Terwijl de schepen wachtten 6en g&ede y&siwwuw HETELUCHTKACHELS KERSTMIS!! DAMES URSEM B. G. D0BBEN VAH DE GARDE'S ADVOCAAT uedeïi in, dauueuvemheteu paed vetzatgeu Administratiekantoor Joh. Broere P. VAN BODEGRAVEN RiUm keuze HetstyestUeukeu Ik woonde Modebladen DE GOEDE, BERGEN Kunstenaars-Centrum Verf. 1/Kc. A. VM(y TELEF. 2104 Kapsalon Uiterst lage prijzen l/ooc de. lUuida^en Laat dus uw KAPSEL BIOSCOOP „DE RUSTENDE JAGER", BERGEN J. VISSER-ROOSENDAAL Het boek verschijnt NIET in de Juwelenserie Advocaatfabriek „Cleyn Martijn" Tel. 310, Schoorl vs Boomkwekerij „Sursum Corda" te Schoorl Kerstkaarsen Kersttafellopers Kerstservetten Rood crêpepapier Kerst- en Kerstboeken Kerst-inpakpapier Boekh. C. Oldenburg N ieu wj aarskaar ten Laanweg 164 Schoorl Petitie aan de Staten Generaal Een 150 tal ingezetenen dezer gemeente heeft bij de Staten- Generaal een petitie ingediend, waarin er wordt aangedrongen, bij de souvereiniteitsoverdracht rekening te houden met het ver langen tot zelfbeschikking van de bevolking van Timor, Ambon en de Minahassa. Een sympatiek besluit Nu voor het eerst met Kerst mis alles weer zonder bon te krijgen is, heeft het bestuur van Maatschappelijk Hulpbetoon be sloten dit jaar de Kerstgave weder als van ouds in natura te ver strekken. Behalve degenen, die door deze instelling geholpen worden, zullen ook de z.g. stille armen hiervoor in aanmerking komen. In mijn tijd. ,,Er zal wel niemand zijn, die niet weet, dat vroeger alle men sen van betekenis in een flink kasteel woonden met tenminste vijfendertig kamers en vele dienstboden en knechten, die de hele dag klaar stonden om je van dienst te zijn. De een had tot taak te zorgen dat je nooit met losse veters in je schoenen liep, een ander paste er voor op, dat je haar steeds keurig gekamd bleef. Door toevallige omstandighe den kwam ik ook eens in zo n kasteel terecht. En niet maar zo n gewone stenen burcht, met vervaarlijke torens en metersdik ke muren, maar in een echt luchtkasteel. Tegenwoordig proberen de mensen je wel eens wijs te ma ken, dat luchtkastelen niet be staan. Ik zeg je, dat ze niet op de hoogte zijn. In mijn tijd had je ze echt. Ik heb zoals ik zei er zelf een poosje in gelo geerd. Hoe zou ik daarover kun nen vertellen als het niet waar was? Ver van huis Je weet wel hoe dat gaat in de wereld: wat je vèr haalt is lek ker. Zo dacht ook de hertog van Wagenwijd er over toen hij de kapitein van de Noordstar bij zich ontbood en hem opdracht gaf om een lading suikerriet van Makaba-eilanden te halen. Hij kon zijn koffie en zijn thee niet zoet genoeg krijgen met gewone Hollandse suiker en had er een flinke zak met gouden tientjes voor over om dat suikerriet te krijgen. Nou was onze kapitein er de man niet naar om voor goud op reis te gaan, want hij ging louter voor genoegen naar zee. Geld is bijzaak, placht hij altijd te zeg gen, en daarom stopte hij zijn verdienste altijd maar in een ijze ren kist in zijn huisje in Rotter dam. Op zee kon je immers toch niets kopen. Water en wind kos ten niets, evenmin als