ft BERGEN SCH00RL EGMOND AAN ZEE Dr. BAYIN0 VRIJDAG 21 OCTOBER 1949 26c JAARGANG No- 41 Verschijnt te Bergen» Bergen aan Zee» Schoorl» SchoorIdam» Groet» Camperduin» Egmond aan Zee» Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef LEZING Dr. Ir. A. M. HAAS Op 12 October vond een le zing plaats onder auspiciën van de Theosofische Vereniging. Nadat de voorzitster van het Centrum Bergen, Mevr. J. M. Selleger Elout de aanwezigen heeft verwelkomd en het woord aan de spreker heeft gegeven, zet deze in een kort en helder betoog uit een, hoe de Theosofie het be wustzijn van de mens rangschikt als: onderbewustzijn, bewustzijn, bovenbewustzijn. Dit in tegen stelling met de psychologie, waar in gewoonlijk slechts gesproken wordt over bewustzijn en onder bewustzijn. Spreker leidt zijn onderwerp in door te wijzen op het intellect dat vraagt naar het waarom der dingen. Het instinct daarentegen vraagt niet naar het waarom. Nochthans weet het. Als voorbeeld hiervan noemt hij de vlucht der trekvo gels, doch ook de automatische gebaren tot bescherming bij ge vaar van de mens zelf. Uitvoerig weidt spreker daar na uit over de intuïtie. Deze werkt bevruchtend op het intel lect, doch eerst dan wanneer rust en orde het emotionele denken tot ontvangen heeft gerijpt. Men moet zich de intuïtie niet voor stellen, als iets dat kan worden opgeroepen. Zij openbaart zich langs de weg van het intellect of van de emotie, wanneer de mens daarvoor open staat en o- ver het algemeen openbaart zij zich eerder langs de weg der e- motie (de kunstenaar) dan langs die van het zuiver denken (de wijsgeer). Na de pauze gaat spreker over tot het behandelen der vele vra gen, die door het publiek worden gesteld. Tot slot verwijst de voorzitster naar de gelegenheid, die in Ber gen bestaat om contact te zoeken met hen, die de leer der Theo sofie bestuderen, waartoe men zich vervoegen kan aan Ronde laan 2 of telefoon 2618. MET JAN P. STRIJBOS OP REIS. Er was grote belangstelling voor de culturele avond van N.V. en K.J.V.O., en geen won der: er stond een reisje door de vogelwereld op het programma met Jan P. Strijbos als gids. Deze kenner van onze geveder de vriendjes wist zijn gehoor te boeien met de resultaten van jarenlange waarneming van het vogelleven. Wanneer vader Vondel de vogeltjes laat zingen: „Wij zaaien en wij maaien niet, wij teren op de boerals 't Koren in zijn aren schiet, bestelt al 't land ons voer", dan stelt hij het toch wel wat al te rooskleurig voor. Ook de vogels kennen een strijd om het bestaan, ook in hun leven wisse len vette jaren of maanden af met magere. Een egel mag zich door een winterslaap onttrekken aan de voor hem zorgelijke tijd, vele vogels zoeken andere streken op, trekken jaarlijks op vaste tijden langs vaste wegen naar vaste streken om terug te keren als de om standigheden weer gunstiger zijn. De heer Strijbos stond enige tijd stil bij dit geheimzinnige pro bleem van de vogeltrek om dan aan de hand van schitterende opnamen heel wat trekvogels de revue te laten passeren. Er ver schenen op het witte doek rood borstjes, kouwtjes, die 's winters in Ierland en Z.-Engeland ver blijven, lepelaars die in Soedan een goed heenkomen zoeken, blauwe reigers, aalscholvers, kieviten, scholeksters, wulpen, lijsters, wie lewalen, kiekendieven, enz., enz. Wat een geduld heeft het niet geëist om dit intieme uit het vogelleven op de gevoelige plaat vast te leggen. Aan het slot van de avond volgde nog een soort reportage van een kampeertocht van een paar maanden door Camargue, de Rhöne-delta, het winterkwar tier van vele onzer trekvogels. In dit eldorado voor kampeerders met z'n prachtige natuur maakten de toeschouwers o.m. kennis met de flamingo's. De heer L. Schuil was de tolk van