iVeekUad ft 99 VRIJDAG 16 DECEMBER 1949 26e JAARGANG No. 49 Verschijnt te Bergen» Bergen aan Zee( Schoorl» Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef BERGEN HET WITTE KRUIS VERGADERT De afd. Bergen van het Witte Kruis hield Zaterdag onder voor zitterschap van de heer W. de Vries een algemene ledenver gadering in het Wijkgebouw. De voorzitter heette de tien leden die op deze vergadering de 1132 leden tellende afdeling ver tegenwoordigden, welkom en deed vervolgens mededeling van een van het Wit-Gele Kruis ingeko men schrijven en het antwoord daarop van het bestuur van het Witte Kruis. Gevraagd was om de bijdrage voor het medegebruik van de artikelen in het magazijn te verlagen van f2.tot f 1.50, medezeggingschap in de aanschaf fing van artikelen voor het ma gazijn en stemrecht in de leden vergaderingen. Waarschijnlijk om aan deze wensen kracht bij te zetten, verschenen op de verga dering van 2 April leden van het Wit-Gele Kruis in grote getale. Deze invasie was voor het be stuur aanleiding geweest om de bijeenkomst op 2 April te ver dagen. Intussen had het bestuur aan het bestuur van 't Wit-Gele Kruis geantwoord, dat verlaging van de bijdrage niet mogelijk was, dat het bestuur medezeggen schap niet gewenst achtte (wat natuurlijk niet betekende dat het geen kennis zou willen nemen van eventuële wensen) en dat er van stemrecht op de ledenverga dering geen sprake kon zijn. De vergadering ging gaarne accoord met dit antwoord. De voorzitter sloot de rij mede delingen met er op te wijzen, dat het ledental, dank zij de krachtige propaganda van de heer Beeldman was gestegen tot 1132. Notulen en jaarverslag van de secretaris gaven geen aanleiding tot opmerkingen. Uit het kasverslag van het Witte Kruis over 1948 bleek, dat de ontvangsten f 3808,65 en de uitgaven f 3111,98 hadden bedragen. Voor de T.B.C.-afdeling be droegen deze cijfers resp. f 4506,06 en f 4805,06. De financiële commissie rappor teerde bij monde van de heer L. den Das, dat zij alle stukken en bescheiden in de beste orde had bevonden, waarna de pen ningmeester onder dankzegging voor zijn accuraat beheer werd gedéchargeerd. Tot leden van de financiële commissie voor '49 werden be noemd de heren Rampe en Leering. De begroting van het Witte Kruis werd voor 1950 in ont vangsten en uitgaven vastgesteld op f 2925,en voor de T.B.C.- afdeling op f 2040, Het aan de beurt van aftreden zijnde bestuurslid Mevr. Meyer- Vader werd met algemene stem men herkozen. Bij de rondvraag wees de heer Beets op de financiële moeilijk heden van de vereniging Huis verzorging. F 3,contributie achtte hij te weinig en subsidie is niet te krijgen. De heer Den Das meende, dat de vereniging in staat moest worden gesteld een reserve te vormen voor moeilijker tijden. Spreker bepleitte samen werking met daarvoor in aan merking komende lichamen. Onder applaus van de aan wezigen werd zuster Englander hulde gebracht voor de voor beeldige wijze waarop zij zich van haar taak kweet. Ook te Bergen een afdeling van de Ned. Bond van Plattelands vrouwen opgericht Enkele bewonderaarsters van de Nederl. Bond van Plattelands vrouwen, die overal groeit en bloeit en reeds meer dan 32000 leden telt, verdeeld over een 330 afdelingen, „riepen de levenden en wekten de slapenden" te Ber gen om ook daar te komen tot de oprichting van een afdeling. Mevr. M. Visser-Bakker uit Schagen sprak in Hotel Spoorzicht een propagandistisch woord. Deze propagandiste van de Bond gaf allereerst aan wat het doel van de vereniging is en hoe zij dat doel tracht te bereiken. Het doel is bevordering van de belangen, in de ruimste zin, van de bevolking van het platteland. Van de middelen om dat doel te bereiken noemde Mev. Visser onder meer het houden van lezin