet hogelijk gewaardeerd werden. Hoe dit bekende duo eigenlijk is ontstaan? Het is reeds heel wat jaren geleden, dat }o de Leeuw en Wim Lakeman na op een voetbalfuifje groot succes te hebben gehad met enige voor drachten, het plan opvatten om verder samen te werken en ook op andere plaatsen op te treden. Zij lieten zich niet af schrikken door de vele moeilijk heden die opdoemden en in 1934 waagden zij de grote stap: het duo trad voor de eerste maal op bij „Nut en Genoegen" te Schoorl dam. Het succes werd een aan sporing om vol te houden en het lukte. Het tweetal werd meer en meer bekend, ook door de radio, waarvoor ze in de loop der jaren heel wat keren optra den. Zij zwierven met hun Fordje en aanhangwagen door Holland, Friesland, Groningen, Drente, Overijsel, Gelderland enz. en boekten overal succes. Het publiek begon intussen andere eisen te stellen, wilde meer verscheidenheid en zo werd er uitgezien naar medewerkers. Velen zullen zich nog herinneren „de Honolulu-Koningin", „John's Hawaians", de tapdanseres Loeki Tip e.a. Medewerkers kwamen, medewerkers gingen, maar Wim en Jo waren onaf scheidelijk, bleven vijftien jaren in volle harmonie samenwerken en vierden Donderdagavond in „De Rustende Jager" met een enthousiast publiek hun 15-jarig toneeljubileum. 1500 voorstellingen werden er in dit 15-jarig tijdvak gegeven, waarvoor 290000 km moest worden afgelegd, waarbij één, zegge één boompje sneu velde, en 28000 schroefjes werden gebruikt voor toneelaankleding. 385000 toeschouwers hebben in deze 15 jaren kunnen genieten en bij dit derde lustrum zij de wens geuit, dat het jubilerend gezelschap ook in de toekomst de bevolking nog veel zal mogen brengen wat kan dienen tot ont spanning, lering en vermaak. Op deze jubileumavond was het succes weer volkomen: Jo kwam met zijn Westfriese schetsen, het hele gezelschap met „een avond in Tirol", Wim trad op als Post, Ria Brinkman bracht aardige liedjes, Annie Hof, de all round artiste, speelde en zong, prof. Remidol verbaasde de zaal als goochelaar en telepaath. Het pu bliek genoot en was gul met zijn applaus. Berger Schoolvereniging Tot hoofd van de Berger School vereniging, afd. Lager Onderwijs, is benoemd de heer J. A. J. Nonnekens, hoofd ener opleidings school te Deventer. ZONDAGSDIENST ARTSEN ZWEMMEN Op Dinsdag, 20 September, konden onder begunstiging van prachtig weer in Pesie's bad nog proeven van bekwaamheid wor den afgelegd door leerlingen van verschillende scholen in Bergen. Voor het schooldiploma A slaagden van de Openb. U.I^.O.- school 15 jongens en 11 meisjes; van de Openb. L.S. 9 jongens en 6 meisjes; van de St. Adel- bertusschool 4 jongens. Voor het diploma B slaagden van de Openb. U.L.O.-school 9 jongens en 6 meisjes. Na afloop hiervan werden voor de leerlingen van de U.L.O.- school wedstrijden gehouden voor jongens en meisjes. 50 m. school slag. Prijswinnaars werden van de jongens: W. v. Tiel, Chr. v. Vleuten, A. Waslander en P. Mantel. Van de meisjes: M. Wilde- boer, J. Waslander en T. Jufg. Een woord van dank komt toe aan de heer Pesie voor zijn hulp en vrijgevigheid, aan de heer Boot voor de organisatie en de heer van Drunen, Consulent v. d. L. O. voor de leiding. IN HET OPENBAAR De meeste mensen kunnen niet in het openbaar spreken. Het is eigenaardigvooraf weet men best wat men zeggen moet, maar zo gauw men gaat staan is 't of het hoofd leeg isde woorden vloeien niet toe. Dat komt door de spreek angst. Is het gemakkelijk spreken in het openbaar nu een gave, of kan men zoiets ook leren? Het blijkt dat men een cursus kan volgen, die met 'n psychologische methode een ieder van zijn spreekangst kan genezen; men behoeft geen bepaald intellectueel te