alle aanwezigen, toen hij de heer Strijbos hartelijk dank zei voor dit schitterend uitstapje. Bergen naar solistenconcours Zaterdag en Zondag vond te Middenmeer een solistenconcours plaats, vocaal en instrumentaal, georganiseerd door de Wieringer- meerfanfare. Voor de deelneming bestond veel belangstellingeen 54-tal inschrijvingen. Hetgebodene stond op hoog peil. De jury be staande uit de heren J. v. Glab- beek te Den Oever, J. Nauta te Sneek en P. de Graaf, Hippo- litushoef had geen gemakkelijke taak, door de grote verscheiden heid van de ten gehore gebrachte werken en instrumenten. Deelnemers uit Bergen behaal den de volgende successen: J. Kok, tenor, „Macushla", D. M. Muraugh, 151 pnt, le pr. A. v. Soest, zang, Odie Lent, 134 pnt, 2e pr. M. Leeuwrik, tenor, „Nonnen koor", 134,5 pnt, 2e pr. Mej. de Vries en Mevr. Kok, zangduo 142 p., 2e pr. Mej. M. W. Bijlsma, declamatie, fragment uit „Beatrijs", 138 pnt, 2e pr. BILJARTEN De biljartverening „De Oude Prins" een biljartseance. De beide hoofdklassespelers klein-biljart de heren Smidt en Beekman uit Amsterdam gaven een demon stratie op het nieuwe Wilhelmina- biljart cadre 35—2, waarvoor heel wat belangstelling was bij de biljartliefhebbers. De heer Beekman behaalde de overwinning in de tweekamphij wist zijn grote achterstand op schitterende wijze in te halen. In 26 beurten had hij de 600 vol, hoogste serie 200, gemiddelde 23,07. De heer Smidt maakte in 26 beurten 580 caramboles, hoogste serie 148, gemiddelde 22,30. De heer Jb Swaag, voorzitter van de vereniging, complimen teerde de spelers met de prachtige demonstratie en bood hun een herinnering aan aan deze avond. De dames werden hierbij niet vergeten. Hij dankte de arbiter en de schrijvers voor hun mede werking. Zich tot de heer Michels wendende sprak hij de hoop uit, dat de vereniging nog vele jaren van dit door hem geplaatste nieuwe biljart gebruik zou mogen maken. Spreker maakte van de aanwezigheid van de districts voorzitter, de heer Rolie gebruik, met tot hem het verzoek te richten het daarheen te willen leiden, dat Bergen in de naaste toekomst in aanmerking kwam voor kampi oenswedstrijden. De heer Salomon, directeur van de biljartfabriek „Wilhelmina" te Amsterdam, werd lof toege zwaaid voor de prachtige tafel. Diesel—Attractie—Avond De Adelaar zeepfabrieken teWor- merveer zijn voornemens in Bergen een speciale avond te organiseren voor onze huisvrouwen. Deze fabrieken zijn uw leveranciers van de bekende merkartikelen A.H.A., zachte zeep, Diesel zelfwerkend wasmiddel en Delta-Huishoud zeep. Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij U naar de in dit blad voorkomende advertentie! ZONDAGSDIENST ARTSEN KERKCONCERT Vrijdag 28 October, 's avonds om 8 uur, zal in de Ruïne-Kerk te Bergen een concert worden gegeven, door het „Nieuw-Ne- derlands Strijkkwartet" uit Am sterdam. Dit onlangs opgerichte strijk-kwartet bestaat uit vier jonge, enthousiaste musici, die de schone kunst van het kwartetspel in de eerste plaats terwille van de kunst zelf beoefenen. Het programma bevat werken van Purcell, Haydn en Mozart. Waar ons gebleken is, dat er de laatste tijd meer muzikale belang stelling in Bergen is ontstaan, be twijfelen we het niet dat er op een geheel gevulde kerk mag worden gerekend. De entree is gesteld op f 1,20, alles inbegrepen. Kantoorhouder C. de Graal met pensioen Daar is een tijd van komen, daar is een tijd van gaan. In 1911 kwam onze plaatsge noot, de heer C. de Graaf, in dienst bij de P.T.T.; over enkele dagen zal hij de dienst met pen sioen verlaten. Na van 1911 tot 1916 te Lisse dienst te hebben gedaan als hulpbesteller, ging hij in '16 naar Beverwijk als bestel ler. Van 1924—'42 was hij werk zaam op een der bijkantoren te Haarlem, waarna