een flinke storm. Zo gingen wij dus naar de Makaba-eilanden, die ergens tus sen Batavia en Paramaribo lig gen. We hadden een voorspoe dige reis, zowel er heen als te rug. Onderweg behoefden we weinig anders te doen dan even het weerbericht in de krant te lezen en dan zetten we wat zei len bij of reefden, al naar gelang er veel of weinig wind zou ko men. Tegenwoordig, met al die stoom- en motorschepen, gaat dat zo gemakkelijk niet meer, maar in mijn tijd Enfin, we hadden dus volop vrije tijd onderweg en de boots man las ons gelukkig zo nu en dan voor uit het bekende boek OOG-CONTRöLE Mr. Opticien PASTOOR Boekhandel Oldenburg, Schoorl van Ootje Teur: ,,Zo de wind waait, waait m'n scheepjeDat gaf gelukkig wat afleiding. Zeemanshuis. Teruggekeerd in het vaderland hebben wij mogen ervaren wat een dankbaar hart vermag. De hertog van Wagenwijd had met ongeduld onze aankomst in Rot terdam tegemoetgezien. En niet alleen omdat wij zijn suikerriet meebrachten, maar ook om heel iets anders. Terwijl wij op de toen gelukkig niet woeste baren zwalkten, kreeg hij zo n medelijden met ons, zeelieden, dat hij een speciaal kasteel bouwde, waarin wij voortaan mochten wonen. Het was helemaal van lucht gebouwd. Nou moet je niet den ken, dat je van lucht niets ma ken kunt, want daar waren ze in mijn tijd al een heel eind mee gevorderd. Natuurlijk kon je door de muren en deuren heen kijken, omdat ze van lucht wa ren, maar dat was erg gemakke lijk. Je wist b.v. meteen of er iemand thuis was. Nooit meer zouden we ons hoofd hoeven te stoten en nooit meer kon je een ruit breken en in elke kamer scheen de zon. Nou, alle matrozen van andere schepen waren compleet jaloers op dat prachtige kasteel van ons. En niet alleen die matrozen, zelfs de minister van kastelenboyw kwam kijken toen wij met grote plechtigheid het gebouw in ge bruik stelden. De burgemeester onthulde een koperen gedenk plaat aan de muur van de in gang, die een beetje dwaas in de ruimte kwam te hangen, maar het overigens uitstekend deed. Goede buur. Niet ver van ons nieuwe kas teel woonde een oud admiraal, die nog verre familie van Mi- chiel de Ruyter was. Aan hem hadden we echter een goede buur, want toen het winter werd was ons luchtkasteel een pietsie tochtig. Onze hertog van Wa genwijd woonde in Den Haag en die zagen we niet dikwijls. Zo kropen we in het hartje van de winter rond de haard van de admiraal en vertelden elkaar van onze reisavonturen. Het is tenslotte nogal slecht met ons kasteel gelopen, maar daar moet je niet verder over praten. Op zekere dag namelijk is het gewoon weggewaaid en bleef er niets anders over dan de gedenkplaat van onze burge meester. Toen we dat ontdekten, gingen we onze trouwe „Noord star" weer opzoeken. Later hebben nog wel eens mensen geprobeerd een lucht kasteel te bouwen, maar het liep allemaal op niets uit. Ze krijgen mij er niet meer in tenminste. Dan woon ik nog liever in Drommelshoek. Daar heb je in ieder geval een dak boven je hoofd. Maar ja, smaken ver schillen FAMILIEBERICHTEN Bij ons vertrek naar