zijn, want een ieder, van arbeider tot minister, zal, na de cursus te hebben gevolgd, onder alle om standigheden kunnen gaan staan en rustig zeggen wat hij wil zeggen. Dat is een rijk bezit in 't leven. Blijkens de advertentie in dit blad zal ook in Bergen een der gelijke cursus worden gegeven. Ter inleiding zal een openbare propaganda-avond worden gehou den, waar het zeker niet aan belangstelling zal ontbreken. Hier is een kans voor voor zitters, raadsleden, zakenmensen, handelsreizigers enz. JUBILEUM Dr. HERINGA Wij herinneren onze lezers aan de receptie ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van dokter Heringa. Te Groet bestaat de gelegen heid de jubilaris te feliciteren van 10.30-11.30 uur in café Hakof; te Schoorl van 3.304.30 uur in Hotel van de Garde. Inwoners van Schoorl en Groet worden verzocht de vlaggen Zaterdag uit te steken. Veertig jaar geleden namen enige inwoners van Schoorl het initiatief tot het oprichten van V.V.V. „Noord-Kennemerland"; met ver vooruitziende blik zagen zij in het vreemdelingenverkeer een toekomst voor Schoorl, dat zo rijk was aan natuurschoon. Dank zij hun onvermoeid streven werd het „armelijke" Schoorl tot een welvarende seizoenplaats, een gezocht vacantieoord voor duizen den. Veertig jaren heeft V.V.V. haar vruchtdragend werk verricht. Zaterdag 8 October gaat zij jubileren's namiddags van 3-5 uur zal er receptie gehouden wor den in „Klein Zwitserland" en 's avonds wordt er voor leden en genodigden een feestavond ge organiseerd in „De Rustende Jager". Uitslag Ballonwedstrijd De ballons, die op 6 Aug j.l. vanaf het sportterrein werden op gelaten, hebben wel een verre reis gemaakt. Dreven zij aan vankelijk weg in Zuid-Oostelijke richting, enkele zijn echter in het hoge Noorden terecht gekomen. De uitslag is: le prijs Hans Faro, Schoorl, wiens ballon in Finland daalde; 2e prijs Sientje de Haan, Amsterdam - Zweden; 3e prijs Theo Zoon, Schoorl - De nemarken 4e pr. Tieltje Kerstens, Amsterdam - Denemarken 5e pr. Iris Sleesing, A'dam - Duitsland. Maandagavond kwamen in de zaal van „De Rode Leeuw" ruim 40 medewerkers van de bekende Bazar bijeen. De voorzitter der stichting „Onze Kleuterschool" de heer Maars, opende de bijeenkomst. Hij dankte namens het Bestuur alle medewerkers voor hun be langeloze arbeid. De verwach tingen der pessimisten zijn verre overtroffen. Het Bestuur kan nu zijn verdere plannen verwezenlij ken: de Groeter schoolbarak zal verplaatst worden naar een aan gekocht terrein aan de Burg. Peecklaan achter slagerij Kuiper en het postkantoor. Daar moet een stenen voeting gemetseld worden, waarop de houten school verrijzen zal. Deze zal daarna van binnen en buiten zodanig moeten worden opgeknapt, dat hij een fleurig aanzien krijgt. Een speelplaats van tegels en een grasveldje zullen de overige ruimte grotendeels vullen. Al dit werk zou men gaarne weer door vrij willigers zien verricht. Enkele vaklui hebben hun hulp al aan geboden. Maar we hopen dat de Kleuterschool nog meer be hulpzame vrienden telt. Een kleine commissie, waarin o.m. de heren Tak, v.d. Burg Sr. en Vriendjes zullen het werk leiden. Als U ja U ook lezers helpen wilt, stelt U dan met een van deze heren in verbinding. Hierna bracht de heer Penninkhof, penning meester der Bazarcommissie zijn financiëel verslag uit. Hieruit bleek, dat het batig saldo ruim f 2100,bedraagt. De secretaris der Bazarcom missie de heer Koeman bracht zijn verslag op originele wijze uit. Hij had zijn overzicht van de werkzaamheden der Bazar op rijm gesteld en droeg het zingend voor, terwijl de aanwezigen het refrein meezongen. Dit dichterlijke verslag vormde de overgang naar het meer ongedwongen deel van de avond. Een