in '42 zijn be noeming tot kantoorhouder te Nieuwe Niedorp volgde. In 1946 kwam hij in dezelfde functie te Schoorl en 31 October a.s. zal hij de dienst met pensioen ver laten. In de weinige jaren, dat hij te Schoorl dienst deed, heeft hij zich vele vrienden gemaakt door de wijze, waarop hij zich kweet van zijn taak! „Indien 't gemeen u roept, be- sorght het als uw eigen", was het devies van de hulpvaardige kantoorhouder. Ook in het verenigingsleven wist men hem te waarderen toneel en voetbal hadden zijn belangstelling en ook in „Schoorl's belang" werd hij een gewaardeerd medewerker. Het zal de scheidende kantoor houder bij zijn afscheid niet aan belangstelling ontbrekenvelen zullen hem een welverdiende rust toewensen, maar het verenigings leven zal stellig nog meer beslag op hem leggen. 15 JAAR BLAUWE N. V. IN SCHOORL Zondag 16 Oct. heeft de Ned. Ver. tot afsch. v. Alc. Dranken afd. Schoorl haar 15-jarig bestaan feestelijk herdacht in de jeugd herberg te Schoorl. Om 6 uur werd aan de leden en een aantal gasten van de afd. Bergen een broodmaaltijd aan geboden. Om 8 uur begon de feestavond, waarvoor velen het slechte weer hadden getrotseerd en de moeilijke tocht naar boven hadden onder nomen. Na een korte opening door de heer Bant kregen Tho- masvaer en Pieternel het woord die in een door hen zelf op rijm gestelde samenspraak het wel en wee der afd. in de afgelopen 15 jaar belichtten. De heer Kriek gaf hierop een berijmd antwoord. Daarna trad Mevr. Backer-Breed op met enige schetsen, die zeer in de smaak vielen. Vervolgens voerden het woord, de heer Schuil namens de afd. Bergen, de heer Bant namens de N.H.P.C. de heer Stubenisky namens de afd. Alkmaar en de afgevaardigde van de afd. Koedijk van de A.N.G.O.B Zij brachten felicitaties over, al of niet gepaard met bloemen en enveloppen met inhoud. In de pauze werden de aan wezigen getracteerd, waarna een 10-tal West-Friese boeren en boerinnetjes ouderwetse dansen uitvoerden. Tot slot nog een één- actertje „Pietje", waarmee de spelers veel succes oogstten en een dank- en afscheidswoord van de voorzitster Mevr. Roos-Breed. Het was een heel gezellige avond, waarop de N.V. met ge noegen kan terugzien. FILMAVOND Georganiseerd door de Platte lands Jongeren Gemeenschap, wor den Woensdag 26 Oct. a.s., s' avonds 8 uur, in de Jeugd herberg „Teun de Jager" door de heer C. Kruit uit Schagen enige films over de deze zomer gemaakte reizen naar Zwitserland vertoond. Dit interessante onder werp en de prachtige natuurop namen zijn zeker de moeite waard om een tocht naar de Jeugdher berg te maken, te meer daar de toegang geheel gratis is. Iedereen is welkom SCHOORLSE BRIDGE CLUB Uitslag van de Dinsdag j.l. gehouden wedstrijd. Pinxter—Diederich 96,5 Arpeauv. Twuyver 102,5 Mevr. Hoffv. d. Lelie 106 Mevr. de Wilde—van Wijk 106 Half Jr—Jes 111 Mevr. ArpeauIJssels 111,5 Dames van WijkBouman 113 BekkerBeeldman 113 HaasbroekAalders 114 VisserNieuwland 117 Fam. Jochems 117,5 Fam. Repko 118 Jonker-Half Sr 119,5 Dames Pinxterv. d. Linde 122,5 Onder regie van de heer Stobbe, die tevens de hoofdrol vertolkte, werd door de arbeiderstoneel vereniging De Flierefluiters in de zaal van De Vergulde Valk het sterk aangrijpende toneelspel Dr. Bavino van Henk Bakker voor het voetlicht gebracht. Dit stuk, als het ware uit het werkelijke leven gegrepen verplaatste ons bij de herberg „In de levende aap". De eigenaar van deze her berg is een hardvochtige vrek, Prum genaamd, die de bewoners, vrouw Bongers en haar zoon Willem op alle mogelijke manieren het leven zuur maakt, en hen uit de herberg wil zetten als zij niet ni staat zijn de pacht op tijd te betalen. De herberg is achteruit gegaan, nadat er jaren geleden een geheimzinnige moord had plaats