ft 99 NIEUWJAARSGROETEN BERGEN FILMNIEUWS. SCHOORL VRIJDAG 23 DECEMBER 1949 26e JAARGANG No- 50 Verschijnt te Bergen» Bergen aan Zee» Schoorl» Schoorldam, Groet» Camperduin» Egmond aan Zee» Egmond-Binnen en Egmond a. d- Hoef In het volgend nummer zal evenals vorige jaren gelegenheid bestaan tot het plaatsen van een Nieuwjaarsgroet. Men kan deze opgeven aan ons Bureau of aan de bezorgers. De prijs hiervan bedraagt f 1.a contant per 3 regels: elke regel meer 30 cent. DE VROEDSCHAP BIJEEN De Raad van Bergen kwam Maandagavond in openbare zit ting bijeen onder voorzitterschap van Burgemeester Dr. Huygens. Het voorstel van B. en W. inzake de omzetting van het „Burgerlijk Armbestuur" in een „Gemeentelijke Instelling voor Sociale Belangen" werd warm verdedigd door Wethouder Den Das. Het B.A., hoe verdienstelijk werk het ook in het verleden had verricht, pastte niet meer in de huidige samenleving. Na am pele bespreking ging de Raad accoord met het voorstel. Het voorstel tot grondaankoop van de N.V. Binnenlandse Exploi tatiemaatschappij van Onroerende Goederen te Bloemendaal werd eveneens aanvaard. De koopprijs was bepaald op f 55.000,— Vervolgens besloot de Raad om gelden beschikbaar te stellen voor de bouw van vier schuurtjes bij woningen in exploitatie bij de gemeentelijke woningdienst. Bij het volgende punt werd besloten de hoofdadministrateur bij Gemeentewerken, -de heer J. Uitentuis te bevorderen tot adjunct-commies A. De tuinman-werkman van de Grijspaarde werd in vaste dienst aangesteld. Het voorstel van f 5000,— beschikbaar te stellen voor ver bouwing en verbetering van de Raadszaal kon geen genade vin den in de ogen van verschillende leden en werd tenslotte terug genomen. In de commissie tot het nazien van de gemeente-rekening over het dienstjaar 1947 werden be noemd de heren Maassen, Broers- ma en Ellis. Bij de rondvraag bracht de heer Ellis de aanslagen der schoolgeld regeling ter sprake, Mr. Sluis verzocht op de Bergerweg een lichtgevende verkeersstreep aan te brengen, Dr. Hemelrijk pleitte voor een waarschuwingssysteem bij gladheid der wegen en de heer Swaag vroeg de oude stort plaatsen voor tuinvuil weer iri ere te herstellen. DE HOLL. MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW De afd. Bergen van de Hol landse Maatschappij van Land bouw kwam gisteravond bijeen in de Volkshogeschool „Het Oude Hof." Er was grote be langstelling voor de om een op lossing vragende problemen voor de boer. Hubert Cornelisz Poot, de voornaamste dichter van ons akkerleven, mocht een paar eeuwen geleden schrijven „Hoe genoeglijk rolt het leven des gerusten land- mans heen, die zijn zaligh lot, hoe kleen, om geen koningskroon zou geven", de werkelijkheid is wel even anders. De boer kent ook de struggle for life, en zelfs in Amerika, dat „lan fen dream en winsken", dat „taflechtsoard for tüzenen fen minsken", zijn streken, waar het moeite kost het hoofd boven water te houden. Het was naar zo'n oord, dat de aanwezigen een uitstapje maakten op het witte doek. Het ging naar Tenessee-vallei, waar de bewo ners dreigden te zullen onder gaan als verdere erosie niet werd voorkomen. De regen spoelde weg het werk van weken en maanden, de teeltlaag verdween al meer en meer. Toen greep de regering in, grootse plannen werden gemaakt en uitgevoerd de rivier werd met tal van dam men aan banden gelegd, het water gebruikt voor irrigatie en voor het opwekken van electriciteit. En de bevolking Stond eerst wantrouwend tegenover al dat nieuwe, maar zoetjes aan kreeg men vertrouwen en de Wonder- vallei werd een welvarende streek. De heer K. Bergsma, leeraar aan de R.L.W.S. te Schagen, kwam vervolgens in een causerie tinte lend van humor, met Hollandse wonderen voor de dag. Ook enkele