gen, het organiseren van ver schillende cursussen, het uitgeven van een maandblad, uitwisseling van leden met bewoonsters van andere streken en landen, enz., enz., te veel om op te noemen. Als bijzonderheid voor Noord- holland werd genoemd het in het leven roepen van een rustfonds, waardoor vrouwen die dat be hoeven (op doktersadvies) in staat worden gesteld een bepaalde tijd rust te genieten. Staande de vergadering gaven 29 van de aanwezige dames zich op als lid. Bergen zal de 66ste afdeling zijn van Noordholland, dat reeds meer dan 5500 leden telt. De hierna volgende bestuurs verkiezing had tot resultaat dat werden verkozen: Mw. T. Blad- Voerman, Mw. Huygens-Bruin- zeel, Mw. L. v. d. Laan-v. Galen, Mej. J. Stui en Mw. Visser-Ven. Met de wens, dat de jonge spruit voorspoedig mocht op groeien, nam de propagandiste van de Bond afscheid. Niets bestendigs hier beneên Twaalf jarenlang hebben in boorlingen en vreemdelingen op hun wandelingen rond de Ruïne nooit verzuimd even hun schreden te richten naar de Hoflaan en daar enkele ogenblikken te toeven voor de Kunsthandel Ruyter om zich te verlustigen in de aan blik van al het daar tentoon gestelde moois, en iets uit te zoeken voor cadeautje of als her innering aan Bergen. Nog enkele dagen, en. het zal uit zijn: naar wij vernemen zal met ingang van 1 Januari a.s. de Kunsthandel worden opgeheven en zullen de heer en mevr. Ruyter zich uit de zaken terugtrekken. Velen, vooral de gasten, zullen straks de in 1937 geopende zaak missen, maar wat is in deze onrustige wereld besten diger dan de onbestendigheid Intussen is er één in zijn nopjes onze Mr. Opticien Pastoor, die enkele maanden geleden een zaak opende aan de Kleine Dorpsstraat, heeft namelijk beslag weten te leggen op dit fraai gelegen pand aan de Hoflaan en denkt over enkele maanden zijn zaak daar heen te verplaatsen, Die nog een cadeautje of een herinnering wenst te kopen, haaste zich gebruik te maken van de in dit nummer gedane voordelige aanbieding. DE BRANDWEER RUKTE UIT Zaterdagmiddag bracht sirene- geloei enige opschudding in Ber gen. In razende vaart fietste de jeugd achter de brandweerwagen aan naar de Zuidlaan. Brand in de met riet gedekte woning van de heer G. v. Terwisga? Bij een door de brandweer ingesteld onderzoek bleek al gauw, dat het deze keer zou meevallendoor een brede scheur in de schoor steen van de centrale verwarming zocht de rook een uitweg. De brandweer, als altijd van zessen klaar, wist brand te voorkomen door als echte schoorsteenvegers de schoorsteen eens een flinke beurt te geven. Water kwam er niet aan te pas, alleen zal de bewoner het, zolang de rookkanalen niet her steld zijn, zonder centrale ver warming moeten doen. BERGEN ZONDAGSDIENST ARTSEN SPAR „TEMPO-TEMPO" AVOND Een volle zaal in De Rustende Jager heeft gisteren genoten van de 34e Bonte-avond, die dit jaar in Noordholland werd aangeboden door De Spar. Nadat het orkest o.l.v. Frans Wouters had gezorgd voor een echte sfeer, maakten de aanwe zigen allereerst een uitstapje op het witte doek naar Valkenburg. Na dit reisje werd een elck-wat- wils-programma in vlot tempo afgewerkt. Louk Norell vermaakte de zaal met een praatje en een liedje, Frans van Schaik had succes met zijn zang, de twee Helgers verbaasden het publiek met hun toeren, de gast Freddy Baarens trad op als Maharadsja, Gerda en Helmuth brachten de danslustigen in verrukking en Piëtro Nakaro.... Aan de huisvrou wen werd onder meer het geheim verklapt om zeepverspilling te voorkomen bij kalkhoudend water. Summa summarum, een prachtig geslaagde avond! Tafeltennis-Tournooi Te Bergen, waar steeds meer liefhebbers zich interesseren voor het tafeltennisspel, werd Woens dagavond een eerste tournooi gehouden: De Berger