gevonden, waarbij een jonge vrouw het slachtoffer is geworden. Deze treurige geschiedenis vernamen wij van de veldwachter Peel, die dit vertelde aan een gast, Hans Latin, een kunstschilder. Het dochtertje Vidette werd door pleegouders opgevoed en ver keerde in totale onwetendheid omtrent dat gebeuren. Tijdens een kermis in het dorpje kwam een zwerver, zich noemende Dr. Bavino zijn intrek nemen in de herberg. Deze diep tragische figuur die meer op een aap dan op een mens gelijkt en die door het leven fel geslagen was, zocht reeds jaren naar zijn vrouw en dochtertje, die hem verlaten hadden. Zijn haast boven menselijk leed weet hij te camou fleren, door als een soort clown door het leven te gaan en door alles philosophisch op te nemen. Uit de verdere ontwikkeling van dit drama bleek dat Prum, de hardvochtige pachter en Dr. Ba vino broers zijn. Prum heeft een misdadige ziel en het was zijn werk geweest, dat het geluk va» Bavino aan stukken geslagen werd. Een hoogtepunt bleek het feit, dat als de arme dwaas Bavino eindelijk denkt zijn innig geliefd kind Violetta teruggevonden te hebben, dit een fictie is geweest, want niet hij, maar zijn schurk achtige broer Prum, blijkt de vader te zijn. Als later zelfs Violetta zich van hem afwendde kreeg de toch al zo diep getroffen Bavino de genadeslag en stort in. De sterk dominerende figuur was zonder twijfel de arme zwerver Dr. Bavino. Deze figuur, die ons sterk deed denken aan de bekende Paljas uit de opera van Ruggiero Leoncavallo werd op zeer sublieme wijze vertolkt door de heer H. Stobbe. Deze rol vereiste een zeer zware karakteruitbeelding en mimiek. De heer Stobbe heeft zich inderdaad doen kennen als een uitmuntend karaktervertolker. Ook de heer C. Groen in de onsympathieke rol van Prum, was goed uitgebeeld. Zijn spel ver toonde inderdaad goede vooruit gang. Niet sterk was de rol van de heer M. Visser, als Willem. Zijn reactie op het zien van zijn meisje, dat aan hevige wanhoop ten prooi was, was niet natuurlijk. Mej. K. Visser als Violette was zeer goed. Zij ontpopte zich als een goede kracht voor het gezelschap. De rol van de heer C. Wijn als Hans Latin was goed, hoewel hij enigszins gefor ceerd speelde. Ook de rollen van de heer A. Visser en Mevr. C. Waaijen- Scholder, resp. als Peel en vrouw Bongers konden de toets der critiek doorstaan. Dat de aanwezigen de opvoe ring van dit drama zeer op prijs stelden bleek wel uit het hartelijk applaus. Tenslotte richtte de Bur gemeester, de heer Niele zich met een innig gemeend dankwoord tot de spelers en de grimeur. Na de traditionele verloting, waaraan de Egmondse Midden stand spontaan haar medewerking had verleend, werd deze zeer geslaagde avond besloten met 'n gezellig bal. Gymnastiekvereniging „ACHILLES" Evenals het vorig jaar orga niseerde de Egmondse gymnas tiekvereniging „Achilles" Vrijdag avond haar onderlinge wedstrijden. De voorzitter, de heer P. C. Dekker opende de wedstrijd met een hartelijk woord van welkom, in het bijzonder aan de heren jury-leden en de heer Borjeson uit Heiloo. Spreker hoopte, dat de wedstrijd een spannend en sportief verloop mocht hebben. Deze wens van de voorzitter is tenvolle bewaarheid. Met en thousiasme volgden de aanwezigen het verloop van de wedstrijd. Na afloop sprak de voorzitter een kort woord tot de prijswin naars. Ook voor diegenen, die deze keer geen prijs mochten be machtigen had spreker enige be moedigende woorden. De juryleden werd dank ge bracht voor hun belangeloze werk zaamheden op deze avond. Mocht hun gymnastiekvereniging „Be Quick" de hulp van „Achilles" nodig hebben, dan zijn wij ook bereid te helpen, aldus de voor zitter. Hierna werden de prijzen uit gereikt. Dames le graad: l.G. Hopman, 39 p. 2. N. Wijker, 37,5 p. 