Hollanders wisten op zeer vernuftige wijze het water te brengen, waar zij het wilden hebben. Eén wist de hulp krijgen van de hele brandweer en 3 dagen na de besproeiing was het land al groen. In de Beemster werd het anders aan gepakt. Men zat daar midden in het water, maar van water inlaten was geen sprakebouwers, fruitkwekers en grasboeren hadden uiteenlopende belangen. Toen ge schiedde het wonder van de Beemster. Op bepaalde afstanden werd een mes door de ^jrond getrokkengevolgd door een moldrain en toen water toege laten. De resultaten waren schit terend van het geïnfiltreerde perceel oogstte men 55000 kg tegen 11000 op het droge en de kwaliteit was prima. Elders wist men op andere wijze gunstige resultaten te bereikenmet een pompinstallatie werd water op het land gebracht (methode van Diepen of op andere wijze) naar behoefte. Gewaarschuwd werd tegen „teveel Alles werd ver duidelijkt met lichtbeelden. Ten slotte beantwoordde de heer Bergsma nog verschillende vragen, waarna de voorzitter, de heer H. Bruin, de bijeenkomst sloot met een woord van dank aan de spreker voor zijn leerzame uiteen zettingen. De gastvrouwe, de Volkshogeschool „Het Oude Hof" werd dank gebracht voor de ge noten gastvrijheid. LEGER DES HEILS (Stichter William Booth) Met zeer veel dank aan allen die ons door de daad èn door hun gaven geholpen hebben om aan tientallen gezinnen en aan vele kinderen een zorgeloos en blij Kerstfeest te kunnen geven hebben wij thans de eer door middel van de advertentie in deze Duinstreek U het Kerstprogramma bekend te maken. Een hartelijke uitnodiging aan allen, die zich met ons Zaterdag avond rond de verlichte Kerst boom in Merelhof willen scharen is hier zeker op zijn plaats. U raadplege voor plaats en uur der samenkomsten de adver tentie in dit nummer. GESLAAGD Geslaagd voor het doctoraal examen Rechten aan de Vrije Universiteit te Amsterdam de heer L. Beyneveld te Bergen. Bergen W atervogels Maandag (2e Kerstdag) speelt Bergen een thuiswedstrijd tegen Watervogels uit Den Helder. De bezoekers, welke tot een der leidende ploegen van de 4e klasse A behoren, zullen stellig alles in het werk stellen om haar goede positie op de ranglijst te handhaven. Voor B.S.V. echter een goede gelegenheid om te tonen dat de vorige week geleden nederlaag tegen Wieringerwaard een ver gissing is geweest. Een overwin ning zou de Bergenaren weer in de kopgroep brengen. Met spanning kan deze belang rijke wedstrijd worden tegemoet gezien en wanneer Pluvius wil medewerken zullen vele voetbal liefhebbers getuige zijn van dit treffen. De wedstrijd wordt gespeeld op het B.S.V.-terrein aan de Kerke- dijk en vangt aan om half drie. In de Rustende Jager draait Vrijdag, Zaterdag, Zondag en Maandag 's avonds 8 uur en Maandagmiddag 2.30 uur voor 18 jarigen en ouderen de Zilveren Jubileum film van Metro Goldwyn Mayer „Ninotchka" met Greta Garbo in de hoofdrol. Dinsdag, Woensdag en Donder dag 's avonds 8 uur en Woens dagmiddag 2.30 uur draait voor alle leeftijden de kleurenfilm „Voor nu en altijd" Esther Williams, een Amerikaanse ster, Lauritz Melchior, een tenor van de bovenste plank, en Jimmy Durante, de grote Amerikaanse komiek, maken de film tot iets moois. Verder komt De Rus in de vacantie met een schitterend jeugdprogramma. Zaterdag, Zon dag, Dinsdag en Donderdag 's namiddags 2.30 uur worden o.m. vertoond: Alibaba en de veertig rovers Mijn vriend de aap Drie kittige beertjes Klaar voor onder water Motormaniakken Maandag (2e Kerstdag) n.m. 2.30 uur Bergen - Watervogels Terrein Kerkedijk RAADSVERGADERING De Raad kwam Vrijdagavond in openbare zitting bijeen onder voorzitterschap van Burgemeester Mr. C. A. J. Jochems. Wethouder Selhorst was door ziekte afwezig. De Heer Meden- dorp kwam tijdens de vergadering binnen. Het eerste vijftal ingekomen stukken werd voor kennisgeving aangenomen. Het verzoek van de Tuchtunie om een bijdrage voor de arbeid van deze vereniging werd in handen van B. en W. gesteld voor behandeling gelijk tijdig met andere subsidie-aan vragen bij de begroting voor 1950. Op de verzoeken van de Bond van Nederl. overheidspersoneel om aan het gemeentepersoneel ter gelegenheid van de feestdagen een gratificatie toe te kennen en aan het gemeentepersoneel een verhoogde duurtetoeslag van f 1.