Tafeltennis club ontving in haar clublokaal „Het Wapen van Bergen" haar zustervereniging uit Oudkarspel. Er was voor dit eerste tournooi heel wat belangstelling. De heer W. de Vries heette als ere-voor- zitter alle aanwezigen hartelijk welkom en sprak de hoop uit, dat het een mooie avond met vele spannende wedstrijden zou worden. Er waren voor de winnaars twee medailles beschikbaar ge steld, t.w. door de directie van de firma Eecen en de heer P. v. Campenhout. Er werd gespeeld aan twee tafels. In de A ploeg moest Bergen met 511 het onderspit delven tegen Oudkarspel. In de B ploeg eindigde de kamp met 88. In de beslissingswed strijd wist Bergen de overwinning te behalen met 21. De ere voorzitter wenste beide clubs geluk met haar in dit eerste tournooi behaalde ereteken. Sterke spelers waren in de A- ploeg o.m. de heren J. Schrieken van Oudkarspel en C. Jansen van Bergen, terwijl in de B-groep opvielen Mej. Wortel van Oud karspel en de heer J. Blauw te Bergen. Waar Bergen zich heeft voor genomen om te gaan oefenen onder leiding van twee instruc teurs, spitsen de liefhebbers van het tafeltennisspel zich al op een volgend tournooi. LEGER DES HEILS (Stichter William Booth) Mogen wij voor een ogenblik Uw aandacht vragen? O, U weet het gl, want als de Kerstdagen komen, dan ziet men overal in Nederland de Kerstpot van het Leger des Heils op de straten, ook in Bergen. Ja lezers, ook in Bergen zijn veel gezinnen, die behoeftig zijn, ouden van dagen met een vreugdeloos eentonig leven en kinderen, die blij zijn met een spontaan extraatje. En wanneer zullen wij hen beter kunnen verrassen dan juist met de Kerstdagen? Wij zijn er zeker van, dat ge uw deel wilt doen en dat ge weet dat de belangen der minderbedeelden in goede handen zijn bij het Leger des Heils. In vorige jaren hebben wij met uw hulp een groot aantal Kerstpakketten kunnen uitreiken en vragen ook dit jaar weer uw hulp daarvoor. Wij verwijzen U voor de datums van Kerstpot en Lijstcollecte naar de advertentie in dit nummer en men lette op de naam van de stichter William Booth op de collectelijst van de collectant èn op het Politie- stempel. Tot slot een gedicht van Clinge Doorenbos: 't Is een licht, dat voor een ieder Overal en altijd schijnt; Dat in 't allerdiepste duister Nóóit vervaagt en nóóit verdwijnt 't Is een baken voor zo velen In deez' kommervolle tijd; 't Is een reddingsboei voor ieder, Die daar strandt of schipbreuk lijdt. Stééds staan daar de deuren open, Het woord „neen" kentmen erniet: Liefdewerk wordt er bedreven, Omdat Liefde het gebiedt. Wie daar wat aan méé wil werken, Krijgt vandaag gelegenheid: Helpt de Heilsoldaten-strijdmacht, Steunt hen in de zware strijd! 't Is een vredelievend leger En de strijdkas is in nood, Doordat de munitie duur is En de vijand machtig, groot Lezing Prof. Pitlo KUNST EN RECHT. Op Dinsdag 20 December a.s. spreekt voor het Kunstenaars Centrum prof. mr. A. Pitlo in de danszaal van de Rustende Jager. Deze onderhoudende en geestige spreker zal het woord voeren over het onderwerp: „Kunst en Recht", een causerie, die deze hoogleraar zowel in kringen van rechtsgeleerden als van kunste naars elders reeds bij herhaling hield. Zijn lezing zal o.m. be handelen de raakpunten van kunst en recht in de loop der eeuwen, de verhouding en wederzijdse cri- tiek tussen kunstenaars en rechts geleerden, -de beeldende kunst en het recht, de literatuur en het recht. Een boeiende, verhelderende avond wacht de toehoorders. In een advertentie in dit num mer treft de lezer nog enkele practische bijzonderheden aan. Nieuwe Boeken Anke Servaes Bij de uitgeverij F. G. Kroonder te Bussum verscheen dezer dagen „Anke Servaes", een keur uit haar werk met biographie, beoor delingen en andere