Australië, wensen wij alle familie, vrienden en kennissen, een hartelijk vaar wel. N. J. LEIJEN en echtgenote Bergen, Doorntjes 12 VRAAG EN AANBOD Mevr. v. Regteren Altena, Ronde laan 3, Eergen vraagt Werkster voor Dinsdags om de 14 dagen KERSTGANZEN te koop. Kerkedijk 33, Bergen. Tel. 2292 Te koop een verstelbare kinderstoel in goede staat f 12,— Doorntjes 17, Bergen VOOR NAAR Bloeiende kamerplanten in prijzen vanaf f 0,50-3.50 Vanaf a.s. Donderdag Rode Kersttulpjes Fa. A. Kofman Zoon Bond v. Staatspensionnering Afd. Schoorl BERGEN „KUNST EN RECHT". Bloemkwekerij Lijtweg 44 - Bergen VoordeKersidagen ruime sortering Kerststukjes, cyclamen, begonia's, rode tulpen, gevulde bloembakjes, oranjeboompjes, Kerstbomen DE JONG'S BAKKERIJ De Besturen van de Bouwvak bonden te Schoorl maken bekend dat er op Zaterdag 24 December van 3-5 uur bonnen verzilverd kunnen worden in het Rooms Katholieke Verenigingsgebouw te Katrijp. valt op en is de sieraad van de vrouw! voor de a.s. feestdagen Bespreek tijdig om teleur stelling te voorkomen. 2266 Telefoon 2266 „MET TWEE JANTJES OP STAP'' „IN HET DUISTER VAN DE NACHT" BINNENKORT VERSCHIJNT DOOR BESTELT DEZE NIEUWE, BOEIENDE ROMAN VAN DEZE GEVIERDE SCHRIJFSTER 1 REEDS NU BIJ I BOEKHANDEL C. OLDENBURG - SCHOORL I EIG.j JOH. BROERE Belastingconsulent KERKELAAN 17, BERGEN Nh. Verzorgt Uw Boekhouding, Vermogensbeheer Belastingzaken zorgt dat zij met de feestdagen in huis heeft Uitsluitend bereid met eieren uit eigen hoenderpark, suiker en Franse brandewijn TEL. K 2209 - 285 levert alle soorten bomen, heesters, rozen, vaste planten enz. Speciaal adres voor tuinaanleg, windkeringen, sport terreinen enz. Prijscourant op aanvrage gratis. Vraagt ons persoonlijk bezoek Dagelijks van 8.306 uur. Woensdag van 8.30—12 uur. bovendien Vrijdagsavonds v. 7-9 u. Maandags Egmond aan Zee „Vergulde Valk" 's avonds van 7-8 uur. Dinsdags Schoorl i „De Rustende Jager" van 's avonds 7.30-8.30 uur. Erkend leverancier alle Ned. Ziekenfondsen Onze eigen recepten en die van H. H. Oogartsen worden desgewenst binnen enkele uren op eigen atelier vervaardigd. Kleine Dorpsstraat 25 - Tel. 2202 BERGEN Hiermede geven wij met blijdschap kennis van de geboorte van onze Zoon ADRIAAN NICOLAAS GERRIT G. RUIS-DEKKER A. RUIS SCHOORL, 8 Dec. 1949 Duinweg D 32 21 December a.s. hopen onze lieve Ouders C. SCHOTTEN N. SCHOTTEN-Ravenhorst hun 121/2-jarige Echtvereniging te herdenken. Hun dankbare Kinderen COR MEES THEO BERGEN a. ZEE Verspeykweg 11 Gelegenheid tot feliciteren op 18 Dec. a.s. van 3-5 uur Heden overleed zacht en kalm onze lieve Vrouw, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder ANNA MARIA SLIKKER echtgenote v. T. Schoen in de ouderdom van bijna 69 jaar Uit aller naam T. SCHOEN GROET, 14 Dec. 1949 De begrafenis zal plaats vinden op Zaterdag 17 Dec. n.m. 2 uur op de Algemene Begraafplaats te Schoorl. Hiermede betuigen wij, mede namens wederzijdse ouders, onze hartelijke dank voor de vele blijken van belangstelling voor en bij ons huwelijk ondervonden. N. DE HART A. DE HART-NOTTELMAN