- tot minstens f 2.50 per week te verlenen, werd op voorstel van B. en W. afwijzend beschikt: zo lang de Regering niet heeft ver klaard dat tegen een dergelijke gratificatie of verhoging geen bezwaar bestaat meende men een afwijzende houding te moeten aannemen. Tenslotte werd het verzoek van het R. K. Schoolbestuur te Catrijp om gelden, benodigd voor uitbreiding met twee leslokalen en daarmee verband houdende werkzaamheden van de St. Petrus- school, in handen van B. en W. gesteld om prea-advies. Mededelingen De voorzitter deelde mede, dat in de tweede helft van Januari het uitbreidingsplan te verwach ten is. Een tegenvaller was de mededeling dat Schoorl voor '50 slechts zeven woningen kreeg toegewezen. Gedurende de maan den November, December en Januari zal Schoorl niet mogen rekenen op straatverlichting in de morgenuren van 6-8. Een viertal nieuwe lichtpunten zullen worden aangebracht. Omtrent de besprekingen over een sport terrein, kon de voorzitter mede delen, dat de heer Kieft niet be reid was het terrein te verkopen, wel zou hij het aan de gemeente willen verhuren voor de tijd van vijf jaar a f 500,per jaar met vijf optiejaren. Begrotingen Aangeboden werden de ge meentebegroting, de begrotingen van het Gasbedrijf, van de vlees keuringsdienst, van ^het Grond en Woningbedrijf en van Maat schappelijk Hulpbetoon voor het dienstjaar 1950 en de begroting van het Grond- en Woningbedrijf voor 1949. De gezamenlijke raadsleden zullen de commissie van onderzoek der begrotingen vormen. Vastgesteld werden een 1ste suppletoire begroting voor 1949, een 8e en 9e suppletoire begroting voor 1949. Benoemingen Tot bestuurslid van Maat schappelijk Hulpbetoon werd her benoemd de heer F. Gutker. In de vacture van onderwijzer aan de openbare school te Schoorl, ontstaan door het vertrek van de heer Braakensiek, werd voorzien door de overplaatsing van de heer W. Koeman, die door het te geringe aantal leerlingen te Groet niet kon worden gehand haafd als onderwijzer te Groet. De voorzitter deelde mede, dat er nog gehoopt wordt op een mogelijkheid om een derde leer kracht op Groet te behouden schoolkring'wijziging zal niet baten, maar met invoeren van een achtste leerjaar zal het leerlingental mis schien voldoende worden. Tot administrateur voor het Woning- en Grondbedrijf be noemde de Raad de heer J. S. den Das. Met het voorstel tot wijziging van de salarisverordening voor de gemeentewerkman-voorwerker en voor de commies, die tevens de fuctie van ontvanger bekleedt, ging de Raad accoord. De datum van ingang van het eervol ontslag van de Gemeente ontvanger werd nader bepaald op 1 Maart 1950. Nadat de Raad o.m. nog had besloten tot het aangaan van een tweetal kasgeldleningen en een rekening - courant - overeenkomst kwam de rondvraag aan de orde. De heer Kaag vroeg om meer licht bij de Achterweg en de heer Meedendorp pleitte voor een lichtpuntje bij het pad naar de Groeter School. De heer Seven- huysen wees er op, dat de kap van de korenmolen dringend her stel behoefde. De heer Blanken- stijn opperde het denkbeeld de kap te draaien naar de richting Schoorl. Mis, meende de heer Kaag, dan zal de storm er nog meer vat op krijgen. De heren Sevenhuysen en