bijdragen. Deze met een tiental mooie foto's verluchte uitgave zal met vreugde worden begroet door allen, die of persoonlijk of als lezers van haar werken, in aan raking kwamen met deze „bege nadigde vrouw, zoals er slechts weinigen zijn", zoals een kinder rechter het uitdrukte. In deze bundel wordt Anke Servaes geschetst als kind, als verpleegster, als vrouw, als moe der wordt de herinnering levendig gehouden aan wat zij was in het maatschappelijk- leven, in de oorlog. Ingezonden stukken HET KERSTFEEST NADERT Alles in de wereld wijst weer op het naderend Kerstfeest. De winkeliers trachten, door middel van prachtig gedecoreerde eta- lage's, een Kerstsfeer te scheppen. Couranten, tijdschriften en radio- bode's spreken ervan. En wij zelf, ja wij gaan ook gevoelen, dat er grote dingen staan te ge beuren. Immers, het Kerstfeest nadert. Het Kerstfeest, dat een gezinsfeest is. Iedere huismoeder loopt reeds met plannen voor een extra lekker maal, iedere huisvader denkt erover hoe hij zijn vrouw en zijn kinderen met iets extra's kan verrassen. Ten minste, zo gaat het in vele ge zinnen. Wie kan echter de ge zinnen tellen, waar niet die prettige voorbereidingen worden getroffen? Wie telt die gezinnen waar het Kerstfeest met grote zorgen wordt tegemoet gezien? Er zijn zo veel ouders, voor wie het naderend feest geen feest, maar een kwelling wordt. Zij kunnen hun kinderen geen Kerst boom, geen lekker maal bieden, geen extra'tje bereiden. Denken wij daar wel eens aan? Wij zijn toch niet zo egoïstisch, dat we alleen aan ons zelf denken en anderen in zorgen en kommer het Kersfeest laten doorworstelen zonder een enkele kerst-licht-straal. Laat ons aan die velen ook een Kerstfeest geven. Hoe we dat kunnen? Wel, er zijn verschillende mogelijkheden. Het arme gezin in uw omgeving kunt li helpen door een pakketje te zenden'n arme drommel kunt li iets in de hand stoppeneen enveloppe met inhoud in een brievenbus enz. Echter, beter gaat het georgani seerd, en daartoe staat ook dit jaar weer het Leger des Heils klaar. Er wordt weer gecollec teerd, door lijstcollecte, door kerst- potten enz. Gaat li uw inkopen doen voor het Kerstfeest, denk er dan ook aan om iets in de boodschappenmandjes te doen, die weer in zoveel winkels zullen staan, denk er dan ook aan om iets in de Kerstpotten te depo neren. En wordt er aan uw huis gecollecteerd door het Leger des Heils (Stichter William Booth) geef dan met milde hand, opdat daardoor uw eigen Kerstfeest ver rijkt worde. Zó, en zo alleen viert U en het behoeftige gezin het feest van Jezus geboorte op waardige wijze. li mijnheer de redacteur dan kend voor de verleende plaats ruimte. Een Leger-vriend FILMNIEUWS. Vrijdag, Zaterdag, en Zondag 's avonds 8 uur en Zondagmiddag 2.30 uur draait in De Rus de buitengewoon komische film „Met twee Jantjes op stap" William Bendix en Dennis 'O Keefe, twee Amerikaanse ma riniers met verlof in een Austra lische haven, leveren slag om het bezit van een Australische schone. Maar zoals het wel meer gaat, ging het ook hiereen derde ging met de buit strijken (twee honden vechten om een been, een derde loopt er ras mee heen). Alle izegrimmen, zuurpruimen, zwartkijkers en knorrepotten zullen bij het zien van deze film in een echte feeststemming geraken. Leeftijd 14 jaar. Voor 18 jarigen en ouderen wordt Maandag, Dinsdag en Woensdag om 8 uur en Woens dagmiddag om 2.30 vertoond „In het duister van de nacht" Harry met de heliotroop, een juwelendief, sluipt in het duister van de nacht de vertrekken der rijken binnen en zijn buit belandt bij een vrouw, die hem onwarrdig is. Deze koning der langvingers gaat ten onder als gevolg van duivels verraad. Dit boeiende filmwerk is gebaseerd op het verhaal „A whiff of heliotrope" van