3. J. Stam, 36 p. Dames 2e graad: 1. N. Wijker J. dr. 35,75 p. 2. Mevr. Dekker, 37,75 p. 3. M. Konijn, 34,25 p. Dames 3e graad: 1. Mevr. Vis ser, 34,75 p. 2. A. Visser, 33 p. 3. R. Poelsma, 32,25 p. Heren 2e graad: 1. P. Dekker, 39,75 p. 2. Th. Hopman 31,5 p. 3. Alb. Vuil, 30,25 p. Heren 3e graad: 1. C. Jonker, 32,5 p. Jongens le graad: 1. W. Hart, 37,5 p. 2. C. van Pel, 34 p. 3. D. Prins, 31,5 p. Jongens 2e graad: 1. P. Boden- staff, 34,25 p. 2. J. Duin, 33,5 p. 3. C. Wijker, 32,25 p. GEZELLIGE UURTJES De oudjes van de Prins Hen drik Stichting te Egmond aan Zee hebben enige prettige uren gehad door het vertonen van enige films. In hoofdzaak werd hun het wereld gebeuren vertoond en een film van de opening van de Staten Generaal. GESLAAGD Onze plaatsgenoot, de heer J. F. Dekker, is te 's Gravenhage geslaagd voor het diploma eerste stuurman voor de grote handels vaart, met bevoegdheid als kapi tein op te treden op een zeeschip der grote vaart. Verloren en wedergevonden De heer P. Z. alhier miste dezer dagen een portefeuille met bijna f 1.000,Zoals in Egmond te doen gebruikelijk is, liet hij de omroeper rondgaan en loofde een belangrijke beloning uit voor de eerlijke vinder. Men kan zich zijn vreugde voorstellen, toen hij enkele dagen later zijn verloren gewaande por tefeuille in de kast vond, waar hij die zo veilig had opgeborgen, dat hij hemzelf niet meer wist te vinden. Beslissing gevallen Bij besluit van 12 October hebben Gedeputeerde Staten een beslissing genomen inzake vorde ring van een woning in de Em- mastraat, eigendom van de wed. v. d. Plas, ten behoeve van het gezin J. Zwaan. De eigenaresse had aangevoerd, dat de woning eerder toekwam aan het gezin Jonker. Ged. Staten hebben het beroep afgewezen en B. en W. in het gelijk gesteld. Aanbesteding Op Donderdag 27 October zul len B. en W. aanbesteden het schoonmaken van de Openbare lagere school en het Raadhuis, voor het jaar 1950. AANBESTEDING Architect Hosemans uit Sant poort heeft de bouw van een woonhuis met smederij voor de heer C. Hoebe aan de Smidstraat uitbesteed aan de aannemer P. Zwart te Egmond aan Zee, voor de som van f 20750, BENOEMD De Oud-Katholieke Bisschop van Haarlem heeft kapelaan Roosjen te Egmond aan Zee be noemd in gelijke functie te IJmui- den, bij de Oud-Katholieke Ge meente aldaar. EGMONDIA NIEUWS. Zondag speelden de adspiranten Egmondia A tegen Bergen A. Een aardige wedstrijd met Bergen het meest in de aanval. Het eerste doelpunt kwam van Egmondia, waarmede de rust inging. Na rust eenzelfde spelpeil. Bergen maakte twee doelpunten. Hiermede kwam het einde en had Bergen deze wedstrijd verdiend gewonnen. De linksbinnen van Egmondia moet beter op zijn plaats blijven. Over het geheel waren de jongens van Bergen groter, waardoor de kleine spelers van Egmondia gehandicapt waren, wat zeer dui delijk bleek met het koppen van de bal, zodat de goedspelende midvoor geen kansen kreeg. Daarna zagen wij de wedstrijd Egmondia IIC. S. V. Voor de rust stond het al 3—0 voor Eg mondia. Na de rust werd er door C. S. V. nog een schepje opge gooid wat hun twee doelpunten opleverde. Even was er nog angst voor gelijk spel, doch Egmondia wist voor het einde er 42 van te maken, waarmee het einde kwam. De doel verdediger van Egmondia komt een woord van lof toe. Hij plukte de ballen uit de lucht of het niets was. Ga zo door Phil, maar denk er om, dat, zo lang de scheidsrechter niet heeft gefloten, het spel in het veld niet dood is. v. E. Heekétad DE DUINSTREEK" Zondag 23 October Dokter LUGTEN, telefoon 2700 Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr. Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m,m. met een minimum van f 1,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1949 | | pagina 1