Groet, Achterweg A 168a Word gevraagd EEN MEISJE, zelf standig kunnende werken. In- of extern. Adres Karei de Grotelaan 2, Bergen. R.K. Meisje, 33 jaar biedt zich aan als HUISHOUDSTER in klein moederloos gezin. Brieven onder no. 51 Bureau van dit Blad te Schoorl. T e koop aangeb. PRIMA MODERNE KINDERWAGEN zo goed als nieuw en RADIOTOESTEL, merk Erres. J. SMIT, Dokterslaantje C 232, Schoorl Te koop aangeboden mooie wollen dekens 190 x 240. Salamanderkachel. Parapluiestandaard. Prinsesselaan 44 s, Bergen. Ie koop: aantal vooroorl. grijs Whipc. officiersrijbroeken, o.a. met leren zit ting; pr. 2e h. rijlaarzen en pr. nieuwe werkschoenen en beenkappen. v. Oldenbarneveldtweg 34. Bakkum (Nh.) Te koop prima onderhouden aanhang wagen voor fiets, rubberbanden, kogel lagers f 25,Buerweg 29. Bergen Te koop Wit Emaille kolenfornuis f 25. Zwr. Leren moterpak gr. maat 1 p. bl suede d. schoenen m. 38 f 9.- 1 p. br. d schoenen als nieuw f 9.- Meerweg 19, Bergen. Te koop: elec. trein Marklin sp. 00 compleet met transf. 220-20 volt. extra rails, wissels, seinp. wagons, enz. Buerweg 29, Bergen Te koop gevraagd een in goede staat zijnde KINDFRWAGEN. Brieven onder no. 1002, De Haan's Boekhandel. Bergen Vermist: BOUVIER, tecf, zwart met grijs, lange staart en oren, naam PAX. Tegen beloning terug te bezorgen bij Mr. G. van Hilten, Buerweg 55, Bergen, Tel. 2254. Gaarne ook inlichtingen. Vermist een langharig zwart-witte hond Tegen beloning terug te bezorgen. Buerweg 6, Bergen Groot was het succes met onze AMANDELSPECULAASenBANKET Voor de feestdagen: Kerstkransjes met amandelen Fijne banketkransen Kerstcake en gebakjes Wegens beperkte voorraad amandelen vroegtijdig bestellen gewenst Voor iets fijns naar BANKETBAKKERIJ TER BURG Damweg 33 - Schoorldam BLOEMISTERIJ Russenweg 18, Tel. 2229, Bergen op DINSDAG 20 Dec. 1949, 's avonds 8 uur in de zaal van de heer Jac. Swaan te Schoorl. AGENDAi 1. Opening. 2. Bespreking Propaganda. 3. Verkiezing Bestuursleden, wegens af treden van de Voorz. R. Wognum en de Secretaris Fr. Mosk. 4. Rondvraag. 5. Sluiting. HET BESTUUR Op DINSDAG 20 DECEMBER 8 uur spreekt in „De Rustende Jager" te Bergen over Toegang vrij voor contribuerenden (2 pers. per diploma). Introductie ad. f 0.75 p. pers. Probeert U dan eens onze heerlijke KERSTKRANSEN WEIHNACHTSTOLLEN KERSTKRANSJES KOEKJES EN GEBAKJES Ruim gesorteerd in CHOCOLADE, BONBONS EN LUXE DOZEN. Aanbevelend, HEREWEG 66, SCHOORL. Tel. 205 SCHOORL Mooi HAAR Dorpsstraat 21Bergen Vanaf Vrijdag 16 December WILLIAM BENDIX en DENNIE O'KEEFE in een zonnige Zeemans klucht Vanaf Maandag 19 December a.s. BRIAN DONLEFY in de geladen film Toegang 18 jaar. Een prachtig uit gebalanceerde film. Toegang 14 jaar. Zes kwartier Jubel- stemming. een maand napret. f! KerstdagenGreta Garbo in „NINOTCHKA" jj|lliiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiniiiiiiiiiiimiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii||t. Lid Ned. College voor Belastingconsulenten J

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1949 | | pagina 2