Richard Washburn Child. Burgelijke Siand BERGEN SCHOORL SCHOORLSE BRIDGE CLUB Uitslag van de Dinsdag j.l. gehouden wedstrijd Groep A PinxterDiderich 53 Haasbroek—Aalders 55 Fam. Repko 61,5 Mevr. de Wilde en v. Wijk 62,5 Half Sr—Jonker 62,5 Bekker—Beeldman 67,5 Groep B NieuwlandVisser 61 Half JrJes 68,5 Mw v. Wijk—Mw Bouman 75 Mw Hoff—v.d. Lelie 75,5 Mw ArpeauMr Jochems 78 KERKDIENSTEN SCHOORL EGMOND AAN ZEE EGMOND BINNEN EGMOND AAN ZEE DE WONINGBOUW IN 1949 Leek het aanvankelijk, dat in onze gemeente dit jaar slechts 11 woningen en bedrijfspanden zouden mogen worden gebouwd, bij het scheiden van de markt blijkt, dat het nog wel meevalt. Doordat o.m. voor bedrijfs panden bouwvolumen beschikbaar is naast het woningbouwvolume, staat het thans vast dat nog dit jaar in ieder geval 20 en misschien zelfs 22 percelen in aanbouw zullen komen. BOUWVOLUME 1950 Evenals voor 1949 is aan onze gemeente ook voor 1950 een bouwvolume toegewezen voor 11 woningen. Hiervan zijn er 6 be stemd voor herbouw door oor logsslachtoffers. Daar deze per celen allen groter zijn dan 260 m3 is voor deze 6 percelen een volume van 2400 m3 toegekend. Mocht dit nog ontoereikend zijn, dan zal extra volume w rden toege wezen om deze herbouw mogelijk te maken. Het volume is alleen bestemd voor woningbouw. Daarnaast is voorlopig een ongelimiteerd vo lume voor bedrijfspanden beschik baar. AANBESTEDING De bouw van een woonhuis met garage aan de Boulevard voor de heer Fenega, is opge dragen aan de firma J. Dingerdis te Alkmaar voor de som van f 15.000,- BOUW GEGUND De bouw van een woning aan het Westeinde voor rekening van de heer W. ten Bruggencate al hier, is opgedragen aan de firma gebr. Apeldoorn te Egmondbin- nen voor f 26025,, DE DUINSTREEK Zondag 18 December Dokter LUGTEN, telefoon 2700 van 5 tot en met 11 December 1949 GEBORENHillegonda Maria, d.v. Cornelis de Waard en Veronica Hil legonda Maria Dingerdis. Boudewijn Jurie, z.v. Antonie van Ulsen en Ida Adriana Johanna Jager. Cornelia Petronella Maria. d.v. Karl Franz Pittner en Petronella Leij-n. Cornelis, z.v. Jan Haringhuizen en Neeltje Breed. ONDERTROUWDEmile de Wandeler en Cornelia Geertruida Leering. Pieter Dokter en Catharina Blokker. OVERLEDEN: Cornelis"Mooij, 59 jaar, echtg. van Neeltje Sijbrands. Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen De Haan's Boekhandel, Stationsstr. Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m,m. met een minimum van f 1, ZONDAG 18 DECEMBER BERGEN NED.. HERV. GEMEENTE RUïNEKERK 10 uur Ds Bekius 8 uur Kerstwijdingsavond. Kerstspel - Collecte Gebouw „REHOBOTH" Dr. van Peltlaan 1 10.30 uur Ds Keers van Rotterdam. GEREFORMEERDE KERK v.m. 10 uur Ds. L. C. J. Kreyt van Baarn. Bediening H. Avondmaal, n.m. 5 uur Ds. L. C. J. Kreyt, H. Avondmaal en nabetrachting. LEGER DES HEILS Dorpshuis, 2 uur Zondagsschool voor kinderen tot 12 jaar Iedere Woensdagavond 8 uur. Bijbelklas voor jongens en meisjes boven 12 jaar, Breelaan 5 Donderdag 2 uur, tijdelijk Breelaan 5 gezinsbond voor vrouwen en meisjes boven 18 jaar R.K. KERK Zondag v.m. 7 u. en 10.45 u. Stille H. Mis 9.45 u. Hoogmis Kindermis 8.15. u. In de week H.H. Missen 7, 7.45, en 8.15 u. NED. HERV. GEMEENTE v. m. 10 uur in het Gem. Gymnastiek- gebouw, Smeerlaan, Catrijp Ds. C. M. de Jong. Zondagsscholen van Groet en Schoorl in 't Gymnastiekgebouw om 11.30 uur OUD-KATHOLIEKE KERK v. m. 8 uur vroegdienst v. m. 10 uur laatdienst n. m. 7 uur Vesper NED. HERV. KERK v. m. 10 uur Ds. Roobol. GEREFORMEERDE KERK 10 u. Ds. B. Bouma. van Noordwijk aan Zee. 4 30 uur Leesdienst br. De Waal. Coll. Zending onder de Joden. HERV. GEMEENTE v.m. 10 uur Ds Plug. n.m. 7 uur Egmond a.d. HoefAdvent-spel

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1949 | | pagina 1