kopje koffie werd rondgedeeld en lootjes werden verkocht: een klein aantal niet verkochte prijzen bracht aldus nog ruim f 20,op! Nadat nog enkele andere me dewerkers zich hadden laten horen in een vrolijke opvoering, werd de avond om 11 uur besloten. ARBEIDERSAVOND- SCHOOL Een school voor volwassenen Vele arbeiders voelen soms sterk het gemis dat ze aan schoolse kennis hebben. Dat is geen wonder. Op 12-, 13-jarige leef tijd, als 't begripsvermogen toe neemt, als de belangstelling voor sociale vragen ontwaakt, als het gevoel voor idealen zich begint te ontwikkelen, gaan ze van de lagere school af en ontvangen geen voortgezet onderwijs meer. Het leven vult hun kennis aan, doch op 'n onsystematische wijze. En bovendien zakt veel kennis, moeizaam op school verworven, weer weg. Zodoende hebben ze op volwassen leeftijd vaak moeite een behoorlijke brief te schrijven, een moeilijk artikel in de krant te lezen, van een goed boek te genieten. Gelukkig voelen vele mensen hun gemis. Trouwens,, onze inge wikkelde maatschappij, met zijn steeds voortschrijdende ontwikke ling in democratische richting stelt steeds opnieuw opgaven aan begrip en belangstelling. En velen merken ook hier hun „tekort schieten". Want de democratie veronderstelt dat elk kiesgerech tigd burger er wel zoveel van weet dat hij een verstandige keuze kan doen. Helaas, ont breekt daaraan nog wel eens wat (bij anderen Enfin, er komt hier in Schoorl een avondschool voor volwasse nen, waar de vroegere schoolse kennis weer kan worden opge haald, aangevuld met nieuwe. En dat toch op een voor grote mensen aantrekkelijke wijze, met daarvoor speciaal samengestelde leerboekjes voor Ned. Taal, Re kenen en Sociale Kennis (Aard rijkskunde, Staatsinrichting enz.). Er wordt 2 uur per week les gegeven en men verwacht dat een beetje huiswerk wordt gemaakt. Ofschoon de cursus 2 jaar duurt, verbindt men zich voor één winter. Besteedt uw lange avonden goed en neemt deel aan deze cursus. SCHOORLSE BRIDGECLUB Uitslag van de Dinsdag j.l ge- houden wedstrijd 1. fam. Jochems 71,5 2. Mevr. ArpeauIJssels 73 3. PinxterDiederich 74 4. fam. Repko 77,5 5. Mevr. de Wilde— van Wijk 83 6. HaasbroekAalders 86,5 7. Dames van Wijk Bouman 87 8. van Twuyver v'd. Lelie 87,5 9. Jonker—Half Sr. 87,5 10. Half Jr.Jes 91 11. Dames HoffPinxter 93 12. BekkerBeeldman 96,5 De kleuterschool wordt te klein In verband met de grote aan gifte van leerlingen voor de Eg- mondse Kleuterschool, waarvoor momenteel geen plaats is, heeft het bestuur van de kleuterschool besloten een actie op touw te zetten om uitbreiding van lokaal ruimte te krijgen. In zoverre is de actie reeds geslaagd, dat de speelzaal ook als klasselokaal zal worden inge richt, waardoor wederom 'n groot aantal kinderen zal kunnen wor den toegelaten. Een derde leer kracht is reeds beschikbaar. Een moeilijkheid is echter hoe komt het bestuur aan de nodige leermiddelen. Daartoe is er een comité gevormd om te trachten gelden bijeen te verzamelen om de kleuters hun blokkendozen etc. te kunnen verschaffen. Binnen enkele dagen zal aan de ingezetenen een lijst ter tekening worden aangeboden en het comi té verwacht dat velen dit mooie doel zullen steunen. „Operette-Liefde" Deze film, die de eerstkomende drie dagen in „De Rustende Jager" te Bergen zal draaien, geeft be halve een behoorlijke dosis humor, muziek van KaiNormann Andersen en Deense zangteksten van Börge Müller, alsook Nederlandse zang van Max van Praag en Thom Brouns. Een bezoek aan deze film, die toegankelijk is voor alle leeftijden, betekent een gezellig avondje uit. „Aino" De drie volgende dagen draait een film, die een vervolg of liever gezegd een aansluiting is op de bekende grote film „Lajla". Hierin valt te genieten van schitterende natuuropnamen in Lapland. De film geeft naast een gezond gegeven, een behoorlijke kijk op die gebieden, waar men gewoonlijk niet komt. De toegang is gesteld op 18 jaar. B.S.V.