Kaag hadden plassen ontdekt en vroegen verbetering. Het verpachten van het nieuwe strand van Schoorl had ten slotte de belangstelling van meerdere leden. De heer van Lienen infor meerde naar de voorwaarden, de heer Kaag wou in de voorwaarden opnemen, wat er moet gebeuren. Hierna ging de Raad in comité ter behandeling van enige be lastingreclames. De Nederl. Bond van Plattelandsvrouwen rond de Kerstboom De Plattelandsvrouwen van de afd. Schoorl-Groet kwamen Maan dagavond in groten getale bijeen in De Rustende Jager. Op deze adventsdag, van ouds een der dagen van stille afwachting in de toenemende duisternis, van verlangen naar het komende licht, gevoelden allen de grote beteke nis van het naderende Kerstfeest. In de smaakvol versierde zaal met zijn ontelbare kaarsjes, waren allen als zusters naast elkaar ge zeten om in aandachtige en vrome stemming de heilige nacht te her denken, de nacht, waarin als zoon van Jozef en Maria, Jezus werd geboren in een stal te Bethlehem, de nacht waarin een koor van engelen het „Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen" verkondigde. In haar Kerstwoord wees de presidente van de afdeling, Mw Arpeau-Westers, er op, dat dit samenzijn oude vriendschapsban den zou verstevigen en gelegen heid gaf nieuwe banden aan te knopen. Zij wekte allen op om KINDEKE JESUVREDEVORST In stille nacht, in heilige nacht, Is 't Kindeke Jezu geboren, In stille nacht, in heilige nacht, Klonk 't lied van de Engelenkoren „Vrede op aard, in mensen welbehagen Aan herders, vertoevend in Efsuta's veld, Werd Jezus geboorte, de blij maar gemeld. Eenvoudige lieden, zij gingen terstond. Naar Bethlchems stal, waar men 't Kindeke vond, Maria en Joseph een Kribbe wat stro. De herders, zij knielden ter neer, Voor 't Heilige Kindje, in doeken gehuld, De Vredevorst, Christus, de Heer. In 't duister der stal, in dit schamele huis, Stond boven de Kribbe het Lichtende Kruis. En buiten. een wereld vol zonde en schuld, Maar 't Kindeke Jesu heeft liefde en geduld. Hij wijst ons de weg naar ons eeuwig tehuis, De weg naar de Vrede door offer en Kruis. Alkmaar, 13 Dec. '49 MAARTJE N. ZWAAN straks in een onverbreekbare een heid en ongestoorde harmonie te arbeiden aan elkanders welzijn, zich op te maken tot vrede onder elkander, tot heil voor de naaste en tot geluk voor de gelukloze. Dit onder ademloze stilte be luisterd Kerstwoord werd omlijst door muziek en zang. Mej. R. Diderich, zang, Mej. A. v. d. Oort piano en de heer G. Hop, viool en piano brachten ten ge hore een kerstlied van Tierie Jr, Denneboom van G. Hop Ma donnakindje van Cath. van Ren- nes. La Serenata van Braga, Faust fantasie van de Sarasata, Aria en Tartini en Dors mon enfant van Gangier. Mevr. G. F. Hortensius-Hoff declameerde De nieuwe sterren van M. Nijhoff. Na de pauze volgde „Gerrie's laatste inval", een eenvoudig, ontroerend toneelstukje, met volle overgave gespeeld door leden van de afdeling. De in alle opzichten prachtig geslaagde avond eindigde met een indrukwekkend slot, toen alle 180 aanwezigen zich van haar zetels verhieven om bij de kerstboom te zingen het lied, dat overal waar Kerstmis wordt ge vierd, zelfs onder de Negers in Afrika, de Eskimo's in Groen land, de Chinezen, de Bosnegers, wordt gezongen, n.l. het aan grijpende lied van Mohr op de melodie van Gruber: „Stille nacht, heilige nacht...." KERST-ORATORIUM Men schrijft ons: Er is zoveel, dat ons allen bindt, wie we ook zijn en hoe verschil lend we ook denken. Als plaats genoten vormen wij een gemeen schap met vele gezamenlijke be langen. Dagelijks leven we naast elkander. En toch leven wij gro tendeels langs elkander heen, omdat de levensbeschouwing van de een afwijkt van de levens beschouwing van de ander. Wij hebben