—Wieringerwaard 22 Beide partijen waren aan elkaar gewaagd en lieten vaak aardig spel zien. B.S.V. trok direct op het vij andelijke doel af en had binnen de minuut de leiding door een prachtgoal van de rechtsbuiten. Tien minuten later kwam de ge lijkmaker en na ruim een half uur namen de gasten de leiding. Snel ging de bal van doel tot doel, veel mooie kansen liepen dood door buitenspel. Een kwartier na de rust wist B.S.V. weer te scoren. En met deze 22 stand was het ook uit. De thuisclub leek in de tweede helft wel even sterker, maar de verdediging van de roodbroeken wist alle gevaar te bezweren, zodat de puntjes eerlijk gedeeld werden. Duinranders—Kaagvogels: 4-2 Was het vorige week de achterhoede die het leeuwenaan deel had in de overwinning, Zon dag was dit uitsluitend aan de voorhoede te danken. Midvoor Meeteman verrichtte de hattrick door in deze wedstrijd drie maal te scoren. De wedstrijd was nauwelijks vijf minuten oud, toen Meeteman uit een goed opgezette aanval kon doelpunten, 1-0. Even later kon dezelfde speler door niet tijdig ingrijpen van de keeper de stand opvoeren tot 2-0. Achterhoede en middenlinie van Duinranders maakten beslist een slechte indruk, vooral het plaatsen liet zeer veel te wensen over. Kaagvogels kon hierdoor enige gevaarlijke aanvallen op zetten. Zeer verdiend wist hun rechtshalf dan ook te scoren, uit een schot, dat door v. Wonderen verkeerd beoordeeld werd, 2-1. Na de rust droeg het spel ongeveer hetzelfde karakter. Mee teman wist kort na rust nummer drie in het net te trappen. Ook Kaagvogels bleef gevaarlijk en hun links-binnen verkleinde de achterstand 3-2. De voorhoede van Duinranders bleef actief. Speciaal Berkhout en de Wit kunnen op een uitstekende wed strijd terugzien. Uit een snelle aanval wist Ruyter tenslotte de zege veilig te stellen, 4-2. In de stand kwam hierna geen veran dering meer. Een wedstrijd met een rom melig karakter, waarin Duin randers het gebrek aan techniek met enthousiasme probeerde aan te vullen. Dat dit niet altijd gaat, zal de toekomst bewijzen EGMONDIA-NIEUWS Het was j.l. Zondag wel een bijzondere dag voorde Egmondia- elftallenvan de zes elftallen haalden er vijf de 2 punten winst binnen, terwijl er één gelijk speelde. De kort geleden begon nen training onder de bekwame leiding van de heren Mul, Dijk stra en Visser begint vruchten af te werpen. De jongste binken (elftal B), die nog niet op een officiëel terrein hadden gespeeld, verloren hun eerste wedstrijd uit met 12-0, maar de twee thuis wedstrijden werden gewonnen met 4-1 en 3-2. Dit succes komt voor het grootste gedeelte op naam van hun trainer Visser. Deze heeft dan ook een zeer moeilijke taak, maar slaat zich er voor treffelijk doorheen. De prachtige kleedkamers zijn nu ook voorzien van gasgeijsers waardoor thans van een warmwater douche ge bruik kan worden gemaakt. Een kleine hulde hiervoor aan de gemeente-secretaris, Mr. Spit, die alles in het werk gesteld heeftom dit vóór de competitie nog in orde te laten maken. Nu nog de ver lichting van het terrein en Eg- mondia kan 's avonds ook de training ter hand nemen. De volle medewerking van Burgemeester en Wethouders is er, dus alles komt in orde. Ueekêéod DE DUINSTREEK Zondag 2 October Dokter POOT, telefoon 2423 Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr. Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m,m. met een minimum van f 1,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1949 | | pagina 1