eerbied voor ieder's over tuiging, en stellen het zeer op prijs, wanneer U ook onze over tuiging wilt waarderen. Daarom bieden wij aan iedere belang stellende de uitvoering aan van een meerstemmig Kerst- en Drie koningen-oratorium, waarin enige bekende Kerstliederen zijn ver werkt door de zangvereniging „Ego Flos" in de Katholieke Kerk aan de Heereweg B 35 Donderdagavond 29 Dec. 8 uur. (Duur 1 uur). De toegang is gratis. Een korte toelichting zal het geheel verduidelijken. Wij dringen niemand iets op. Wij willen niemand stoten. Het is geen kerkelijke plechtigheid. Het is alleen een Kerkconcert voor allen, en een poging, om allen enigszins deelachtig te maken aan de schoonheid, welke uitstraalt van het Vredesfeest bij uitstek, dat Kerstmis is. KLEUTERSCHOOL Zaterdag werd in „De Roode Leeuw" een bridge-drive gehouden ten bate van de kleuterschool. De opbrengst bedroeg netto f 220,Mr C. A. J. Jochems was de enige Schoorlse ingezetene, die een eerste prijs wist te be halen. IN MEMORIAM REIJER WOGNUM Na een langdurig lijden over leed onze plaatsgenoot, de heer Reijer Wognum. Met hem ging een bekende figuur heen. In tal van verenigingen bekleedde hij jarenlang een vooraanstaande positie: hij was een der voor trekkers van de vereniging voor vreemdelingenverkeer, voorzitter van de Bond voor Staatspension- nering, voorzitter van de begic- fenisvereniging „De laatste eer", 43 jaar voorzitter van de Tuin- bouwvereniging. Verder had hij jarenlang zitting in polderbestuur, en landbouwcommissie, was hij notabele in het kerkbestuur en behartigde hij mede de belangen der gemeente als raadslid en wethouder. Onder grote belangstelling werd Woensdagmiddag het stoffelijk overschot ter aarde besteld op de Algemene Begraafplaats te Schoorl. Bij de met bloemstukken overdekte groeve, spraken velen nog een laatste afscheidsgroet. Ds de Jong opende de rij, ge volgd door de heer P. Nottelman, die de ontslapene ook namens de de Kerkvoogdij dankte voor alles wat hij voor de Ned. Hervormde Kerk had gedaan. De heer van de Garde Junior voorzitter van V.V.V. „Noord- Kennemerland", memoreerde hoe de overledene vele jaren als voor zitter op de bres had gestaan voor bevordering van het vreemde lingenverkeer. De heer Kuyper voorzitter van de afd. Schoorl van de Bond voor Staatspension- nering dankte de voorvechter voor 't verzekeren van een zonnige levensavond voor de oudjes. - De heer Y. Minkema, oud voorloper van de begrafenisver eniging, bracht dank aan de helaas te vroeg ontslapen voorzitter van „De laatste eer" voor alles wat hij voor deze vereniging heeft gedaan. De heer Sevenhuysen, voorzitter van de Tuinbouwver- eniging herinnerde aan het vele, dat Reijer Wognum in de 43 jaren had gedaan voor de tuinders. De heer E. Malt, directeur van de Alkm. Exportveiling, waarvan de overledene één der oprichters was geweest, bracht dank namens de Exportveiling en de tuinders in het algemeen. Nadat de heer J. Breed uit Den Haag nog een laatste groet aan zijn oom had gebracht, bedankte de zoon, de heer S. Wognum allen voor de laatste eer zijn vader bewezen. Een voorvechter op velerlei gebied, een strijder voor de be langen van Schoorl is van ons heengegaan. Hij ruste in vrede! SCHOORLSE BRIDGE CLUB Uitslag van de Dinsdag j.l. gehouden wedstrijd. N.Z. Mw Arpeauv. Twuyver 68,5 Fam. Repko 69 PinxterDiderich 75 HalfJonker 81 Haasbroek—Aalders 81,5 O.W. HalfJes 71,5 Mr Jochems—v. Wijk 72,5 Mw Hoffv.d. Lelie 76,5 BekkerN.N. 77 Mw v. WijkMw Bouman 77,5 tteekttod DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen De Haan's Boekhandel, Stationsstr. Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m,m. met een minimum van f 1,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1949 | | pagina 1